ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4727 της 23/23.09.2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 184).

Άρθρο 2

Ορισμοί

 1. 54. Υποστηρικτικές τεχνολογίες: ΤΠΕ, όπως υλικό υπολογιστή, λογισμικό, εφαρμογές, εργαλεία ανάπτυξης και βοηθήματα, για άτομα με αναπηρία γενικά ή και εξειδικευμένα για συγκεκριμένους τύπους αναπηρίας.

 

Άρθρο 3

Γενικές αρχές ψηφιακής διακυβέρνησης

 1. 1. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών ψηφιακής διακυβέρνησης διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: α) την αρχή της νομιμότητας και ιδίως την τήρηση των διατάξεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β) την αρχή της διαφάνειας, γ) την αρχή της ισότητας και ιδίως της προσβασιμότητας, δ) την αρχή της χρηστής διοίκησης και ιδίως της αποδοτικότητας και της αρχής «μόνον άπαξ» μέσω της διαλειτουργικότητας, της ακρίβειας και της πληρότητας των ψηφιακών υπηρεσιών, των διαδικασιών και των δεδομένων και ε) την αρχή της ακεραιότητας, ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.
 2. 4. Οι φορείς του δημόσιου τομέα σχεδιάζουν τις υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία. Η εφαρμογή υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ψηφιακής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά.   

 

Άρθρο 10

Ετήσιος διαγωνισμός και απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης

 1. 1. Καθιερώνονται ετήσια βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης για φορείς του δημόσιου τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει, συλλογικά ή μεμονωμένα, την ανάπτυξη αποτελεσματικών, καινοτόμων και πρωτοπόρων διαδικασιών ψηφιοποίησης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, ψηφιακής προσβασιμότητας, ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας, ψηφιακής βελτίωσης της απόδοσης του δημόσιου τομέα ή ενίσχυσης της δημόσιας λογοδοσίας και διαφάνειας, βελτίωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της επιχειρηματικότητας ή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και εν γένει δράσεις που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Άρθρο 20

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση

 1. 3. Οι διαδικασίες και τα μέσα καταχώρισης, τήρησης και εν γένει της επεξεργασίας των ηλεκτρονικών εγγράφων στα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις ασφαλείας και να εγγυώνται ιδίως την ακεραιότητα, αυθεντικότητα, εμπιστευτικότητα, προσβασιμότητα, αναγνωσιμότητα και ποιότητα των εγγράφων, καθώς και των δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.  

 

Άρθρο 23

Κανόνες για την παροχή νέων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και την τροποποίηση ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών

 1. 1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν, κατά τον σχεδιασμό νέων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση πριν από την παροχή αυτών, καθώς και κατά την τροποποίηση ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, να υποβάλουν προς αξιολόγηση και έγκριση στην Υπηρεσία Συντονισμού ΕΨΠ της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετική αίτηση για την παροχή νέων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών ή την τροποποίηση ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Η αίτηση αποσκοπεί στην αξιολόγηση εκ μέρους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης της τήρησης των κανόνων της προσβασιμότητας, των απαραίτητων τεχνικών μέτρων, της ενιαίας εικόνας και ταυτότητας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και ευρύτερα της τήρησης των κανόνων για την ΕΨΠ.   

 

Άρθρο 35

Ιστοσελίδες δημοσίων φορέων

 1. 4. Οι δικτυακοί τόποι οφείλουν να παρέχουν τα δεδομένα, τις πληροφορίες και τα έγγραφα με προσιτό και εύληπτο τρόπο στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να διευκολύνεται η άσκηση δικαιωμάτων ή η εκπλήρωση υποχρεώσεων που προβλέπει ο νόμος και να είναι εναρμονισμένοι με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστότοπων, καθώς και την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.        

 

Άρθρο 36

Αντικείμενο ψηφιακής προσβασιμότητας

(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

Αντικείμενο των διατάξεων της ψηφιακής προσβασιμότητας είναι η εισαγωγή ρυθμίσεων για την προσβασιμότητα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, προκειμένου οι υπηρεσίες τους να καταστούν περισσότερο προσβάσιμοι στους χρήστες και ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.

Άρθρο 37

Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής προσβασιμότητας

(άρθρο 1 παρ. 2, 3 και 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

 1. 1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου θεσπίζονται οι κανόνες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις για την κατασκευή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο επόμενο άρθρο, που εξασφαλίζουν ότι οι ιστότοποι, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε αυτούς, και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές, τις οποίες χρησιμοποιούν για την παροχή των υπηρεσιών τους, πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 και είναι ευχερώς προσβάσιμοι στους χρήστες και ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.
 2. 2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος Μέρους: α) οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους που εκπληρώνουν αποστολή ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής δημόσιας υπηρεσίας, (β) οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που δεν παρέχουν υπηρεσίες βασικές για το κοινό ή υπηρεσίες που εξειδικεύονται στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες ή προορίζονται για τα άτομα αυτά.
 3. 3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται στο περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που ακολουθούν: (α) μορφοτύπους αρχείων γραφείου που δημοσιεύθηκαν πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2018, εκτός αν το περιεχόμενο αυτό είναι αναγκαίο για τις ενεργές διοικητικές διαδικασίες των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τον οικείο οργανισμό του δημόσιου τομέα, (β) προεγγεγραμμένα μέσα με διάσταση χρόνου (prerecorded time based media) που δημοσιεύθηκαν πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2020, (γ) μέσα με διάσταση χρόνου σε ζωντανή μετάδοση (live timebased media), (δ) επιγραμμικούς χάρτες (online maps) και υπηρεσίες χαρτογράφησης, εφόσον παρέχονται αναγκαίες πληροφορίες με προσβάσιμο ψηφιακό τρόπο για χάρτες που προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης, (ε) περιεχόμενο τρίτων που ούτε χρηματοδοτείται ούτε επιχορηγείται ούτε αναπτύσσεται από τον οικείο οργανισμό του δημόσιου τομέα ούτε είναι υπό τον έλεγχό του, (στ) αναπαραγωγές αντικειμένων συλλογών κληρονομιάς που δεν μπορεί να γίνουν πλήρως προσβάσιμα, λόγω είτε: στα. της ασυμβατότητας των απαιτήσεων προσβασιμότητας είτε με τη συντήρηση του οικείου αντικειμένου είτε με την αυθεντικότητα της αναπαραγωγής, στβ. της μη διαθεσιμότητας αυτοματοποιημένων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων που θα μπορούσαν εύκολα να εξάγουν το κείμενο χειρογράφων ή άλλων αντικειμένων συλλογών κληρονομιάς και να το μετατρέψουν σε μορφή περιεχομένου συμβατή με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, (ζ) το περιεχόμενο εξωδικτύων (extranets) και ενδοδικτύων (intranets), δηλαδή ιστότοπων αποκλειστικά διαθέσιμων σε μια κλειστή ομάδα ατόμων και όχι στο ευρύ κοινό, περιεχόμενο το οποίο δημοσιεύθηκε πριν από την 23η Σεπτεμβρίου 2019, εωσότου οι συγκεκριμένοι ιστότοποι υποστούν ουσιαστική αναθεώρηση, (η) το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που χαρακτηρίζονται ως αρχεία (archived), υπό την έννοια ότι αυτά περιέχουν αποκλειστικά περιεχόμενο που ούτε είναι αναγκαίο για ενεργές διοικητικές διαδικασίες ούτε επικαιροποιείται ούτε είναι πλέον ενεργό μετά την 23 η Σεπτεμβρίου 2019. Η αμιγώς τεχνική συντήρηση δεν θεωρείται επικαιροποίηση του περιεχομένου του ιστότοπου ή της εφαρμογής για φορητές συσκευές.

Άρθρο 38

Ορισμοί

(άρθρο 3 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν, πλέον των ορισμών του άρθρου 2, οι εξής ορισμοί:

 1. 1. «Οργανισμός του δημόσιου τομέα»: το κράτος, κατά την έννοια της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), οι περιφερειακές ή οι τοπικές αρχές (Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού), οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου της περ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α' 147), ή οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, εφόσον οι ενώσεις αυτές έχουν συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα.
 2. 2. «Εφαρμογές για φορητές συσκευές»: το λογισμικό εφαρμογών που σχεδιάζεται και αναπτύσσεται από οργανισμούς του δημόσιου τομέα ή για λογαριασμό τους από τρίτους για χρήση, από το ευρύ κοινό, υπαλλήλους και εργαζομένους στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, σε φορητές συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες. Οι εφαρμογές για φορητές συσκευές δεν περιλαμβάνουν το λογισμικό που ελέγχει τις εν λόγω συσκευές (λειτουργικά συστήματα για φορητές συσκευές) ή το ίδιο το λογισμικό.
 3. 3. «Πρότυπο»: το πρότυπο, σύμφωνα με το σημείο 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012 (EEL 316).
 4. 4. «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: το ευρωπαϊκό πρότυπο σύμφωνα με το στοιχείο β' του σημείου 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012.
 5. 5. «Εναρμονισμένο πρότυπο»: το εναρμονισμένο πρότυπο, σύμφωνα με το στοιχείο γ' του σημείου 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012.
 6. 6. «Μέσα με διάσταση χρόνου» (time-based media): τα μέσα μίας από τις εξής μορφές: αποκλειστικά ήχου, αποκλειστικά βίντεο, ήχου και βίντεο, συνδυασμό ήχου ή και βίντεο με διαδραστικότητα.
 7. 7. «Αντικείμενα πολιτιστικών συλλογών»: τα αγαθά που μπορεί να ανήκουν στο Δημόσιο ή σε ιδιώτη, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό, καλλιτεχνικό, αρχαιολογικό, αισθητικό, επιστημονικό ή τεχνικό ενδιαφέρον και αποτελούν μέρος συλλογών που συντηρούνται από πολιτιστικά ιδρύματα, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία.
 8. 8. «Δεδομένα μέτρησης»: τα ποσοτικά αποτελέσματα της δραστηριότητας παρακολούθησης που διενεργείται, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39. Καλύπτουν τόσο ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με το δείγμα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές που ελέγχονται όπως, ιδίως, αριθμό ιστότοπων και εφαρμογών δυνητικά με τον αριθμό επισκεπτών και χρηστών τους, καθώς και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο προσβασιμότητας.
 9. 9. «Άτομα με αναπηρίες» (Α.μεΑ.): τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες, σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, μπορεί να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους (άρθρο 60 παρ. 1 του ν. 4488/2017, Α' 137, και άρθρο 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Α.μεΑ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012, Α' 88).
 10. 10. «Προσβασιμότητα»: οι αρχές και οι τεχνικές που πρέπει να τηρούνται κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επικαιροποίηση ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, προκειμένου να καθίστανται προσβάσιμοι στους χρήστες, ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.

 

Άρθρο 39

Απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές

(άρθρο 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

 1. 1. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, λειτουργούν και συντηρούν ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές, τηρώντας τις αρχές της προσβασιμότητας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι επιμέρους αρχές της αντιληπτικότητας, της χρηστικότητας, της κατανοησιμότητας και της στιβαρότητας.
 2. 2. Οι επιμέρους αρχές της προσβασιμότητας έχουν την ακόλουθη έννοια:

  (α) αντιληπτικότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και τα συστατικά στοιχεία της διεπαφής με τον χρήστη παρουσιάζονται στους χρήστες με τρόπους που αυτοί μπορούν να αντιληφθούν, (β) χρηστικότητα, που σημαίνει ότι τα συστατικά στοιχεία διεπαφής με τον χρήστη, καθώς και η πλοήγηση είναι εύχρηστα, (γ) κατανοησιμότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και η λειτουργία της διεπαφής με τον χρήστη είναι κατανοητές, (δ) στιβαρότητα, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο είναι αρκετά στιβαρό, ώστε να ερμηνεύεται αξιόπιστα από ευρύ φάσμα πρακτόρων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και υποστηρικτικών τεχνολογιών.

Άρθρο 40

Δυσανάλογη επιβάρυνση

(άρθρο 5 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

 1. 1. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα μπορεί να μην συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, μόνον αν η εφαρμογή των τελευταίων συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για αυτούς.
 2. 2. Για να εκτιμηθεί ο βαθμός, στον οποίο η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές περιστάσεις, όπως: (α) το μέγεθος, τους πόρους και τον χαρακτήρα του οργανισμού του δημόσιου τομέα, (β) το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για τον σχετικό οργανισμό του δημόσιου τομέα σε σχέση με τα εκτιμώμενα οφέλη για τα άτομα με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου ιστότοπου ή της εφαρμογής για φορητές συσκευές.
 3. 3. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα διενεργούν την αρχική εκτίμηση και αξιολόγηση του βαθμού, στον οποίο η συμμόρφωση στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση.
 4. 4. Όταν ένας οργανισμός του δημόσιου τομέα κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την παρ. 1 παρέκκλισης για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο ή εφαρμογή για φορητές συσκευές, μετά τη διενέργεια της εκτίμησης και αξιολόγησης της παρ. 2, διευκρινίζει, με ειδική αιτιολογία, στη δήλωση προσβασιμότητας του άρθρου 42 τα μέρη των απαιτήσεων προσβασιμότητας, με τα οποία δεν ήταν δυνατή η συμμόρφωση και παρέχει τυχόν προσβάσιμες εναλλακτικές επιλογές.

 

Άρθρο 41

Τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας

(άρθρο 6 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

 1. 1. Το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που συμμορφώνονται στα εναρμονισμένα πρότυπα ή στα μέρη τους και στα στοιχεία αναφοράς που έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1025/2012, θεωρείται ότι συμμορφώνεται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 των εν λόγω προτύπων ή των μερών τους.
 2. 2. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων της παρ. 1, το περιεχόμενο των εφαρμογών για φορητές συσκευές που συμμορφώνεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους θεωρείται ότι συμμορφώνεται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, τις οποίες καλύπτουν οι τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους, εφόσον ανταποκρίνεται προς τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 3. 3. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου της παρ. 1, το περιεχόμενο των ιστότοπων που πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή μέρη τους θεωρείται ότι συμμορφώνεται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, και που καλύπτουν οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις ή τα μέρη τους. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου της παρ. 1, ελλείψει των τεχνικών προδιαγραφών της παρ. 2, το περιεχόμενο των ιστότοπων που πληροί τις οικείες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή των μερών τους θεωρείται ότι συμμορφώνεται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 39 και που καλύπτουν οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις ή τα μέρη τους.
 4. 4. Εφόσον έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοιχεία αναφοράς που παραπέμπουν σε μια πιο πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή σε ευρωπαϊκό πρότυπο που το αντικαθιστά, εφαρμόζεται η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου αυτού, ή το πρότυπο που το αντικαθιστά.

Άρθρο 42

Μορφή και περιεχόμενο της δήλωσης προσβασιμότητας

(άρθρο 7 παρ. 1 εδάφια πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο και παρ. 2 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

 1. 1. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα παρέχουν και επικαιροποιούν χωρίς καθυστέρηση, μόλις επέλθει ουσιώδης μεταβολή και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση, λεπτομερή, περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιμότητας για τη συμμόρφωση των ιστοτόπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
 2. 2. Για τους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα, η δήλωση προσβασιμότητας παρέχεται σε προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης προσβασιμότητας της παρ. 4 και αναρτάται στον ιστότοπο του οικείου φορέα.
 3. 3. Για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές, η δήλωση προσβασιμότητας παρέχεται σε προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με την παρ. 4 και το υπόδειγμα δήλωσης της παρ. 5 και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του οργανισμού του δημόσιου τομέα, ο οποίος ανέπτυξε την οικεία εφαρμογή για φορητές συσκευές ή διατίθεται ταυτόχρονα με άλλα πληροφοριακά στοιχεία κατά την τηλεφόρτωση της εφαρμογής.
 4. 4. Η δήλωση προσβασιμότητας περιλαμβάνει τα εξής: (α) εξήγηση σχετικά με τα εν λόγω τμήματα του περιεχομένου που δεν είναι προσβάσιμα και τους λόγους για την απουσία προσβασιμότητας και, ενδεχομένως, προσβάσιμες εναλλακτικές δυνατότητες που παρέχονται, (β) περιγραφή και σύνδεσμο προς τον μηχανισμό διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε πρόσωπο να ενημερώνει τον οργανισμό του δημόσιου τομέα για τυχόν αδυναμία του ιστοτόπου του ή των εφαρμογών του για φορητές συσκευές να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 και να ζητεί τις πληροφορίες που ελλείπουν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 37 και το άρθρο 40, (γ) ενημέρωση για τη δυνατότητα επικοινωνίας από κάθε ενδιαφερόμενο με θεσμικούς φορείς, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα του άρθρου 45.
 5. 5. Η δήλωση προσβασιμότητας διαμορφώνεται σύμφωνα με τα υποδείγματα που καθορίζονται από εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον έχουν εκδοθεί.

 

Άρθρο 43

Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών

 1. 1. Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται «Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών» (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.).
 2. 2. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάσσονται οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των άρθρων 39 και 41. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ. ΕΦ. τηρούνται και οι ισχύουσες και επικαιροποιημένες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42, δηλώσεις προσβασιμότητας των οικείων φορέων.

 

Άρθρο 44

Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων

Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αναρτούν στον ιστότοπο τους πλήρη στοιχεία για την κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές προς τις διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 45

Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών

(άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο πέμπτο και άρθρο 9 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

 1. 1. Κάθε ενδιαφερόμενος, μέσω του μηχανισμού της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 42, έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 37 και το άρθρο 40.
 2. 2. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αποφαίνονται για τα αιτήματα της παρ. 1 μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η αίτηση υποβάλλεται σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή τη διαβιβάζει μέσα σε πέντε (5) ημέρες στον αρμόδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία αρχίζει από την περιέλευση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία.
 3. 3. Αν η αίτηση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στην προβλεπόμενη από την παρ. 2 προθεσμία, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες, γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης, καθώς και κάθε χρήσιμη πληροφορία.
 4. 4. Οι αιτήσεις της παρ. 1 και οι αποφάσεις της παρ. 2 κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση, με μέριμνα των οργανισμών του δημόσιου τομέα, στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 5. 5. Ειδικά για ζητήματα δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4488/2017 (Α' 137) περί του πλαισίου προαγωγής για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Άρθρο 46

Επιμόρφωση υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση του κοινού

(άρθρο 7 παρ. 4 και 5 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

 1. 1. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα μεριμνούν για την κατάρτιση και την επιμόρφωση του προσωπικού τους σε θέματα προσβασιμότητας των δικτυακών τόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές. Η εκπόνηση, η διαχείριση και ο συντονισμός προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ., ύστερα από σχετικό αίτημα οργανισμού του δημόσιου τομέα.
 2. 2. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τους υπαλλήλους και τους εργαζομένους τους, καθώς και το κοινό, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, τα οφέλη για τους χρήστες και τους ιδιοκτήτες ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, καθώς και για τη δυνατότητα υποβολής αναφορών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 47

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

(άρθρο 7 παρ. 3 και άρθρο 8 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

 1. 1. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39.
 2. 2. (α) Η μεθοδολογία παρακολούθησης είναι διαφανής, συγκρίσιμη και εύχρηστη, διατίθεται και αναπαράγεται επί τη βάσει των κανόνων του ανοιχτού λογισμικού, καθώς και των ανοιχτών προτύπων και μορφότυπων.

  (β) Σε κάθε περίπτωση, τηρείται η μεθοδολογία παρακολούθησης που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις.

 3. 3. Μέχρι τον καθορισμό της μεθοδολογίας παρακολούθησης με εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μεθοδολογία αυτή μπορεί να λαμβάνει υπόψη εκθέσεις εμπειρογνωμόνων και περιλαμβάνει: (α) την περιοδικότητα της παρακολούθησης, καθώς και τη δειγματοληψία των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που υπόκεινται σε παρακολούθηση, (β) σε επίπεδο ιστότοπου, τη δειγματοληψία των ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, (γ) σε επίπεδο εφαρμογών για φορητές συσκευές, το προς εξέταση περιεχόμενο, λαμβανομένων υπόψη της στιγμής της αρχικής θέσης σε λειτουργία της εφαρμογής και των μεταγενέστερων λειτουργικών ενημερώσεων, (δ) την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αποδεικνύεται επαρκώς η συμμόρφωση ή η παράλειψη συμμόρφωσης στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, με άμεση παραπομπή, κατά περίπτωση, στις σχετικές περιγραφές του εναρμονισμένου προτύπου ή, ελλείψει αυτού, στις τεχνικές προδιαγραφές της παρ. 2 του άρθρου 41 ή στο ευρωπαϊκό πρότυπο της παρ. 3 του άρθρου 41, (ε) σε περίπτωση εντοπισμού αδυναμιών συμμόρφωσης των οργανισμών του δημόσιου τομέα, μηχανισμό για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, σε μορφή που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα για τη διόρθωση των αδυναμιών αυτών, (στ) τις κατάλληλες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον απαιτούνται, παραδειγμάτων και καθοδήγησης, για αυτόματες και χειροκίνητες δοκιμές και για δοκιμές χρηστικότητας, σε συνδυασμό με τις παραμέτρους δειγματοληψίας, κατά τρόπο συμβατό με την περιοδικότητα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων.
 4. 4. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνει την εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας του άρθρου 39 σε τύπους ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, πέραν των προβλεπομένων στην παρ. 1 του άρθρου 37, και ειδικότερα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οποίων η λειτουργία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων που ισχύουν για την προσβασιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, σε συνεργασία με επιστημονικούς, ερευνητικούς και άλλους σχετικούς φορείς, ορίζει κατευθυντήριες οδηγίες και συντάσσει οδηγούς εφαρμογής της προσβασιμότητας για ιστότοπους, μορφότυπους αρχείων γραφείου, προεγγεγραμμένα μέσα με διάσταση χρόνου και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα.
 5. 5. Έως την 23η Δεκεμβρίου 2021 και στη συνέχεια ανά τριετία, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υποβάλλει έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της παρ. 1, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των μετρήσεων. Γ ια το περιεχόμενο της έκθεσης εφαρμόζονται οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 6. 6. Η πρώτη έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει, για τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 42, 43, 44, 45 και 46, τα εξής: (α) διαδικασίες για τη δημοσιοποίηση εξελίξεων της πολιτικής για την προσβασιμότητα σε ιστότοπους και σε εφαρμογές για φορητές συσκευές, (β) εμπειρίες και ευρήματα από την εφαρμογή των κανόνων για τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, (γ) πληροφορίες συναφείς με την κατάρτιση των υπαλλήλων και των εργαζομένων των οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθώς και τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού, (δ) πληροφορίες για την εφαρμογή της διαδικασίας υποβολής παρατηρήσεων και αναφορών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 45.
 7. 7. Το περιεχόμενο των εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο δεν περιλαμβάνει απαραιτήτως τον κατάλογο των ιστότοπων, των εφαρμογών για φορητές συσκευές ή των οργανισμών του δημόσιου τομέα που εξετάστηκαν, δημοσιοποιείται σε προσβάσιμη μορφή στον ιστότοπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 8. 8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων για τη συμμόρφωση των οργανισμών του δημόσιου τομέα στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος. Πριν από την υποβολή της η έκθεση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες. Μετά από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης η έκθεση αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η έκθεση συζητείται στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.

 

Άρθρο 63

Διαθέσιμοι μορφότυποι

(άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

 1. 1. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που αφορούν στα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας, οι φορείς του παρόντος Κεφαλαίου διαθέτουν ηλεκτρονικά τα έγγραφά τους σε οποιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατό, σε μορφότυπους που είναι ανοικτοί, μηχαναγνώσιμοι, προσβάσιμοι, προσιτοί και επαναχρησιμοποιούμενοι, μαζί με τα μεταδεδομένα τους. Τόσο ο μορφότυπος όσο και τα μεταδεδομένα συμμορφώνονται καταρχήν με επίσημα ανοικτά πρότυπα, ιδίως όπως αυτά καθορίζονται με το προφίλ εφαρμογής DCAT (Data Catalogue Vocabulary) για πύλες δεδομένων στην Ευρώπη (DCAT-AP).
 2. 2. Τα έγγραφα διατίθενται από σταθερό σημείο απόθεσης, μαζί με τα μεταδεδομένα τους, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ή στην ιστοσελίδα του φορέα. Στην περίπτωση διάθεσης στην ιστοσελίδα του φορέα, αυτά πρέπει να είναι προσβάσιμα μέσω υπερσυνδέσμων ή με άλλο τρόπο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Εφόσον είναι δυνατόν, τα έγγραφα καθίστανται προσβάσιμα μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (APIs).
 3. 10. Οι φορείς του παρόντος Κεφαλαίου υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα για την παροχή δυνατότητας περαιτέρω χρήσης εγγράφων από άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 36 έως 47.

 

Άρθρο 77

Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

 1. 3. Οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα και οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 76 αναρτώνται με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι ευχερώς προσβάσιμα στον μέσο χρήστη. 

 

Άρθρο 80

Διαδικασία ανάρτησης στο Διαδίκτυο

 1. 5. Οι φορείς και τα όργανα που υποχρεούνται σε ανάρτηση των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων κατά το παρόν Κεφάλαιο λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται. 
 2. 6. Κατά τον σχεδιασμό και τη συντήρηση των δικτυακών τόπων και την ανάρτηση των νόμων και πράξεων που προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων προσβασιμότητας του άρθρου 39.

 

Άρθρο 104

Μεταβατικές διατάξεις για την ψηφιακή προσβασιμότητα

(άρθρο 12 παρ. 3 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η' ως εξής: (α) στους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2018: από τις 23 Σεπτεμβρίου 2019, (β) στους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα που δεν υπάγονται στην περ. α' από τις 23 Σεπτεμβρίου 2020, (γ) στις εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα από τις 23 Ιουνίου 2021.

 

Άρθρο 107

Εξουσιοδοτικές διατάξεις ψηφιακής διακυβέρνησης

(άρθρο 1 παρ. 5 και άρθρο 7 παρ. 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102, άρθρο 6, 7, 8, 9 και 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

 1. 27. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), μπορεί να εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων ψηφιακής προσβασιμότητας ιστότοποι και εφαρμογές για φορητές συσκευές σχολείων, νηπιαγωγείων ή παιδικών σταθμών, πλην του περιεχομένου που σχετίζεται με βασικές επιγραμμικές (on line) διοικητικές λειτουργίες, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία. 
 2. 28. Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα εντάσσονται στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ. Με όμοια απόφαση γίνεται η διαγραφή από το ΜΗ.Δ.ΙΣ. ΕΦ. ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., η μορφή και η διαδικασία χορήγησης της γνωμοδότησης της Ε.Σ.Α.μεΑ., τα όργανα διαχείρισης της ηλεκτρονικής βάσης, οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέμα σχετικό με την εφαρμογή του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.
 3. 29. Με απόφαση του οργάνου διοίκησης κάθε οργανισμού του δημόσιου τομέα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων ψηφιακής προσβασιμότητας, η οποία κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ορίζεται ένας (1) υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής για την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη του οργανισμού ως προς την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και για τη συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Υπουργείων της παρούσας παραγράφου.
 4. 30. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της Ε.Σ.Α.μεΑ., καθορίζονται το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού των φορέων του δημόσιου τομέα σε θέματα προσβασιμότητας των δικτυακών τόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές, οι προϋποθέσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα προγράμματα αυτά.

 

Άρθρο 109

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και σκοποί

(άρθρο 1 της Οδηγίας (EE) 2018/1972)

 1. Σκοποί του παρόντος Μέρους είναι:

[…]

γ) η αντιμετώπιση των προβλημάτων των τελικών χρηστών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες) σε περιπτώσεις, όπου οι ανάγκες τους για πρόσβαση στις υπηρεσίες επί ίσοις όροις με τους υπόλοιπους δεν καλύπτονται ικανοποιητικά από την αγορά και η πρόβλεψη δικαιωμάτων για την αποτελεσματική προστασία τους

 

Άρθρο 111

Γενικοί στόχοι

(άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 1. 2. Στο πλαίσιο του παρόντος, η Ε.Ε.Τ.Τ. και λοιπές αρμόδιες αρχές επιδιώκουν καθέναν από τους γενικούς στόχους που παρατίθενται, χωρίς σειρά προτεραιότητας, κατωτέρω:
  1. […]

  2. δ) προάγουν τα συμφέροντα των πολιτών της Ε.Ε., διασφαλίζοντας τη συνδεσιμότητα και την εκτεταμένη διαθεσιμότητα και χρήση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των σταθερών, κινητών και ασύρματων δικτύων, και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθιστώντας δυνατή την επίτευξη μέγιστων οφελών όσον αφορά την επιλογή, την τιμή και την ποιότητα με βάση τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, διατηρώντας την ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών, διασφαλίζοντας υψηλό και ενιαίο επίπεδο προστασίας για τους τελικούς χρήστες μέσω των απαραίτητων ειδικών τομεακών κανόνων και ανταποκρινόμενες στις ανάγκες, όπως οι προσιτές τιμές, συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, ιδίως των τελικών χρηστών με αναπηρία, των ηλικιωμένων τελικών χρηστών και των τελικών χρηστών με ειδικές κοινωνικές ανάγκες, καθώς και την επιλογή και ισοδύναμη πρόσβαση για τους τελικούς χρήστες με αναπηρίες.

   

Άρθρο 113

Αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

(άρθρο 5 της Οδηγίας (εΕ) 2018/1972)

 1. 2. Ειδικότερα η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει, με την επιφύλαξη του άρθρου 114, τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο παρόν Μέρος και ιδίως:
  1. […]

  2. δ) Τηρεί αρχείο που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποτυπώνουν την εικόνα της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα. Με απόφαση της καθορίζονται οι όροι τήρησης του αρχείου, η συμβατότητα του με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, τα μέτρα για την τήρηση του απορρήτου, καθώς και οι όροι και οι διαδικασίες προσβασιμότητας του αρχείου.

   

Άρθρο 132

Διαβούλευση των ενδιαφερόμενων μερών

(άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 1. 1. Οι αρμόδιες αρχές σε συντονισμό, κατά περίπτωση, με την Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των τελικών χρηστών, ιδίως των καταναλωτών, και των τελικών χρηστών με αναπηρίες, των κατασκευαστών και των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων του συνόλου των τελικών χρηστών και των καταναλωτών, περιλαμβανομένης της ισοδύναμης πρόσβασης και της επιλογής για τους τελικούς χρήστες με αναπηρίες, όσον αφορά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι διαθέσιμες στο κοινό, ιδίως όταν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά.

 

Άρθρο 204

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά και γραμμή υποστήριξης για παιδιά

(άρθρο 96 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 1. 2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με απόφασή της καθορίζει μέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι τελικοί χρήστες με αναπηρίες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στον αριθμό «116000» στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρίες σε αυτές τις υπηρεσίες, όταν ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη βασίζονται στη συμμόρφωση προς τα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές που καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 147.

 

Άρθρο 210

Απαιτήσεις πληροφοριών για συμβάσεις

(άρθρο 102 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 1. 1. Προτού ο καταναλωτής δεσμευτεί με σύμβαση ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, οι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

  εκτός των υπηρεσιών μετάδοσης που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μηχανής προς μηχανή, παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 3β και 4 της υπό στοιχεία Ζ1-891/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β' 2144) και επιπλέον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII του παρόντος νόμου, στο βαθμό που οι εν λόγω πληροφορίες αφορούν υπηρεσία την οποία παρέχουν.

  Οι πληροφορίες παρέχονται με σαφή και κατανοητό τρόπο σε «σταθερό μέσο», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης ή, όταν η παροχή σε σταθερό μέσο δεν είναι εφικτή, σε έγγραφο που μεταφορτώνεται εύκολα, το οποίο διατίθεται από τον πάροχο. Ο πάροχος εφιστά με ενεργό τρόπο την προσοχή του καταναλωτή στη διαθεσιμότητα αυτού του εγγράφου και στη σημασία της μεταφόρτωσής του για σκοπούς τεκμηρίωσης, μελλοντικής αναφοράς και ακριβούς αναπαραγωγής.

  Οι πληροφορίες παρέχονται, κατόπιν αιτήματος, σε μορφότυπο που είναι προσβάσιμος για τους τελικούς χρήστες με αναπηρίες, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.

 2. 3. Οι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των υπηρεσιών μετάδοσης που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μηχανής προς μηχανή, παρέχουν στους καταναλωτές σύντομη και ευανάγνωστη συνοπτική σύμβαση. Στην εν λόγω συνοπτική σύμβαση προσδιορίζονται τα κύρια στοιχεία των απαιτήσεων πληροφοριών σύμφωνα με την παρ. 1. Αυτά τα κύρια στοιχεία περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
  1. […]

   ε) τον βαθμό στον οποίο τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι σχεδιασμένα για τελικούς χρήστες με αναπηρίες, στ) όσον αφορά τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύνοψη των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με τα στοιχεία δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120.

 

Άρθρο 211

Διαφάνεια, σύγκριση προσφορών και δημοσίευση πληροφοριών

(άρθρο 103 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 1. 1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι, εάν οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών εξαρτούν από όρους και προϋποθέσεις την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ δημοσιεύονται σε μορφή που είναι σαφής, κατανοητή, μηχανικώς αναγνώσιμη και προσβάσιμη σε τελικούς χρήστες με αναπηρίες σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, από όλους τους εν λόγω παρόχους. Οι εν λόγω πληροφορίες επικαιροποιούνται τακτικά. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προσδιορίζει πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με τη μορφή υπό την οποία πρέπει να δημοσιεύονται αυτές οι πληροφορίες. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται, κατόπιν αιτήματος, στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν δημοσιευθούν.

 

Άρθρο 212

Ποιότητα υπηρεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών

(άρθρο 104 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 1. 1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της μετά από δημόσια διαβούλευση, δύναται να απαιτεί από παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών, να δημοσιεύουν κατανοητές, συγκρίσιμες, αξιόπιστες, φιλικές προς τον χρήστη και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τους τελικούς χρήστες σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών τους, στον βαθμό που ελέγχουν τουλάχιστον ορισμένα στοιχεία του δικτύου, είτε άμεσα είτε βάσει συμφωνίας σε επίπεδο υπηρεσιών για τον σκοπό αυτόν, και σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να διασφαλίζεται ισοδυναμία πρόσβασης σε τελικούς χρήστες με αναπηρίες. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί επίσης να απαιτεί από τους παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών να ενημερώνουν τους καταναλωτές εάν η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν εξαρτάται από τυχόν εξωτερικούς παράγοντες, όπως ο έλεγχος της μετάδοσης σήματος ή η συνδεσιμότητα του δικτύου.

  Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται, κατόπιν αιτήματος, στην Ε.Ε.Τ.Τ. και, κατά περίπτωση, σε άλλες αρμόδιες αρχές πριν δημοσιευθούν.

  Τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας της υπηρεσίας συμμορφώνονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120.

 

Άρθρο 217

Επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης και ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης

(άρθρο 109 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 1. 6. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κατόπιν διαβούλευσης με την Ε.Ε.Τ.Τ., εξασφαλίζεται ότι η πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρίες σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ακόμα κι όταν πρόκειται για επισκέπτες από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., είναι διαθέσιμη μέσω επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και ισότιμη με την πρόσβαση των άλλων τελικών χρηστών, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.

  Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και, όπου απαιτείται, η Ε.Ε.Τ.Τ., συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ρυθμιστικές ή/και αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι, όταν ταξιδεύουν σε άλλο κράτος μέλος, οι τελικοί χρήστες με αναπηρίες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους τελικούς χρήστες, όπου είναι εφικτό χωρίς οποιαδήποτε προεγγραφή. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην εξασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ των κρατών μελών και βασίζονται κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό στα ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147. Τα εν λόγω μέτρα δεν εμποδίζουν να θεσπιστούν πρόσθετες απαιτήσεις προς επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

 2. 8. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι αρμόδια για την ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα των προσώπων που ταξιδεύουν μεταξύ των κρατών μελών και των τελικών χρηστών με αναπηρίες για την ύπαρξη και τη χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και για τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητάς του. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε προσβάσιμους μορφότυπους που αντιστοιχούν σε διάφορους τύπους αναπηρίας.

 

Άρθρο 219

Ισότιμη πρόσβαση και επιλογές για τελικούς χρήστες με αναπηρίες

(άρθρο 111 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 1. 1. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να εξασφαλίζεται, ότι οι τελικοί χρήστες με αναπηρίες:
  1. α) έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συμβατικών πληροφοριών που παρέχονται δυνάμει του άρθρου 210, ισοδύναμες με τις παρεχόμενες στην πλειονότητα των τελικών χρηστών, και

  2. β) έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών που διαθέτει η πλειονότητα των τελικών χρηστών.

 2. 2. Τα μέτρα που λαμβάνονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με την παρ. 1, βασίζονται κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό στα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147.

 

Άρθρο 222

Υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος»

(άρθρο 114 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

 1. 1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης μπορούν να επιβάλλονται εύλογες υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος», για τη μετάδοση συγκεκριμένων καναλιών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και συναφών συμπληρωματικών υπηρεσιών, ιδίως υπηρεσιών προσβασιμότητας για να καταστεί δυνατή η δέουσα πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρίες και συνδεδεμένων τηλεοπτικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικών οδηγών προγραμμάτων (ΗΟΠ) που υποστηρίζουν δεδομένα, σε επιχειρήσεις υπό τη δικαιοδοσία τους, οι οποίες παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για τη διανομή καναλιών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών στο κοινό, όταν σημαντικός αριθμός τελικών χρηστών των δικτύων και των υπηρεσιών αυτών τα χρησιμοποιεί ως το κύριο μέσο λήψης καναλιών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Οι εν λόγω υποχρεώσεις επιβάλλονται μόνον όταν είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων γενικού συμφέροντος και είναι αναλογικές και διαφανείς.