ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. 19524/ΕΞ 2020 της 10/23.07.2020 «Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.) / Όργανα διαχείρισης του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Δημοσίων Ιστότοπων και Εφαρμογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.) Μορφή και διαδικασία χορήγησης της γνωμοδότησης από την ΕΣΑμεΑ στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. Τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις, προδιαγραφές και άλλα τεχνικά ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ Διαδικασία παρακολούθησης» (Β΄ 3071).

Άρθρο 1

 

 1. α. Στο Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασίων (ΓΓΨΔ και ΑΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.) των φορέων του δημοσίου, για την παρακολούθηση ως προς την προσβασιμότητα των ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές κατά τα οριζόμενα στον ν. 4591/2019 και την υποβολή των σχετικών εκθέσεων, σύμφωνα με την περ. (η) της παρ. 4 του άρθρου 18 του π.δ. 40/2020.

 2. β. Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την επιχειρησιακή διαχείριση και επικαιροποίηση (προσθαφαίρεση στοιχείων), καθώς και για τη μέριμνα για τη λειτουργία του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 3. γ. Το ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ διαλειτουργεί με το Πρόγραμμα «Διαύγεια» αναφορικά με την άντληση στοιχείων που αφορούν τους δημόσιους φορείς και τις οργανικές του μονάδες.

 4. δ. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ διατίθενται ανοιχτά δεδομένα μέσω API (Application Programming Interface).

 

Άρθρο 2

Όροι και προϋποθέσεις ένταξης και απένταξης στο Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.)

 1. 1. Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
  1. 1. «Καταγραφή στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.»: η καταχώριση των στοιχείων των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα στην τηρούμενη βάση δεδομένων.
  2. ii. «Εγγραφή στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.»: η ένταξη στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4591/2019.
 2. 2. Η ένταξη στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. και η διαγραφή από αυτό γίνονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της Ε.Σ.Α.μεΑ.
 3. 3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάσσονται οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου, οι οποίοι:
  1. (α) έχουν προβεί στις απαιτούμενες προσαρμογές, προκειμένου να εκπληρώσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις προσβασιμότητας, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 4 και 6 του ν. 4591/2019,

  2. (β) έχουν αναρτήσει σε εμφανές σημείο επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας, σε προσβάσιμη μορφή, η οποία θα συμμορφώνεται με το πρότυπο που ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4591/2019 και

  3. (γ) παρέχουν μηχανισμό διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων, σε εμφανές σημείο σε κάθε ιστότοπο και εφαρμογή για φορητές συσκευές.

 4. 4. Δεν εγγράφονται στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. ή διαγράφονται από αυτό οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές, οι οποίοι, είτε κατά την εγγραφή, είτε κατά την παρακολούθηση, σε κάθε όμως περίπτωση, μετά από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ, και λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες καταγγελίες πολιτών ή φορέων προς την Ε.Σ.Α.μεΑ και τον Συνήγορο του Πολίτη, διαπιστωθεί ότι:
  1. (α) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας εντός των χρονικών ορίων που ορίζει ο ν. 4591/2019 ή

  2. (β) δεν έχουν υλοποιήσει τις απαιτούμενες τροποποιήσεις ώστε να καταστούν προσβάσιμοι μετά την αρχική καταγραφή ή

  3. (γ) δεν διατηρούν επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας, εντός των χρονικών ορίων που ορίζει ο ν. 4591/2019 ή

  4. (δ) δεν έχουν υλοποιηθεί οι απαιτούμενες τροποποιήσεις ώστε να καταστούν προσβάσιμοι κατόπιν της υποβολής σχετικού αιτήματος κάθε ενδιαφερόμενου μέσα από τον μηχανισμό διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων ή

  5. (ε) δεν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου που πραγματοποιεί το ανωτέρω Τμήμα της ΓΓΨΔ και ΑΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της παρακολούθησης.

 

Άρθρο 3

Μορφή και διαδικασία χορήγησης της γνωμοδότησης για την ένταξη στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.

 

 1. 1. Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας εντάσσονται στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν υποβολής αιτήματος ένταξης από τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα και ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ.
 2. 2. Το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα θεωρείται προσβάσιμο, εφόσον συμμορφώνεται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή τα μέρη αυτών και με τα στοιχεία αναφοράς που έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2012/1025.
 3. 3. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί τα παραπάνω, προσβάσιμο θεωρείται το περιεχόμενο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 301 549 VI.1.2 (2015-4).
 4. 4. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα υποβάλλουν το αίτημα ένταξης στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα. Ως αίτημα ένταξης νοείται η συμπλήρωση και υποβολή σχετικού ερωτηματολογίου με συνημμένη τη Δήλωση Προσβασιμότητας.
 5. 5. Μετά την υποβολή του ηλεκτρονικού αιτήματος από τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, ο/η εξουσιοδοτημένος/η διαχειριστής/στρια της Ε.Σ.Α.μεΑ συνδέεται με διαπιστευτήρια στο Μητρώο, ελέγχει τα αιτήματα και αποφαίνεται με αιτιολογημένη γνώμη, και ακολούθως:
  1. (α) η Ε.Σ.Α.μεΑ παρέχει θετική γνώμη, εφόσον ισχύουν όλοι οι παρακάτω όροι:

   1. i. η υποβληθείσα δήλωση προσβασιμότητας είναι πλήρης, διευκρινίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, και είναι επικαιροποιημένη και σύμφωνη με τα όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4591/2019,
   2. ii. τυχόν περιεχόμενο που δηλώνεται ως μη προσβάσιμο, τεκμηριώνεται επαρκώς ότι δε συμμορφώνεται με την εθνική νομοθεσία ή συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση ή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας, και αναφέρονται προσβάσιμες εναλλακτικές δυνατότητες, κατά περίπτωση, και
   3. iii. η υποβληθείσα δήλωση προσβασιμότητας είναι σε προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης προσβασιμότητας της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4591/2019, και αναρτάται στον ιστότοπο του οικείου φορέα,
  2. (β) Αν δεν ισχύει ένα από τα παραπάνω, η Ε.Σ.Α.μεΑ παρέχει αρνητική γνώμη και επισημαίνονται οι όροι, οι οποίοι δεν πληρούνται από τον ιστότοπο ή την εφαρμογή.

  3. (γ) Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. αναρτάται το κείμενο της γνώμης και σχετικό τεκμηριωτικό υλικό, το οποίο είναι προσβάσιμο στον αιτούντα,

  4. (δ) Η γνωμοδότηση παρέχεται από την Ε.Σ.Α.μεΑ εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος, εκτός εάν ζητηθούν περαιτέρω διευκρινήσεις για τη στοιχειοθέτηση της γνώμης. Σε κάθε περίπτωση, μετά την παρέλευση δύο μηνών από την υποβολή του αιτήματος, θα τεκμαίρεται ότι η γνώμη είναι θετική.

 

Άρθρο 4

Διαδικασία παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

 

 1. 1. Το Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΓΓΨΔ και ΑΔ είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και την υποβολή εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4591/2019.
 2. 2. Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισμοί:
  1. i. «Προσβάσιμη μορφή»: ηλεκτρονικό έγγραφο που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4591/2019.
  2. ii. «Περίοδος παρακολούθησης»: η χρονική περίοδος εντός της οποίας εκτελούνται οι δραστηριότητες παρακολούθησης, οι οποίες αποσκοπούν στον έλεγχο της συμμόρφωσης ή της μη συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές του δείγματος προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας. Στην περίοδο παρακολούθησης περιλαμβάνονται ο καθορισμός του δείγματος, η ανάλυση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης και οι σχετικές, με την υποβολή εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ρυθμίσεις.
 3. 3. Η μεθοδολογία παρακολούθησης διατίθεται και αναπαράγεται επί τη βάσει των κανόνων του ανοιχτού λογισμικού, καθώς και των ανοιχτών προτύπων και μορφότυπων, καθορίζεται δε σε κάθε περίπτωση, από τις ισχύουσες εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρησιμοποιώντας:
  • μέθοδο διεξοδικής παρακολούθησης για τον έλεγχο της συμμόρφωσης και
  • μέθοδο απλουστευμένης παρακολούθησης για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης.
 4. 4. Το Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΓΓΨΔ και ΑΔ δημοσιεύει, με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου, την ακολουθούμενη μεθοδολογία παρακολούθησης, τις ημερομηνίες έναρξης της παρακολούθησης των ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές για κάθε περίοδο παρακολούθησης και το δείγμα / λίστα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που θα υποστούν έλεγχο συμμόρφωσης για κάθε περίοδο παρακολούθησης. Οι περίοδοι παρακολούθησης ορίζονται από τις ισχύουσες Εκτελεστικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ορίζονται εκάστοτε.
 5. 5. Το δείγμα των προς παρακολούθηση ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές καθορίζεται από το Τμήμα Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η δειγματοληψία διενεργείται:
  1. i. εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στις ισχύουσες Εκτελεστικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με:
   • το μέγεθος του δείγματος,
   • την επιλογή του δείγματος των ιστοτόπων, ώστε να επιτυγχάνεται διαφοροποιημένη, αντιπροσωπευτική και γεωγραφικά ισορροπημένη κατανομή,
   • την επιλογή του δείγματος των εφαρμογών για φορητές συσκευές ώστε να επιτυγχάνεται διαφοροποιημένη και αντιπροσωπευτική κατανομή και
   • την περιοδικότητα του δείγματος
  2. ii. λαμβάνοντας υπόψη την προτεινόμενη λίστα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές από την Ε.Σ.Α.μεΑ και τον Συνήγορο του Πολίτη.

  Η Ε.Σ.Α.μεΑ και ο Συνήγορος του Πολίτη, από 1η έως 30η Απριλίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από 01/01/2021, αποστέλλουν στο Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΓΓΨΔ και ΑΔ τη λίστα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο δείγμα της εκάστοτε περιόδου παρακολούθησης, βασισμένοι σε καταγεγραμμένες καταγγελίες ενδιαφερόμενων.

  Το Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να λαμβάνει υπόψη του, για την κατάρτιση της λίστας των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που θα συμπεριληφθούν στο δείγμα της εκάστοτε περιόδου παρακολούθησης, τη γνώμη και άλλων αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοσίου που απευθύνονται σε πολίτες με αναπηρία ή άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.

  Σε κάθε περίπτωση το μέγεθος του δείγματος δεν δύναται να ξεπεράσει τα οριζόμενα στις ισχύουσες Εκτελεστικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 6. 6. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, σε κάθε περίοδο παρακολούθησης, δημοσιεύονται με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.
 7. 7. Το Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΓΓΨΔ και ΑΔ, αναφορικά με τους ιστότοπους ή/και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές, όπου εντοπίζονται αδυναμίες συμμόρφωσης ως προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του ν. 4591/2019, βάσει της διενεργούμενης παρακολούθησης, θα επισημαίνει στους αρμόδιους φορείς την ανάγκη διόρθωσης καθώς και τη διαδικασία διόρθωσης των παρατηρούμενων αδυναμιών και θα ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας. Οι φορείς οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και προκειμένου να επανενταχθούν στο ΜΗΔΙΣΕΦ ακολουθείται και πάλι η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας.
 8. 8. Το Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΓΓΨΔκαιΑΔ υποβάλλει έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4591/2019. Το περιεχόμενο της έκθεσης καθορίζεται από τις ισχύουσες εκτελεστικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 9. 9. Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και της ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, των οποίων οι ιστότοποι ή οι εφαρμογές για φορητές συσκευές εμπεριέχονται στο εκάστοτε δείγμα παρακολούθησης, διασφαλίζουν στο φορέα παρακολούθησης την πρόσβαση στους ιστότοπους εξωδικτύου ή ενδοδικτύου ή στις εφαρμογές για φορητές συσκευές για τους σκοπούς της παρακολούθησης. Αν δεν είναι δυνατό να χορηγηθεί πρόσβαση, αλλά ο οργανισμός του δημόσιου τομέα παρέχει αποτελέσματα αξιολόγησης, τότε ο φορέας παρακολούθησης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί, πλήρως ή εν μέρει, τα εν λόγω αποτελέσματα παρακολούθησης υπό τους εξής σωρευτικούς όρους:
  1. (α) ο οργανισμός του δημόσιου τομέα έχει υποβάλει την πλέον πρόσφατη αναλυτική έκθεση αξιολόγησης που διαθέτει και

  2. (β) η εν λόγω αξιολόγηση διενεργήθηκε το νωρίτερο 3 έτη πριν από την ημερομηνία της παρακολούθησης.

 

Άρθρο 5

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.