ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 4491 της 4.1.1966 «Περί ασφαλίσεως του Προσωπικού της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού» (Α΄ 1).

ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ Β' Κλάδος Συντάξεως

Σύνταξις γήρρατος, αναπηρίας και θανάτου

Άρθρον 8.

 1. 1. Ο ησφαλισμένος παρά τη ΔΕΗ, δικαιούται εξ αυτής συντάξεως:
  1. α) Μετά 25 ετών ασφάλισιν εφ' όσον έχει συμπληρώσει το 55ον έτος της ηλικίας του.
  2. β) Μετά 20 ετών ασφάλισιν εφ' όσον έχει συμπληρώσει το 60όν έτος της ηλικίας του.
  3. γ) Μετά 15 ετών ασφάλισιν, εν περιπτώσει καταλήψεως υπό του εκ των οικείων Κανονισμών της ΔΕΗ καθοριζομένου ορίου ηλικίας ή της συμπληρώσεως του 65ου έτους της ηλικίας του, όπου δεν καθορίζεται τοιούτον όριον ηλικίας υποχρεωτικής εξόδου εκ της υπηρεσίας της ΔΕΗ.
  4. δ) Μετά 15 ετών ασφάλισιν εν περιπτώσει απολύσεως εκ της υπηρεσίας συνεπεία καταργήσεως θέσεως.
  5. ε) Μετά 10ετήν ασφάλισιν εν περιπτώσει απολύσεως ή αποχωρήσεως λόγω ανικανότητος συνεπεία παθήσεως, βλάβης ή εξασθενήσεως σωματικής ή πνευματικής, κατά την έννοιαν και τη διαδικασίαν του άρθρου 29 του παρόντος καθιστώσης αυτόν μονίμως ανίκανον προς εκτέλεσιν τη εργασίας του ή άλλης συναφούς τοιαύτης, ου μόνον εις την ΔΕΗ αλλά και εκτός αυτής.
  6. στ) Ασχέτως χρόνου ασφαλίσεως εν περιπτώσει απολύσεως: λόγω ανικανότητος κατά την έννοιαν κα την διαδικασίαν του άρθρου 29 του παρόντος οφειλομένης εις ατύχημα εν υπηρεσία ή ένεκεν αύτης ή συνεπεία επαγγελματικής ασθενείας.
 2. 2. Εξαιρετικώς δια το θήλυ προσωπικόν της ΔΕΗ, τα εν τη προηγουμένη παραγράφω υπό στοιχεία α' και β' όρια χρόνου ασφαλίσεως και ηλικίας καθορίζονται ως ακολούθως:
  1. α) Μετά 25 ετών ασφάλισιν, εφ' όσον η ησφαλισμένη έχει συμπληρώσει το 45ον έτος της ηλικίας της
  2. β) Μετά 20 ετών ασφάλισιν εφ' όσον η ησφαλισμένη έχει συμπληρώσει μόνον το 50ον έτος της ηλικίας της.
  Η ησφαλισμένη μετά τέκνου δικαιούται συντάξεως μετά 20·έτη ασφάλισιν ασχέτως ηλικίας.
 3. 3. Προκειμένου περί ησφαλισμένου απασχολουμένου εις τίνα των δια της υπ’ αριθ. 101960/1653/16 21 Δεκεμβρίου 1963 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας (Φ.Ε.Κ. 567) 21.12.63 τ. Β') ή νεωτέρας τοιαύτης καθοριζομένων ειδικοτήτων και πληρούντος τας υπό του άρθρου 2 παρ. 1 έδαφ. γ' της αυτής αποφάσεως ή νεωτέρας τοιαύτης, καθοριζόμενας προϋποθέσεις τα εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου υπό στοιχεία α' και β' καθοριζόμενα όρια. ως προς τα όρια χρόνου ασφαλίσεως και ηλικίας μειούνται κατά 5 έτη.
 4. 4. Η σύνταξις συνίσταται εις ποσοστά των συνταξίμων αποδοχών κατά τα εν τη επομένη παραγράφω οριζόμενα. Ως συντάξιμο: αποδοχαί νοούνται, δια την εφαρμογήν του παρόντος, τα 80 εκατοστά του μέσου όρου των μέχρι ποσού ίσου προς το τριπλάσιον του βασικού μισθού του 7ου κλιμακίου της ΔΕΗ, τακτικών μηνιαίων αποδοχών του ή σφαλισμένου, του τελευταίου έτους υπηρεσίας παρά τη ΔΕΗ, μη συνυπολογιζομένων των δώρων εορτών και του επιδόματος κανονικής αδείας. Εν τη περιπτώσει ταύτη ως τακτικαί μηνιαίαι αποδοχαί νοούνται, ο βασικός μισθός μετά των προσαυξήσεων αυτού λόγω πολυετίας και τα παγίως καταβαλλόμενα επιδόματα (Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Οικονομολόγων κλπ.). Δεν συνυπολογίζονται εις τας τακτικάς μηνιαίας αποδοχάς τα επιδόματα οικογενειακών βαρών και θέσεως.
 5. 5. Τα ποσοστά της συντάξεως συνίστανται εις 1/32 των συνταξίμων αποδοχών ησφαλισμένου, δι' έκαστον έτος ασφαλίσεως δια τας εν παραγράφω 1 και 2 του παρόντος άρθρου καθοριζόμενας περιπτώσεις και εις 1/27 δι' έκαστον έτος ασφαλίσεως, δια τους υπαγομένους εις την κατηγορίαν της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Εις τας υπό στοιχεία ε' και στ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναφερόμενας περιπτώσεις η χορηγούμενη σύνταξις δεν δύναται να είναι κατωτέρα του ημίσεως των συνταξίμων αποδοχών του ησφαλισμένου. Εφ' όσον ο ησφαλισμένος κριθή ως ανίκανος δια πάσαν εργασίαν ή κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενη σύνταξις αυτού προσαυξάνεται δι’ έκαστον υπολειπόμενον αυτώ έτος προς συμπλήρωσιν του ανωτέρω ορίου του χρόνου ασφαλίσεως ή του ορίου ηλικίας, εφ’ όσον προηγείται τούτο, εις μεν την·υπό στοιχείον ε' περίπτωσιν κατά 1%. εις δε την υπό στοιχείον στ' τοιαύτην κατά 2% με ανώτατον όριον προσαυξήσεως της συντάξεως 15% και 30% αυτής αντιστοιχώς. Εις άπασας τας περιπτώσεις η κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου καθοριζομένη σύνταξις, εφ' όσον είναι μικροτέρα του 7ου κλιμακίου της δέη προσαυξάνεται εισέτι κατά τόσα εκατοστά αυτής, όσα τα κατά την ήμέραν εξόδου εκ της υπηρεσίας επί πλέον του 50ου έτους της ηλικίας του ησφαλισμένου, εις διπλούν υπολογιζόμενα. Η ούτω προσαυξάναμένη σύνταξις δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του μισθού του 7ου κλιμακίου της ΔΕΗ.
 6. 6. Εν ουδεμιά περιπτώσει η μηνιαία σύνταξις ησφαλισμένου δύναται να υπερβή τας κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου συνταξίμους αποδοχάς, ούτε και να υπολείπεται του 1/5 του μισθού του 7ου κλιμακίου της ΔΕΗ.
 7. 7. Εις τον, κατά τας προηγουμένας παραγράφους του παρόντος άρθρου δικαιούμενον συντάξεως, παρέχεται οικογενειακόν επίδομα δια την σύζυγον ή προκειμένου περί ησφαλισμένης δια τον άπορον και ολικώς ανίκανον προς εργασίαν σύζυγον εκ 10% της μηνιαίας συντάξεως και 5% δι’ έκαστον τέκνον, μέχρι τριών ή ελλειπούσης συζύγου, μέχρι τεσσάρων τέκνων. Το ως άνω επίδομα παρέχεται μέχρι της συμπληρώσεως του 20ου έτους της ηλικίας των τέκνων ή του 24ου προκειμένου περί των συνεχιζόντων τας σπουδάς αυτών και εφ' όσον ταύτα είναι άγαμα και δεν εργάζονται. Εις περίπτωσιν σωματικώς ή διανοητικώς αναπήρων τέκνων ανικάνων προς πάσαν εργασίαν, της αναπηρίας αυτών βεβαιουμένης υπό των κατά το άρθρον 5 του παρόντος Υγειονομικών Επιτροπών, συνεχίζεται η παροχή του επιδόματος ανεξαρτήτως της ηλικίας αυτών και μέχρις άρσεως της ανικανότητος. Το ποσόν του οικογενειακού επιδόματος δεν δύναται να υπολείπεται δια μεν την σύζυγον του 1/20,δι’ έκαστον δε τέκνον του 1/25 του βασικού μισθού του 7ου κλιμακίου της ΔΕΗ.
 8. 8. Δια την θεμελίωσιν δικαιώματας εις σύνταξιν κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 υπό στοιχεία α, β, γ και δ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται όπως το ήμισυ του, κατά περίπτωσιν καθοριζομένου χρόνου ασφαλίσεως καλύπτει χρόνον πραγματικής υπηρεσίας εν τη ΔΕΗ. Κατ' έξαίρεσιν προκειμένου περί των καταλαμβανομένων υπό του ορίου ηλικίας, των μη πληρούντων την προϋπόθεσιν του προηγουμένου εδαφίου θεμελιούται δικαίωμα εις σύνταξιν εφ’ όσον ούτοι κέκτηνται 15 ετών και πλέον, ασφάλισιν γενικώς, το ποσόν όμως της συντάξεως δεν δύναται να υπερβή το ήμισυ των συνταξίμων αποδοχών.
 9. 9. Εις τους συνταξιούχους καταβάλλονται τα κεκανονισμένα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, ως και το κατά νόμον επίδομα αδείας.

Σύνταξις μελών οικογενείας ησφαλισμένου.

Άρθρον 9.

 

 1. 1. Εν περιπτώσει θανάτου συνταξιούχου ή ησφαλισμένου, εφ' όσον ο τελευταίος ούτος είχε συμπλήρωσει 10ετή τουλάχιστον ασφάλισιν ή ασχέτως χρόνου ασφαλίσεως και υπηρεσίας εν τη ΔΕΗ εφ' όσον ο θάνατος αυτού οφείλεται εις εργατικόν ατύχημα ή επαγγελματικήν ασθένειαν δικαιούνται συντάξεως:

  α) Η χήρα ή και επί ησφαλισμένης ο άπορος και ολικώς ανίκανος προς εργασίαν χήρος του οποίου η συντήρησις εβάρυνε την θανούσαν καθ' όλην την τελευταίαν προ του θανάτου πενταετίαν.

 1. 7. Ως σύνταξις του θανόντος (θανούσης) δια τον υπολογισμόν των ποσοστών των συντάξεων, περί ων το παρόν άρθρον μελών οικογενείας, λογίζεται η μηνιαία σύνταξις, την οποίαν ελάμβανεν ο θανών συνταξιούχος ή εις ην θα εδικαιούτο ο θανών εάν κατά την ημέραν του θανάτου του καθίστατο ανίκανος δια πάσαν εργασίαν. Πρόσωπα εκ των κατά το παρόν άρθρον δικαιουμένων συντάξεως στερούνται παντός επ' αυτής δικαιώματος εάν δι' αποφάσεως Ποινικού Δικαστηρίου ήθελον καταδικασθή δι' εκ προθέσεως πράξιν αποτέλεσμα της οποίας υπήρξεν ο θάνατος του ησφαλισμένου ή του συνταξιούχου (ησφαλισμένης ή συνταξιούχου).
 2.  

Εναρξις Λήξις Αναστολή Απώλεια δικαιώματος εις σύνταξιν.

Άρθρον 13.

 1. 1. Το δικαίωμα εις σύνταξιν άρχεται από της πρώτης του επομένου μηνός εκείνου καθ' ον επήλθεν η ανικανότης, ο θάνατος ή καθ' ον απεχώρησεν ο ησφαλισμένος της υπηρεσίας και εφ’ όσον παύσουν καταβαλλόμεναι, υπό της ΔΕΗ εις τον αποχωρήσαντα ή τους κληρονόμους του θανόντος αποδοχαί ενεργείας. Εν πάση περιπτώσει δεν δύναται να ανατρέξη εις χρόνον προγενέστερον του έτους από της υποβολής της αιτήσεως περί απονομής συντάξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' Κλάδος Υγείας

Δικαιούχοι Υγειονομικής Περιθάλψεως.

Άρθρον 14.

 1. 4. Η υγειονομική περίθαλψις παρέχεται εις τα τέκνα, εγγονούς και αδελφούς του ησφαλισμένου ή συνταξιούχου και μετά την συμπλήρωσιν του κατά την παράγραφον 3 ορίου ηλικίας, εφ' όσον είναι ανίκανα προς πάσαν εργασίαν λόγω σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας πιστοποιουμένης υπό των κατά το άρθρον 5 του παρόντος Νόμου αρμοδίων Υγειονομικών Επιτροπών ή προκειμένου περί θηλέων, εφ’ όσον ταύτα είναι άγαμα και δεν εργάζονται.

Διαπίστωσις της ανικανότητος.

Άρθρον 28.

 1. 1. Η διαπίστωσις της εν παρ. 1 του άρθρου 8 υπό στοιχεία ε' και στ' αναφερομένης ανικανότητος προς εργασίαν γίνεται υπό των εν άρθρω 5 οριζομένων Υγειονομικών Επιτροπών. Η παραπομπή εις τας Πρωτοβαθμίους Υγειονομικάς Επιτροπάς γίνεται υπό της Υπηρεσίας Ασφαλίσεως αυτεπαγγέλτως ή τη αιτήσει του ησφαλισμένου. Κατά των αποφάσεων των Πρωτοβαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών επιτρέπεται άσκησις εφέσεως υπό της Υπηρεσίας Ασφαλίσεως ή του ησφαλισμένου, εντός 30ημέρου προθεσμίας, από της γνωστοποιήσεως της εφεσι6αλλομένης αποφάσεως, ενώπιον της Δευτεροβαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής. - αι αποφάσεις της Δευτεροβαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής είναι οριστικαί και υποχρεωτικαί δια την ΔΕΗ, έφ' όσον αφορώσιν εις την ικανότητα ή μη του ησφαλισμένου προς εργασίαν.
 2. 2. Η ανικανότης του ησφαλισμένου δια την ην εκτελεί εργασίαν ή παρεμφερή τοιαύτην εντός ΔΕΗ, ως επίσης και η ανικανότης δια πάσαν έργασίαν, κρίνεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Α.Ν. 1846/ 1951 «περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και ετέρων συναφών διατάξεων αφορωσών τους εις το ΙΚΑ ησφαλισμένους, εφαρμοζομένων κατ' αναλογίαν και εν συσχετισμώ προς την εκ της υπηρεσιακής ειδικότητας του ησφαλισμένου επιβαλλομένην κατά την κρίσιν της Πρωτοβαθμίου ή Δευτεροβαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής, υγείαν και σωματικήν άρτιμέλειαν.
 3. 3. Εις ην περίπτωσιν η πάθησις του ησφαλισμένου δεν αποκλείει την εν καιρώ ανάκτησιν της προς εργασίαν ικανότητος. ούτος κρίνεται ως προσωρινώς ανίκανος και λαμβάνει προσωρινήν σύνταξιν δι’ εν έτος, ανανεουμένην δι' αποφάσεως του Συμβουλίου Ασφαλίσεως καθ' έκαστον έτος και επί 5 εν συνόλω έτη μετά προηγουμένην διαπίστωσιν της προσκαιρου ανικανότητας αυτού. Εφ' όσον συμπληρωθεί η 5ετία, κατά τα ανωτέρω, η ανικανότης θεωρείται ως μόνιμος και ο ησφαλισμένος συνταξιοδοτείται οριστικώς. Εάν, προ της συμπληρώσεως της 5ετίας διαπιστωθή ανάκτησις της προς εργασίαν ικανότητος, διακόπτεται η συνταξιοδότησις και ο ησφαλισμένος επανέρχεται εις την υπηρεσίαν του, αρνούμενος δε απολύεται εξ αύτης στερούμενος του προς σύνταξιν δικαιώματος. Εις περίπτωσιν επανόδου του ησφαλισμένου εις την υπηρεσίαν του, ο χρόνος προσκαίρου ανικανότητος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας εν τη ΔΕΗ, εκτός εάν η πρόσκαιρος ανικανότης ωφείλεται εις εργατικόν ατύχημα ή επαγγελματικήν ασθένειαν.
 4. 4. Ησφαλισμένος νοσηλευθείς κατ’ οίκον πέραν του διμήνου εις Νοσοκομείον ανεξαρτήτως χρόνου, παραπέμπεται υποχρεωτικώς εις την οικείαν Πρωτοβάθμιαν Υγειονομικήν Επιτροπήν, προς εξέτασιν της ικανότητος αυτού δι' εργασίαν.