ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ μετά την αναθεώρηση της 24.12.2019 (Α΄211).

Άρθρο 21

  1. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

Η παράγραφος αυτή έχει προστεθεί με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων.