ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ αριθ. 1592/245347/09.09.2020 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Σημείου Αναφοράς (άρθρο 71 του ν. 4488/2017) για την παρακολούθηση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» (Β΄3837).

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α' 137),
β. του ν. 4074/2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» (Α' 88),
γ. των άρθρων 36 και 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133),
δ. του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),
ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α1 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
2. Την υπ' αρ. 2680/89848/24.3.2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός του Τσαγκαλίδη Δημήτριου του Αντωνίου σε θέση Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 251).
3. Την υπ' αρ. 46/240053/1.9.2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορισμός Σημείου Αναφοράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4488/2017 (Α' 137)» (ΑΔΑ: 671Ο4653ΠΓ-0ΚΚ).
4. Το από 25.8.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
1. Τη μεταβίβαση, στη Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Εποπτείας Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των αρμοδιοτήτων του Σημείου Αναφοράς, όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4488/2017 (Α'137).
2. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.