ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3105 της 10.02.2003 « Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις » (Α΄29).

Άρθρο 20

Πρόγραμμα και κανονισμός σπουδών

5. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισμού. Με ίδιες αποφάσεις καθορίζονται θέματα που αφορούν στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και θέματα σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα πέραν όσων προβλέπονται στο άρθρο 32 του παρόντος.

«Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται ενότητα σχετική με την αναπηρία και την προσβασιμότητα των τουριστικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία.» 

Το εντός εισαγωγικών εδάφιο, προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν.4582/2018 (Α΄208).

Εκδόθηκε η κ.υ.α. 9777/01.07.2020 «Τροποποίηση της υπ' αρ. 5981/29.11.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός σπουδών ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ. (Β΄2340)» (Β΄2682), κατωτ. αριθ. 8.