Αποτελέσματα Αναζήτησης: ""

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1566 της 30.09.1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄167)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Άρθρο 32  Σκοπός και μορφή [Καταργήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2871/2000 (Α΄78 [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εκπαίδευση
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 419 της 24.10.1983 «Καταστατικό του Κλάδου κυρίας ασφαλίσεως των ανταποκριτών ξένου τύπου (διόρθωση 176/Α).» (Α΄154)

1. Άρθρο 16. Σύνταξη λόγω αναπηρίας 2.   3. 1. Οι ασφαλισμένοι του «Κλάδου»» δικαιούνται συντάξεως λόγω αναπηρίας για όσο χρόνο κριθούν αρμοδίως ανίκανοι για εργασία : ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Συντάξεις
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. 40264/14.11.2007«Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου σε στάσεις λεωφορείωνκαι οριοδεικτών σε διασταυρώσεις» (Β ́2201).

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 13 του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/A΄/23.3.1999), όπως ισχύει. β. ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Μεταφορές
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ A/79574/5488/16 της 27.12.2017 «Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α΄ 222)» (Β΄4587).

Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 2. Το εδάφιο ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Μεταφορές
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1177/2010 «Για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004» (L334).

  Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1 και το άρθρο 100 παράγραφος 2, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Μεταφορές

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες