ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Δ12α/ΓΠοικ.687/11/20 «Καθορισμός δικαιούχων με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή Κομίστρου στα Αστικά Συγκοινωνιακά Μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έτους 2019» (Β΄78).

Έχοντας υπόψη:

 1. 1. Το άρθρο 86 του ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59 Α') «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»,

 2. 2. Το άρθρο 45 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α') «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις-Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας-Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων-Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».

 3. 3. Την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 (ΦΕΚ 33 Α') περί "Εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής", όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α') «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και της περίπτωσης ιζ' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 (ΦΕΚ 33 Α') όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4482/2017 (ΦΕΚ 102 Α').

 4. 4. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

 5. 5. Το άρθρο 75 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α') «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

 6. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
 7. 7. Τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 10 του ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α').

 8. 8. Τα άρθρα 22 και 25 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125 Α').

 9. 9. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α') «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

 10. 10. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

 11. 11. Την αριθ. πράξη 300/2016 ,από το Ζ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις με τον ΟΑΣΑ δεν υπάγονται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 12. 12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

 13. 13. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168 Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

 14. 14. Το π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

 15. 15. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

 16. 16. Την με αριθ. Υ2/2019 (ΦΕΚ 2901 Β'), απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

 17. 17. Την υπ' αριθ.33168/Δ1.11369/25-7-2019 ( ΦΕΚ 3053 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα -Μαρία Μιχαηλίδου».

 18. 18. Την υπ' αριθ. 340/18-7-2019 (ΦΕΚ 3051 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη».

 19. 19. Την αριθ. ΔΝΣα'/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/19.7.2019 (ΦΕΚ 3058 Β') «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη».

 20. 20. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L315 της 3.12.2007).

 21. 21. Τον κανονισμό (ΕΕ αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου την 27 Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ L 119/04.05.216,σελ. 1-88) ως τέθηκε σε εφαρμογή την 25.05.2018.

 22. 22. Την υπ' αριθ. 4/2017 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 23. 23. Την υπ' αριθ. Α-59909/4404/18.1.2016 (ΦΕΚ 126 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής και τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), καθώς επίσης και καθορισμός ενεργειών και θεσμικών, οργανωτικών, λειτουργικών και διοικητικών μέτρων για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής».

 24. 24. Την υπ' αριθ. Δ12α/Φ11/ΓΠοικ.25280/613/4-6-2019 (ΦΕΚ 2279 Β') κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κοινωνικής Αλληλεγγύης «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2019»

 25. 25.Την αριθ. Δ4/Α/Φ1/οικ.66012/5441/19.12.2018 απόφαση «Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019 Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΑΔΑ: Ω93246501 Ω-17Λ).

 26. 26. Την υπ' αριθ. οικ. 1138/242/11.01.2019 απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης του Ε.Φ. 1033-2020000000 ΑΛΕ 2260904001,του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 637Ι46501Ω-ΩΔΚ).

 27. 27. Την υπ' αριθ. οικ. 1498/305/28.01.2019 απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης του Ε.Φ. 1033-2020000000 ΑΛΕ 2260902001,του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 6ΝΓΣ465Θ1Ω-ΑΕΙ).

 28. 28. Την υπ' αριθ. 50621/11365/14-11-2019 απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης του Ε.Φ. 1033-2020000000 ΑΛΕ 2260904001,του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 9ΨΖ646ΜΤΛΚ-ΣΞ1).

 29. 29. Την υπ' αριθ. οικ. 51096/4430/06-11-2019 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 30. 30. Το υπ' αριθ. 50988/4419/12-11-2019 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 31. 31. Το υπ' αριθ. 226/19-3-2019 έγγραφο του ΟΑΣΑ Α.Ε. «παροχή δικαιωμάτων μετακίνησης δικαιούχων αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας», για το έτος 2019.

 32. 32. Την αριθ. 2/83415/ΔΠΓΚ/29-11-2019 απόφαση μεταβολής εκτελούμενου Π/Υ, του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία ενισχύθηκε ο Π/Υ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών με δώδεκα (12) εκατομμύρια ευρώ από το αποθεματικό του Κ/Π για έκτακτη επιχορήγηση της ΑΕ ΟΣΥ.

 33. 33. Το αριθ. 916 ΠΡ.ΔΣ. έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΑΣΑ ΑΕ για τον συμψηφισμό της έκτακτης επιχορήγησης της ΟΣΥ με απαιτήσεις από το Υπουργείο εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 34. 34. Το υπ' αριθ. 2/89873/ΔΠΓΚ/16-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ με θέμα «Συμψηφισμός έκτακτης επιχορήγησης ΑΕ ΟΣΥ με υποχρεώσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».

 35. 35. Το γεγονός ότι η χορήγηση του δικαιώματος μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής

  αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ.Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.) αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) που εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκη διευκόλυνσης της μετακίνησης και κατ' επέκταση της κοινωνικής ένταξης των αναπήρων και των πολυτέκνων. Η υλοποίηση του μέτρου γίνεται βάσει του κανονισμού 1370/20072.

 36. 36. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους έντεκα εκατομμυρίων εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (11.162.000,00 €) σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στον οποίο έχουν προβλεφθεί οι ανάλογες πιστώσεις και η οποία αναλύεται ως εξής:

  • για τα άτομα με αναπηρία: 10.191.759,32 Ευρώ (ΑΛΕ 2260902001),

  • για τους πολύτεκνους: 970.240,68. Ευρώ (ΑΛΕ 2260904001), η οποία συμψηφίζεται με το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο ενισχύθηκε ο Π/Υ του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για την έκτακτη επιχορήγηση της ΑΕ ΟΣΥ από το αποθεματικό του Κ/Π με βάση την αριθ.2/83415/22-11-2019 απόφαση μεταβολής του Π/Υ του Υπουργού Οικονομικών. Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Εξασφαλίζεται το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας-ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) των ατόμων με αναπηρία και των πολύτεκνων, με τη διάθεση από τον ΟΑΣΑ ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης στις ως άνω κατηγορίες δικαιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 2, για το έτος 2019. Το δικαίωμα μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο άρθρο 4.

Άρθρο 2

Κατηγορίες Δικαιούχων

Οι κατηγορίες δικαιούχων μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου είναι Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από το Υπουργείο εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την αριθ. Δ12α/Φ11/ΓΠοικ.25280/613/4-6-2019 (ΦΕΚ Β' 2279) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2019. Οι κατηγορίες δικαιούχων μετακίνησης με μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου, είναι πολύτεκνοι γονείς και μέλη των οικογενειών τους.

 

Άρθρο 3

Προσωποποιημένες κάρτες μετακίνησης

Η ορθή εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών που αφορά στις μετακινήσεις των ειδικών ομάδων του πληθυσμού υλοποιείται σε συνάρτηση με τη βασική αρχή του συστήματος που αφορά τη χρήση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών από τις ειδικές ομάδες των μετακινουμένων, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, ώστε οι αυτές κάρτες να φέρουν τα στοιχεία των κατόχων και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτούς.

Για την μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων, δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνησης, απαιτείται η έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ' αριθ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετακίνησης χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους με χρήση του εξοπλισμού Έκδοσης, Πώλησης, Επαναφόρτισης, Επικύρωσης και Ελέγχου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ και είναι επαναχρησιμοποιήσιμες δια της επαναφόρτισής τους. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τους κατόχους τους και δύνανται να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.

Το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), πιστοποιείται με τη φόρτιση των τύπων κομίστρου εντός των προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών, στον εξοπλισμό πώλησης του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).

Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης, αυτό δύναται να ανανεωθεί και σε περίπτωση λήξης υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων, οι κάρτες δύνανται να μετατραπούν σε κάρτες πλήρους κομίστρου.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της παρούσας απόφασης αφορά το ημερολογιακό έτος 2019.

 

Άρθρο 5

Προσδιορισμός αποζημίωσης για την παροχή δικαιωμάτων μετακίνησης

 1. 1. Η αποζημίωση των παροχών δικαιωμάτων μετακίνησης των δικαιούχων του άρθρου 2 υπολογίζεται ανά κατηγορία δικαιώματος με βάση τις ισχύουσες τιμές τύπων κομίστρου και τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.
 2. 2. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης μετακίνησης για τις κατηγορίες δικαιούχων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου και η αποτίμηση της δαπάνης λαμβάνει χώρα ανά κατηγορία δικαιούχων με βάση τους τύπους κομίστρου που διατίθενται, τα στοιχεία πωλήσεων που καταγράφονται στο σύστημα και τον αριθμό των δικαιούχων που έλαβαν και έκαναν χρήση των δικαιωμάτων μετακίνησης.
 3. 3. Ο Οργανισμός Αστικών συγκοινωνιών Αθήνας - ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) διασφαλίζει ότι η ανωτέρω αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα που επιφέρει η υποχρέωση παροχής της προβλεπόμενης από την παρούσα απόφαση δημόσιας υπηρεσίας. Το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα υπολογίζεται ως το κόστος που προκύπτει από την υποχρέωση παροχής της δημόσιας υπηρεσίας μετακίνησης της ειδικής κατηγορίας πληθυσμού, μείον οποιαδήποτε θετικά οικονομικά αποτελέσματα που παράγονται από την εν λόγω υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, μείον τις τυχόν εισπράξεις από τους μετακινούμενους ή άλλα έσοδα που προκύπτουν από την εκπλήρωση της εν λόγω υπηρεσίας συν εύλογο κέρδος.
 4. 4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης για τις μετακινήσεις των πολιτών, ατόμων με αναπηρία και πολυτέκνων, που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκτιμάται για το έτος 2019, σε 11.162.000,00 Ευρώ με το οποίο εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Υπουργείου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του έτους 2019 και αναλύεται ανά κατηγορία ως εξής:
 5.  
 6. ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

  ΑμεΑ

  10.191.759,32€

  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

  970.240,68 €

  ΣΥΝΟΛΟ

  11.162.000,00 €

   

Άρθρο 6

 1. 1. Η τιμολόγηση της αποζημίωσης για τις προβλεπόμενες στην παρούσα μετακινήσεις των δικαιούχων του άρθρου 2 με τις αστικές συγκοινωνίες περιοχής αρμοδιότητας ΟΑΣΑ είτε δωρεάν είτε με μειωμένο κόμιστρο, θα πραγματοποιηθεί από τον ΟΑΣΑ με βάση τα απολογιστικά στοιχεία χρήσης και μετακίνησης των δικαιούχων για το 11 μηνο του έτους 2019. Σε περίπτωση που η δαπάνη βάσει των απολογιστικών στοιχείων είναι κατώτερη της δαπάνης του άρθρου 5 συμψηφίζεται με επόμενες καταβολές προς τον ΟΑΣΑ.
 2. 2. Η καταβολή των οφειλόμενων τιμημάτων στον Ο.Α.Σ.Α, θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών εφάπαξ για κάθε κατηγορία δικαιούχων.
 3. 3. Το συνολικό ποσό του/των εκδοθέντων τιμολογίων ανά κατηγορία δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό που διαμορφώνεται σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 5, στο οποίο ανέρχεται και εξαντλείται η υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις μετακινήσεις των προβλεπόμενων στην παρούσα δικαιούχων για το έτος 2019.
 4. 4. Στην περίπτωση που ο ΟΑΣΑ δεν παρέχει μόνο υπηρεσίες αντί αποζημιώσεως υποκείμενες σε υποχρεώσεις δημοσίων μεταφορικών υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα ασκεί και άλλες δραστηριότητες, οι λογαριασμοί των εν λόγω δημοσίων υπηρεσιών πρέπει να είναι χωριστοί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της πέμπτης παραγράφου του Παραρτήματος του Κανονισμού 1370/2007.Άρθρο 7

Γενικές Διατάξεις

Η παρούσα επέχει θέση συμβάσεως κατά την έννοια του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 και κατά την έννοια του άρθρου 6, παρ. 4 του ν. 3920/2011 και η ισχύς της αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α').