ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4591 της 12.02.2019 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017.» (Α΄19).

Άρθρο 1

Αντικείμενο

(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

(Καταργήθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020  (Α΄184))

Λήψη υπόψη και των άρθρων 1-108 του ν. 4727/2020, σχετικά με την ψηφιακή διακυβέρνηση, (Α΄184).

 

Άρθρο 3

Ορισμοί

(άρθρο 3 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)

 

(Καταργήθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020  (Α΄184))

 

Λήψη υπόψη και των άρθρων 1-108 του ν. 4727/2020, σχετικά με την ψηφιακή διακυβέρνηση, (Α΄184).

 

Άρθρο 5

Δυσανάλογη επιβάρυνση

(άρθρο 5 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.) 

 

(Καταργήθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020  (Α΄184))


Λήψη υπόψη και των άρθρων 1-108 του ν. 4727/2020, σχετικά με την ψηφιακή διακυβέρνηση, (Α΄184).