ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. 40711 οικ/2018 «Ορισμός Επιμέρους Προσώπου Αναφοράς Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ» (ΑΔΑ: 6Υ9ΧΩ-ΕΡΥ).

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 4074/2012 (Α’ 88/11.04.2012) «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες», 
β) του άρθρου 71 του Ν. 4488/2017 (Α’ 137/13.09.2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», 
γ) του Π/δτος 125/2016 (Α’ 210/05.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 
δ) του Π/δτος 96/2017 (Α’ 136/11.09.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
2. Το αριθ. 17/17.01.2018 έγγραφο του Υπουργού Επικρατείας 
3. Την ανάγκη ορισμού του Επιμέρους Προσώπου Αναφοράς για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4488/2017 (Α’ 137/13.09.2017) 
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε ως Επιμέρους Πρόσωπο Αναφοράς κατ’ άρθρο 71 του Ν. 4488/2017 (Α΄137/13.09.2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.