ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 40 της 14/15.04.2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.» (Α΄ 85)

Άρθρο 18

Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής

  1. 2. Η Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: (α) Τμήμα Ψηφιακής Στρατηγικής, (β) Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων και (γ) Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας, Επενδύσεων και Ψηφιακών Δεξιοτήτων.
  2. 4. Το Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες: (α) τον σχεδιασμό και την εισήγηση δημοσίων πολιτικών και δράσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό φορέων και ομάδων που ασχολούνται με κοινωνικά ζητήματα, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες (β) την παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την προώθηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όσο και του περιεχομένου, καθώς και τη συμβατότητα των έργων ψηφιακής πολιτικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία καθώς και άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, (γ) την παρακολούθηση της εφαρμογής του άρθρου 9 του ν. 4074/2012 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ (Α' 88) ως προς τις Τ.Π.Ε. και την ενημέρωση του σημείου αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και του συντονιστικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτήν δράσεων, (δ) την ανάπτυξη μεθοδολογίας πιστοποίησης και μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής του τηρουμένου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την πραγματοποίηση ελέγχων ως προς την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα ψηφιακά έργα του Δημοσίου και την πιστοποίηση του τηρούμενου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Παράρτημα Ι Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της υπουργικής απόφασης Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β' 1301), (ε) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού ως προς την εφαρμογή της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και καταναλωτών με αναπηρία ή άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού και την εισήγηση της λήψης των απαραίτητων μέτρων τα οποία προτείνει προς ένταξη στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα των ελέγχων, (στ) τη συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.) και άλλους αρμόδιους φορείς για τη βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοσίου που απευθύνονται σε πολίτες με αναπηρία ή άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, (ζ) την ενημέρωση από τους φορείς του δημοσίου τομέα για την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών δράσεων υλοποίησης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, όποτε αυτή ζητηθεί, (η) την εφαρμογή του ν. 4591/2019, την παρακολούθηση της προσβασιμότητας των ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές κατά τα οριζόμενα στο ν. 4591/2019 και την υποβολή των σχετικών εκθέσεων και (θ) τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας στις ομάδες εργασίας αναφορικά με την ηλεκτρονική προσβασιμότητα.   

    Εκδόθηκε η υ.a. Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.» (Β΄ 1301), κατωτ. αριθ. 4.