ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΥΓΕΙΑΣ και ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. 1/7433/19 «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης» (Β΄2219).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 έως 17 του ν. 4375/2016, (Α’ 51) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας της της διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με της κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και της διατάξεις».

2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015, (Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και της επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Το άρθρο 2 του ν. 4320/2015, (Α’ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβερνήσεως και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
4. Της διατάξεις του ν. 4540/2018, (Α’ 91) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας της της διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με της απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση), L180/96/29-6-2013 και της διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4554/2018, (Α’ 130) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και της διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 4587/2018, (Α’ 218) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και λοιπές διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του ν. 4368/2016, (Α’ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και της διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν. 3418/2005, (Α’ 287) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας».

9. Τις διατάξεις του ν. 4600/2019, (Β’ 43) «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις».

10. Το π.δ. 73/2015, (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το π.δ. 24/2015, (Α’20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

12. Το π.δ. 88/2018, (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Το π.δ. 23/2019, (Α’ 28) «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

14. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (Α’ 98).

15. Το π.δ. 123/2016, (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

16. Το π.δ. 122/2017, (Α’149) «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».

17. Το π.δ. 22/2018, (Α’37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

18. Το π.δ. 86/2018, (Α’159) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».

19. Το π.δ. 121/2017, (Α’148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».

20. Το π.δ. 134/2017, (Α’168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

21. Την Υ25/06-10-2015, (Β’ 2144) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη», της τροποποιήθηκε με την Υ80/31-10-2017, (Β’ 3904) απόφαση του Πρωθυπουργού.

22. Την Υ28/08-10-2015, (Β’2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», της τροποποιήθηκε με της Υ70/11-11-2015 (Β’ 2441), Υ43/ 28-04-2017 (Β’ 1510), Υ89/28-11-2017 (Β’ 4195) και Υ24/ 02-05-2018 (Β’ 1546) αποφάσεις του Πρωθυπουργού.

23. Την 16931/19-5-2016, (Β’ 1410) υπουργική απόφαση με θέμα: «Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής».

24. Την ΥΙ.Γ.Π.οικ. 92490/04.10.2013, (Β’ 2745) υπουργική απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και υποστήριξης και παραπομπής των εισερχόμενων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα πολιτών τρίτων χωρών σε δομές πρώτης υποδοχής».

25. Το άρθρο 7Α του ν. 2472/1997, (Α’ 50) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», της τροποποιήθηκε και ισχύει.

26. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

27. Την Φ.000/8/245258/9-3-2016, (Β’ 630) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.) και Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.)» της τροποποιήθηκε με την 3696/14.06.2017, (Β’ 2158) κοινή υπουργική απόφαση.

28. Την 7001/2/1454-κδ’/03.09.201 2, (Β’ 2491) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας φορέων της κοινωνίας των πολιτών της διεκπεραίωση διαδικασιών πρώτης υποδοχής».

29. Την 11.1/5042/28.04.2016, (Β’ 1261) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας φορέων της κοινωνίας των πολιτών της διεκπεραίωση διαδικασιών υποδοχής σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής», της διορθώθηκε στο ΦΕΚ 650/Β’/26-2-2018.

30. Την οικ. 39487/16/08.09.2016, (Β’ 2930) υπουργική απόφαση με θέμα: «Σύσταση Εθνικού Μητρώου ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας», μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

31. Την 93510/9-9-2011, (Β’ 2016) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ανάθεση του Συστήματος Αιτημάτων Στέγασης των αιτούντων άσυλο αλλοδαπών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

32. Τις αριθμ. Πβ/Γ.Π/οικ.37840/26-05-2016 και αριθμ. Γ1δ/οικ.17905/04-03-2016, αριθμ. Δ.Γ1δ/οικ.20761 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας.

33. Την ανάγκη ανάπτυξης ενιαίων διαδικασιών και κατάρτισης προδιαγραφών λειτουργίας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και της Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

34. Την 1293/5-03-2019, (Β’ 931) απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής «Μεταβίβαση αρμοδιότητας και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό (Διοικητικό) Γραμματέα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, στον Τομεακό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής και σε άλλα όργανα διοίκησης του Υπουργείου»

35. Την αριθμ. 6019/06.06.2019 εισήγηση ΓΔΔΟΥ/ Υ.ΜΕ.ΠΟ., σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του Εκτελούμενου Τακτικού Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1049-203 «Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης» του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ή σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:


Άρθρο 3
Αρμοδιότητες των Κλιμακίων

1.α. Το Κλιμάκιο Διοικητικής Μέριμνας είναι υπεύθυνο για τη διοικητική και επιχειρησιακή υποστήριξη του Κ.Υ.Τ. Ειδικότερα, το Κλιμάκιο μεριμνά για την τήρηση του αρχείου, τη διαχείριση του πρωτοκόλλου, τα αιτήματα των λοιπών Κλιμακίων, την εποπτεία των εμπλεκομένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, τη συνεργασία με τα κλιμάκια Διεθνών Οργανισμών, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, τα θέματα του προσωπικού καθώς και για τη διοικητική συνδρομή της ασυνόδευτους ανηλίκους σε θέματα που άπτονται στην υποδοχή και την ταυτοποίηση της στο Κ.Υ.Τ.

β. Αναλυτικότερα, το Κλιμάκιο Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο:

• Για την υλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στα άτομα με ευαλωτότητα.
• Για την υλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και τον αναγκαίο συντονισμό με της φορείς για την παραπομπή ευάλωτων αιτούντων διεθνή προστασία σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας.

Γ. Το Κλιμάκιο μεριμνά περαιτέρω για την υλικοτεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, τη σίτιση και τη στέγαση, την καθαριότητα καθώς και για την αποθήκευση και διανομή όλων των ειδών που προορίζονται για της ανάγκες των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών. Και ειδικότερα:

• Για τη διευθέτηση των νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών σε οικίσκους σύμφωνα με προϋποθέσεις, της κατηγορία ευαλωτότητας, οικογενειακή κατάσταση, εθνοτική καταγωγή.

3.α. Το Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για τον ιατρικό έλεγχο των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, την ψυχολογική εκτίμηση και την ψυχοκοινωνική της υποστήριξη, σύμφωνα με της προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες, της εσωτερικές οδηγίες της ΥΠ.Υ.Τ. και της οδηγίες που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας.

Β. Αναλυτικότερα, το Κλιμάκιο είναι αρμόδιο:

• Για τον εντοπισμό και ταυτοποίηση της ευαλωτότητας και τη σχετική εισήγηση της τον Διοικητή του Κέντρου.

• Για την αρχική εκτίμηση της ψυχικής υγείας του πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς και τη λήψη ιστορικού ψυχικής υγείας και κοινωνικού ιστορικού, την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς που χαρακτηρίζονται από ευαλωτότητα, την έγκαιρη διάγνωση ψυχικών παθήσεων και την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και φαρμακευτικής αγωγής σε όσους χρήζουν ανάγκης.

4. Το Κλιμάκιο Ενημέρωσης είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών για τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις της, σε ομαδικές ή ατομικές συνεδρίες σε γλώσσα που κατανοούν. Αναλυτικότερα είναι αρμόδιο να ενημερώνει της νεοεισερχόμενους πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς:

• Για της διαδικασίες της οποίες υπόκεινται και παραπέμπονται άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ιδιαίτερα οι ασυνόδευτοι ανήλικοι κατά τη διάρκεια της υποδοχής και ταυτοποίησης.

• Για της διαθέσιμες υπηρεσίες και της φορείς υποστήριξης, εντός και εκτός της Δομής, ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και ειδικότερα ασυνόδευτων ανηλίκων, θυμάτων βασανιστηρίων και θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και ατόμων που έχουν υποστεί σεξουαλική, σωματική, ψυχολογική ή της μορφής βία.

5 α. Το Κλιμάκιο εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας είναι αρμόδιο για την εξωτερική και εσωτερική φύλαξη και ασφάλεια του Κέντρου. Αναλυτικότερα είναι υπεύθυνο:
• Για την εσωτερική φρούρηση και επιτήρηση των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών εντός του Κέντρου, ιδίως των ασφαλών περιοχών για οικογένειες, γυναίκες μόνες, των ασφαλών ζωνών για τα ασυνόδευτα ανήλικα και για ευάλωτες ομάδες γενικότερα.

Άρθρο 4
Καθήκοντα Διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης

1. Ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης προΐσταται των Κλιμακίων Διοικητικής Μέριμνας, Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης καθώς και του Κλιμακίου Ενημέρωσης και γενικότερα έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου. Αναλυτικότερα, ο Διοικητής έχει της εξής αρμοδιότητες:

ιε. Παραπέμπει της πολίτες τρίτων χώρων ή ανιθαγενείς σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην ενδοχώρα ή ορίζει την παραμονή της σε της κατάλληλες δομές, ιστ. Παραπέμπει, ύστερα από εισήγηση του Κλιμακίου Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα κοινωνικής στήριξης ή προστασίας,

ιη. Μεριμνά, καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, ώστε οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς να τελούν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, να διατηρούν την οικογενειακή της ενότητα, να έχουν πρόσβαση σε επείγουσα υγειονομική περίθαλψη και κάθε απαραίτητη θεραπευτική αγωγή ή ψυχοκοινωνική στήριξη, να τυγχάνουν, εφόσον ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, της κατάλληλης κατά περίπτωση μεταχείρισης, και να ενημερώνονται επαρκώς για τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις της, να έχουν πρόσβαση σε καθοδήγηση και νομική συμβουλή και συνδρομή σχετικά με την κατάστασή της, να διατηρούν επαφή με φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και παρέχουν νομική ή κοινωνική συνδρομή, να έχουν δικαίωμα επικοινωνίας με της συγγενείς και τα οικεία της πρόσωπα,

Άρθρο 5
Καθήκοντα Προϊσταμένου Κλιμακίων Εξωτερικής Φύλαξης και Ασφάλειας και Ταυτοποίησης και Εξακρίβωσης Ιθαγένειας.

Προϊστάμενος των Κλιμακίων Εξωτερικής Φύλαξης και Ασφάλειας και Ταυτοποίησης και Εξακρίβωσης Ιθαγένειας είναι αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος ενημερώνει τον Διοικητή του Κέντρου για την εκπλήρωση των καθηκόντων της αρμοδιότητάς του και συνεργάζεται με το προσωπικό του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, το οποίο έχει διατεθεί για την υποστήριξη των λειτουργιών του Κέντρου. Ο Προϊστάμενος των Κλιμακίων Εξωτερικής Φύλαξης και Ασφάλειας και Ταυτοποίησης και Εξακρίβωσης Ιθαγένειας έχει της εξής αρμοδιότητες:

• Μεριμνά για την εσωτερική φρούρηση και επιτήρηση των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών εντός του Κέντρου, ιδίως των ασφαλών περιοχών για οικογένειες, γυναίκες μόνες, ασυνόδευτα ανήλικα και για ευάλωτες ομάδες γενικότερα.

 


Άρθρο 12
Άφιξη νεοεισερχομένων

2. Παράλληλα, το Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης προβαίνει στον αρχικό ιατρικό έλεγχο και εντοπίζει της χρήζοντες άμεσης ιατρικής βοήθειας. Επιπλέον, εντοπίζει τα άτομα που εμφανώς ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ώστε να της δοθεί προτεραιότητα της διαδικασίες.


Άρθρο 13
Ενημέρωση για τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις

1. Το Κλιμάκιο Ενημέρωσης ενημερώνει, κατά την άφιξη της και καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, της πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, σε ομαδικές ή ατομικές συνεδρίες, σε γλώσσα που κατανοούν, για τα ακόλουθα:

• Της διαδικασίες της οποίες υπόκεινται και παραπέμπονται άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ιδίως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι.

3. Η προσέγγιση των παιδιών και ευάλωτων ατόμων πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου λαμβάνοντας υπόψη της ιδιαίτερες ανάγκες της και η ενημέρωση σε ανηλίκους να είναι φιλική της τα παιδιά.

Άρθρο 16
Ιατρικός έλεγχος και ψυχοκοινωνική υποστήριξη

2. Παρέχεται προτεραιότητα και ιδιαίτερη ιατρική μέριμνα σε άτομα που ανήκουν της ευάλωτες ομάδες, ιδίως σε ασυνόδευτους ανήλικους.

Άρθρο 18
Μέριμνα για της ευάλωτες ομάδες

Το Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης είναι υπεύθυνο για τον εντοπισμό και ταυτοποίηση των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν σε μια από της κατηγορίες ευάλωτων ομάδων της ορίζονται στο νόμο.

2. Μετά την εκτίμηση της ευαλωτότητας, ο προϊστάμενος του Κλιμακίου εισηγείται εγγράφως στον Διοικητή, αναφέροντας της λόγους και τα στοιχεία που οδήγησαν στο σχετικό συμπέρασμα. Ο Διοικητής του Κέντρου, κατόπιν εισήγησης του Κλιμακίου Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, παραπέμπει στον αρμόδιο, κατά περίπτωση, φορέα κοινωνικής στήριξης ή προστασίας, πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτη ομάδα. Σε περίπτωση διαφωνίας του Διοικητή με την εισήγηση του Κλιμακίου, οφείλει να εκδίδει έγγραφη αιτιολογημένη απόφαση, με την οποία να αναπέμπει την υπόθεση στο Κλιμάκιο για επανεξέταση.

3. Τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες μπορεί να διαμένουν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε διακριτούς χώρους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης και σε κάθε περίπτωση για όσο διάστημα παραμένουν στο Κ.Υ.Τ. και υπάρχει ειδική μέριμνα να προστατεύεται η ασφάλεια της εντός του Κ.Υ.Τ.
4. Οι υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών και την παραπομπή οικογενειών με παιδιά κάτω των 14 ετών και ιδίως νηπιακής και βρεφικής ηλικίας.


5. Το Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Διοικητικής Μέριμνας διοργανώνουν ομαδικές ή ατομικές συναντήσεις των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών με πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ιδίως γυναίκες, μητέρες, εφήβους, ηλικιωμένους, προκειμένου να προληφθούν εγκαίρως πιθανά προβλήματα, να δοθεί ενημέρωση και να παρασχεθεί η απαραίτητη κατά περίπτωση συνδρομή.


Άρθρο 20
Παραπομπή για τη διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς Προστασίας

4. Σε κάθε περίπτωση, ο Διοικητής του Κέντρου παραπέμπει της αιτούντες διεθνούς προστασίας στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου. Ο Διοικητής του Κέντρου ενημερώνει με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα την Υπηρεσία Ασύλου στην περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής ανήκει σε κάποια από της ευάλωτες ομάδες.

Άρθρο 23
Δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών

1. Οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που υπόκεινται σε διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης και διαμένουν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχουν δικαίωμα:
δ. εφόσον ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, να τυγχάνουν της κατάλληλης κατά περίπτωση μεταχείρισης.