ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3284 της 10.11.2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217).

Άρθρο 1Α 
Με δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα


1. Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υπό τις εξής προϋποθέσεις:
 «α) Της εγγραφής του στην Α΄ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας και της συνέχισης παρακολούθησης ελληνικού σχολείου ή σχολείου που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης - αίτησης της παραγράφου 2. ».
Η περ. α της παρ.1 του άρθρου 1Α τροποποιήθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4531/2018 (Α΄62).


 «Σε περίπτωση τέκνου με πιστοποιημένη αναπηρία από αρμόδιο δημόσιο φορέα ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, μπορεί να γίνονται αποδεκτά, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παραγράφου 2, πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης περίθαλψης και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του.»

Τα εδάφια β και γ της περ. α της παρ.1 του άρθρου 1Α προστέθηκαν με  την παρ. 1α του άρθρου 31 του ν. 4604/2019 (Α΄50).
Το άρθρο 1Α τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 1 του ν. 4332/2015 (Α΄76).
 Με το άρθρο 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) , ορίζεται ότι : «1. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος και υπό τις εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εμπίπτουν και τα τέκνα αλλοδαπών που έχουν ήδη γεννηθεί στην Ελλάδα και είναι ανήλικα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος.
2. Αιτήσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, δυνάμει των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό είχε προστεθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3838/2010 και ίσχυε μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου και του άρθρου 24 του Ν. 3838/2010, που εκκρεμούν είτε στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είτε στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Δήμων εξετάζονται υπό τους όρους του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος και υπό τους όρους του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 1Α του παρόντος, πλην της καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου.
Όσον αφορά στις προαναφερόμενες εκκρεμείς αιτήσεις, που εξετάζονται κατά προτεραιότητα, οι κατά περίπτωση απαιτούμενες προϋποθέσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, δυνάμει του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου και του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 1Α του παρόντος, θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος.
3. Στους αλλοδαπούς οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 5Β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και έχουν ήδη ενηλικιωθεί, χορηγείται προθεσμία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος για να υποβάλουν τη σχετική δήλωση-αίτηση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές. Οι αιτήσεις-δηλώσεις του ως άνω εδαφίου εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Η ιθαγένεια αποκτάται από τη δημοσίευση της περίληψης της σχετικής απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με βάση τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 4Β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
4.  Τέκνο αλλοδαπού, ο οποίος έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 24 του Ν. 3838/2010, καθίσταται Έλληνας χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από τον γονέα του ήταν ανήλικο και άγαμο.
5. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται το άρθρο 24 του Ν. 3838/2010» 

Άρθρο 1Β
Με δήλωση και αίτηση, λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα


1. Ανήλικος αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο «ή σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας,» εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της απαιτούμενης φοίτησης αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.


Η φράση εντός εισαγωγικών προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4452/2017 (Α΄17).


«Σε περίπτωση ανήλικου αλλοδαπού με πιστοποιημένη αναπηρία από αρμόδιο δημόσιο φορέα ποσοστού 80% και άνω, μπορεί να γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης περίθαλψης και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης για εννέα τουλάχιστον έτη. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του.»

 Τα εδάφια γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 1Β προστέθηκαν με την παρ. 2α του άρθρο 31 του ν. 4604/2019 (Α΄50).


Το άρθρο 1Α τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 1 του ν. 4332/2015 (Α΄76).


 Με το άρθρο 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) , ορίζεται ότι : «1. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος και υπό τις εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εμπίπτουν και τα τέκνα αλλοδαπών που έχουν ήδη γεννηθεί στην Ελλάδα και είναι ανήλικα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος.
2. Αιτήσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, δυνάμει των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό είχε προστεθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3838/2010 και ίσχυε μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου και του άρθρου 24 του Ν. 3838/2010, που εκκρεμούν είτε στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είτε στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Δήμων εξετάζονται υπό τους όρους του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος και υπό τους όρους του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 1Α του παρόντος, πλην της καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου.
Όσον αφορά στις προαναφερόμενες εκκρεμείς αιτήσεις, που εξετάζονται κατά προτεραιότητα, οι κατά περίπτωση απαιτούμενες προϋποθέσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, δυνάμει του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου και του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 1Α του παρόντος, θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος.
3. Στους αλλοδαπούς οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 5Β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και έχουν ήδη ενηλικιωθεί, χορηγείται προθεσμία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος για να υποβάλουν τη σχετική δήλωση-αίτηση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές. Οι αιτήσεις-δηλώσεις του ως άνω εδαφίου εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Η ιθαγένεια αποκτάται από τη δημοσίευση της περίληψης της σχετικής απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με βάση τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 4Β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
4.  Τέκνο αλλοδαπού, ο οποίος έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 24 του Ν. 3838/2010, καθίσταται Έλληνας χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από τον γονέα του ήταν ανήλικο και άγαμο.
5. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται το άρθρο 24 του Ν. 3838/2010» 
Εκδόθηκε η υ.α. 43388/ 8.6.2019 «Υπουργική απόφαση βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 31 παρ. 1 και παρ. 2 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50).» (Β΄2211), κατωτ. αριθ. 2.


Άρθρο 7
Διαδικασία πολιτογράφησης


3. Για τους αιτούντες την ελληνική ιθαγένεια που έχουν υπερβεί το 62ο έτος της ηλικίας, για όσους έχουν πιστοποιηθεί με σωματική αναπηρία άνω του 67% από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καθώς και για όσους αδυνατούν να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία λόγω διαγνωσμένης, από τις αρμόδιες μονάδες διάγνωσης και έκθεσης πιστοποιητικών μαθησιακών δυσκολιών του Υπουργείου Υγείας, οποιασδήποτε μορφής μαθησιακής δυσκολίας, η συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. α' και β' του άρθρου 5Α πιστοποιείται με προφορική δοκιμασία ενώπιον Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Εξετάσεων, η οποία αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, ως Πρόεδρο, και δύο (2) εκπαιδευτικούς της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές τους.
Το άρθρο 7 τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 6 του ν. 4735/2020 (Α΄197).
Με το άρθρο 18 του ν. 4735/2020, ορίζεται ότι : «1. Η ισχύς των άρθρων 5Α, 6 και 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αντικαθίστανται με τα άρθρα 3, 5 και 6 του παρόντος, αρχίζει από την 1η.4.2021. Έως την 31η.3.2021, οι επιτροπές πολιτογράφησης του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας καλούν σε εξέταση τους αλλογενείς αλλοδαπούς των οποίων οι σχετικές αιτήσεις εκκρεμούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.»

Άρθρο 9 
Ορκωμοσία 


«5. Σε περίπτωση ατόμων με σωματική αναπηρία η ορκωμοσία μπορεί να λαμβάνει χώρα στην οικία τους ή μέσω τηλεδιάσκεψης.»


 Η παρ. 5 του άρθρου 9 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4604/2019 (Α΄50).