ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 70210 ΤΗΣ 25.06.2021 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής υπογραφής της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε υπαγόμενα σε αυτήν διοικητικά όργανα.» (Β' 2736)

Άρθρο 4

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Σημείου Αναφοράς του άρθρου 71 του ν. 4488/2017 για την  παρακολούθηση υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

 Η Υπηρεσιακή Γραμματέας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4488/2017, μεταβιβάζει στον/-ην Προϊστάμενο/-η του Α` Γραφείου Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τις αρμοδιότητες του Σημείου Αναφοράς, όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου.