Αποτελέσματα Αναζήτησης: ""

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4635 της 30.10.2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄167 και διόρθωση σφάλματος στα Α΄171/04.11.2019 και Α΄189/29.11.2019).

Άρθρο 10 Εθνικό Μητρώο Υποδομών 1. 1. Συγκροτείται Εθνικό Μητρώο Υποδομών, το οποίο λειτουργεί σε ψηφιακή και δημόσια προσβάσιμη μορφή. Στο Μητρώο συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποδο...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 344 της 11.6.1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α΄143).

Άρθρο 11 Δηλώσις υπό αναπήρων, τυφλών και κωφαλάλων 1. 1. 'Aν ο δηλών ληξιαρχικόν γενονός είναι ανάπηρος ή τυφλός και δεν δύναται να υπογράψη τη συνταχθείσα ληξιαρχικήν πράξιν, γί...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
KΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. Φ.Γ1/2088/1971 «Περί πωλήσεως αρτοκατασκευασμάτων κλπ. υπό Περιπτεριούχων. » (Β' 177)

'Εχοντες υπ'όψιν:  1. α/ Τον Α.Ν. 2520/40. 2. β/ Το Ν.Δ. 1/1968. 3. γ/ Το Β.Δ/μα 84/65. 4. δ/ Την υπ'αριθ. 328/69 Γνωμοδότησιν του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 5. ε/ Την υπ'αρι...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. 13215/2017 της 08/12/2017 «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων», όπως ισχύει». (Β΄4285).

Άρθρο 3 Δράσεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 (Δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις)   1. Οι δράσεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 και τα...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες