ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 711 της 27.09.1977 «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων» (Α΄284).

Άρθρο 8

Αντικατάσταση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1α και 1β του παρόντος άρθρου, το υφιστάμενο ειδικό τουριστικό λεωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί από:

i. καινούργιο,

ii. μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή μεταχειρισμένο προέλευσης κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό την προϋπόθεση ότι η ηλικία του δεν υπερβαίνει το οριζόμενο από την περίπτωση 1γ του άρθρου 7 του παρόντος, επιτρεπόμενο όριο, και εφόσον κριθεί κατάλληλο ως προς την ασφαλή κυκλοφορία του από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και κατάλληλο ως προς την εμφάνιση, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις παρεχόμενες ανέσεις από την οικεία Π.Υ.Τ. Όταν το λεωφορείο τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία ως τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης, πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι δεκαπέντε (15) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, διασφαλιζόμενης της προσβασιμότητας επιβατών με αναπηρία.

Το άρθρο 8 διαμορφώθηκε ως άνω με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4663/2020 (Α΄30).