Αποτελέσματα Αναζήτησης: ""

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ 4361 της 30.01/01.02.2016 «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 10).

  Άρθρο 3 Τοποθετήσεις - τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις   1. 1. Οι τοποθετήσεις των οπλιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις διενεργούνται μετά την κατάταξή τους, σε μονάδες των Ενόπλ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Στρατός και Σώματα Ασφαλείας
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4609 της 02/03.05.2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 67).

  Άρθρο 30 Μαθητές ειδικών καταστάσεων στρατιωτικών σχολών 1. 1. Σπουδαστές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Στρατός και Σώματα Ασφαλείας
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 της 10/12.04.2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.» (Β΄ 1301)

  Άρθρο 3 Κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης   Οι κανόνες και τα πρότυπα για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρη...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Ψηφιακή Προσβασιμότητα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 40 της 14/15.04.2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.» (Α΄ 85)

Άρθρο 18 Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής 1. 2. Η Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: (α) Τμήμα Ψηφιακής Στρατηγικής, (β) Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμό...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Ψηφιακή Προσβασιμότητα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4727 της 23/23.09.2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 184).

Άρθρο 2 Ορισμοί 1. 54. Υποστηρικτικές τεχνολογίες: ΤΠΕ, όπως υλικό υπολογιστή, λογισμικό, εφαρμογές, εργαλεία ανάπτυξης και βοηθήματα, για άτομα με αναπηρία γενικά ή και εξει...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Ψηφιακή Προσβασιμότητα

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες