Αίτημα της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας προς τους Πρυτάνεις των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για ενημέρωση της ΕΑΠ αναφορικά με τις υφιστάμενες υποδομές, υπηρεσίες και δράσεις των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής των φοιτητών και του προσωπικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2022
Αρ. Πρωτ.: 01/2022

Προς:

τους Πρυτάνεις των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ως Πίνακας Αποδεκτών)

Κοιν. 1

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

- Κυρία Ν. Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

- Κύριο Ε. Συρίγο, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

- Κύριο Α. Δημητρόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης

- Κύριο Π. Γιαννόπουλο, Γενικό Διευθυντή Ανώτατης Εκπαίδευσης

Κοιν. 2

- Κύριο Γ. Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας (Συντονιστικός Μηχανισμός του ν. 4488/2017)

- Γραφείο Συντονιστικού Μηχανισμού (υπόψη: κυρίες Μ. Χατζηπαναγιώτου, Π. Τσιλίκα)

 

Θέμα: Αίτημα για ενημέρωση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας αναφορικά με τις υφιστάμενες υποδομές, υπηρεσίες και δράσεις των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής των φοιτητών και του προσωπικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι Πρυτάνεις,

Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας (ΕΑΠ) συστάθηκε με τον ν. 4780/2021 (Α’ 30), υπάγεται στον Πρωθυπουργό και υποστηρίζεται, ως προς τη στελέχωση και την υποδομή της, από την Προεδρία της Κυβέρνησης. Αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας προς τον σκοπό της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Έχει ως αποστολή τη διαρκή παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με το ως άνω δικαίωμα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και τη διαμόρφωση προτάσεων για τη χάραξη σχετικών δημοσίων πολιτικών. Σύμφωνα με το άρθρο 7 «Παροχή συνδρομής από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς» του ιδρυτικού της νόμου 4780/2021 (Α’ 30), οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν το έργο της Αρχής, η δε Αρχή για την εκπλήρωση της αποστολής της μπορεί να ζητεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και από ιδιώτες, κάθε πληροφορία ή έγγραφο ή οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο.

Παράλληλα, η χώρα μας έχει κυρώσει δια του ν. 4074/2012 (Α’ 88) τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και έχει αναλάβει την υλοποίηση των προβλέψεων αυτής, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

  • Το άρθρο 24 «Εκπαίδευση», που αναφέρει ότι «τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στη γενική τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη δια βίου μάθηση, χωρίς διακρίσεις και σε ίση βάση με τους άλλους. Για το λόγο αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή στα άτομα με αναπηρίες».

  • Το άρθρο 9 «Προσβασιμότητα», σύμφωνα με το οποίο «προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Τα μέτρα αυτά, που θα συμπεριλαμβάνουν τον προσδιορισμό και την εξάλειψη των εμποδίων και κωλυμάτων προσβασιμότητας, θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, για: α) τα κτίρια, τους δρόμους, τις μεταφορές και λοιπές εσωτερικές και υπαίθριες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων, των κατοικιών, των ιατρικών εγκαταστάσεων και των εργασιακών χώρων, β) τις πληροφορίες, τις επικοινωνίες και λοιπές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης».

Σε συνέχεια των ανωτέρω και στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής όλων των φοιτητών καθώς και του προσωπικού με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρακαλούμε να ενημερώσετε την Αρχή για τα ακόλουθα θέματα:

  • Το σχέδιο φυσικής προσβασιμότητας του Ιδρύματός σας και τις διαδικασίες διαφυγής ατόμων με αναπηρία από τις εγκαταστάσεις του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

  • Τις λοιπές δράσεις που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον (με τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης), προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, το εκπαιδευτικό υλικό και τον εξοπλισμό (συμβατικό και ηλεκτρονικό).

  • Με στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας της Αρχής με το Ίδρυμά σας, το «Σημείο Αναφοράς», δηλαδή την Υπηρεσία καθώς και το άτομο (ή άτομα) που ασχολούνται με τα θέματα που αφορούν φοιτητές και προσωπικό με αναπηρία.

Σε επόμενο στάδιο, στο πλαίσιο της αποστολής της Αρχής, θα επανέλθουμε ζητώντας τη συνδρομή σας για πληρέστερη ενημέρωση σε ευρύτερα ζητήματα που αφορούν ένα «συμπεριληπτικό» Πανεπιστήμιο, όπως η καθολική προσβασιμότητα στο ψηφιακό περιβάλλον, η ενημέρωση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση όλων των φοιτητών και του προσωπικού του Ιδρύματος σε θέματα αναπηρίας, και άλλα.

Παρακαλούμε θερμά οι ανωτέρω πληροφορίες να αποσταλούν έως την 1η Μαρτίου 2022 στην κυρία Βασιλική Κολυβά στο email: naa@government.gr

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη και ουσιαστική συμβολή σας στο έργο της Αρχής.


Για την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας

Ο Πρόεδρος,

Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης

calendar
Ανάρτηση: Δευτέρα, 25.7.2022
το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένουετικέτες περιεχομένου
Εκπαίδευση
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
Ισότιμη πρόσβαση φοιτητών