ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού » (Α΄157).

Άρθρο 15
Επιχειρησιακός στόχος, αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των γενικών στόχων της τουριστικής πολιτικής και την επιλογή των επιμέρους σχεδιασμών και μέσων εφαρμογής της σε θεσμικό και τεχνικό επίπεδο.

Οι αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού κατανέμονται σε αυτά, ως ακολούθως:

3. Τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού, στο οποίο ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

β) Η κατάρτιση, έγκριση και υλοποίηση προγραμμάτων τουρισμού για συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες, όπως ενδεικτικά προγραμμάτων για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, προγραμμάτων εσωτερικού τουρισμού και προγραμμάτων τουρισμού νέων.