ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4375 της 03.04.2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις». (Α΄51 και διόρθωση σφαλμάτων με Α΄57/ 06.04.2016).

Άρθρο 8
Ίδρυση – Αποστολή – Διάρθρωση

2. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως κύρια αποστολή την αποτελεσματική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής, ταυτοποίησης και προσωρινής διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις.
Για τον σκοπό αυτόν η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι αρμόδια:
α) Για την πραγματοποίηση των διαδικασιών καταγραφής, ταυτοποίησης και εξακρίβωσης των στοιχείων, τον ιατρικό έλεγχο, τον εντοπισμό ευάλωτων προσώπων, την παροχή ενημέρωσης, ιδίως για τις διαδικασίες διεθνούς ή άλλης μορφής προστασίας και για τις διαδικασίες επιστροφής, καθώς και για την προσωρινή διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, και την περαιτέρω παραπομπή και μετακίνησή τους σε κατάλληλες δομές για την προσωρινή υποδοχή ή φιλοξενία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του άρθρου 18 του ν. 4540/2018 (Α΄91), που τελούν υπό την ευθύνη ή εποπτεία της, καθώς και των Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄21). 

Τα πρώτα τρία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 8 τροποποιήθηκαν ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4587/2018 (Α΄218). 

4. ε) οι κλειστές Δομές Προσωρινής Υποδοχής υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία και σε βάρος των οποίων εκδίδεται απόφαση κράτησης, 
στ) οι Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων («ΚΕΔΝ») προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία ή που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 ή σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του ν. 3907/2011 ή των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3907/2011 ή που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παράγραφος 5 ή 78 ή 78Α του ν. 3386/2005, εφόσον σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Σε διακριτούς χώρους εντός των ανωτέρω δομών, δύναται να λειτουργούν Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), Κλειστές Δομές Προσωρινής Υποδοχής, Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), καθώς και διακριτοί χώροι με τις κατάλληλες προδιαγραφές για την παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 4375/2016. Η γενική εποπτεία λειτουργίας της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής Νήσων («ΚΕΔΝ») ασκείται από τον Διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) που λειτουργεί εντός αυτής.» - 

Οι περ. ε’  και στ’ της παρ. 4 του άρθρου 8 προστέθηκαν ως άνω από την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4686/20 (Α΄96). [Βλ. και άρθρο 116 παρ. 4-6 ν. 4636/19,(Α΄169), ανωτ. υπ. αριθμ. 1]

Με την παρ. 2 του άρθρου 146 του ν. 4759/2020, (Α΄245), ορίζεται ότι : «2. Δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016, που βρίσκονται σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, συνεχίζουν για λόγους δημοσίου συμφέροντος τη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, εντός του οποίου οφείλουν να λάβουν την έγκριση επέμβασης της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής και επιβολής προστίμων κατεδάφισης που έχουν εκδοθεί και, εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη από τη δασική νομοθεσία έγκριση ή πράξη της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, οι πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν».

Εκδόθηκε η κ.υ.α. αριθ. 2945/2020 «Σύσταση Δομών Προσωρινής Υποδοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία» (Β΄1016 και διόρθωση σφαλμάτων με Β΄3333/10.08.2020), κατωτ. αριθ. 13.

Εκδόθηκε η κ.υ.α. αριθ. 3205/20 «Διαπίστωση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και εφαρμογή του άρθρου 109 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και της διατάξεις» (Α’ 53), για τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.» (Β' 1132), κατωτ. αριθ. 12. 

Εκδόθηκε η υ.α. αριθ. 23/135532/20 «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, που λειτουργούν με μέριμνα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.» (Β΄5272), κατωτ. αριθ. 17.

Εκδόθηκε η κ.υ.α. αριθ. 1/7433/19 «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.» (Β΄2219), κατωτ. αριθ. 14.

Εκδόθηκε η υ.α. αριθ.16931 /16 «Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.» (Β΄1410), κατωτ. αριθ. 24.

 


Άρθρο 9
Διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης

1. Σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης υποβάλλονται όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών και οι ανιθαγενείς που εισέρχονται χωρίς της νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα. Οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης περιλαμβάνουν: α) την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων της και τη λήψη και καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων όσων έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας της, β) την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς της, γ) τον ιατρικό της έλεγχο και την παροχή της τυχόν αναγκαίας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δ) την ενημέρωσή της για τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις της, ιδίως για τη διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και για τη διαδικασία υπαγωγής σε πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής, ε) τη μέριμνα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ώστε να υπαχθούν στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη διαδικασία και να της παρασχεθεί εξειδικευμένη φροντίδα και προστασία, στ) την παραπομπή για την εκκίνηση της διαδικασίας υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση, ζ) την παραπομπή της αρμόδιες υπηρεσίες για την υπαγωγή σε διαδικασίες επανεισδοχής ή επιστροφής ή απέλασης για όσους δεν υποβάλλουν ή για της των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας απορρίπτεται κατά τη διάρκεια παραμονής της στο Κ.Υ.Τ., η) Την περαιτέρω παραπομπή και μετακίνησή της σε κατάλληλες δομές για την προσωρινή υποδοχή ή φιλοξενία της, σύμφωνα με της διατάξεις του παρόντος και του άρθρου 18 του ν. 4540/2018 (Α΄91) που τελούν υπό την ευθύνη ή εποπτεία της, καθώς και των Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄21). 

Η περ. η προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 από την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 458/2018 (Α΄ 218). 

Εκδόθηκε η κ.υ.α. 1/7433/19 «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης» (Β΄ 2219), κατωτ. αριθ. 14.

Εκδόθηκε η υ.α. 23/13532/20 «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, που λειτουργούν με μέριμνα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης» (Β΄5272). Κατωτ. αριθ. 17.


Άρθρο 10
Δομές

6. Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, της ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και της ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας ιδρύονται διακριτοί χώροι με της κατάλληλες προδιαγραφές για την παραμονή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν της ευάλωτες ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 14.
7. Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, της ανοικτές και κλειστές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και της ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας ιδρύονται διακριτοί χώροι με της κατάλληλες προδιαγραφές για την παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν της ευάλωτες ομάδες της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 4375/2016.

Η παράγραφος 7 προστέθηκε ως άνω στο άρθρο 10 με την παρ. 8 του άρθρου 116 του ν. 4636/2019 (Α΄169), ενώ η ήδη υπάρχουσα παράγραφος  αναριθμήθηκε σε 8. 
Με την παρ. 2 του άρθρου 146 του ν. 4759/2020, (Α΄245), ορίζεται ότι : «2. Δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016, που βρίσκονται σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, συνεχίζουν για λόγους δημοσίου συμφέροντος τη λειτουργία της για χρονικό διάστημα της (1) έτους, εντός του οποίου οφείλουν να λάβουν την έγκριση επέμβασης της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής και επιβολής προστίμων κατεδάφισης που έχουν εκδοθεί και, εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη από τη δασική νομοθεσία έγκριση ή πράξη της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, οι πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν». 

 

Άρθρο 14
Καθεστώς παραμονής και διαδικασίες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και της Κινητές Μονάδες

1.Οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισέρχονται χωρίς της νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα οδηγούνται άμεσα με ευθύνη των αστυνομικών ή λιμενικών αρχών που επιλαμβάνονται αρμοδίως, σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μέριμνα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε περίπτωση αδυναμίας των αρμόδιων αστυνομικών ή λιμενικών αρχών ή προκειμένου για την ταχεία και προσήκουσα μεταφορά προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, της αυτές ορίζονται στην παράγραφο 8.

2. Οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισέρχονται στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, υπάγονται της διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 9, τελώντας σε καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας της εντός του Κέντρου, με απόφαση του Διοικητή του, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από την είσοδό της. Εφόσον με την παρέλευση του τριημέρου δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ως άνω διαδικασίες, ο Διοικητής του Κέντρου μπορεί, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 46, που εφαρμόζεται αναλογικά, να αποφασίζει την παράταση του περιορισμού της ελευθερίας των ανωτέρω προσώπων έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών για επιπλέον διάστημα που δεν υπερβαίνει συνολικά της είκοσι πέντε (25) ημέρες από την είσοδο στο Κέντρο. Εναλλακτικά, ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα σύνορα της χώρας, λόγω επειγουσών αναγκών εξαιτίας αύξησης αφίξεων ή για την προσήκουσα ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, και ιδίως σε περίπτωση προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, μπορεί με απόφασή του να παραπέμπει τον πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενή σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην ενδοχώρα ή να ορίζει την παραμονή σε της κατάλληλες δομές, για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποδοχής και ταυτοποίησης. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι λεπτομέρειες της μεταφοράς των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών μεταξύ των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στο πλαίσιο των ως άνω διαδικασιών λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και ειδικότερα για της ασυνόδευτους ανηλίκους.

5. Σε κάθε περίπτωση, καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης ο Διοικητής, και το προσωπικό του Κέντρου μεριμνούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανά περίπτωση, ώστε οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς: α) να τελούν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, β) να διατηρούν την οικογενειακή της ενότητα, γ) να έχουν πρόσβαση σε επείγουσα υγειονομική περίθαλψη και κάθε απαραίτητη θεραπευτική αγωγή ή ψυχοκοινωνική στήριξη, δ) να τυγχάνουν, εφόσον ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, της κατάλληλης κατά περίπτωση μεταχείρισης, ε) να ενημερώνονται επαρκώς για τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις της, στ) να έχουν πρόσβαση σε καθοδήγηση και νομική συμβουλή και συνδρομή σχετικά με την κατάστασή της, ζ) να διατηρούν επαφή με φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και παρέχουν νομική ή κοινωνική συνδρομή, η) να έχουν δικαίωμα επικοινωνίας με της συγγενείς και τα οικεία της πρόσωπα.

6. Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να παρέχουν συνδρομή της διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για της Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης δύνανται να παρακολουθούν της ως άνω διαδικασίες, να παρέχουν πληροφορίες της υπαγόμενους σε διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης και να παρέχουν κάθε συνδρομή, ανάλογα με την εντολή και της αρμοδιότητες του κάθε οργανισμού. Λεπτομέρειες της συνεργασίας των προηγούμενων εδαφίων ρυθμίζονται με μνημόνια που συνάπτονται μεταξύ της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των ως άνω φορέων.
8. Ο Διοικητής του Κέντρου ή της Μονάδας, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του κλιμακίου ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παραπέμπει τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα κοινωνικής στήριξης ή προστασίας. Αντίγραφο του φακέλου ιατρικού ελέγχου και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης αποστέλλεται στον προϊστάμενο της ανοιχτής Δομής Προσωρινής Υποδοχής ή Φιλοξενίας ή στον κατά περίπτωση φορέα κοινωνικής στήριξης ή προστασίας στον οποίο παραπέμπονται. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η συνέχεια της θεραπευτικής αγωγής της περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. Ως ευάλωτες ομάδες νοούνται για της ανάγκες του παρόντος: α) οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, β) τα άτομα που έχουν αναπηρία ή πάσχουν από ανίατη ή σοβαρή ασθένεια, γ) οι υπερήλικες, δ) οι γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, ε) οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, στ) τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή της σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, πρόσωπα με σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής, ιδίως επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων και ζ) τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες μπορεί να παραμένουν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε ιδιαίτερους χώρους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 9, με την επιφύλαξη των προθεσμιών της παραγράφου 2 του παρόντος. Οι υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών και την παραπομπή οικογενειών με παιδιά κάτω των 14 ετών και ιδίως νηπιακής και βρεφικής ηλικίας.

Άρθρο 17
Εξουσιοδοτικές Διατάξεις

10. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας, όταν οι υφιστάμενες Περιφερειακές Υπηρεσίες δεν επαρκούν, αιτούντες διεθνή προστασία ή πρόσωπα που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής, απέλασης ή επανεισδοχής, και ιδίως πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, μπορούν να παραπέμπονται σε δομές οι οποίες λειτουργούν από λοιπούς δημόσιους φορείς ή φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Άρθρο 27
Συγκρότηση και Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Υποδοχής

2.β. γγ) [Καταργήθηκε η περ. γγ της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 27 από την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4540/2018 (Α΄91)]

 

Άρθρο 31
Σύσταση Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης

1.Στα προβλεπόμενα υπό την παράγραφο 2 τμήματα κατανέμονται αρμοδιότητες ως εξής: α. «Το»Τμήμα Σχεδιασμού και Υλοποίησης πολιτικών και προγραμμάτων Κοινωνικής Ένταξης είναι αρμόδιο για:

Η εντός «» λέξη προστέθηκε με διόρθωση σφάλματος στο Α΄57/06.04.2016.

αα. Την υποβολή εισηγήσεων, για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και των πολιτικών ένταξης δικαιούχων διεθνούς προστασίας, δικαιούχων ανθρωπιστικού καθεστώτος, ασυνόδευτων ανηλίκων και μεταναστών και ευάλωτων ομάδων μεταναστών και προσφύγων με την προοπτική ένταξής της.
Δδ. Το συντονισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και δεύτερου βαθμού για την υποβολή προτάσεων και την κατάρτιση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτης χώρας, και την υλοποίησή της σε συνεργασία με της δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών.

Άρθρο 46
(Άρθρο 26 της Οδηγίας 2013/32/EE και 8 έως 11 της Οδηγίας 2013/33/EE)
Κράτηση των αιτούντων

8. [Καταργήθηκε το άρθρο 46 από την παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4636/2019, (Α΄169)]
10. [Καταργήθηκε το άρθρο 46 από την παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4636/2019, (Α΄169)] 


Άρθρο 51
(Άρθρο 31 της Οδηγίας)
Διαδικασία της εξέτασης

6 α. [Καταργήθηκε το άρθρο 51 από την παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4636/2019, (Α΄169)]

Άρθρο 53
(Άρθρο 18 της Οδηγίας)
Ιατρική Εξέταση

18. [Καταργήθηκε το άρθρο 53 από την παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4636/2019, (Α΄169)]

Άρθρο 60
(Άρθρο 43 της Οδηγίας)
Διαδικασίες στα σύνορα

4στ. [Καταργήθηκε το άρθρο 60 από την παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4636/2019, (Α΄169)]


Άρθρο 80
Μεταβατικές διατάξεις


18.  Αιτήσεις διεθνούς προστασίας που έχουν υποβληθεί πριν από την 7η Ιουνίου 2013 εξετάζονται από της αρχές και σύμφωνα με της διατάξεις που αναφέρονται στο Π.δ. 114/2010, της ισχύει. Αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται της αρμόδιες αρχές του Μέρους Γ΄ του παρόντος χωρίς να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί προγενέστερης αίτησης που εκκρεμεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών του Π.δ. 114/2010 θεωρούνται συμπληρωματικό στοιχείο της αρχικής αίτησης και εξετάζονται από της αρχές και με τη διαδικασία του Π.δ. 114/2010.
19.  Μεταγενέστερες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την 7η Ιουνίου 2013, εξετάζονται από της αρχές που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του παρόντος και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
20.  Αιτήσεις ανανέωσης άδειας διαμονής, έκδοσης άλλων νομιμοποιητικών ή ταξιδιωτικών εγγράφων, διατήρησης της οικογενειακής ενότητας, και οικογενειακής επανένωσης δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των οποίων το καθεστώς αναγνωρίστηκε από της αρχές που προβλέπονται στο Π.δ. 114/2010 εξετάζονται και διεκπεραιώνονται από της αρχές αυτές.
21. Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Γ΄ του παρόντος, οι αρμόδιες της Ελληνικής Αστυνομίας παραδίδουν αμελλητί της αρμόδιες Αρχές Απόφασης του φακέλους των αιτούντων που υποβάλλουν μεταγενέστερες αιτήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 19.
22.[Καταργήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4550/2018 (Α΄91)]
23. Η εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων με αντικείμενο θέματα αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο, των οποίων η μεταφορά ρυθμίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 27, του παρόντος νόμου, σε συνδυασμό με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, ολοκληρώνεται από της αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Kοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, ρυθμίζεται η μεταφορά και εγγραφή των πιστώσεων, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού των Υπουργείων και κάθε σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή του άρθρου 27, παράγραφος 3, καθώς και των συναφών μεταβατικών διατάξεων του παρόντος νόμου.
24. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι στο Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με κύριες αρμοδιότητες της περιγραφόμενες στην παράγραφο 1 αποσπώνται υποχρεωτικά από 1.9.2016, για δύο (2) έτη κατά παρέκκλιση κάθε της διάταξης και χωρίς γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων στη Διεύθυνση Υποδοχής της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διατηρώντας το βαθμό τον οποίο κατείχαν στην προηγούμενη θέση της.
25. Από 1.1.2017, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής, ασκεί τα καθήκοντα και της αρμοδιότητες της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου, για την Υπηρεσία Ασύλου, Αρχή Προσφυγών και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
 «26. Η εξαιρετική διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 60 εφαρμόζεται έως της 31.12.2019.» 
Η παρ. 26 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4587/2018 (Α΄218).

Εκδόθηκε η υ.α. 6154/2017 «Παράταση ισχύος της διαδικασίας των διατάξεων του άρθρου 60 παρ. 4 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51)» (Β΄1237), κατωτ. αριθ. 21. 
«27. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης συγκρότησης των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5, εξετάζονται κατ’ εξαίρεση από της Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 26 του Π.δ. 114/2010 (Α΄ 195), της ισχύει, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος νόμου. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 5 είναι αρμόδιες για τη συζήτηση των προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης συγκρότησής της. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών υπάγονται στην Αρχή Προσφυγών του μεταβατικού σταδίου της παραγράφου 2.» 
Η παρ. 27 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 20 του άρθρου 86 του ν. 4399/2018 (Α΄177).
28. Μέχρι να καταστεί δυνατή η πλήρης μηχανογραφική υποστήριξη των διαδικασιών του άρθρου 60 παράγραφος 4, ως αριθμός πρωτοκόλλου των εγγράφων που συντάσσονται στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών και για την επεξεργασία των αιτήσεων διεθνούς προστασίας λογίζεται ο αριθμός ατομικού φακέλου του αιτούντος διεθνή προστασία, της της αποδίδεται από την Υπηρεσία Ασύλου.
29. Έως 31 Δεκεμβρίου 2016 καθήκοντα γενικής οικονομικής διεύθυνσης για τον τακτικό προϋπολογισμό του ειδικού φορέα «Υπηρεσία Ασύλου», της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ασκεί η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Εκδόθηκε το π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση της την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με της ελάχιστες προδιαγραφές για της διαδικασίες με της οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005).» (Α΄195), κατωτ. αριθ. 6.


Άρθρο 83
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των διατάξεων του Μέρους Γ΄, οι οποίες τίθενται σε ισχύ σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, και του Μέρους ΣΤ΄, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από 20.4.2016. Η παράγραφος 4 του άρθρου 60 τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.