ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2072 της 23.07.1992 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» (Α’125).

Άρθρο 22

Υπογραφή συμβάσεων - δικαιολογητικά πληρωμής

 

Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνάπτει συμβάσεις με τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς για τη δωρεάν διακίνηση των δικαιούχων ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Με τις συμβάσεις αυτές καθορίζονται:

  1. α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης, χρήσης και ανανέωσης των καρτών απεριόριστων διαδρομών.

  2. β. Η αποζημίωση που πρέπει να καταβάλει το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε κάθε συγκοινωνιακό φορέα με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση.

  3. γ. Ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά καταβολής της αποζημίωσης στους συγκοινωνιακούς φορείς.

  4. δ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διάθεση και χρήση των καρτών δωρεάν διακίνησης και τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης.

Εκδόθηκε ο ν. 4554/2018 «Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις -Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.» (Α΄130).

Εκδόθηκε η κ.υ.α. Δ12α/ΓΠοικ.687/11/20 «Καθορισμός δικαιούχων με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή Κομίστρου στα Αστικά Συγκοινωνιακά Μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έτους 2019» (Β΄78), κατωτ. αριθ. 3. Για το έτος 2018 είχε εκδοθεί η κ.υ.α. οικ.68438/1510/18 (Β’ 5803).

Εκδόθηκε η κ.υ.α. Δ12α/Φ.11/ΓΠοικ.25280/613/19 « Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2019.» (B΄2279), κατωτ. αριθ. 4. Για τα έτη 2018, 2017, 2016 και 2015 είχαν εκδοθεί οι κ.υ.α. Δ12α/Φ.11/ΓΠ46292/1320/18 (Β΄3933),  Δ24β/Φ.11/ΓΠ/οικ.38784/921/17 (Β΄2964), Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.36017/780/16 (Β΄2456) και Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971/15 (Β΄2621) αντίστοιχα.

Εκδόθηκε η κ.υ.α. Δ22/Δ24/οικ.56179/2125/16 «Καθορισμός αποζημίωσης στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), για την μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των πολυτέκνων και μελών των οικογενειών τους και την ελεύθερη μετακίνηση των δικαιούχων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), οικονομικού έτους 2016» (Β΄4071), κατωτ. αριθ.6.

 

Άρθρο 25 

Δελτία κινήσεως ατόμων με ειδικές ανάγκες

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι όροι οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και η διαδικασία παροχής τωνr, υπό της παραγράφου 2 της υπ' αριθμ. 99/22-8-1990 Π.Υ.Σ. ΦΕΚ 109/1950 τ.Α', δικαιωμάτων και χορηγήσεων σχετικών δελτίων, οι αστικές, υπεραστικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές γραμμές στις οποίες θα ισχύουν αυτά, όπως και το ποσοστό συμμετοχής των κατόχων δελτίων ελεύθερης κυκλοφορίας στο αντίτιμο του εκάστοτε ισχύοντος εισιτηρίου, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Εκδόθηκε ο ν. 4554/2018 «Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις -Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.» (Α΄130).

Εκδόθηκε η κ.υ.α. Δ12α/ΓΠοικ.687/11/20 «Καθορισμός δικαιούχων με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή Κομίστρου στα Αστικά Συγκοινωνιακά Μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έτους 2019» (Β΄78), κατωτ. αριθ. 3.

Εκδόθηκε η κ.υ.α. Δ12α/Φ.11/ΓΠοικ.25280/613/19 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2019» (B΄2279), κατωτ. αριθ. 4.

Εκδόθηκε η κ.υ.α. Δ22/Δ24/οικ.56179/2125/16 «Καθορισμός αποζημίωσης στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), για την μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των πολυτέκνων και μελών των οικογενειών τους και την ελεύθερη μετακίνηση των δικαιούχων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), οικονομικού έτους 2016» (Β΄4071), κατωτ. αριθ. 6.