ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. 43388/ 8.6.2019 «Υπουργική απόφαση βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 31 παρ. 1 και παρ. 2 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50)» (Β΄2211).

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:


α) Του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της ΣυμμετοχήςΒελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα "Κλεισθένης Ι")-...-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 133),
β) του άρθρου 31 παρ. 1 και παρ. 2 του ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας-Ρυθμίσεις για την απονομή της ιθαγένειαςΔιατάξεις σχετικά με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-Λοιπές διατάξεις.» (Α΄ 50),
γ) των άρθρων 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄217) και ισχύουν μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις τους με το άρθρο 31 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50),
δ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160),
ε) των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Σε περίπτωση τέκνου με πιστοποιημένη αναπηρία από αρμόδιο δημόσιο φορέα ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, που θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης ελληνικής ιθαγένειας με βάση το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας συντρεχουσών και των λοιπών απαιτούμενων προϋποθέσεων, γίνονται αποδεκτά κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης, πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης περίθαλψης και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης τα οποία χορηγούνται από:
α. μονάδες κοινωνικής φροντίδας (ν.π.δ.δ.) βάσει του άρθρου 1 ν. 4025/2011 (Α΄228) και του άρθρου 9 ν. 4109/2013 (Α΄ 16),
β. φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) βάσει του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α΄236), του άρθρου 7 του ν. 3106/2003 (Α΄30) και του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 (Α΄ 206),
γ. πιστοποιημένους φορείς κοινωνικής φροντίδας που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και τους έχει χορηγηθεί ειδική πιστοποίηση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 4555/2017 (Α΄ 22) στην παράγραφο 1 του οποίου ορίζεται ότι: «1. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες μη κερ
δοσκοπικού χαρακτήρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), αναγνωρισμένοι με ειδική νομοθετική ρύθμιση φορείς, παραρτήματα διεθνών Μ.Κ.Ο., που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2646/1998 (Α΄ 245), όπως ισχύει, υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»,
δ. ιδιωτικούς φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, βάσει του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236).
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρεται αναλυτικά το πρόγραμμα (ωράριο) απασχόλησης του ανήλικου τέκνου ώστε να αποδεικνύεται η συνεχής παρουσία του.
2. Σε περίπτωση ανηλίκου τέκνου με πιστοποιημένη αναπηρία από αρμόδιο δημόσιο φορέα ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, που θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης ελληνικής ιθαγένειας με βάση το άρθρο 1B παρ. 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας συντρεχουσών και των λοιπών απαιτούμενων προϋποθέσεων, γίνονται αποδεκτά κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης, πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης περίθαλψης και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης τα οποία χορηγούνται από:
α. μονάδες κοινωνικής φροντίδας (ν.π.δ.δ.) βάσει του άρθρου 1 ν. 4025/2011 (Α΄228) και του άρθρου 9 ν. 4109/2013 (Α΄ 16),
β. φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) βάσει του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α΄236), του άρθρου 7 του ν. 3106/2003 (Α΄30) και του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 (Α΄ 206),
γ. πιστοποιημένους φορείς κοινωνικής φροντίδας που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και τους έχει χορηγηθεί ειδική πιστοποίηση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 4555/2017 (Α΄ 22) στην παράγραφο 1 του οποίου ορίζεται ότι: «1. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), αναγνωρισμένοι με ειδική νομοθετική ρύθμιση φορείς, παραρτήματα διεθνών Μ.Κ.Ο., που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2646/1998 (Α΄245), όπως ισχύει, υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»,
δ. ιδιωτικούς φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, βάσει του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2646/1998 (Α΄236).
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρεται αναλυτικά το πρόγραμμα (ωράριο) απασχόλησης του ανήλικου τέκνου ώστε να αποδεικνύεται η συνεχής παρουσία του για εννέα τουλάχιστον έτη.
3. Όσον αφορά στον τρόπο υποβολής του αιτήματος και των δικαιολογητικών που απαιτούνται εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα αντίστοιχα στις διατάξεις των άρθρων 1Α και 1B του ΚΕΙ. Προσκομίζονται επιπλέον τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 πιστοποιητικά καθώς και πιστοποιητικά αναπηρίας ποσοστού ίσου και άνω του 80%, τα οποία χορηγούνται από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α).
4. Η παρούσα δεν αφορά μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους οποίους δύναται να παρασχεθεί Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (αρ. 1 ν. 3699/2008 Α΄ 199).
5. Έναρξη ισχύος από τη δημοσίευση της παρούσας.