ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. 96572 ΕΞ 2019 «Έγκριση χωρικής οργάνωσης των Ζωνών Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 «Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά» και ΠΜ-Α2 «Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά» του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και των περιβαλλοντικών όρων αυτών» (Β΄3405).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 και 4 του ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» (Α' 70), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 4574/2018 (Α' 191) και το άρθρο 104 του ν. 4623/2019 (Α' 134).

2. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α' 209), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α' 118), όπως ισχύουν, ιδίως των άρθρων 31 και 34 αυτού.

5. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α' 153).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α' 98).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

8. Το από 28.2.2018/1.3.2018 π.δ. «Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγ. Κοσμά Περιφέρειας Αττικής» (ΑΑΠ 35).

9. Την 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).

10. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου» (Β' 3107).

11. Την 167563/15.4.2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011» (Β' 964).

12. Την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94321/3907/18.12.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/Β'/10.8.2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 τον ν. 4014/21.09-2011 (Α' 209)» (Β' 5798/21.12.2018).

13. Την. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94320/3906/18.12.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξειδίκευση του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο και δραστηριότητα με α/α 27 («Εφαρμογή τον Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά») της 6ης Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» του Πίνακα του Παραρτήματος VI της αριθμ. ΔΙΠΑ/ οικ. 37674/27-7-2016 (Β' 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β' 5798/21.12.2018).

14. Την αριθμ. οικ. 1649/45/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερομένου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α'121), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α'209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» (Β' 45).

15. Την αριθμ. 78/5.2.2019 αίτηση της Ελληνικό Α.Ε. προς το Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών περί εγκρίσεως των μελετών των Περιοχών προς Πολεοδόμηση, των μελετών των Ζωνών Ανάπτυξης, των μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων και της Μελέτης Μητροπολιτικού Πάρκου του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.

16. Το αριθμ. 94196/2873/20.12.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας για Δόμηση των προς Πολεοδόμηση Ζωνών και των Ζωνών Ανάπτυξης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσμά».

17. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/176797/ 123922/3539/1338/16.5.2019 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου "Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά", Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/435023/311605/9045/3530/23.8.20 19 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

18. Την αριθμ. Φ. 542/108/185707/29.5.2019 γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

19. Την αριθμ. 3122.1-Λ65Α/55459/2019/22.7.2019 γνωμοδότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Μελέτες Λιμενικών Έργων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά».

20. Το 271/27-6-2019 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων περί εγκρίσεως της χωροθέτησης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά».

21. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72309/1786/8.8.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως της «Μελέτης χωρικής οργάνωσης των Ζωνών Ανάπτυξης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ), του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγ. Κοσμά ΠΕ Αττικής, με τον καθορισμό της διάταξης των κτιριακών ενοτήτων, των χρήσεων γης και των όρων δόμησης και τη διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων».

22. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72581/4731/9.8.2019 επικαιροποιημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά».

23. Το αριθμ. 90954 ΕΞ 2019/19.8.2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών «Διαβίβαση θεωρημένου σχεδίου της γενικής διάταξης λιμενικών έργων για την εφαρμογή του ΣΟΑ του ΜΠΕΑΚ».

24. Την σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1α του ν. 4062/2012 και 16 παρ. 2β του ν. 3986/2011 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, όπως διατυπώθηκε στα από 30.8.2019 πρακτικά αυτού.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜ-Α1 και ΠΜ-Α2

Άρθρο 1

Χωρική οργάνωση Ζωνών Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 και ΠΜ-Α2

Εγκρίνεται η χωρική οργάνωση των Ζωνών Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 «Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά» και ΠΜ-Α2 «Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά» του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, επιφανείας 334.854,75 τ.μ. και 122.964,74 τ.μ. αντιστοίχως, με τον καθορισμό ζωνών εκμετάλλευσης, κτιριακών ενοτήτων και ανοικτών χώρων, καθώς και χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης, όπως οι ρυθμίσεις αυτές προσδιορίζονται αναλυτικά στα επόμενα άρθρα της παρούσας και απεικονίζονται στα τέσσερα πρωτότυπα διαγράμματα κλίμακας 1:2.000 και 1:2.500 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την αριθμ. 78541/993/5-9-2019 πράξη του και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την απόφαση αυτή.

Άρθρο 2

Φυσιογνωμία Ζωνών Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 και ΠΜ-Α2

1. Η Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 αποτελεί περιοχή με αμιγώς τουριστικό-αναπτυξιακό χαρακτήρα και συνδυασμένες χρήσεις τουρισμού-αναψυχής και εμπορίου. Χαρακτηριστικά στοιχεία της ζώνης αποτελούν: το φυσικό στοιχείο της ακτής, η υπάρχουσα μαρίνα, η οποία διατηρείται, εκσυγχρονίζεται και ενισχύεται στο χερσαίο τμήμα της με χρήσεις τουρισμού -αναψυχής, καθώς και οι διάσπαρτοι ανοικτοί χώροι που την περιβάλλουν και συμβάλλουν στην περιβαλλοντική αναβάθμισή της. Εσωτερικά στη ζώνη προβλέπονται οδικοί σύνδεσμοι για τη σύνδεσή της με την Λεωφόρο Ποσειδώνος και με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο του Μητροπολιτικού Πόλου, όπως οι σύνδεσμοι αυτοί απεικονίζονται στα διαγράμματα που εγκρίνονται με το άρθρο 1.

2. Η Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 αποτελεί περιοχή με αμιγώς τουριστικό-αναπτυξιακό χαρακτήρα και συνδυασμένες χρήσεις τουρισμού- αναψυχής, καθώς και εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στον παρακείμενο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο αυτής, όπου προβλέπεται η δημιουργία ενυδρείου-κέντρου θαλασσίων ερευνών σε πρόσχωση. Χαρακτηριστικά στοιχεία της ζώνης αποτελούν: το φυσικό στοιχείο της ακτής, ο επανασχεδιασμός της οποίας δημιουργεί ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον περιπάτου, υπαίθριας αναψυχής και ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, και οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις που αναβαθμίζονται και επεκτείνονται. Στη ζώνη αυτή, καταλήγει ο κεντρικός άξονας πεζών που διατρέχει τον Μητροπολιτικό Πόλο και συνδέει το Μητροπολιτικό Πάρκο με το παράκτιο μέτωπο.

3. Στην περιοχή του παράκτιου μετώπου δημιουργείται ελεύθερο αδόμητο μέτωπο μήκους ενός χιλιομέτρου, όπως αυτό απεικονίζονται στα διαγράμματα που εγκρίνονται με το άρθρο 1.

4. Οι Ζώνες Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 και ΠΜ-Α2 αποτελούν περιοχές με ειδικό καθεστώς χρήσεων γης και όρων δόμησης που εξυπηρετούν τον χωρικό προορισμό τους, όπως το καθεστώς αυτό προσδιορίζεται στα άρθρα 1 έως 5 της παρούσας.

Άρθρο 3

Όροι και περιορισμοί δόμησης

Για τη χωρική οργάνωση των Ζωνών Ανάπτυξης ΠΜ- Α1 και ΠΜ-Α2 καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί:

α. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης στο σύνολο της έκτασης της κάθε Ζώνης Ανάπτυξης ορίζεται σε 0,20 και η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση σε 66.970,95 τ.μ. για τη Ζώνη ΠΜ-Α1 και σε 24.592,94 τ.μ. για τη Ζώνη ΠΜ-Α2.

β. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση του ενυδρείου- κέντρου θαλασσίων ερευνών που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. Β2. περ. β.εε του από 28.2.2018 π.δ. (ΑΑΠ 35) καθορίζεται σε 7.872 τ.μ. Η κατασκευή του πιο πάνω ενυδρείου-κέντρου θαλασσίων ερευνών γίνεται στην πρόσχωση που εμφαίνεται στο σχέδιο γενικής διάταξης του άρθρου 7 της παρούσας.

γ. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη στο σύνολο της έκτασης της κάθε Ζώνης Ανάπτυξης ορίζεται σε 30%, ήτοι σε 100.456,42 τ.μ. για τη Ζώνη ΠΜ-Α1 και σε 36.889,42 τ.μ. για τη Ζώνη ΠΜ-Α2, τηρουμένου πάντως του ορίου που καθορίζεται για το σύνολο του παρακτίου μετώπου σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του από 28.2.2018 π.δ. (ΑΑΠ 35).

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 16 μ.

ε. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής όγκου: κατά ΝΟΚ.

στ. Πλάγιες αποστάσεις κτιρίων: κατά ΝΟΚ.

ζ. Για τις αποστάσεις των κτιρίων από τη γραμμή παραλίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 31 και της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης δ' της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993, όπως ισχύουν.

η. Τα δημιουργούμενα εντός της ζώνης γήπεδα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις κατάτμησης και αρτιότητας που ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

θ. Επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων του ενός κτιρίων ή εγκαταστάσεων, όμοιων ή διαφορετικών χρήσεων, εντός του αυτού γηπέδου, καθώς και η κατασκευή κτισμάτων σε υποστυλώματα (Pilotis).

ι. Επιτρέπεται η υπέργεια ή υπόγεια σύνδεση των κτιρίων εντός εκάστης ζώνης ανάπτυξης. Επιτρέπεται, επίσης, η υπέργεια ή και υπόγεια ζεύξη κτιρίων μεταξύ διαφορετικών ζωνών ανάπτυξης.

ια. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπονται:

αα. Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων, πύργοι ψύξης και δοχεία διαστολής, εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αντλίες θερμότητας.

ββ. Απολήξεις κλιμακοστασίων με στάση ανελκυστήρα στο δώμα και φρεάτων ανελκυστήρων με τις ελάχιστες αναγκαίες διαστάσεις και μέγιστο εξωτερικό ύψος 3,80 μ. από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτηρίου. Πάνω στις απολήξεις αυτές απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε κατασκευής ή εγκατάστασης.

γγ. Στηθαία και κιγκλιδώματα ασφαλείας τοποθετούνται στη θέση του περιγράμματος του υποκείμενου ορόφου.

δδ. Ασκεπείς πισίνες, διακοσμητικά χωροδικτυώματα μέγιστου ύψους 3,00 μ., μόνιμες γλάστρες φυτών και γενικά εγκαταστάσεις για τη δημιουργία κήπων με τον εξοπλισμό τους.

εε. Κατασκευές για τη στήριξη φυτών, πέργκολες που μπορούν να επικαλύπτονται από ελαφρά εύκαμπτα υλικά ή κινητά συστήματα, καλαμωτές, φωτοβολταϊκά πανέλα και μόνο σε οριζόντια θέση.

στστ. Στέγες μέγιστου ύψους 2,00 μ.

ζζ. Αλεξικέραυνο.

ηη. Κεντρική κεραία τηλεόρασης, ραδιοφώνου κινητής επικοινωνίας, τεχνικά συστήματα αξιολόγησης αιολικής ενέργειας και σταθμών HEPOS.

ιβ. Επιτρέπεται η κατασκευή εσωτερικών εξωστών εντός των κτηρίων κατά τα άρθρα 2 παρ. 28 και 11 παρ. 6 περ. ιδ και λ του ΝΟΚ.

ιγ. Ο χώρος υπογείου επιτρέπεται να εξέχει του περιγράμματος της κάλυψης του κτιρίου σε ποσοστό έως και 20% της κατά περίπτωση πραγματοποιούμενης κάλυψης.

ιδ. Επιτρέπονται περισσότερα του ενός υπόγεια για βοηθητικές χρήσεις, Η/Μ εγκαταστάσεις, χώρους στάθμευσης.

ιε. Για τα υπόγεια των κτιρίων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 παρ. 6 του ΝΟΚ.

ιστ. Στους ακάλυπτους χώρους των γηπέδων επιτρέπονται οι κατασκευές που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ΝΟΚ, εκτός των παραγράφων 2α, 2β, 2δ, 2στ, 2ζ, 3β, 5, 6β και 8 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4

Ζώνες εκμετάλλευσης, κτιριακές ενότητες και χρήσεις γης

1. α. Εντός της Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 καθορίζεται μία (1) Ζώνη Εκμετάλλευσης υπό στοιχείο ΠΜ-Α1.1, επιφανείας 223.020.99 τ.μ., και τρεις (3) κτιριακές ενότητες υπό στοιχεία ΠΜ-Α1.1/Ι, ΠΜ-Α1.1/ΙΙ και ΠΜ-Α1.1/ΙΙΙ, επιφανείας 26.087,21 τ.μ., 48.226,02 τ.μ. και 138.146,93 τ.μ. αντιστοίχως, όπως οι περιοχές αυτές απεικονίζονται στα διαγράμματα που εγκρίνονται με το άρθρο 1.

β. Η ανωτέρω Ζώνη Εκμετάλλευσης προορίζεται να λειτουργήσει ως περιοχή τουρισμού-αναψυχής υπερτοπικού χαρακτήρα.

γ. Στις κτιριακές ενότητες ΠΜ-Α1.1/Ι και ΠΜ-Α1.1/ΙΙ επιτρέπονται οι ειδικές χρήσεις που υπάγονται στη γενική χρήση «τουρισμός-αναψυχή» της περιπτώσεως 1 της παραγράφου Β του άρθρου 11 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει, πλην των ακόλουθων χρήσεων: «κοινωνική πρόνοια», «πολιτιστικές εγκαταστάσεις», «περίθαλψη» και «ελικοδρόμιο». Στην κτιριακή ενότητα ΠΜ-Α1.1/ΙΙΙ επιτρέπονται οι ειδικές χρήσεις που υπάγονται στη γενική χρήση «τουρισμός-αναψυχή» της περιπτώσεως 1 της παραγράφου Β του άρθρου 11 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει, πλην των ακόλουθων χρήσεων: «κοινωνική πρόνοια», «πολιτιστικές εγκαταστάσεις», «θρησκευτικοί χώροι», «περίθαλψη» και «εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων».

δ. Ο μέσος συντελεστής δόμησης στο σύνολο της ζώνης εκμετάλλευσης ορίζεται σε 0,315 και η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση σε 66.970,95 τ.μ. Η δόμηση αυτή επιμερίζεται ελεύθερα ανά κτιριακή ενότητα και στις εντός αυτής επιτρεπόμενες χρήσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι καθοριζόμενοι στο άρθρο 3 της παρούσας όροι και περιορισμοί δόμησης.

2. α. Εντός της Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 καθορίζεται μία (1) Ζώνη Εκμετάλλευσης υπό στοιχείο ΠΜ-Α2.1, επιφανείας 57.570,70 τ.μ., που αποτελεί και τη μοναδική κτιριακή ενότητα της ζώνης (κτιριακή ενότητα ΠΜ-Α2.1/Ι), όπως η περιοχή αυτή απεικονίζεται στα διαγράμματα που εγκρίνονται με το άρθρο 1.

β. Η ανωτέρω Ζώνη Εκμετάλλευσης προορίζεται να λειτουργήσει ως περιοχή τουρισμού-αναψυχής σε συνδυασμό με τις πλησίον αυτής εκπαιδευτικές, ερευνητικές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και λοιπές συνοδές χρήσεις (εστίαση, στάθμευση, κ.λπ.) που αναπτύσσονται στο δημιουργούμενο σε πρόσχωση ενυδρείο-κέντρο θαλασσίων ερευνών.

γ. Στην κτιριακή ενότητα ΠΜ-Α2.1/Ι επιτρέπονται οι ειδικές χρήσεις που υπάγονται στη γενική χρήση «τουρισμός-αναψυχή» της περιπτώσεως 1 της παραγράφου Β του άρθρου 11 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει, πλην των ακόλουθων χρήσεων: «καζίνο», «κοινωνική πρόνοια», «πολιτιστικές εγκαταστάσεις», «περίθαλψη» «εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων» και «ελικοδρόμιο».

δ. Ο μέσος συντελεστής δόμησης στο σύνολο της ζώνης εκμετάλλευσης και μοναδικής κτιριακής ενότητας ορίζεται σε 0,43 και η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση σε 24.592,94 τ.μ. Η ανωτέρω δόμηση επιμερίζεται ελεύθερα στις χρήσεις γης της κτιριακής ενότητας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι καθοριζόμενοι στο άρθρο 3 της παρούσας όροι και περιορισμοί δόμησης.

Άρθρο 5

Διαμόρφωση ανοικτών χώρων

1. Στους ανοικτούς χώρους των Ζωνών Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 και ΠΜ-Α2, επιφανείας 122.394,59 τ.μ. και 65.394,04 τ.μ. αντιστοίχως, επιτρέπονται λυόμενες και προσωρινές κατασκευές καθώς και κατασκευές που εξυπηρετούν:

α. Τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων.

β. Τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών.

γ. Τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

2. Στους πιο πάνω χώρους επιτρέπονται επίσης:

α. Κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων ή υπόγειων).

β. Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

γ. Η υπέργεια ή υπόγεια σύνδεση κτιρίων.

δ. Στέγαστρα, κιόσκια, τέντες και περίπτερα μέγιστης επιφάνειας 20% του ανοικτού χώρου.

ε. Εγκαταστάσεις υπαίθριων παιδότοπων και άθλησης, όπως διάδρομοι βάδην ή απλά όργανα άθλησης που δεν συνιστούν αθλητική εγκατάσταση. Πάγκοι, τεχνητές κερκίδες μέχρι 50 ατόμων, εγκαταστάσεις φωτισμού, τηλεφωνικοί θάλαμοι. Εγκαταστάσεις στήριξης φυτών, συντριβάνια, ανθοδόχες λίμνες (με απαραίτητους χώρους δεξαμενής και άντλησης) και λοιπές συναφείς κατασκευές για την εξυπηρέτηση των ανοικτών χώρων.

στ. Εγκαταστάσεις μνημείων, τοποθέτηση έργων τέχνης, περίπτερα για σταθμαρχεία ή πώληση καρτών και εισιτηρίων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και πισίνες.

3. Στους χώρους αυτούς διευκολύνεται η πρόσβαση του κοινού σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Ζώνης ή στις σχετικές προς τούτο αποφάσεις του φορέα της επένδυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

Άρθρο 6

Χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών

1. Εγκρίνεται η χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών, όπως αυτό απεικονίζεται στο από 07-2019 Σχέδιο Γενικής Διάταξης κλίμακας 1:1.000 που θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδια- σμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού στις 30.8.2019 και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

2. Γενικά στοιχεία έργου:

α. Το εμβαδόν της χερσαίας ζώνης του ανωτέρω καταφυγίου ανέρχεται σε 12.700 τ.μ. και το εμβαδόν της θαλάσσιας ζώνης σε 55.000 τ.μ.

β. Η δυναμικότητα του τουριστικού καταφυγίου ανέρχεται σε 113 σκάφη αναψυχής, τα οποία κατανέμονται ως ακολούθως:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Ι <12m 66
II <15 35
III <18 12
    113

3. Για την κατασκευή της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης επιτρέπεται η εκτέλεση των ακόλουθων έργων εντός της θαλάσσιας και της χερσαίας ζώνης, όπως αυτά φαίνονται στο Σχέδιο Γενικής Διάταξης της παραγράφου 1:

α. Έργα εντός θαλάσσιας ζώνης:

αα. Επιτρέπεται η καθαίρεση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου, μήκους 185 μ. περίπου (73 μ. και 112 μ.), και του υπήνεμου μώλου μορφής «Γ», μήκους 30 μ. και 40 μ. Η επιφάνεια καθαίρεσης των υφιστάμενων μώλων υπολογίζεται σε 2.700 τ.μ. περίπου. Οι φυσικοί ογκόλιθοι των πιο πάνω καθαιρέσεων μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν εφόσον κριθούν κατάλληλοι για την κατασκευή του νέου προσήνεμου μώλου.

ββ. Επιτρέπεται η επίχωση της υφιστάμενης λιμενολεκάνης σε έκταση 3.700 τ.μ. (πρώην χώρος Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Ελληνικού «Ιππόκαμπος» Ν.Α.Ο.ΕΛ.). Το λειτουργικό βάθος της λιμενολεκάνης και του διαύλου προσέγγισης προσδιορίζεται στα -2.50 μ. (Μ.Σ.Θ.). Απαιτούνται περιορισμένης έκτασης βυθοκορήσεις κυρίως στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης στα νότια κρηπιδώματα. Λόγω της ύπαρξης γραμμικών υφάλων σε γειτνίαση με τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις, για την ασφαλή προσέγγιση στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών επιτρέπεται η δημιουργία σηματοδοτημένου διαύλου προσέγγισης πλάτους 45 μέτρων και ελάχιστου βάθους -2,50 μ. με κατεύθυνση ΝΔ - ΒΑ.

γγ. Επιτρέπεται η κατασκευή προσήνεμου μώλου καμπύλης μορφής, συνολικού μήκους 310 μ. περίπου (205 μ. και 105 μ.), με θωράκιση από φυσικούς ογκόλιθους καθώς και η κατασκευή υπήνεμου μώλου, μήκους 55 μ. περίπου, επίσης με θωράκιση από φυσικούς ογκόλιθους. Και οι δύο ανωτέρω μώλοι προβλέπονται ως μικτής δια- τομής, ήτοι με θωράκιση από φυσικούς ογκόλιθους στην εξωτερική πλευρά και με κατακόρυφο μέτωπο από προ- κατασκευασμένους τεχνητούς ογκόλιθους (Τ.Ο.) στην εσωτερική πλευρά αντιστοίχως. Στο ακρομώλιο αυτών επιτρέπεται η τοποθέτηση φανού σήμανσης εισόδου στον λιμένα.

δδ. Για τη βελτίωση του ρυθμού ανακυκλοφορίας των υδάτων, επιτρέπεται η κατασκευή αγωγού από σκυρόδεμα, διαστάσεων 4,0 m. x 1,5 μ. και μήκους 22 μ., νοτιοδυτικώς του λιμένα. Ο αγωγός αυτός πρέπει να είναι εγκιβωτισμένος εντός του προσήνεμου μώλου.

εε. Επιτρέπεται η κατασκευή κρηπιδότοιχου, συνολικού μήκους 555 μ. περίπου, όπως αυτός φαίνεται υπό στοιχεία κορυφών Κ1-Κ2-Κ3-Κ4-Κ5-Κ6-Κ7-Κ8 στο σχέδιο γενικής διάταξης της παραγράφου 1. Το κρηπίδωμα απαρτίζεται από πέντε ευθύγραμμα τμήματα (Κ1-Κ2, Κ2-Κ3, Κ3-Κ4, Κ4-Κ5 και Κ6-Κ7) και δυο καμπύλα (Κ5- Κ6 και Κ7-Κ8). Η στάθμη στέψης βρίσκεται στο +1.30 μ. και το βάθος λειτουργίας στα -2.50 μ. Οι ανωτέρω
λιμενικές εγκαταστάσεις έχουν κυκλική μορφή για τη βελτίωση του ρυθμού ανανέωσης των υδάτων της λιμενολεκάνης.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση έξι (6) συνολικά πλωτών προβλητών, πλάτους 2,50 μ. και μήκους περίπου 40 μ. εκάστη, εκ των οποίων δύο καθέτως στο κρηπίδωμα Κ3- Κ4, μια καθέτως στο κρηπίδωμα Κ4-Κ5, μία καθέτως στο καμπύλο κρηπίδωμα Κ5-Κ6, μία καθέτως στο κρηπίδωμα Κ6-Κ7 και μία καθέτως στο κρηπίδωμα Κ7-Κ8.

στστ. Προς τον σκοπό της βελτίωσης των κυματικών χαρακτηριστικών εντός της λιμενολεκάνης και του περιορισμού των ανακλάσεων, καθώς και της ανάπτυξης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στον χερσαίο χώρο της εγκατάστασης, επιτρέπεται η τεχνητή αναπλήρωση της ακτής σε μήκος 53 μ. περίπου στο βορειοανατολικό όριο του καταφυγίου τουριστικών σκαφών (τμήμα Κ10-Κ11), εκτός λιμενολεκάνης.

β. Έργα εντός χερσαίας ζώνης:

Στη χερσαία ζώνη του καταφυγίου επιτρέπονται τα ακόλουθα κτίρια, έργα και εγκαταστάσεις:

αα. Η κατασκευή κτιρίου συνολικού εμβαδού 300 τ.μ. και μέγιστου ύψους 9 μ., με σκοπό την κάλυψη των βασικών κτιριολογικών υποδομών εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών καθώς και των λειτουργικών αναγκών του καταφυγίου σε αποθήκες και χώρους ενδιαίτησης, υγιεινής και διοίκησης.

ββ. Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και κίνησης με σκοπό την εξασφάλιση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών φωτισμού και κίνησης όλων των χώρων.

γγ. Η ηλεκτροδότηση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών γίνεται από το δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΗ. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται ιδιαίτερος χώρος για τη μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας (χώρος ΔΕΗ) και ιδιωτικός υποσταθμός υποβιβασμού τάσης.

δδ. Η ρευματοδότηση των σκαφών γίνεται από ειδικούς ρευματοδότες, οι οποίοι εγκαθίστανται πάνω σε ειδικά κιβώτια παροχών (Pilars).

εε. Για τη μετάδοση φωνής στα ελλιμενιζόμενα σκάφη, κατασκευάζεται σχετικό καλωδιακό σύστημα.

στστ. Επιτρέπεται η εγκατάσταση συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς που περιλαμβάνει: κεντρικό πίνακα, δίκτυο καλωδιώσεων, υαλόφρακτα κουμπιά αναγγελίας πυρκαγιάς και σειρήνες συναγερμού με φλας. Τα μπουτόν και οι σειρήνες εγκαθίστανται στα ερμάρια των πυροσβεστικών φωλιών.

ζζ. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ύδρευσης με σκοπό την παροχή, στην κατάλληλη πίεση, των αναγκαίων ποσοτήτων νερού χρήσης εντός των κτιρίων. Η υδροδότηση γίνεται από την ΕΥΔΑΠ. Το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάζεται από σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου 16 bar. Για την υδροδότηση σκαφών εγκαθίστανται λήψεις νερού 1/2".

ηη. Η συλλογή των ακαθάρτων από τα σκάφη γίνεται μέσω κατάλληλων βυτιοφόρων. Για τη συγκέντρωση των σεντινόνερων των σκαφών, εγκαθίσταται σύστημα συλλογής και συγκέντρωσης, αποτελούμενο από κεντρική μονάδα, σταθμούς αναρρόφησης, ελαιοδιαχωριστή και δεξαμενή συλλογής σεντινόνερων. Η απομάκρυνση των
σεντινόνερων από την δεξαμενή συλλογής πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένη εταιρία.

θθ. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνιμου πυροσβεστικού δικτύου, στο οποίο περιλαμβάνονται: πυροσβεστικό συγκρότημα, δεξαμενή νερού 30 κυβικών μέτρων, δίκτυο σωληνώσεων, πυροσβεστικές φωλιές και στόμιο σύνδεσης πυροσβεστικών οχημάτων. Στους υπαίθριους χώρους εγκαθίστανται πυροσβεστικές φωλιές σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις.

Για την πυροπροστασία του καταφυγίου, εκτός από την πυρόσβεση με νερό, εγκαθίστανται και τα ακόλουθα πυροσβεστικά συστήματα: i) φορητοί πυροσβεστήρες, αυτόματοι και τροχήλατοι πυροσβεστήρες, ii) σταθμοί πυροσβεστικών εργαλείων και iii) δοχεία αφρογόνου υλικού.

ιι. Για την πρόσβαση στο καταφύγιο πεζών και μικρών οχημάτων, δημιουργείται σύστημα πεζοδρόμων. Κατά μήκος της εσωτερικής οδοποιίας, δημιουργούνται χώροι κυκλοφορίας πεζών, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, χώροι πρασίνου και υπαίθριοι χώροι στάθμευσης.

Άρθρο 7

Λοιπά έργα παρακτίου μετώπου

Α. Για τον εμπλουτισμό και τη διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου, καθώς και για την προστασία αυτού έναντι διαβρώσεως, εγκρίνονται, κατά τμήματα 1, 2, 3, 4 και 5, τα ακόλουθα έργα στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν των Ζωνών Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 και ΠΜ- Α2 και του ευρύτερου παράκτιου μετώπου, όπως αυτά απεικονίζονται στο σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:2.000 που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο του Τμήματος Γ' της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά- Νήσων και Δυτικής Αττικής του Υπουργείου Οικονομικών (αριθμ. 90954 ΕΞ 2019/19.8.2019 έγγραφο ΥΠΟΙΚ) και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση:

1. Τμήμα 1: α. Στο τμήμα αυτό κατασκευάζονται δύο πρόβολοι για τη διαμόρφωση της εξόδου του ρέματος Τραχώνων, μήκους περίπου 20 και 28 μέτρων, αντιστοίχως. Οι πρόβολοι αυτοί κατασκευάζονται σε κάθε όχθη του ρέματος με πρανή από φυσικούς ογκόλιθους. Το μέγιστο βάθος έδρασης, στο ακρομώλιο, φθάνει το d=-1,50 μ.

Β. Ο δυτικός πρόβολος έχει κατά προσέγγιση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: αξονικό μήκος L=20,0 μ., πλάτος στέψης b=3,0 μ. και στάθμη στέψης h=+2,00 μ. από τη Μέση Στάθμη θάλασσας (ΜΣΘ). Η εξωτερική στρώση και η υπόστρωση αποτελούνται από φυσικούς ογκόλιθους κατάλληλου ατομικού βάρους. Ο πυθμένας βυθοκορείται περίπου σε πλάτος 15,0-20,0 μ. και σε βάθος d=-2,0 μ., ώστε να καταστεί επίπεδος και διαμορφώνεται με γεωύφασμα και εξυγιαντική στρώση. Ο πρόβολος εδράζεται επί της εξυγιαντικής στρώσης.

γ. Ο ανατολικός πρόβολος έχει κατά προσέγγιση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: αξονικό μήκος L=28,0 μ., πλάτος στέψης b=3,0 μ., και στάθμη στέψης h=+2,00 μ. από ΜΣΘ. Η εξωτερική στρώση και υπόστρωση αποτελούνται από φυσικούς ογκόλιθους κατάλληλου ατομικού βάρους. Ο πυθμένας βυθοκορείται περίπου σε πλάτος 15,0-20,0 μ. και σε βάθος d=2,0 μ., ώστε να καταστεί επίπεδος, και διαστρώνεται με γεωύφασμα και εξυγιαντική στρώση. Ο πρόβολος εδράζεται επί της εξυγιαντικής στρώσης.

2. Τμήμα 2: Στο Τμήμα αυτό εμπλουτίζεται η ακτή σε μήκος περίπου 110 μέτρων. Για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιείται ίζημα από άμμο και χαλίκι κατάλληλης διαβάθμισης. Η κλίση της νέας παραλίας είναι ήπια, ίση περίπου με 1:20. Η τεχνητή αναπλήρωση γίνεται μέχρι βάθους -2,5 έως -3,0 μ. και σε πλάτος 50 μ. περίπου.

3. Τμήμα 3: Στο τμήμα αυτό καθαιρούνται οι υφιστάμενοι πρόβολοι και τα τεχνητά έργα που υπάρχουν στην παραλία, ενώ περαιτέρω γίνεται εμπλουτισμός της ακτής σε μήκος περίπου 350,0 μ. Για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιείται ίζημα από άμμο και χαλίκι κατάλληλης διαβάθμισης. Η κλίση της νέας παραλίας είναι ήπια, ίση περίπου με 1:20. Η τεχνητή αναπλήρωση γίνεται μέχρι βάθους -2,5 έως -3,0 μ. και σε πλάτος 50 μ. περίπου.

4. Τμήμα 4: α. Στο τμήμα αυτό εγκρίνεται η αναβάθμιση και επέκταση της υφιστάμενης ναυταθλητικής εγκατάστασης, με σκοπό την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 70 μικρών σκαφών ναυταθλητικών δραστηριοτήτων.

β. Για τον σκοπό αυτόν, καθαιρείται το κάθετο προς τα νοτιοανατολικά κρηπιδώματα τμήμα του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου, μήκους 25 μ., και επεκτείνεται το εναπομένον τμήμα, 37 μ. περίπου, με έργα από πρανή και φυσικούς ογκόλιθους. Η επέκταση του νέου προσήνεμου μώλου έχει κατά προσέγγιση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: αξονικό μήκος L=42,0 μ., πλάτος στέψης b=5,0 μ., στάθμη στέψης h=+3,00 μ. από ΜΣΘ. Η εξωτερική στρώση και υπόστρωση αποτελούνται από φυσικούς ογκόλιθους κατάλληλου ατομικού βάρους.. Για την θεμελίωση του μώλου, ο πυθμένας βυθοκορείται περίπου σε πλάτος 25,0-30,0 μ. και σε βάθος d=2,5 μ., ώστε να καταστεί επίπεδος, και διαστρώνεται με γεωύφασμα και εξυγιαντική στρώση πάχους 0,50 μ. Ο πρόβολος εδράζεται επί της εξυγιαντικής στρώσης. Έτσι, σχηματίζεται νέος προσήνεμος μώλος, ο οποίος είναι πλέον ευθύγραμμος, παράλληλος προς τα νοτιοανατολικά κρηπιδώματα και μήκους περίπου 72 μ. Καθαιρούνται, επίσης, ο προσήνεμος μώλος και η μεγαλύτερη προβλήτα μήκους 30 μ.

γ. Η παραλία, μήκους 60 μ., μεταξύ της προβλήτας βορείως του λιμενίσκου και του υφιστάμενου υπήνεμου μώλου, κρηπιδώνεται. Η πιο πάνω προβλήτα χρησιμοποιείται πλέον ως υπήνεμος μώλος της νέας, διευρυμένης, λιμενολεκάνης. Έμπροσθεν του νέου ευθύγραμμου κρηπιδώματος, μήκους 54 μ, πραγματοποιείται μικρής κλίμακας εκβάθυνση, έτσι ώστε να ισοσταθμιστεί με το βάθος της υπόλοιπης λιμενολεκάνης στο -1.00 μ.

5. Τμήμα 5: α. Στο τμήμα αυτό εγκρίνεται η κατασκευή επιχώσεων για τη δημιουργία ενυδρείου. Οι επιχώσεις πραγματοποιούνται σε δύο περιοχές. Η πρώτη και μεγαλύτερη περιοχή αναπτύσσεται παράλληλα προς την ακτογραμμή και οριοθετείται βορείως από το τουριστικό καταφύγιο του άρθρου 6 της παρούσας και ανατολικώς της υπάρχουσας ακτογραμμής. Η δεύτερη περιοχή βρίσκεται στη θέση του υφιστάμενου εσωτερικού λιμενίσκου του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Ελληνικού «Ιππόκαμπος». Η άνω στάθμη των επιχώσεων διαμορφώνεται κατά μέσον όρο στο +2,50 μ. από ΜΣΘ. Η επιφάνεια των επιχώσεων ανέρχεται σε 16.500 τ.μ. (μεγαλύτερη περιοχή) και 2.900 τ.μ. (λιμενίσκος), ήτοι συνολικά σε 19.400 τ.μ. Η χερσαία ζώνη του ενυδρείου, συμπεριλαμβανομένων και τμημάτων της υφιστάμενης παραλιακής ζώνης, ανέρχεται σε 30.000 τ.μ.

Τα έργα προστασίας των επιχώσεων του ενυδρείου διαμορφώνονται σε κυματοειδή μορφή σε αντιστοιχία με το περίγραμμα του προτεινόμενου κτιρίου και έχουν συνολικό μήκος 460 μ. Η θωράκιση προτείνεται από φυσικούς ογκόλιθους, ενώ η στάθμη στέψης είναι περίπου +3,20 μ., σε όλο το μήκος του έργου. Η προστασία του έργου γίνεται μέσω φυσικών ογκολίθων. Πίσω από τη στέψη της θωράκισης κατασκευάζεται προστατευτικό τοιχίο από σκυρόδεμα.

β. Στο τμήμα αυτό γίνεται, επίσης, εμπλουτισμός της υφιστάμενης παραλίας, με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου αμμώδους παραλιακού μετώπου που θα αποτελέσει την Κεντρική παραλία - Παραλία Αγίου Κοσμά.

Η παραλία αυτή έχει συνολικό μήκος 900 μέτρων και οριοθετείται βορείως από την εγκρινόμενη κατά τα ανωτέρω επίχωση του ενυδρείου και νοτίως από τον νέο πρόβολο, μήκους περίπου 205 μ., όπως αυτός περιγράφεται κατωτέρω. Ειδικότερα:

αα. Ο εμπλουτισμός της ακτής γίνεται σε μήκος περίπου 900 μέτρων. Για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιείται ίζημα από άμμο και χαλίκι κατάλληλης διαβάθμισης. Η κλίση της νέας παραλίας προβλέπεται ήπια, ίση περίπου με 1:20. Η τεχνητή αναπλήρωση γίνεται μέχρι βάθους -2,5μ από ΜΣΘ και σε πλάτος περίπου 120 μ.

ββ. Η προστασία της παραλίας από τους κυματισμούς επιτυγχάνεται με την κατασκευή προβόλου στο νότιο όριο της παραλίας, σε συνδυασμό με την κατασκευή δύο υφάλων κυματοθραυστών σε απόσταση 180-190 μ. περίπου από την προβλεπόμενη ακτή. Ο βορειότερος κυματοθραύστης απέχει από το ενυδρείο 104 μ. περίπου και ο νοτιότερος κυματοθραύστης 100 μ. από τον πρόβολο, με διάκενο μεταξύ τους ίσο με 105 μ. Οι ανωτέρω κυματοθραύστες έχουν μήκος περίπου 210 μ., έκαστος, και στάθμη στέψης στο -0,20 μ., για τον περιορισμό της οπτικής όχλησης.

γγ. Στο νότιο άκρο της παραλίας κατασκευάζεται πρόβολος με κατά προσέγγιση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: μήκος 205 μ. περίπου, με στάθμη στέψης στα +3.00 μ. από ΜΣΘ και κλίση προς τα βόρεια και σε ασφαλή απόσταση από την ζώνη εισόδου της μαρίνας του Αγίου Κοσμά. Η θωράκιση του προβόλου έχει πλάτος στέψης 6 μ. και αποτελείται από φυσικούς ογκόλιθους. Ο πρόβολος εδράζεται σε μέγιστο βάθος στο ακρομώλιο ίσο με -6.50 μ. και διαθέτει πόδα προστασίας με φυσικούς ογκόλιθους κατάλληλης διαμόρφωσης. Η στάθμη στέψης της θωράκισης βρίσκεται στα +3.00 μ. ενώ όπισθεν αυτής τοποθετείται προστατευτικό τοιχίο από σκυρόδεμα για μείωση της κυματικής αναρρίχησης και υπερπήδησης. Η στέψη του τοιχίου βρίσκεται στα +3,70μ από ΜΣΘ.

δδ. Στη χερσαία επιφάνεια που δημιουργείται εσωτερικά της θωράκισης κατασκευάζεται πεζόδρομος (deck), πλάτους 15 μ. Η στάθμη του πεζοδρόμου θα είναι στο +3,00 μ. από ΜΣΘ. Εντός του διαπλατυμένου τμήματος
προβλέπεται πισίνα (Infinity Pool) κυκλικού σχήματος ακτίνας 42,5 μ.

Β. Η εκτέλεση των ανωτέρω έργων γίνεται από την εταιρεία «Ελληνικό Α.Ε.» ή θυγατρικές της εταιρείες ή τρίτους στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση των έργων, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 4062/2012.

Γ. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου επέχουν θέση αδείας διενέργειας προσχώσεων και εκτέλεσης έργων στον αιγιαλό, την παραλία, τον συνεχόμενο ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο και τον πυθμένα, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 12 και 14 του ν. 2971/2001, όπως ισχύουν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρο 8

Περιβαλλοντική αδειοδότηση

1. Εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Χωρική οργάνωση των Ζωνών Ανάπτυξης ΠΜ-Α1: Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά και ΠΜ-Α2: Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά» και των σχετικών έργων υποδομής και έργων παρακτίου μετώπου (εφεξής το «Έργο») ως τμήμα του έργου «Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά», Περιφέρειας Αττικής, όπως οι όροι αυτοί καθορίζονται αναλυτικά στα επόμενα άρθρα της παρούσας.

2. Το έργο «Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά», Περιφέρειας Αττικής κατατάσσεται στο είδος έργου με α.α. 27 της 6ης Ομάδας έργων και δραστηριοτήτων της αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 2471/10.8.2016), όπως ισχύει.

3. Ειδικότερα, στο Έργο περιλαμβάνονται:

α. Η ειδικότερη χωρική οργάνωση των Ζωνών Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 και ΠΜ-Α2, όπως αυτή προσδιορίζεται στα άρθρα 1 έως και 5 της παρούσας.

β. Οδικές υποδομές.

γ. Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων.

δ. Η/Μ υποδομές.

ε. Έργα διευθέτησης ρεμάτων.

στ. Το κατά το άρθρο 6 της παρούσας χωροθετούμενο καταφύγιο τουριστικών σκαφών.

ζ. Τα λοιπά έργα στο παράκτιο μέτωπο, όπως αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 7 της παρούσας.

Άρθρο 9

Δίκτυα υποδομής

Η περιοχή του Έργου συνδέεται και εξυπηρετείται από τα δίκτυα υποδομής της ευρύτερης περιοχής ως εξής:

1. Οδικό δίκτυο

Η έκταση καλύπτεται εξωτερικά από το κύριο οδικό δίκτυο της Αττικής που περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες της περιοχής, τη Λεωφόρο Ποσειδώνος και τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η σημαντικότερη παρέμβαση του έργου είναι η μετατόπιση του άξονα, με ταυτόχρονη υπογειοποίηση τμήματος 1.150 μ. περίπου της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Το υπογειοποιημένο τμήμα θα διαθέτει τρεις (3) λωρίδες κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και διαχωρισμένο οδόστρωμα μεταξύ των δύο κατευθύνσεων. Το εναπομένον, μετά τη μετατόπιση, τμήμα της υφιστάμενης Λεωφόρου Ποσειδώνος υποβαθμίζεται σε συλλεκτήρια οδό με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και εξυπηρετεί κατά βάση τις κινήσεις προσπέλασης προς τις δημιουργούμενες περιοχές κατοικίας και την παραλία. Στο υφιστάμενο εύρος κατάληψης δημιουργείται ποδηλατοδρόμος και θέσεις στάθμευσης οχημάτων επισκεπτών, ενώ επαυξάνονται οι κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι πρασίνου. Επίσης, δημιουργείται για την εξυπηρέτηση του Μητροπολιτικού Πόλου εσωτερικό δίκτυο με τρεις βασικούς άξονες κάθετους στις δύο βασικές αρτηρίες πρόσβασης (κατεύθυνση ανατολή-δύση), ενός άξονα στην κατεύθυνση βορρά-νότου, ενός άξονα στο παραλιακό μέτωπο και μιας περιφερειακής οδού γύρω από τις εγκαταστάσεις του κανόε-καγιάκ. Ο σχεδιασμός του εσωτερικού δικτύου περιλαμβάνει ακόμη εκτεταμένο δίκτυο από ποδηλατοδρόμους και πεζόδρομους, ορισμένοι εκ των οποίων προορίζονται να λειτουργούν ως οδοί ήπιας κυκλοφορίας.

Η σύνδεση του εσωτερικού οδικού δικτύου του Μητροπολιτικού Πόλου με το υφιστάμενο κύριο οδικό δίκτυο, πραγματοποιείται μέσω καθορισμένων πυλών- κόμβων (νέων και υφιστάμενων). Συγκεκριμένα δημιουργούνται τρία (3) σημεία σύνδεσης- κόμβοι με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, τέσσερα (4) σημεία σύνδεσης επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος και ένα (1) σημείο σύνδεσης με την οδό Αεροπορίας. Επιπλέον, δημιουργούνται κυκλικοί κόμβοι στις εννέα (9) σημαντικές διασταυρώσεις των κύριων εσωτερικών οδικών αξόνων.

2. Δημόσιες συγκοινωνίες

Η περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά εξυπηρετείται από ένα ευρύ δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών. Η σύνδεση με τις υπόλοιπες περιοχές της Αθήνας επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των δύο σταθμών του Μετρό (σταθμός «Αργυρούπολη» και σταθμός «Ελληνικό»). Το σύστημα μαζικών μεταφορών επεκτείνεται - συμπληρώνεται τόσο με τη δημιουργία μίας νέας γραμμής Τραμ, η οποία θα έχει αφετηρία πλησίον του σταθμού Μετρό «Αργυρούπολη», διασχίζει τον πεζόδρομο της περιοχής του Πολεοδομικού Κέντρου Α-Π4 (πλησίον της Λ. Βουλιαγμένης) και στη συνέχεια οδεύει κατά μήκος του κεντρικού άξονα ροής πεζών και ποδηλάτων φθάνοντας μέχρι τη Λ. Ποσειδώνος, όπου και συνδέεται με την υφιστάμενη γραμμή του Τραμ, όσο και με τρεις (3) νέες λεωφορειακές γραμμές που θα εξυπηρετούν όλες τις χρήσεις στο εσωτερικό του Μητροπολιτικού Πόλου.

3. Δίκτυο ηλεκτροδότησης

Η περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά συνδέεται με το δημόσιο δίκτυο μέσω των υφιστάμενων δικτύων Μέσης Τάσης, εφόσον διατηρούνται, καθώς και μέσω νέων δικτύων και υποσταθμών. Το δίκτυο καλωδίωσης της Μέσης Τάσης τροφοδοτείται από τον υφιστάμενο Υποσταθμό Υψηλής Τάσης 150kV/20kV, ο οποίος αποτελεί το Κέντρο Διανομής Ελληνικού και ο οποίος επαρκεί για τις ανάγκες των αρχικών φάσεων του έργου. Στα μεγάλα κτίρια του Μητροπολιτικού Πόλου εγκαθίστανται ιδιωτικοί υποσταθμοί (20kV/400V) στα υπόγειά τους.

4. Δίκτυο Φυσικού Αερίου

Εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου, υπάρχει όμως εγκατεστημένο δίκτυο κατά μήκος της λεωφόρου Βουλιαγμένης καθώς και στη λεωφόρο Αλίμου. Η διασύνδεση με αυτά γίνεται με κατάλληλη επέκταση των δικτύων μέσης πίεσης μέχρι τα όρια του Μητροπολιτικού Πόλου, όπου εγκαθίστανται νέοι σταθμοί διανομής και ρύθμισης φυσικού αερίου.

5. Τηλεπικοινωνίες

Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή περιλαμβάνει το υπόγειο δίκτυο αγωγών και το δίκτυο οπτικών ινών. Η αρχιτεκτονική του δικτύου είναι η FTTP-«Οπτική ίνα στις ιδιοκτησίες», σύμφωνα με το οποίο όλες οι εγκαταστάσεις συνδέονται με το δίκτυο των οπτικών ινών.

6. Ύδρευση -αποχέτευση-αποστράγγιση

α. Ύδρευση

Η αναγκαία ποσότητα νερού για αστική χρήση καλύπτεται από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. Το δίκτυο ύδρευσης του Μητροπολιτικού Πόλου σχεδιάζεται και κατασκευάζεται ως ένα νέο και ανεξάρτητο σύστημα ως προς τα υφιστάμενα δίκτυα της ΕΥΔΑΠ, που βρίσκονται στα όρια και θα παραδοθεί στην ΕΥΔΑΠ προς λειτουργία και διαχείριση. Κατά την πρώτη φάση της Ανάπτυξης κατασκευάζεται μία διθάλαμη υπόγεια δεξαμενή συνολικής χωρητικότητας περίπου 5.000 m3, η οποία καλύπτει τις συνολικές ανάγκες της ανάπτυξης που εκτιμώνται σε 15.000 m3/day μέγιστη ημερήσια κατανάλωση και 10.500 m3/day μέση ημερήσια κατανάλωση πόσιμου νερού, αντίστοιχα. Το προβλεπόμενο αντλιοστάσιο ύδρευσης έχει συνολική δυναμικότητα 1.260m3/h.

β. Αποχέτευση αστικών λυμάτων

Τα αστικά λύματα οδηγούνται μέσω αποχετευτικού δικτύου στο κεντρικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Κατά κύριο λόγο τα ακάθαρτα του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, εισάγονται στον κεντρικό νότιο συλλεκτήρα της ΕΥΔΑΠ, που οδεύει κατά μήκος της λεωφόρου Ποσειδώνος. Κατασκευάζεται Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) με σκοπό την παραγωγή νερού άρδευσης του Μητροπολιτικού Πόλου (Μητροπολιτικό Πάρκο, κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου και ανοικτοί χώροι). Η ΕΕΛ τροφοδοτείται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ με την ικανή ποσότητα λυμάτων, ώστε να παράγεται η απαραίτητη ποσότητα νερού άρδευσης με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, ποιοτικά χαρακτηριστικά.

γ. Άρδευση

Στα αρχικά στάδια υλοποίησης του Έργου και μέχρι την ολοκλήρωση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), οι ανάγκες για άρδευση καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. Μετά την ολοκλήρωσή της, η ΕΕΛ θα τροφοδοτείται με ποσότητα λυμάτων ίση με τις αρδευτικές ανάγκες (Μητροπολιτικό Πάρκο, κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου των περιοχών Πολεοδόμησης και των ανοιχτών χώρων πρασίνου των Ζωνών Ανάπτυξης), όπου μετά από κατάλληλη επεξεργασία παράγεται η απαραίτητη ποσότητα νερού άρδευσης με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ποιοτικά χαρακτηριστικά.

δ. Δίκτυο ομβρίων

Τα όμβρια ύδατα της περιοχής του Μητροπολιτικού Πάρκου συλλέγονται κατά κανόνα επιφανειακά και με έργα ανοικτής διατομής οδηγούνται σε τραπεζοειδή τάφρο «swale» στον άξονα περιπάτου. Οι εσωτερικές λεκάνες απορροής του Πάρκου χωρίζονται σε τέσσερα τμήματα, που οριοθετούνται από το ρέμα Τραχώνων, τον κεντρικό άξονα ροής πεζών και όδευσης του τραμ, τον οδικό άξονα και το ρέμα Αεροδρομίου. Στις υπόλοιπες περιοχές του Μητροπολιτικού Πόλου τα όμβρια συλλέγονται κατά κανόνα στις πλευρές των ασφαλτοστρωμένων οδών με φρεάτια υδροσυλλογής, με διαμήκη έργα σε πεζόδρομους και οδούς με μεγάλο πλάτος.

ε. Πυρόσβεση

Το δίκτυο πυρόσβεσης τροφοδοτείται από δεξαμενή άρδευσης στην οποία συγκεντρώνεται το επεξεργασμένο νερό από την ΕΕΛ.

7. Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Η Εγκατάσταση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΔΣΑ) περιλαμβάνει: α) Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)- Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ), β) Μονάδα Κομποστοποίησης και γ) Σταθμό Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων, που χωροθετούνται εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής.

8. Έργα διευθέτησης ρεμάτων

Εντός της περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου διέρχονται το ρέμα Τραχώνων και το ρέμα Αεροδρομίου. Κατά την οριοθέτηση των ρεμάτων, προτάθηκαν έργα διευθέτησης και εκβολής με σκοπό τόσο την εξασφάλιση αντιπλημμυρικής προστασίας όσο και τη διαμόρφωση κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών για την ανάπτυξη υγροτοπικών συστημάτων, με παράλληλη δημιουργία του κατάλληλου υποβάθρου για την ανασύσταση και αποκατάσταση της συνέχειας των υφιστάμενων υδατορεμάτων.

Ειδικότερα, στο ρέμα Τραχώνων, η εκβολή του οποίου εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή του Έργου (Περιοχή Πολεοδόμησης ΠΜ-Π1), περιλαμβάνονται: α) η διατήρηση του υφιστάμενου οχετού μέχρι τη Λεωφόρο Πο- σειδώνος, με καθαρισμό και συντήρηση της κοίτης του β) η κατασκευή νέου τμήματος μήκους μεγαλύτερου του 1χλμ που διέρχεται από το Μητροπολιτικό Πάρκο, δημιουργώντας υγροτοπικές συνθήκες ρεόντων υδάτων, και το οποίο θα βελτιώνει σημαντικά τη συνολική παροχετευτικότητα του ρέματος και γ) έργο εκβολής: Στο τμήμα αυτό κατασκευάζονται δύο πρόβολοι για τη διαμόρφωση της εξόδου του ρέματος Τραχώνων, μήκους περίπου 20 και 28 μέτρων, αντιστοίχως. Οι πρόβολοι αυτοί κατασκευάζονται σε κάθε όχθη του ρέματος με πρανή από φυσικούς ογκόλιθους.

Αναφορικά με το ρέμα Αεροδρομίου, τα έργα διαμόρφωσης ξεκινούν από το πέρας του υφιστάμενου τεχνικού έργου της Λ. Βουλιαγμένης. Η φυσική κοίτη παράλληλα με την οδό Κρήτης του Δήμου Γλυφάδας καθαρίζεται από τα μπάζα και τα φερτά υλικά, διευρύνεται σε σταθερή τραπεζοειδή διατομή και αποκτά ενιαία κατά μήκος κλίση σε μεγάλα τμήματα. Στην περιοχή του τοίχου του αεροδρομίου γίνεται ειδικό έργο πτώσης. Από το έργο πτώσης ξεκινά το αντιπλημμυρικό κανάλι Τ2, τραπεζοειδούς διατομής με επένδυση από λιθορριπή, το οποίο διατρέχει την περιοχή του Πάρκου και καταλήγει στη Ζώνη Ανάπτυξης Α-Α1, μέσω οχετού. Μέσα στην περιοχή της Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1, η φυσική κοίτη του ρέματος διατηρείται και τα πρανή που έχουν εκφυλιστεί, αποκαθίστανται. Η εκβολή του ρέματος εντάσσεται στην περιοχή του Έργου (ΠΜ-Α1), και το ρέμα εκβάλλει στη θάλασσα μέσω υφιστάμενου οχετού. Σημειώνεται ότι το ρέμα Αεροδρομίου εξυπηρετεί μόνο αστικές λεκάνες απορροής. Συνεπώς, η απορροή του είναι περιοδική και εμφανίζεται μόνο μετά από επεισόδια βροχόπτωσης.

9. Λιμενικά έργα-Έργα στο παράκτιο μέτωπο

Στο παράκτιο μέτωπο, το οποίο εκτείνεται σε μήκος περίπου τεσσάρων (4) χιλιομέτρων, προβλέπεται η κατασκευή νέου τουριστικού καταφυγίου χωρητικότητας 113 σκαφών αναψυχής, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 6 της παρούσας, καθώς και έργα εμπλουτισμού και διαμόρφωσης του παραλιακού μετώπου και προστασίας αυτού έναντι διαβρώσεως, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας.

Άρθρο 10

Χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής 'Εργου και ευαίσθητα στοιχεία περιβάλλοντος

1. Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης:

Οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης στην περιοχή του Έργου καθορίζονται στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, το οποίο εγκρίθηκε με το από 28.2/1.3.2018 π.δ. (ΑΑΠ 35), και εξειδικεύονται και προσδιορίζονται περαιτέρω με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' της παρούσας απόφασης.

2. Ύδατα:

α. Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06), σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ:

αα. Η περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου βρίσκεται εντός των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ, στην περιοχή καταγράφεται το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Λεκάνης Κηφισού (Λεκανοπεδίου Αθήνας)- EL0600110, το οποίο είναι σε καλή ποσοτική κατάσταση και σε κακή χημική κατάσταση.

ββ. Η περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου βρίσκεται εκτός περιοχής προστατευόμενου σώματος πόσιμου ύδατος.

β. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06), σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, η περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου εμπίπτει στη Λεκάνη π. Κηφισού (GR 06RAK0011) και βρίσκεται εντός της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.

3. Ακτές Κολύμβησης:

Στην ευρύτερη περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά και με κατεύθυνση από βορρά προς νότο υφίστανται τρεις ακτές κολύμβησης: η Ακτή Ήλιου (εκτός του Μητροπολιτικού Πόλου, Κωδικός Μητρώου Ταυτότητας Υδάτων Κολύμβησης GRBW069195016), η Ακτή Αγίου Κοσμά (Κωδικός Μητρώου Ταυτότητας Υδάτων Κολύμβησης GRBW069197029) και η Ακτή Γλυφάδας (εκτός του Μητροπολιτικού Πόλου, Κωδικός Μητρώου Ταυτότητας Υδάτων Κολύμβησης GRBW069196026). Οι ακτές ανήκουν στο Παράκτιο Υδατικό Σύστημα του Έσω (Κεντρικού) Σαρωνικού (EL000600010005N), του οποίου η οικολογική κατάσταση έχει χαρακτηριστεί ως μέτρια, με βάση την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής.

4. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας:

α. Η περιοχή του Έργου δεν εμπίπτει εντός ορίων περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή εντοπίζονται λιβάδια Ποσειδωνίας που αρχίζουν να εμφανίζονται σε απόσταση 400 μ. έως 800 μ. από την ακτή και σε πυκνούς σχηματισμούς σε απόσταση 500 μ. έως 2.000 μ. αντίστοιχα. Πέραν των ανωτέρω, καταγράφεται μεμονωμένο λιβάδι Ποσειδωνίας στη θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά, του οποίου η ανάπτυξη ξεκινά 150 μ. περίπου από την ακτή.

β. Σύμφωνα με την 6/2017 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΤΕΕΑ) Πειραιά, η περιοχή του Έργου δεν υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

γ. Στην ευρύτερη περιοχή του Έργου περιλαμβάνονται τα ρέματα Τραχώνων και Αεροδρομίου, τα οποία έχουν οριοθετηθεί με το από 28.2.2018 π.δ. (ΑΑΠ 35).

δ. Εντός της ευρύτερης περιοχής του Έργου περιλαμβάνεται ο κηρυγμένος και οριοθετημένος αρχαιολογικός χώρος του Αγίου Κοσμά (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ 57/68178/40545/3236/930/08-10-2015, υπουργική απόφαση [ΑΑΠ 223]).

Άρθρο 11

Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και θορύβου

1. Οι οριακές τιμές και τα κρίσιμα επίπεδα ποιότητας της ατμόσφαιρας καθορίζονται:

α. Στην κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) 14122/549/ Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση 174505/607/6.4.2017 (Β' 1311).

β. Στην κοινή υπουργική απόφαση 22306/1075/ Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται τιμές -στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.

2. Για τις σημειακές εκπομπές αιωρούμενων στερεών (σκόνη) από εργοτάξια του έργου ισχύει το όριο των 100 mg/m3, που καθορίζεται από το άρθρο 2 παρ. δ' του π.δ. 1180/1981 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών...» (Α' 293).

3. Για τις οριακές τιμές εκπομπής, την επεξεργασία και διαχείριση των υγρών αποβλήτων εφαρμόζονται οι ακόλουθες αποφάσεις:

α. Η υπουργική απόφαση οικ. 5673/400/1997 (Β' 192), με την οποία καθορίζονται μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως ισχύει.

β. Η αριθμ. Ε1β/221/1965 (Β' 138) υγειονομική διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως ισχύει, βάσει της εγκυκλίου οικ.191645/3.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0Χ0-9ΝΥ).

γ. Η κοινή υπουργική απόφαση οικ. 145116/2011 (Β' 354), με την οποία καθορίζονται μέτρα, όροι και διαδικασίες για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όπως ισχύει.

δ. Για τις οριακές τιμές διάθεσης των υγρών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ισχύουν οι υποχρεώσεις του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., όπως αυτός εγκρίθηκε με την Δ16γ/381/5/44/Γ/24.1.2012 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: ΒΟΖΑ1-ΛΔΟ).

4. Οι ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων καθορίζονται:

α. Στο π.δ. 1180/1981 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει» (Α' 293), όπως ισχύει.

β. Στο π.δ. 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/44/ΕΚ» (Α' 227).

γ. Στο π.δ. 149/2006 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2003/10/ΕΚ» (Α' 159).

δ. Στο π.δ. 57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ ΕΚ» και κατάργηση των π.δ. 18/1996 και 377/1993, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 81/2011, (ΦΕΚ 197/Α/9.9.2011) «Τροποποίηση του π.δ. 57/2010 (97/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2009/127/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ» (Α' 97).

ε. Στην υπουργική απόφαση οικ. 56206/1613/86 «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ, 85/405/ΕΟΚ» (Β' 570).

στ. Στην υπουργική απόφαση 69001/1921/1988 (Β' 751) για «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών», όπως τροποποιήθηκε από την υπουργική απόφαση 10399Φ5.3/361/91 (ΦΕΚ 359/Β'/28.5.1991) «Καθορισμός της οριακής τιμής στάθμης θορύβου των πυργογερανών σε συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 69001/1921/1988».

ζ. Στην υπουργική απόφαση 765/91 «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτυών, των πτυών με καλώδια των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών - εκσκαφέων» (Β' 81), όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση οικ.11481/ 523/97(Β' 295/11.4.1997).

η. Στην υπουργική απόφαση 29087/2295/97 (Β' 79), η οποία τροποποιεί την κοινή υπουργική απόφαση οικ.25006/2234/93 (Β' 523) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχοστάθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα".

θ. Στην υπουργική απόφαση 3263/131/2000 «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/101/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1999 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα» (Β' 935).

ι. Στην υπουργική απόφαση 37393/2028/2003 «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (Β' 1418), όπως τροποποιήθηκε από την υπουργική απόφαση Η.Π. 9272/471/07 (Β' 286/2.3.2007).
ια. Στην υπουργική απόφαση 13586/724/06 «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ "σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου" του Συμβουλίου της 25.6.2002» (Β' 384).

ιβ. Στην υπουργική απόφαση οικ. 211773/2012 «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις» (Β' 1367).

5. Για τη διαχείριση στερεών επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων εφαρμόζονται:

α. Για τη διαλογή στην πηγή, τη συλλογή, μεταφορά και τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, ανακυκλώσιμων και μη, οι διατάξεις του ν. 4042/2012 (Α' 24), του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων που κυρώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση οικ.51373/4684/2015 (Β' 2706) και του ν. 2939/2001 (Α' 179), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4496/2017 (Α' 170).

β. Για τη διαχείριση των μη επικινδύνων αποβλήτων οι διατάξεις του ν. 4042/2012 και των κοινών υπουργικών αποφάσεων 114218/1997, Η.Π. 29407/3508/2002, Η.Π. 50910/2727/03 και οικ. 51373/4684/2015 (Β' 2706), όπως εκάστοτε ισχύουν.

γ. Για τα επικίνδυνα απόβλητα οι διατάξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων 13588/725/2006 (Β' 383), 24944/1159/2006 (Β' 791), 8668/2007 (Β' 287) και 62952/ 5384/2016 (Β' 4326).

δ. Για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων οι διατάξεις του ν. 2939/2001 (Α' 179), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4496/2017 (Α' 17) και εκάστοτε ισχύει.

ε. Για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (Β' 1184), όπως εκάστοτε ισχύει.

στ. Για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (Β' 1625), όπως εκάστοτε ισχύει.

ζ. Για τα απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 36259/1757/ Ε103/2010 (Β' 1312), όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, τα πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν από τις εκσκαφές και τις κατεδαφίσεις, πρέπει να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 50910/2003 (Β' 1909), όπως ισχύει, τον ν. 2939/2001 (Α' 179), όπως ισχύει, και την κοινή υπουργική απόφαση 36259/2010 (Β' 1312), όπως ισχύει.

η. Για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης στερεών αποβλήτων η κοινή υπουργική απόφαση 61490/5302/16 (Β' 4175) με την οποία κυρώθηκε η απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και η 414/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

θ. Οι διατάξεις της 49/15.12.2015 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων...» (Α' 74).

Άρθρο 12

Όροι, μέτρα και περιορισμοί για την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

1. Γενικές ρυθμίσεις

1.1. Η «Ελληνικό ΑΕ» ή θυγατρική της εταιρεία ή τρίτοι στους οποίους παραχωρείται η εκτέλεση και εκμετάλλευση των έργων (εφεξής «φορέας του έργου»), φέρουν την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που καθορίζονται με την παρούσα, κατά το μέρος που τους αντιστοιχεί.

1.2. Ο φορέας του έργου πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται:

α. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από το σύνολο των τρίτων μερών.

β. Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε εκ των τρίτων μερών, κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

1.3. Κατά τη διαδικασία σύναψης συμφωνιών μεταξύ του φορέα του έργου και τρίτων μερών, καθώς και των τελευταίων μεταξύ τους, θα πρέπει να προβλέπονται ρητές πρόνοιες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών όρων.

1.4. Από τις δαπάνες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα αυτές που αφορούν στα έργα προστασίας του περιβάλλοντος που απαιτούνται για την πλήρη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

1.5. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του συνόλου των έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και οποιαδήποτε άλλη αδειοδότηση που απαιτείται για αυτά.

1.6. Οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εντός των κτιριακών ενοτήτων του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, εντός των κτιριακών ενοτήτων των Ζωνών Ανάπτυξης και εντός των οικοδομικών τετραγώνων των Περιοχών προς Πολεοδόμηση και τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία Α' (υποκατηγορίες Α1 και Α2), εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η σχετική διαδικασία διεκπεραιώνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, ανεξαρτήτως υποκατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων. Για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β' εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4014/2011.

1.7. Επιμέρους έργα και δραστηριότητες που αφορούν στις εργασίες κατασκευής ή στη λειτουργία του Έργου και των οποίων η γενική εκτίμηση των επιπτώσεων περιλαμβάνεται στη ΜΠΕ και η παρούσα απόφαση προβλέπει γενικούς ή και ειδικούς όρους και περιορισμούς, είναι δυνατή η υποβολή Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), η οποία αξιολογείται και εγκρίνεται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

1.8. Οι ΤΕΠΕΜ που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση μπορούν να υποβάλλονται ενιαία ή μεμονωμένα ανά έργο.

1.9. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενες υποδομές στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, να πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους για αυτές, φορείς και κατά τρόπο που να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στη λειτουργία τους.

1.10. Να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες του έργου..

1.11. Πριν την κατασκευή των έργων που εισέρχονται σε ζώνη παραλίας ή αιγιαλού, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 4 του ν. 4062/2012 και τον ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α' 285), όπως εκάστοτε ισχύει.

1.12. Ο προγραμματισμός των έργων και δράσεων στην περιοχή του έργου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και στο οικείο Περιφερειακό Σχέδιο για Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

2. Όροι μετά την οριστικοποίηση του σχεδιασμού

2.1. Ο φορέας του έργου οφείλει να εκπονήσει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πόλου, τόσο για τη φάση κατασκευής όσο και για τη φάση λειτουργίας, το οποίο να περιλαμβάνει επιμέρους σχέδια η εφαρμογή των οποίων θα συντελέσει στην πρόληψη, περιορισμό και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

2.2. Ειδικότερα, το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κατασκευής πρέπει να περιλαμβάνει:

α. Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων, με δύο (2) επιμέρους προγράμματα:

αα. Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Νερού, με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού κατά τη διάρκεια κατασκευής.

ββ. Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας Νερού, με στόχο την πρόληψη ή αντιμετώπιση φαινόμενων υποβάθμισης της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, συμπεριλαμβανομένου του θαλασσίου περιβάλλοντος.

β. Σχέδιο Διαχείρισης Υλικών και Αποβλήτων, με τέσσερα (4) επιμέρους προγράμματα ως ακολούθως:

αα. Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας Εδάφους, με στόχο την ελαχιστοποίηση της διάβρωσης του εδάφους και των εκροών ιζημάτων και άλλων ρύπων στο έδαφος και στο νερό κατά τη διάρκεια κατασκευής, καθώς και τη συμμόρφωση με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

ββ. Πρόγραμμα Χρονικής και Χωρικής Διάρθρωσης των Εργασιών Εκσκαφής και Επίχωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα των πρώτων θα καλύπτουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ανάγκες των δεύτερων, για τη βελτιστοποίηση του ισοζυγίου χωματισμών και για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υλικών εκσκαφής για την κάλυψη των αναγκών των έργων σε γαιώδη ή αδρανή υλικά.

γγ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Ρυπασμένων Εδαφών, με στόχο τη βέλτιστη και ασφαλή διαχείριση των εδαφικών υλικών που έχουν ρυπανθεί από τις δραστηριότητες της προηγούμενης χρήσης του χώρου.

δδ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής, με στόχο την ορθή εφαρμογή των ισχυουσών σχετικών διατάξεων και κατευθύνσεων.

γ. Σχέδιο Ορθών Εργοταξιακών Πρακτικών, με τέσσερα (4) επιμέρους προγράμματα ως ακολούθως:

αα. Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας, με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια κατασκευής.

ββ. Πρόγραμμα Μείωσης Θορύβου και Δονήσεων, με στόχο την ελαχιστοποίηση πρόκλησης εκπομπών θορύβου και δονήσεων και την προστασία ευαίσθητων αποδεκτών κατά τη διάρκεια κατασκευής.

γγ. Πρόγραμμα Μείωσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων κατά την κατασκευή και τη συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου.

δδ. Πρόγραμμα Ρύθμισης Κυκλοφορίας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων στο επηρεαζόμενο οδικό δίκτυο, κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών.

δ. Σχέδιο Χωροθέτησης, Οργάνωσης και Υλοποίησης Εργοταξιακών Λειτουργιών, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των εργασιών κατασκευής κατά τον αποτελεσματικότερο και περιβαλλοντικά βέλτιστο τρόπο, καταρχήν σε ό, τι αφορά στις κεντρικές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, και στη συνέχεια σε όλες τις υποστηρικτικές εργοταξιακές εγκαταστάσεις των επιμέρους έργων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου.

ε. Τα παραπάνω Σχέδια πρέπει να υποβληθούν στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

2.3. Κατά τη λειτουργία του Έργου, να εφαρμόζεται Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Λειτουργίας, το οποίο θα αφορά: α) την ορθολογική διαχείριση υδάτων, β) την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση ανθρακικού αποτυπώματος, γ) τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, δ) τη διαχείριση υγρών αποβλήτων, ε) το πράσινο και τη βιοποικιλότητα και στ) τη διαχείριση μεταφορών και κινητικότητας. Το πιο πάνω σχέδιο πρέπει να εκπονηθεί σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και να υποβληθεί στη ΔΙΠΑ.

2.4. Ο υπολογισμός των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης για κάθε επί μέρους κτιριακή εγκατάσταση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2.5. Τα είδη χλωρίδας που επιλέγονται πρέπει να προσαρμόζονται στις τοπικές βιοκλιματικές συνθήκες και να χαρακτηρίζονται από συμβατότητα με την τοπική φυτοκοινωνία, χαμηλές απαιτήσεις φυτοπροστατευτικών ουσιών και λιπασμάτων και χαμηλές απαιτήσεις άρδευσης. Το πρόγραμμα συντήρησης πρασίνου πρέπει να προσαρμόζεται στις χρονικές και χωρικές συνθήκες και να επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά πενταετία).

2.6. Όσον αφορά στον σχεδιασμό του Έργου σε σχέση με την προστασία και ανάδειξη των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, να τηρηθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας.

2.7. Πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις όμορες στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου κατοικίες, καθώς και ο περιορισμός των προβλημάτων πεζής και οδικής σύνδεσης των περιοχών αυτών βάσει της σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης. Η τροποποίηση ή η επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής πρέπει να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του, μέσω συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς.

2.8. Για τη μεγιστοποίηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, πρέπει να εξασφαλίζεται η προσέγγιση των μέσων αυτών, μέσω της διασύνδεσης του δικτύου του Μετρό με το Τραμ και τις προβλεπόμενες λεωφορειακές γραμμές.

2.9. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της νέας προτεινόμενης γραμμής του Τραμ, δεν πρέπει να επηρεάζεται η λειτουργία της υφιστάμενης υπηρεσιακής γραμμής σύνδεσης με το αμαξοστάσιο του Τραμ.

2.10. Ο σχεδιασμός των κτιριακών εγκαταστάσεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) ο οποίος έχει εγκριθεί με την κοινή υπουργική απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017 (Β' 2367) και τις σχετικές τροποποιήσεις και εγκυκλίους εφαρμογής αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν, και ο οποίος στοχεύει στην μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με την ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Ενδεικτικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κάτωθι παράμετροι: α) Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός των νέων κτιρίων για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών, β) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος, γ) Κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και αερισμού, δ) Ενσωμάτωση Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων, όπως νότια ανοίγματα, τοίχος μάζας, θερμοκήπιο κ.ά., ε) Ηλιοπροστασία, στ) Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συστημάτων φυσικού φωτισμού κ.λπ.

2.11. Ο πολεοδομικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του χώρου και των κτιρίων πρέπει να υιοθετεί τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ιδίως ως προς τα εξής: α) τη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, β) την αξιοποίηση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και γ) την ορθολογική χρήση νερού, με εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης, αποτελεσματικής άρδευσης και αξιοποίησης ομβρίων υδάτων.

2.12. Πριν από την οριστικοποίηση του σχεδιασμού των ψηλών κτιρίων να εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη στην οποία να διευκρινίζονται ζητήματα σχετιζόμενα με τον χαρακτηρισμό του εδάφους θεμελίωσης, την επιλογή γεωτεχνικών παραμέτρων σχεδιασμού, τον τρόπο θεμελίωσης, τη στάθμη θεμελίωσης, κ.λπ. Η σχετική γεωτεχνική έρευνα πρέπει να περιλαμβάνει ιδιαίτερα πρόγραμμα δειγματοληπτικών γεωτρήσεων επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής για τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων του υπεδάφους και ενδεχομένως δοκιμών με τη χρήση ειδικών γεωφυσικών μεθόδων.

2.13. Στη φάση των οριστικών μελετών, πρέπει να εξετασθεί, κατά περίπτωση, η χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας για ψύξη/θέρμανση κτιρίων σε συνδυασμό με γεωθερμικό πεδίο κλειστού τύπου, με βάση το ετήσιο προφίλ ενεργειακών αναγκών των υπό εξέταση κτιρίων.

3. Όροι για την κατασκευή των έργων

3.1. Ο φορέας του έργου οφείλει να συγκροτήσει εγκαίρως Μονάδα Περιβάλλοντος για το σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου μεριμνώντας για την απαραίτητη στελέχωση και υλικοτεχνική υποδομή αυτής, με τις ακόλουθες τουλάχιστον αρμοδιότητες:

α) Σύνταξη, επικαιροποίηση και παρακολούθηση εφαρμογής των Σχεδίων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κατασκευής.

β) Εκπόνηση και υποβολή των απαιτούμενων περιοδικών εκθέσεων και αναφορών.

γ) Εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

δ) Συντονισμό ενεργειών για την παρακολούθηση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, καθώς και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των πάγιων διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

3.2. Ο προγραμματισμός των έργων πρέπει να εξασφαλίζει ότι η δέσμευση των δρόμων, κατά τη φάση κατασκευής, θα γίνεται για το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα, καθώς και τη δυνατότητα απρόσκοπτης κυκλοφορίας τόσο των πεζών όσο και των οχημάτων. Κατά το διάστημα δέσμευσης των δρόμων, πρέπει να δίνονται εναλλακτικές διαδρομές και να υπάρχει κατάλληλη σήμανση.

3.3. Για την υποστήριξη των κατασκευαστικών εργασιών του έργου εγκαθίστανται ένα κύριο εργοτάξιο (ΚΕ1) και τρία βοηθητικά εργοτάξια υποστήριξης (Ε1, Ε2, Ε3), όπως αυτά περιγράφονται στη ΜΠΕ του Έργου που συνοδεύει την παρούσα. Παράλληλα προς τα εργοτάξια αυτά και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, μπορεί να εγκαθίστανται και μικρότερης κλίμακας εργοταξιακοί χώροι στις επιμέρους περιοχές υλοποίησης των έργων.

3.4. Πριν από την εγκατάσταση των εργοταξίων πρέπει να εκπονηθεί και υποβληθεί στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) για τα ειδικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, είτε συνολική είτε ανά εργοτάξιο. Για τη διασφάλιση του ορθού σχεδιασμού και της αποτελεσματικής εφαρμογής του έργου πρέπει εφαρμοστούν διεθνή πρότυπα (π.χ. πρότυπα ISO 14001 και 50001). Στην ΤΕΠΕΜ πρέπει να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πλήρης περιγραφή των εργοταξιακών εγκαταστάσεων (με στοιχεία για την έκταση, τις υποδομές, τα μηχανήματα, τη διαχείριση αποβλήτων κ.λπ.) και περιγραφή της λειτουργίας τους (ωράριο λειτουργίας, μέτρα περιορισμού εκπομπών θορύβου και δονήσεων, μέτρα περιορισμού των εκπομπών σκόνης, τον τρόπο κίνησης των μηχανημάτων από και προς το έργο, κ.λπ.). Οι εργοταξιακοί χώροι πρέπει να αποτυπωθούν σε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα. Η παραπάνω ΤΕΠΕΜ πρέπει να συμπεριλάβει και το Σχέδιο Χωροθέτησης, Οργάνωσης και Υλοποίησης Εργοταξιακών Λειτουργιών που αναφέρεται στον οικείο περιβαλλοντικό όρο.

3.5. Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις πρέπει να χωροθετούνται εντός της περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου, σε κατάλληλες θέσεις, ώστε να περιορίζονται οι οχλήσεις στις χρήσεις και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που εφάπτονται σε αυτό καθώς και στους χώρους των διατηρητέων μνημείων. Για τον ίδιο λόγο, πρέπει να προβλέπονται μέτρα και παρεμβάσεις ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων των εργοταξίων, όπως ηχοπετάσματα, πετάσματα με εικαστικά χαρακτηριστικά κ.λπ.

3.6. Οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης πρέπει να σημαίνονται με προειδοποιητικές πινακίδες.

3.7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση επιφανειών. Ειδικότερα η διάστρωση με μη υδατοπερατό υλικό, πρέπει να περιορίζεται μόνο στις επιφάνειες που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του έργου. Όλες οι άλλες επιφάνειες πρέπει να διαμορφώνονται με διαπερατή επικάλυψη, από υλικά όσο το δυνατό συγγενέστερα με αυτά του άμεσου περιβάλλοντος του Μητροπολιτικού Πόλου.

3.8. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας.

3.9. Μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών, ο χώρος πρέπει να διαμορφωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα. Ειδικότερα, πρέπει να απομακρυνθούν από τα εργοτάξια κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απόβλητα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κ.λπ.

3.10. Λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειας κατασκευής του έργου, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η κατασκευή ακολουθεί την εκάστοτε βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Πριν από την κατεδάφιση και αποξήλωση κτισμάτων και υποδομών πρέπει να εξακριβώνεται η ύπαρξη ή μη υλικών αμιάντου. Εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη αμιάντου, πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας φάκελος για έγκριση σχεδίου εργασιών για την αποξήλωση και διαχείριση υλικών που περιέχουν αμίαντο, βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 4229/395/2013 (Β' 318) και του π.δ. 212/9.10.2006, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3.11. Για την εξυγίανση-αποκατάσταση των ρυπασμένων εδαφών που εντοπίζονται εντός της περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής ειδική μελέτη Εξυγίανσης-Αποκατάστασης Χώρων Ρυπασμένων από Επικίνδυνα Απόβλητα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης και σύμφωνα με το περιεχόμενο που καθορίζεται στο Κεφάλαιο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/06 (Β' 791).

3.12. Στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής πρέπει να πραγματοποιηθεί ακριβής αποτύπωση και στη συνέχεια απορρύπανση των ρυπασμένων εδαφών και του ρυπασμένου υδροφόρου ορίζοντα μετά από προηγούμενη ενημέρωση της Διεύθυνσης Υδάτων σχετικά με τις τεχνολογίες που θα εφαρμοσθούν και αποστολή ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου κατά την διάρκεια των εργασιών απορρύπανσης.

3.13. Για την απορρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και ανάλογα με την ύπαρξη ή μη επιπλέουσας στοιβάδας πετρελαιοειδών (στην περίπτωση ρύπανσης από πετρελαιοειδή), πρέπει να ακολουθηθούν τεχνολογίες που έχουν δοκιμαστεί σε ευρύ φάσμα εφαρμογών με εγνωσμένα αποτελέσματα, όπως π.χ Pump & Treat, Multi Phase Extraction, Air Stripping/Air Sparging, κ.λπ.

3.14. Για την εκτίμηση του αποτελέσματος των εργασιών απορρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα πρέπει να υπάρξει συσχέτιση με τις οριακές τιμές που καθορίζονται στην απόφαση 1811/22.12.2011 (Β' 3322) και επικουρικά με άλλες ευρωπαϊκές ή διεθνείς θεσμοθετημένες τιμές, όπως αυτές της Νέας Ολλανδικής Λίστας ή αυτές που είναι διαθέσιμες στη σελίδα http://esdat.net/ Environmental Standards.aspx.

3.15 Για την εκτίμηση του αποτελέσματος των εργασιών της απορρύπανσης των εδαφών να υπάρξει συσχέτιση με τις οριακές τιμές από ευρωπαϊκές ή διεθνείς θεσμοθετημένες τιμές, όπως αυτές της Νέας Ολλανδικής Λίστας ή αυτές που είναι διαθέσιμες στη σελίδα http:// esdat.net/Environmental Standards.aspx.

3.16. Κατά τις εκσκαφές βαθιών ορυγμάτων θεμελίωσης πρέπει να γίνεται γεωλογική χαρτογράφηση των πρανών εκσκαφής ώστε να προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων που συνδέονται με τις εναλλαγές οριζόντων με διαφορετικά τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά.

3.17. Κατά τις εκσκαφές στις τεχνητές επιχώσεις πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης των πρανών ιδιαίτερα στις περιπτώσεις έδρασης αυτών σε επιφάνειες με έντονες μορφολογικές κλίσεις.

3.18. Στις περιπτώσεις ύπαρξης υπόγειας υδροφορίας κοντά στην επιφάνεια, κατά τις εκσκαφές πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας για την ευστάθεια των προσωρινών πρανών εκσκαφής.

3.19. Κατά τις βαθιές θεμελιώσεις πρέπει να ελέγχεται η ταπείνωση της υπόγειας στάθμης, για την αποφυγή πιθανής υφαλμύρινσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

3.20. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως επιχωμάτων, πρέπει να αποφεύγονται οι χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού από τις βροχές.

3.21. Χρήση φυσικών πόρων και εξοικονόμηση ενέργειας:

α. Για τη βελτιστοποίηση του ισοζυγίου χωματισμών και για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υλικών εκσκαφής για την κάλυψη των αναγκών των έργων σε γαιώδη ή αδρανή υλικά, πρέπει να εφαρμόζεται το Πρόγραμμα της παρ. 2.2.β του παρόντος άρθρου. Γόνιμο εδαφικό υλικό (φυτική γη) που προκύπτει από τις εκσκαφές πρέπει να διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα υλικά και να επαναχρησιμοποιείται κατά τις διαμορφώσεις των τελικών επιφανειών φύτευσης.

β. Να διατηρείται και διαφυλάσσεται κατά το δυνατόν ο επιφανειακός εδαφικός ορίζοντας όταν κρίνεται κατάλληλος για τη δημιουργία νέου φυτικού υποστρώματος, ώστε στο στάδιο της αποκατάστασης των χώρων επέμβασης να χρησιμοποιείται αναλόγως για το μέγιστο της επιτυχούς φυτικής αποκατάστασης.

γ. Οι πρόσθετες (μετά την τήρηση των παραπάνω) ποσότητες γαιωδών ή αδρανών υλικών να καλυφθούν από νόμιμα λειτουργούσες υφιστάμενες μονάδες. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία λατομείου ειδικά για τις ανάγκες του έργου.

δ. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου και οι αμμοληψίες ή λήψεις αδρανών ή άλλων υλικών από οποιοδήποτε σημείο χωρίς νόμιμη αδειοδότηση.

ε. Παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης προσωρινής μονάδας παραγωγής σκυροδέματος μετά από υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4014/2011. Στη μελέτη αυτή εξειδικεύεται ο τρόπος συμμόρφωσης με τους ακόλουθους όρους:

αα. Η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος εγκαθίσταται και λειτουργεί μόνο για το χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητη, ενώ απεγκαθίσταται και απομακρύνεται αμέσως μετά, με ευθύνη της επίβλεψης.

ββ. Το σκυρόδεμα πρέπει να παράγεται σε κλειστό σύστημα.

γγ. Οι μεταφορές και ζυγίσεις αδρανών και τσιμέντου πρέπει να γίνονται με κλειστές μεταφορικές ταινίες ή κοχλίες που να αποκονιώνονται μέσω φίλτρων.

δδ. Τα σιλό αποθήκευσης τσιμέντου πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα φίλτρα αποκονίωσης (σακόφιλτρα).

εε. Η κατάληψη χώρου για αποθήκευση των αδρανών παραγωγής σκυροδέματος πρέπει να ελαχιστοποιείται, με τη χρήση κατάλληλων σιλό.

στ. Παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης προσωρινής μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος μετά από υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4014/2011. Στη μελέτη αυτή εξειδικεύεται ο τρόπος συμμόρφωσης με τους ακόλουθους όρους:

αα. Η μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος πρέπει να εγκαθίσταται και λειτουργεί μόνο για τον χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητη, ενώ απεγκαθίσταται και απομακρύνεται αμέσως μετά, με ευθύνη της επίβλεψης.

ββ. Το παρασκευαστήριο ασφαλτομίγματος πρέπει να διαθέτει σύστημα πλήρους κατακράτησης και επαναχρη- σιμοποίησης της σκόνης, το οποίο θα υπόκειται σε καθημερινή επιβεβαίωση καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση αστοχίας ή μειωμένης απόδοσης του συστήματος αυτού, πρέπει να διακόπτεται αμέσως η λειτουργία της μονάδας, μέχρι την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του.

γγ. Για τη λειτουργία της μονάδας πρέπει να χρησιμοποιείται υγραέριο ή φυσικό αέριο.

δδ. Τα αδρανή προς χρήση στην παραγωγή ασφαλτομίγματος πρέπει να αποθηκεύονται σε ειδικούς περιέκτες, από τους οποίους θα τροφοδοτείται απευθείας με κλειστές μεταφορικές ταινίες ή κοχλίες η μονάδα παραγωγής, ελαχιστοποιώντας την εκπομπή σκόνης.

ζ. Τα οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των έργων πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και απαλλαγμένα οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών επιβλαβών για την υγεία και στο περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν υδράργυρο, αρσενικό, κάδμιο, κ.λπ.) οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 1100/91/91 (Β' 1008) και των υπουργικών αποφάσεων 475/2002/03 (Β' 208) και 121/2003/03 (Β' 1045).

3.22. Διαχείριση στερεών αποβλήτων

α. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων κατά την κατασκευή του Έργου, πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υλικών και Αποβλήτων της παραγράφου 2.2.β με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους.

β. Το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Κατασκευής του έργου που ενσωματώνεται στο Σχέδιο Διαχείρισης Υλικών και Αποβλήτων της παραγράφου 2.2.β, πρέπει να προσαρμόζεται και να επικαιροποιείται, λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσεων οδηγιών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και σε κάθε περίπτωση να συνάδει με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό και οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ Αττικής).

γ. Πρέπει να επιτυγχάνεται, κατά το δυνατόν, ισοζύγιο χωματισμών και υλικών και να γίνεται χρήση των υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων στη διαμόρφωση των χώρων τοπίου, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου, αλλά και στην κατασκευή του συνόλου των έργων, όπως τα συγκοινωνιακά και τα λιμενικά έργα. Το υλικό αυτό πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλη διαχείριση με στόχο τον περιορισμό τυχόν περιστατικών τοπικής ρύπανσης.

δ. Οι αποξηλώσεις ή καθαιρέσεις σκληρών επιφανειών, ιδίως εκείνων με δομικά χαρακτηριστικά αντοχής σε υψηλά φορτία (π.χ. παλαιοί διάδρομοι, δάπεδα στάθμευσης αεροσκαφών κ.ά.), πρέπει να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες, με την ενσωμάτωσή τους είτε ως έχουν είτε καλυπτόμενες σε χώρους πρασίνου, χώρους στάθμευσης και πεζοδρόμους, ώστε να περιοριστεί η παραγωγή αποβλήτων καθαιρέσεων, η κατανάλωση ενέργειας και η επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος.

ε. Στην περίπτωση πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής, μετά την εξάντληση της δυνατότητας αξιοποίησής τους για τις ανάγκες των έργων, πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησής τους σε άλλο έργο ή στην αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής, μετά από σχετική αδειοδότηση και κατόπιν τήρησης όσων ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 4014/2011.

στ. Η διαχείριση της φυτικής βιομάζας πρέπει να χρησιμοποιείται για παραγωγή κομπόστ και η σχετική υποχρέωση πρέπει να περιληφθεί στο Σχέδιο Διαχείρισης Υλικών και Αποβλήτων.

ζ. Με στόχο την ορθολογική χρήση φυσικών πόρων κατά τις εργασίες κατασκευής, πρέπει να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση όσων από τα υλικά που θα προκύψουν από εκσκαφές, καθαιρέσεις και κατασκευές είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν. Για τον σκοπό αυτόν, επιτρέπεται η προσωρινή εγκατάσταση μονάδων διαχείρισης ΑΕΚΚ (προσωρινή απόθεση, θραύση, διαλογή κ.ά.), μετά από υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση ΤΕΠΕΜ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4014/2011. Στη μελέτη αυτή εξειδικεύεται ο τρόπος συμμόρφωσης με τους ακόλουθους όρους:

αα. Η μονάδα πρέπει να διαχειρίζεται αποκλειστικά τα ΑΕΚΚ που προέρχονται από εργασίες εντός του Μητροπολιτικού Πόλου και να λειτουργεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι εργασίες αυτές, ενώ τα παραγόμενα προϊόντα δομικών κατασκευών πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται στις κατασκευαστικές εργασίες.

ββ. Οι επιμέρους δραστηριότητες της μονάδας, όπως οι φορτώσεις/εκφορτώσεις, οι προσωρινές αποθέσεις, η θραύση και η διαλογή υλικών κ.ά., υπόκεινται στους περιβαλλοντικούς όρους ελαχιστοποίησης της εκπομπής σκόνης της παρούσας απόφασης.

γγ. Κατά τη λειτουργία της μονάδας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις διαχείρισης ΑΕΚΚ (κοινή υπουργική απόφαση 36259/1757/Ε103/2010 (Β' 131), όπως εκάστοτε ισχύει), ιδίως αναφορικά με τα είδη και τους κωδικούς ΕΚΑ των εισερχόμενων αποβλήτων (περιλαμβανόμενου του αποκλεισμού όσων αποβλήτων περιέχουν επικίνδυνες ουσίες) και τους χρόνους παραμονής.

δδ. Στην ως άνω ΤΕΠΕΜ πρέπει να διευκρινισθούν τα είδη και ο τρόπος διάθεσης του συνόλου των τελικών υλικών, καθώς και οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και εκθέσεων κατά τις απαιτήσεις της σχετικής ισχύου- σας νομοθεσίας.

η. Η διαχείριση των ΑΕΚΚ που περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. αμίαντο) καθώς και τα ρυπασμένα εδάφη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί επικίνδυνων αποβλήτων.

θ. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια, κ.λπ.).

ι. Οι εργοταξιακοί χώροι πρέπει να εφοδιαστούν με κάδους στους οποίους να συλλέγονται τα αστικά στερεά απόβλητα των εργαζομένων στα εργοτάξια, η διαχείριση των οποίων να πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα διαχείρισης εργοταξιακών αποβλήτων που εντάσσεται στο Σχέδιο Διαχείρισης Υλικών και Αποβλήτων της παραγράφου 2.2.β. του παρόντος άρθρου.

ια. Εφόσον προκύψει ανάγκη διαχείρισης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο π.δ. 116/2004 (Α' 81).

ιβ. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2939/2001 (Α' 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4496/2017 (Α' 170), πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΝ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδικότερα:

αα. Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση.

ββ. Σε περίπτωση που ο φορέας του έργου εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών, σύμφωνα με τον ν. 2939/2001 (Α' 179), όπως ισχύει, είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου, πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

γγ. Η διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων πρέπει να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα της κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π. 23615/651/Ε.103/14 (Β' 1184), της κοινής υπουργικής απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (Β' 1625) και του π.δ. 109/2004 (Α' 75).

δδ. Τα απόβλητα έλαια πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά, συσκευασμένα σε κατάλληλα δοχεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (Β' 791) και να παραδίδονται ακολούθως, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα στην αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους οφείλει να γίνεται σύμφωνα με το π.δ. 82/2004 (Α' 64).

εε. Τα απορροφητικά υλικά, υφάσματα και ρουχισμός που έχουν ρυπανθεί με επικίνδυνες ουσίες πρέπει να συγκεντρώνονται σε κλειστά βαρέλια ή σάκους big-bags και να αποθηκεύονται σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο για αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006 (Β' 791), όπως ισχύει, έως την απομάκρυνση τους από την εγκατάσταση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

ιγ. Δεν επιτρέπεται η απόθεση υλικών, έστω και προσωρινή, σε σημεία του υδρογραφικού δικτύου της άμεσης και ευρύτερης περιοχής καθώς και στη θαλάσσια περιοχή.

ιδ. Ο φορέας του έργου οφείλει να υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους, ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων (επικίνδυνων και μη) σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4.γ της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 (Β' 383), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4042/2012 (Α' 24) σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (Β' 791).

3.23. Διαχείριση υγρών αποβλήτων

α. Καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου πρέπει να αποφεύγεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους απορροές.

β. Απαγορεύεται η απόρριψη οποιωνδήποτε μη βιοδιασπώμενων ουσιών εντός ή επί του εδάφους.

γ. Για την αποφυγή διαρροής πετρελαιοειδών από βλάβες, αμέλεια, κ.λπ., πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα. Αν, παρά τη λήψη μέτρων, λάβει χώρα διαρροή τέτοιων υλικών, λαμβάνεται μέριμνα προς αποφυγή εκτεταμένου εμποτισμού του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα.

δ. Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης ρύπανσης, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα υλικά (π.χ. ειδικά προϊόντα δέσμευσης, βιοδιάσπασης, ή συλλογής λιπαντικών ελαίων κ.ά.) αποθηκευμένα σε εύκολα προσπελάσιμο σημείο του εργοταξίου.

ε. Για την αποφυγή εκπλύσεων επιβαρυμένων με ρύπους, πρέπει να αποφεύγονται οι εργασίες εκσκαφών κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή.

στ. Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό της μετακίνησης ή της έκπλυσης στερεοπαροχών στους υδάτινους αποδέκτες. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να κατασκευάζονται προσωρινοί χώροι κατακράτησης αυτών σε όλα τα κύρια σημεία στα οποία μπορεί να εκπλυθούν υλικά εκσκαφής.

ζ. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού κατασκευής των έργων, πρέπει να χρησιμοποιείται συνδυασμός χημικών τουαλετών και προσωρινών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης με στεγανές δεξαμενές, οι οποίες να εκκενώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο τελικός τρόπος διαχείρισης των λυμάτων στη φάση κατασκευής πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά στο Σχέδιο Οργάνωσης και Υλοποίησης Εργοταξιακών Λειτουργιών.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση απορροφητικών βόθρων ή η απευθείας υπεδάφια διάθεση των λυμάτων.

3.24. Εκπομπές στην ατμόσφαιρα

α. Όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή των έργων πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα εκάστοτε όρια αερίων ρύπων.

β. Απαιτείται η τακτική συντήρηση και ο έλεγχος των οχημάτων και μηχανημάτων των έργων. Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές σκόνης. Να χρησιμοποιούνται μηχανήματα με προδιαγραφές περιορισμού εκπομπών σκόνης.

γ. Η πλύση μηχανημάτων και οχημάτων του εργοταξίου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε διαμορφωμένους χώρους με στεγανό, κεκλιμένο δάπεδο, εγκάρσιο οχετό συλλογής και δεξαμενή καθίζησης. Η διαχωριζόμενη ελαιώδης φάση πρέπει να υπόκειται σε διαχείριση ως επικίνδυνο απόβλητο. Η υδατική φάση πρέπει να επαναχρησιμοποιείται για την πλύση των μηχανημάτων. Απαγορεύεται η απόρριψη του προερχόμενου από την πλύση, νερού στο υδρογραφικό δίκτυο.

δ. Σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα στην οποία υπάρχει πιθανότητα εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών, πρέπει να υιοθετούνται διαδικασίες και εξοπλισμός που εξασφαλίζουν τη δραστική μείωση αυτών των εκπομπών, ενώ οι χρόνοι των διαδικασιών αυτών πρέπει να ελαχιστοποιούνται.

ε. Οι φορτώσεις και αποθέσεις χαλαρών υλικών και οι διαδρομές των οχημάτων κατασκευής εντός της ζώνης κατασκευής κατά τις ξηρές περιόδους του έτους, πρέπει να γίνονται υπό διαβροχή ή με άλλο ισοδύναμο τρόπο περιορισμού της σκόνης.

στ. Πριν από την έξοδο κάθε οχήματος από εργοτάξια ή άλλους χώρους στους οποίους διεξάγονται κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να πλένονται οι τροχοί με τρόπο που να αποτρέπεται η μεταφορά χώματος στο οδικό δίκτυο, εντός και εκτός του Μητροπολιτικού Πόλου. Τα νερά πλύσης πρέπει να συγκεντρώνονται σε κατάλληλες λεκάνες και να επαναχρησιμοποιούνται μετά από διαύγαση με καθίζηση.

ζ. Οι αδιάστρωτες διαδρομές οχημάτων πρέπει να διαβρέχονται τακτικά, όταν οι κλιματικές συνθήκες το απαιτούν, προκειμένου να αποτρέπεται η εκπομπή σκόνης.

η. Να γίνεται περίφραξη, κάλυψη και διαβροχή των σωρών υλικών στο εργοτάξιο.

θ. Η εναπόθεση υλικών σε σωρούς πρέπει να γίνεται από το ελάχιστο δυνατό ύψος (ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μηχάνημα). Οι σωροί δεν πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο των 5 μ.

ι. Η εκπομπή σκόνης από την επίδραση του ανέμου σε σωρούς υλικών που έχουν προσωρινά δημιουργηθεί στη ζώνη των έργων, πρέπει να περιορίζεται είτε με κάλυψη των σωρών, είτε με διαβροχή τους, είτε με χρήση διαλυμάτων που στερεοποιούν προσωρινά την εξωτερική επιφάνεια του σωρού.

ια. Ειδικότερα, για τον περιορισμό της εκπεμπόμενης, λόγω των εργασιών σκόνης και για λόγους οδικής ασφαλείας, πρέπει:

αα. Το εύρος της ζώνης κατάληψης του εργοταξίου να περιορισθεί στο απολύτως αναγκαίο.

ββ. Να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διασποράς υλικών σε περίπτωση βροχής.

γγ. Ο χειρισμός των μηχανημάτων του εργοταξίου να γίνεται με τρόπο που θα ελαχιστοποιεί τις εκπομπές σκόνης, ενώ η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών να είναι χαμηλή.

δδ. Κατά την μεταφορά χύδην αδρανών υλικών, τα πήγματα των οχημάτων μεταφοράς τους να είναι καλυμμένα.

εε. Να καθαρίζονται τα τμήματα ασφαλτοστρωμένων οδών που χρησιμοποιούνται από οχήματα και αυτοκινούμενα μηχανήματα, από υπολείμματα αδρανών υλικών (π.χ. λάσπη τροχών, πτώσεις από τα πήγματα, κ.λπ.)

3.25. Μέτρα για τη μείωση του θορύβου

α. Πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει να γίνει αναλυτική καταγραφή των ευαίσθητων αποδεκτών σε ικανή απόσταση από τις περιοχές επέμβασης (π.χ. χώροι περίθαλψης, σχολεία, γηροκομεία, κ.λπ.), προκειμένου να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ηχοπροστασίας.

β. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιοχές κατοικίας που γειτνιάζουν με την περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου στη νοτιοανατολική πλευρά (Δήμος Ελληνικού και Γλυφάδας) και στην περιοχή κατοικίας του Κάτω Ελληνικού, προκειμένου οι αυξημένες εκπομπές θορύβου να μην επηρεάζουν τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

γ. Όταν εκπέμπονται υψηλές στάθμες θορύβου από σημειακές πηγές (π.χ. χρήση αεροσφυρών, αεροσυμπιεστών ή άλλου θορυβώδους εξοπλισμού) που βρίσκονται κοντά σε ευαίσθητες στο θόρυβο χρήσεις, πρέπει να χρησιμοποιούνται κινητά ηχομονωτικά περιφράγματα γύρω από τα σημεία εκπομπής για τον περιορισμό του θορύβου.

δ. Ως προς τον θόρυβο κατά την κατασκευή, απαιτείται η συμμόρφωση προς όλες τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, λαμ- βάνοντας συγχρόνως όλα τα κατάλληλα επιτόπου μέτρα για την ελαχιστοποίηση των διαταραχών που ενδέχεται να προκληθούν στις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

ε. Για κάθε μονάδα του εξοπλισμού που υπόκειται σε οριοθέτηση ή επισήμανση εκπεμπόμενου θορύβου, πρέπει να διεξάγεται έλεγχος ανταπόκρισης στις σχετικές υποχρεώσεις. Τα αποτελέσματα μαζί με τα σχετικά στοιχεία (δήλωση συμμόρφωσης κ.ά.) πρέπει να φυλάσσονται στο εργοτάξιο για όλη τη διάρκεια χρήσης κάθε τέτοιας μονάδας. Δεν επιτρέπεται η χρήση εξοπλισμού κατασκευής που δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές με το θόρυβο υποχρεώσεις.

στ. Στα όρια των θέσεων που διεξάγονται εργασίες κατασκευής και τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 100 μ. από ευαίσθητους στο θόρυβο δέκτες (κατοικίες, εκπαίδευση, νοσηλεία κ.ά.) εντός ή εκτός του Μητροπολιτικού Πόλου, η συνδυασμένη στάθμη θορύβου που προέρχεται από τις εργασίες αυτές δεν θα πρέπει να υπερβαίνει για τη στάθμη Lden τα 65 dB(A) και για τη στάθμη Lnight τα 55 dB(A) με τη στάθμη περιβαλλοντικού θορύβου βάθους μικρότερη της συνδυασμένης κατά 10 dß(A) για περισσότερο από 30' ανά τετράωρο.

ζ. Κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας πρέπει να αποφεύγονται οι θορυβώδεις εργασίες.

η. Κατά την εκτέλεση εργασιών κατασκευής που γειτνιάζουν με κτίρια ή μνημεία, η κορυφαία εδαφική ταχύτητα σωματιδίου (peak particle velocity, ppv) σε σχέση με τη συχνότητα δόνησης f και το μέρος του κτίσματος, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες ανώτατες τιμές ppvmax, όπως ορίζονται στο πρότυπο DIN 4150-3/1999:

- Ισόγειο, όταν f < 50 Hz, ppvmax = 3 mm/s.

- Ισόγειο, όταν f > 50 Hz, ppvmax = 8 mm/s.

- Όροφοι, όλες οι συχνότητες, ppvmax = 8 mm/s.

θ. Ο εδαφομεταφερόμενος θόρυβος στο εσωτερικό του πλησιέστερου υπό προστασία δέκτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη στάθμη των 40 dß(A) υπολογιζόμενη με 1/3 οκταβική ανάλυση στο εύρος συχνοτήτων 10-200Ηζ.

ι. Σε περίπτωση χρήσης σταθερών μηχανολογικών εγκαταστάσεων που λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, αυτές πρέπει να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή σε ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

ια. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του εργοταξίου πρέπει να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που ορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση 37383/202/2003 (Β' 1418), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ9272/471/2007 (Β' 286) και εκάστοτε ισχύει.

ιβ. Να τηρούνται τα όρια θορύβου και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (π.χ. χρησιμοποίηση μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου που φέρουν τη σήμανση CE και να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, χρήση προσωρινών αντιθορυβικών πε- τασμάτων στους χώρους πρόκλησης υψηλής στάθμης θορύβου κ.λπ.).

ιγ. Για την παρακολούθηση των δονήσεων κατά την κατασκευή του έργου, πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλο σύστημα αισθητήρων ταχύτητας ή/και επιτάχυνσης δόνησης με δυνατότητα 1/3 οκταβικής ανάλυσης και FFT, που θα εγκαθίσταται στην πρόσοψη και στο εσωτερικό των πλησιέστερων, σε σχέση με την πηγή των δονήσεων, δεκτών που χρήζουν προστασίας όπως καθορίζονται ανωτέρω, προκειμένου να μετρώνται και να καταγράφονται όλες οι σημαντικές μεταβλητές των δονήσεων, όπως κατ' ελάχιστο η ταχύτητα (vibration velocity) και η επιτάχυνση δόνησης (vibration acceleration).

ιδ. Η ταυτόχρονη λειτουργία πηγών παραγωγής δονήσεων στην ίδια περιοχή εκτέλεσης εργασιών θα πρέπει να αποφεύγεται, με κατάλληλο προγραμματισμό των κρουστικών, διατρητικών ή άλλων εργασιών που παράγουν δονήσεις.

ιε. Η διάταξη των συσσωρευμένων υλικών στο χώρο του εργοταξίου πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να λειτουργούν ως ηχοπετάσματα.

ιστ. Τα αντιθορυβικά μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται, κατά την κατασκευή των έργων, συνοψίζονται στα παρακάτω:

αα. Απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού κατασκευής που δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές με τον θόρυβο υποχρεώσεις.

ββ. Συνεκτίμηση του θορύβου στον προγραμματισμό των εργασιών.

γγ. Τα μηχανήματα του εργοταξίου που χρησιμοποιούνται με διακοπτόμενη λειτουργία, πρέπει να κλείνουν στις ενδιάμεσες περιόδους που δεν λειτουργούν.

3.26. Περιορισμός των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.

α. Για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, πρέπει να γίνει έγκαιρη οριοθέτηση της ζώνης κατάληψης, ώστε να αποτραπεί κάθε επέμβαση έστω και προσωρινή εκτός αυτής.

β. Απαγορεύεται η τοποθέτηση μπάζων, εργαλείων, εξοπλισμού, δομικών υλικών, αποβλήτων, γραφείων, αποδυτηρίων, κ.λπ. εντός ρεμάτων, έκτασης με πυκνή βλάστηση, αιγιαλού-παραλίας και άλλων ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών.

γ. Απαγορεύεται η αμμοληψία από υδατορέματα και χείμαρρους.

δ. Πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων.

ε. Στα όρια των εργοταξιακών χώρων, να τοποθετούνται ηχοπετάσματα.

στ. Ο φωτισμός στους εργοταξιακούς χώρους να περιοριστεί στα σημεία που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών και την ασφάλεια του προσωπικού. Ο φωτισμός να έχει κατεύθυνση προς το έδαφος και να τοποθετείται με τρόπο τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιείται το φαινόμενο διάχυσης φωτός εκτός του χώρου εργασίας.

ζ. Κατά τις εργασίες διευθέτησης ρεμάτων πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά στα ανάντη των ρεμάτων και στην περιοχή των τμημάτων των λεκανών απορροής που βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, προς αποφυγή και αποτροπή χειμαρρικών φαινομένων, πλημμυρών και διάβρωσης εδαφών στα κατάντη τμήματα.

3.27. Λοιπά θέματα κατασκευής

α. Εφόσον οι εργασίες κατασκευής εκτελούνται κατά την αντιπυρική περίοδο, η Μονάδα Περιβάλλοντος οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια Δασική Αρχή και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

β. Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας και σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς να πραγματοποιούνται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποτροπή της μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές. Σε όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας των εργοταξίων, ο φορέας του έργου να φροντίζει για την καλή κατάσταση του χώρου.

γ. Οποιαδήποτε φθορά στο οδικό δίκτυο και σε άλλες υποδομές πρέπει να αποκαθίσταται αμέσως με ευθύνη του φορέα υλοποίησης του Έργου.

δ. Κατά τον σχεδιασμό των διαδρομών βαρέων οχημάτων εκτός της περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου, πρέπει να επιλέγονται μεγάλοι οδικοί άξονες, όπως οι προτεινόμενοι στη ΜΠΕ (ενδεικτικά οι Λεωφόροι Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης, η Αττική Οδός). Ειδικώς για τα λιμενικά έργα, να εξεταστεί η δυνατότητα μεταφοράς υλικών μέσω θαλάσσης.

ε. Πρέπει να αποφεύγεται η κυκλοφορία των φορτηγών εκτός εργοταξίου κατά τις ώρες αιχμής (7.00-10.00 και 14.00-17.00), εφόσον είναι εφικτό. Η στάθμευση των βαρέων οχημάτων και των τροχοφόρων που εξυπηρετούν το έργο να γίνεται μόνο εντός των εργοταξίων.

4. Όροι για τη λειτουργία του Έργου

4.1. Κατά την λειτουργία του έργου εφαρμόζεται με ευθύνη του φορέα του έργου διεθνώς αποδεκτό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) με τους εξής τουλάχιστον στόχους:

α. Διαρκής αντιμετώπιση των επιπτώσεων σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

β. Πρόληψη ή και έλεγχος επιπτώσεων που οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα.

γ. Αξιόπιστη και με επαρκή συχνότητα παρακολούθηση των μεγεθών που χαρακτηρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από όλες τις δραστηριότητες του έργου.

δ. Δημοσιοποίηση, προς τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς ή υπηρεσίες, των καταγραφών, των ενεργειών ελέγχου και αντιμετώπισης των επιπτώσεων και των μεγεθών που αποτελούν δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων, με τη δημοσίευση στο διαδίκτυο περιοδικής (ετήσιας ή συχνότερης) περιβαλλοντικής έκθεσης.

ε. Διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

4.2. Κατά την λειτουργία του έργου πρέπει να εφαρμόζεται διεθνώς αποδεκτό Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ).

4.3. Εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης πρέπει να υποβληθεί στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κατάλογος των σημείων υδροληψιών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και να γίνει δήλωση των πηγαδιών και υδρογεωτρήσεων στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ).

4.4. Για την προστασία των μνημείων και των κτιρίων ειδικών απαιτήσεων του Μητροπολιτικού Πόλου από την εκπομπή δονήσεων προερχόμενων από πηγές συστημάτων μέσων μεταφοράς, εφαρμόζονται τα ακόλουθα όρια για την κορυφαία εδαφική ταχύτητα σωματιδίου στην κατακόρυφη διεύθυνση z:

α. Μνημεία, τυχόν αρχαιολογικά ευρήματα ή εκθέματα σε αρχαιολογικούς χώρους, ppvmax= 0,2 mm/s (στη βάση του μνημείου, ευρήματος ή εκθέματος σε ανοικτό χώρο ή στο δάπεδο ή στον τοίχο του κτιρίου που το περιβάλλει).

β. Κτίρια ειδικών απαιτήσεων (π.χ. θεραπευτήρια ή μονάδες νοσηλείας, κτίρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, βιβλιοθήκες κ.ά.) ppvmax = 0,5 mm/s.

γ. Άλλα κτίρια (ταξινόμηση σύμφωνα με το ISO 4866 "Mechanical vibration and shock -Vibration of fixed structures - Guidelines for the measurement of vibrations and evaluation of their effects on structures), ppvmax = 5 mm/s για συνεχείς δονήσεις και ppvmax = 10 mm/s για διακεκομμένες δονήσεις.

4.5. Οι εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών μηχανημάτων πρέπει να είναι τοποθετημένες σε σημεία που να μην προκαλούν οπτική και ηχητική όχληση.

4.6. Οι εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξης/ κλιματισμού που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών κιλών, ελέγχονται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 37411/1829/ Ε103/2007 (Β' 1827), όπως ισχύει.

4.7. Η διαχείριση, ανάκτηση, αποθήκευση καθώς και η διακίνηση ουσιών που εμπίπτουν στους Κανονισμούς (ΕΚ): α) 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος και β) 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και των συνοδευτικών αυτού Κανονισμών 303 - 307/2008, 1493/2007, 1494/2007, 1497/2007, 1516/2007, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ανωτέρω Κανονισμούς, την κοινή υπουργική απόφαση 37411/1829/Ε103/2007 (Β' 1827) και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα.

4.8. Διαχείριση στερεών αποβλήτων

α. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων κατά τη λειτουργία του Έργου πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας (ΣΔΣΑΛ), που εντάσσεται στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Λειτουργίας της παραγράφου 2.3. του παρόντος άρθρου, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους.

β. Το ΣΔΣΑΛ πρέπει να προσαρμόζεται και να επικαιροποιείται, σε επόμενα στάδια εξειδίκευσης του, λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις οδηγιών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εναρμονίζεται με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό και οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ Αττικής).

γ. Με το ΣΔΣΑΛ, όπως εκάστοτε επικαιροποιείται και εφαρμόζεται, επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι:

αα. Διαρκής συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί στερεών αποβλήτων.

ββ. Ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων.

γγ. Πλέον του διαχωρισμού που προβλέπεται στην Πηγή (Βιοαπόβλητα, Χαρτί/Χαρτόνι, Γυαλί, Μέταλλα, Πλαστικό) να παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον διαχωρισμού μέσω σχεδιασμού και χωροθέτησης κατάλληλων υποδομών «πράσινων σημείων» ή σημείων συλλογής των ρευμάτων που μπορούν να διατεθούν προς ανακύκλωση, αυτών που χρήζουν ειδικής διαχείρισης, καθώς και κλασμάτων επιπρόσθετων ρευμάτων για τα οποία προκύπτει υποχρέωση βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας.

δδ. Μεγιστοποίηση του ποσοστού που διατίθεται προς ανακύκλωση και ελαχιστοποίηση αυτού που οδηγείται προς τελική διάθεση.

εε. Διακριτή διαχείριση «πράσινων αποβλήτων» (προερχόμενων από τις εργασίες συντήρησης πρασίνου), για παραγωγή κομπόστ, που θα αξιοποιείται στους χώρους πρασίνου του έργου.

στστ. Προώθηση χωριστής συλλογής μικροεπικίνδυνων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) (εκτός μπαταριών και οικιακών αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), όπως συσκευασίες επικινδύνων υγρών που χρησιμοποιούνται στα νοικοκυριά) μέσω ανταποδοτικών συστημάτων ή κατάλληλων υποδομών «πράσινων σημείων» ή σημείων συλλογής.

ζζ. Προώθηση χωριστής συλλογής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, σύμφωνα με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ (οδηγία (ΕΕ) 2018/851) μέσω ανταποδοτικών συστημάτων ή κατάλληλων υποδομών «πράσινων σημείων» ή σημείων συλλογής.

ηη. Προώθηση χωριστής συλλογής με σκοπό την ανακύκλωση πλαστικών φιαλών PET μέσω ανταποδοτικών συστημάτων ή κατάλληλων υποδομών «πράσινων σημείων» ή σημείων συλλογής.

θθ. Προώθηση εθελοντικών συμφωνιών μεταξύ του φορέα του έργου και των επιμέρους δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο μείωσης των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.

δ. Για τη λειτουργία: αα) της Εγκατάστασης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Ε.Δ.Σ.Α.), ββ) του Κέντρου Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και του Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ), γγ) της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (Κομπόστ) και δδ) του Σταθμού Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων, εφαρμόζονται οι όροι που έχουν εγκριθεί με τις παρ. 4.8.4 έως και 4.8.10 του άρθρου 10 της 74502 ΕΞ 2019 ΕΜΠ/3.7.2019 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση γενικής οργάνωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, και των περιβαλλοντικών όρων αυτού» (Β' 2792), όπως τροποποιήθηκε με την 93298 ΕΞ 2019/28-8-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β' 3294).

4.9. Διαχείριση υγρών αποβλήτων - Δίκτυο αποχέτευσης: Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και του δικτύου αποχέτευσης της περιοχής του Έργου εφαρμόζονται οι όροι που έχουν εγκριθεί με την παρ. 4.8.11. της 74502 ΕΞ 2019 ΕΜΠ/3.7.2019 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β' 2792), όπως τροποποιήθηκε με την 93298 ΕΞ 2019/28-8-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β' 3294).

4.10. Ορθολογική χρήση νερού
Για τον περιορισμό της κατανάλωσης νερού κατά τη λειτουργία του Έργου πρέπει να εφαρμόζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α. Άρδευση με συστήματα που χαρακτηρίζονται από εξοικονόμηση νερού (π.χ. δίκτυο σταλακτοφόρων αγωγών και αυτόματη ρύθμιση της ποσότητας νερού βάσει μετεωρολογικών συνθηκών).

β. Αξιοποίηση των όμβριων υδάτων για σκοπούς άρδευσης.

γ. τακτική συντήρηση (έλεγχος καλής λειτουργίας και άμεση αποκατάσταση βλαβών) των συστημάτων εξοικονόμησης νερού στα κτίρια.

4.11. Περιορισμός των επιπτώσεων στο περιβάλλον α. Ο εξωτερικός φωτισμός στα κτίρια και στους λοιπούς χώρους του Έργου να είναι φιλικός προς το περιβάλλον, ως προς την ένταση, τη διάχυση και τη διάρκειά του, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες και τις ανάγκες ασφαλείας.

β. Να αποφεύγεται η χρήση έντονων και εκτυφλωτικών φώτων, εφόσον δεν απαιτείται από λειτουργικές ανάγκες ή ανάγκες ασφαλείας.

γ. Να ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση όλων των επιμέρους μελετών τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του Έργου το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL 06) καθώς και οι μελλοντικές επικαιροποιημένες εκδόσεις αυτού.

δ. Εφόσον κατά τη φάση κατασκευής των αντιπλημμυρικών έργων προκύψει ότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των οριογραμμών των υδατορεμάτων Τραχώνων και Αεροδρομίου, όπως αυτά έχουν εγκριθεί, να γίνει κατάλληλος επανασχεδιασμός τους κατόπιν υποβολής αξιολόγησης και έγκρισης ΤΕΠΕΜ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4014/2011.

ε. Τα αντιπλημμυρικά έργα να εκτελεστούν με φορά από τα κατάντη προς τα ανάντη και κατά προτίμηση κατά τη διάρκεια του οκταμήνου στο οποίο τα υδατορέματα παρουσιάζουν τις ελάχιστες παροχές.

στ. Κατά την υλοποίηση των έργων διευθέτησης, να εξασφαλιστεί η κατάργηση τυχόν παράνομων εκροών υπονόμων και σηπτικών δεξαμενών λυμάτων εντός των υδατορεμάτων, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα υποβάθμισης της ποιότητας του νερού που θα καταλήγει σε αυτά και εν συνεχεία στον τελικό αποδέκτη (θάλασσα).

ζ. Τα τεχνικά έργα αλλά και η κοίτη των ρεμάτων, μετά των πρανών τους, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Τυχόν επισφαλή σημεία να εντοπίζονται και να αποκαθίστανται αμέσως. Να τοποθετηθεί κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση σε όλο το μήκος του ελεύθερου ρέματος καθώς και στηθαία ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων.

5. Ειδικότεροι όροι για τις Ζώνες Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 και ΠΜ-Α2

5.1. Για τη λειτουργία της μαρίνας του Αγίου Κοσμά ισχύουν τα οριζόμενα στην 138457/8-4-2009 κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Μεταολυμπιακή χρήση του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγ. Κοσμά Αττικής», όπως ισχύει.

5.2. Για την κατασκευή των έργων στο παράκτιο μέτωπο: α. Ο φορέας του Έργου οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, σε συνεργασία με την αρμόδια λιμενική αρχή, για την τήρηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και την αποφυγή ατυχημάτων. Επιπλέον, οφείλει να ενημερώσει την Υδρογραφική Υπηρεσία τουλάχιστον 72 ώρες πριν την έναρξη κατασκευής των λιμενικών έργων, προ- κειμένου να προβεί στην έκδοση σχετικών προαγγελιών προς ενημέρωση των ναυτιλομένων.

β. Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών πρέπει να ληφθεί κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να μη διαταράσσεται η ισορροπία των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.

γ. Για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα καθώς και όσα υποδειχθούν επιπροσθέτως από την αρμόδια λιμενική αρχή, σύμφωνα με τον ν. 743/1977 (Α' 319), όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 55/1998 (Α' 58).

δ. Να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού για την τυχόν φωτοσήμανση των υπόψη έργων. Ειδικά το καταφύγιο των ναυταθλητικών δραστηριοτήτων και το νέο τουριστικό καταφύγιο πρέπει να φωτοσημαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια ανακατασκευής τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων.

ε. Να εξασφαλιστεί η πλήρης ανέλκυση των τμημάτων που πρόκειται να καθαιρεθούν και συγκεκριμένα οι υφιστάμενοι πρόβολοι στο τμήμα 3 της παραλιακής ζώνης, ο προσήνεμος μώλος και η προβλήτα του υφιστάμενου λιμενίσκου στο τμήμα 4, καθώς και ο προσήνεμος μώλος του τουριστικού καταφυγίου στο τμήμα 5.

στ. Η κατάσταση της ποιότητας του θαλασσινού νερού και των ιζημάτων πυθμένα κατά τη φάση κατασκευής πρέπει να παρακολουθείται, με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Να πραγματοποιούνται:

αα. Καθημερινός έλεγχος του θαλάσσιου ύδατος και των ιζημάτων πυθμένα για τη διαπίστωση οσμών, κηλίδων πετρελαϊκής προσέλευσης (ιριδισμός), ασυνήθιστων αποθέσεων κ.λπ.

ββ. Επιτόπια εξέταση και συλλογή δειγμάτων για τον προσδιορισμό της θολερότητας του θαλασσινού νερού τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα, εφόσον οι εργασίες λαμβάνουν χώρα κατά την τουριστική περίοδο. Η εξέταση να γίνεται σε σημεία που βρίσκονται σε απόσταση 50, 100, 150 μέτρων από το έργο, για την προστασία των παραλιών της περιοχής. Εάν διαπιστωθεί σημαντική αύξηση της θολερότητας, να εφαρμοστούν επιπρόσθετα μέτρα όπως ενδεικτικά αναφέρονται στον όρο η' της παρούσας παραγράφου.

ζ. Τα πλωτά μέσα που ενδεχομένως χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου πρέπει να φέρουν καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών τα προβλεπόμενα από τον Διεθνή Κανονισμό προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (ΔΚΑΣ), σχήματα ημέρας και φώτα.

η. Να λαμβάνονται μέτρα περιορισμού της παραμένουσας για μεγάλα χρονικά διαστήματα θολερότητας της θάλασσας. Ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση κατάλληλων πετασμάτων (silt curtains) περιφερειακά των περιοχών που λαμβάνουν χώρα έργα και δράσεις που επιφέρουν αναμόχλευση ιζημάτων και βενθικών εν γένει περιοχών, όπως οι βυθοκορήσεις, οι επιχώσεις μεγάλης κλίμακας κ.λπ.

θ. Να τηρούνται οι διατάξεις συλλογής και νόμιμης διάθεσης όλων των πετρελαιοειδών, λιπαντελαίων, υγρών και στερεών αποβλήτων και κάθε είδους ρυπογόνων ουσιών που θα προκύπτουν κατά τις εργασίες κατασκευής των έργων.

ι. Απαιτείται η λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή συσσώρευσης υλικών προς τη θάλασσα σε περίπτωση βροχοπτώσεων.

ια. Πριν από την υλοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας διαχείρισης ιζημάτων που περιλαμβάνει βυθοκόρηση ή και απόρριψη υλικών σε θαλάσσια ύδατα, πρέπει να προηγείται δειγματοληψία, χημική ανάλυση και ταξινόμηση αυτών. Οι ιδιότητες που καθιστούν ένα απόβλητο επικίνδυνο παρατίθενται στο παράρτημα III του ν. 4042/2012 (Α' 24). Για την ταξινόμηση των αποβλήτων (βυθοκορημάτων) λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 1357/2014 (παράρτημα III της κοινής υπουργικής απόφασης 62952/5384/2016) και οι αναλυτικές οδηγίες για την ταξινόμηση των αποβλήτων που παρέχονται στην «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την τεχνική καθοδήγηση για την ταξινόμηση των αποβλήτων», με αριθμό 2018/C124/01. Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων, τα απόβλητα: α) εφόσον ταξινομούνται ως επικίνδυνα (κωδικός ΕΚΑ 17 05 05*) πρέπει να παραδίδονται προς περαιτέρω διαχείριση, κατόπιν σχετικής σύμβασης, σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων ή β) εφόσον χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα (κωδικός ΕΚΑ 17 05 06) είναι δυνατόν να απορριφθούν σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα από 50 μ. και σε απόσταση τουλάχιστον ενός (1) ναυτικού μιλίου από την ακτογραμμή.

ιβ. Η απόρριψη οποιωνδήποτε υλικών και ουσιών στη θάλασσα δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτείται άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εφόσον δεν υπάρχει εναλλακτική μέθοδος χρησιμοποίησης τους στο εκτελούμενο έργο ή διάθεσης τους στην ξηρά. Συγκεκριμένα, για την απόρριψη βυθοκορημάτων στη θάλασσα, απαιτείται άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής από την οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον. Η άδεια αυτή χορηγείται λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προσδιορίζονται στο Παράρτημα III των Διεθνών Συμβάσεων που κυρώθηκαν με τους νόμους 855/78 και 1147/81, το π.δ. 68/1995 και τις παραγράφους Ι, II III της 181051/2079/78 απόφασης YEN, κατόπιν θετικής γνωμάτευσης κατάλληλου εργαστηρίου (π.χ. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Πανεπιστήμιο κ.ά.) και σύμφωνης γνώμης των ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΥ και ΥΕΘΑ/ΓΕΝ.

ιγ. Τυχόν επιπλέοντα στερεά απόβλητα που θα εντοπιστούν κατά τις εργασίες κατασκευής των έργων πρέπει να περισυλλέγονται και να διατίθενται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

ιδ. Να αποφεύγεται, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, η εκτέλεση εργασιών στο θαλάσσιο περιβάλλον, όταν επικρατούν συνθήκες πολύ ισχυρών ανέμων, έντονων βροχοπτώσεων και έντονου κυματισμού.

ιε. Τα υλικά κατασκευής (λιθορριπές, ογκόλιθοι, σκυρόδεμα κ.λπ.) των λιμενικών έργων (πλωτών προβλητών, αγωγού ανανέωσης υδάτων κ.ά.), καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση/ εμπλουτισμό του παραλιακού μετώπου, πρέπει να μην περιέχουν ουσίες από αυτές που αναφέρονται στην απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 1100/91/91 (Β' 1008/12.12.1991) και στις 475/2002/03 (Β' 208/2003) και 121/2003/03 (Β' 1045/2003) υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, δηλαδή ενώσεις υδράργυρου, αρσενικού και οργανοκασσιτερικές, καθώς και λοιπές χημικές ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία περί επικίνδυνων ουσιών και για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήση τους για το θαλάσσιο και γενικότερα το υδάτινο περιβάλλον.

ιστ. Να φωτοσημανθούν οι δύο (2) ύφαλοι κυματοθραύστες καθώς και ο πρόβολος στο νότιο όριο της παραλίας σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπηρεσιών Φάρων, ώστε να εξασφαλιστεί η μη διέλευση σκαφών άνωθεν αυτών.

ιζ. Μετά το πέρας κατασκευής των έργων, πρέπει να αποσταλεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία ακριβές βυθομετρικό διάγραμμα και οριζοντιογραφία αυτών, προκειμένου να ενημερωθούν οι αντίστοιχοι ναυτικοί χάρτες (ΧΕΕ) και τα λοιπά ναυτιλιακά βοηθήματα.

5.3. Περιβαλλοντικοί όροι κατά τη λειτουργία των λιμενικών έργων:

α. Για την πρόληψη ατυχημάτων με ενδεχόμενη επίπτωση στο περιβάλλον λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: αα. Για την τήρηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στη περιοχή, ο φορέας του Έργου ακολουθεί τις οδηγίες της οικείας λιμενικής αρχής, την οποία και ενημερώνει λεπτομερώς.

ββ. Εφαρμόζεται και συντηρείται με ευθύνη του φορέα του Έργου κατάλληλη φωτοσήμανση των έργων στη θάλασσα, με βάση τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων.

β. Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή διατίθενται όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισμός (πλωτά φράγματα, απορροφητικές - διασκορπιστικές ουσίες κ.λπ.) που θα υποδειχθούν από την οικεία λιμενική αρχή, καθώς και εγκεκριμένο, συμβατό με το Τοπικό Σχέδιο της λιμενικής αρχής, «Σχέδιο έκτακτης Ανάγκης» (Contingency Plan), που θα ακολουθείται κατά την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας, σύμφωνα με τον ν. 2252/1994 (Α' 192) και το π.δ. 11/2002 (Α' 6), όπως εκάστοτε ισχύουν.

γ. Για την καταγραφή και τον έλεγχο του είδους και της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων από τη λειτουργία των έργων ελλιμενισμού, εφαρμόζεται σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, με τελικό στόχο τη διαχείριση τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ειδικότερα:

αα. Ως προς τα μέτρα και τους όρους παραλαβής των αποβλήτων που παράγονται στα σκάφη θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 8111.1/41/2009 «Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και κατάλοιπων φορτίου» (Β' 412), όπως εκάστοτε ισχύει.

ββ. Τα απόβλητα έλαια πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά, συσκευασμένα σε κατάλληλα δοχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 24944/1159/2006 (Β' 791), όπως ισχύει, και να παραδίδονται ακολούθως, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η διαχείριση τους πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το π.δ. 82/2004 (Α' 64), όπως ισχύει.

γγ. Για τη διαλογή στην πηγή, τη συλλογή, τη μεταφορά και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ανακυκλώσιμων και μη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4042/2012 (Α' 24) όπως ισχύει, του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων που κυρώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση οικ.51373/4684/2015 (Β' 2706) και του ν. 2939/2001 (Α' 179) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4496/2017 (Α' 170).

δδ. Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους που πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006 (Β' 791), όπως ισχύει, και ακολούθως να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.

δ. Για την πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή των έργων ελλιμενισμού, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας του Έργου στο περιβάλλον και των εγκρινόμενων με την παρούσα περιβαλλοντικών όρων εφαρμόζονται οι όροι που έχουν εγκριθεί με την παρ. 7 του άρθρου 10 της αριθμ. 74502 ΕΞ 2019 ΕΜΠ/3.7.2019 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β' 2792), όπως τροποποιήθηκε με την 93298 ΕΞ 2019/28-8-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β' 3294).

Επιπλέον, για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη ζώνη επιρροής των λιμενικών έργων εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

α. Παρακολούθηση και καταγραφή των βενθικών φυτοκοινωνιών πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής, κατά τη διάρκειά τους και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους. Η παρακολούθηση της εξάπλωσης και της κατάστασης των βενθικών φυτοκοινωνιών γίνεται σε ετήσια βάση κατά τη φάση κατασκευής και κάθε τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας των λιμενικών έργων.

β. Κατά τη φάση κατασκευής παρακολουθείται η κατάσταση της ποιότητας του θαλασσινού νερού και των ιζημάτων πυθμένα, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στον όρο 5.2.στ.

γ. Στη φάση λειτουργίας, παρακολουθείται σε εξαμηνιαία βάση η ποιότητα του θαλάσσιου ύδατος και γίνεται έλεγχος κοκκομετρικής ανάλυσης πυθμενικών ιζημάτων στις παραλίες σε έξι (6) τουλάχιστον θέσεις. Οι προς παρακολούθηση παράμετροι της ποιότητας θαλάσσιου ύδατος είναι οι φυσικοχημικές και χημικές παράμετροι του πλησιέστερου σταθμού παρακολούθησης παράκτιων νερών του εθνικού δικτύου παρακολούθησης της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ ΕΚ). Ο συγκεκριμένος σταθμός βρίσκεται στον έσω Σαρωνικό και φέρει τον κωδικό GR000600010005N300.

δ. Να παρακολουθείται η εξέλιξη της ακτογραμμής (μέτρηση ρυθμών διάβρωσης) σε όλο το μήκος των ακτών της περιοχής του έργου αλλά και βορείως αυτής, προκειμένου να εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα για τη συμπεριφορά της ακτής και, εφόσον απαιτηθεί, να πραγματοποιούνται διορθωτικές παρεμβάσεις προστασίας ή συμπλήρωσης υλικού. Για τον σκοπό αυτόν, να εφαρμοστεί επί τόπου κάνναβος με αριθμημένες διατομές ακτής, ανά εκατό, περίπου, μέτρα. Ο κάνναβος πρέπει να είναι εξαρτημένος από το Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα (ΕΓΣΑ 87). Προτείνεται να κατασκευαστούν 4 κάνναβοι, δηλαδή ένας για κάθε ακτή όπου προβλέπεται εμπλουτισμός. Σε τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται μέτρηση των βαθών επί των διατομών, που θα καλύπτει μια απόσταση από τα 10 περίπου μέτρα στο χερσαίο χώρο μέχρι τους κυματοθραύστες.

Σε κάθε διατομή πρέπει να προσδιορίζεται, κάθε φορά, η ακριβής θέση της Μέσης Στάθμης Θάλασσας (το ±0,00), ώστε να καθορίζεται η εκάστοτε θέση της ακτογραμμής. Σε κάθε διατομή πρέπει να καταγράφεται η στάθμη της παλίρροιας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η πρώτη βυθομέτρηση όλων των διατομών πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη κατασκευής των έργων. Τον πρώτο χρόνο μετά την κατασκευή των έργων, πρέπει να γίνουν τουλάχιστον δύο βυθομετρήσεις κατά μήκος των δια- τομών. Τα επόμενα χρόνια η βυθομέτρηση μπορεί να γίνεται μια ή δύο φορές το χρόνο, τις ίδιες όμως χρονικές περιόδους κάθε χρόνο, ώστε να υπάρχουν ομοειδείς χρονικά αναφορές.

7. Αποκατάσταση μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου

Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών υλοποίησης του Έργου πριν από την ολοκλήρωσή του, ο φορέας του έργου αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις παρακολούθησης που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση καθώς και την αλλαγή στη γεωμορφολογία της περιοχής και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και το Γραφείο Ελληνικού, προκειμένου να αποφασιστούν οι απαραίτητες ενέργειες.

8. Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος

α. Ο φορέας του Έργου οφείλει να καταρτίσει σχέδιο αντιμετώπισης μη κανονικών συνθηκών λειτουργίας, το οποίο κατ' ελάχιστον θα περιλαμβάνει:

αα. Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς.

ββ. Μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

β. Σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας ή απειλής ζημίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο π.δ. 148/2009 (Α' 190) περί περιβαλλοντικής ευθύνης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ενότητας Α' του ν. 4042/2012 περί ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος.

Άρθρο 13

Χρονικό διάστημα ισχύος περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την ανανέωση και τροποποίησή τους

1. Οι εγκρινόμενοι κατά τα προηγούμενα άρθρα περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα έτη από την έκδοση της παρούσας απόφασης, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εγκρίθηκαν.

2. Πριν από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, ο φορέας του Έργου οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4014/2011. Εφόσον ο φάκελος ανανέωσης υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πιο πάνω άρθρο, οι περιβαλλοντικοί όροι διατηρούνται σε ισχύ για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης.

3. Εφόσον κατά τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στην οικεία ΜΠΕ και στην παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της απόφασης αυτής, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011.

Άρθρο 14

Λοιπές διατάξεις

Η παρούσα απόφαση:

1. Δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, τα οποία εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις πάγιες σχετικές με αυτά διατάξεις.

2. Δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση έκδοσης άλλων αδειών, εγκρίσεων ή κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

3. Επέχει και θέση άδειας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 145166/2011 (Β' 354), όπως ισχύουν. Η παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της παρούσας, κατά το μέτρο που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, ανήκει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Άρθρο 15

Υποχρεώσεις σχετικά με τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων

1. α. Η παρούσα απόφαση, ο θεωρημένος φάκελος ΜΠΕ που τη συνοδεύει, και τυχόν τεχνικές περιβαλλοντικές μελέτες, πρέπει να είναι διαθέσιμες και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε κατά νόμο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.

β. Καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται στην οικεία ΜΠΕ εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 12 της παρούσας.

2. Ο φορέας του Έργου πρέπει:

α. Να τηρεί στοιχεία, βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας (π.χ. τιμολόγια, συμβάσεις, παραστατικά έγγραφα, Μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.).

β. Να επιτρέπει την πρόσβαση στο Έργο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και να διευκολύνει την διενέργεια του ελέγχου από αυτό.

γ. Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.

δ. Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις και υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων για την τήρηση των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

3. Θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και τα οποία δεν καλύπτονται από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, επιλύονται βάσει των διατάξεων της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

4. Εφόσον προκληθεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή διαπιστωθεί παράβαση των όρων της παρούσας απόφασης, επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986, όπως τα άρθρα αυτά ισχύουν.

5. α. Για την υποβοήθηση της παρακολούθησης εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης, δύναται να συσταθεί άμισθη Επιτροπή με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποτελούμενη από:

αα. Δύο (2) εκπροσώπους των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ββ. Έναν (1) εκπρόσωπο των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

γγ. Έναν (1) εκπρόσωπο των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

δδ. Έναν (1) εκπρόσωπο του «Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά» του ν. 4549/2018.

εε. Δύο (2) ειδικούς επιστήμονες εγνωσμένου κύρους. β. Στην Επιτροπή γνωστοποιούνται οι ετήσιες εκθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα καθώς και τα αποτελέσματα των σχετικών προγραμμάτων παρακολούθησης.

γ. Ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής καθορίζεται με την απόφαση σύστασής της. Οι λειτουργικές δαπάνες της Επιτροπής καλύπτονται από τον φορέα του έργου.

Άρθρο 16

Ειδικοί όροι νια την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος

1. Εγκρίνεται το τμήμα της πολιτιστικής διαδρομής που διέρχεται μέσα από την περιοχή της Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α2, όπως αυτό απεικονίζεται στο διάγραμμα κλίμακας 1: 5.000 «Σχέδιο προστασίας και ανάδειξης στοιχείων του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος» που δημοσιεύθηκε με την 93620 ΕΞ 2019/28.8.2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση χωρικής οργάνωσης της Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1 «Γειτονιά Τουρισμού-Αναψυχής και Επιχειρηματικού Πάρκου» του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και των περιβαλλοντικών όρων αυτής» (Β' 3347).

2. Για την υλοποίηση της πολιτιστικής διαδρομής εκπονείται από τον κύριο του έργου και κατατίθεται προς έγκριση στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), εντός της πρώτης πενταετίας από την έναρξη των έργων, η οριστική μελέτη κατασκευής της με αναφορές α) στον τρόπο διασύνδεσης των μνημείων και των χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, των ευρισκομένων εντός της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου, και στη σύνδεσή τους με σημαντικά μνημεία, γειτονικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, β) στις αρχές και το εύρος σχεδιασμού του και γ) στα έργα που θα απαιτηθούν (διαμόρφωση διαδρομής, υλικά, φυτεύσεις, τοποθέτηση σήμανσης), ώστε αυτή να ληφθεί υπόψη κατά την υλοποίηση της μελέτης Υποδομών και Δικτύων. Η ως άνω μελέτη να συσχετιστεί με τις μελέτες για τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται σε συνάφεια με ορατές αρχαιότητες και ιστάμενα μνημεία, σε επίπεδο οριζοντιογραφίας.

3. Κατά την πρώτη πενταετία από την έναρξη των έργων να εκπονηθούν, με δαπάνη του κυρίου του έργου, και να κατατεθούν προς έγκριση από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) οι μελέτες που αφορούν στην αποκατάσταση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων στο ακρωτήριο του Αγίου Κοσμά, συμπεριλαμβανομένου του μεταβυζαντινού ναού των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, καθώς και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών (άρθρο 7 παρ. 1 και 3 του από 28-2-2018 π.δ., ΑΑΠ 35). Οι παραπάνω μελέτες να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση της μελέτης Υποδομών και Δικτύων.

4. Για τα χερσαία τμήματα του πρωτοελλαδικού οικισμού στον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Κοσμά εκπονείται γεωτεχνική μελέτη, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα διάβρωσης και κατακρήμνισης στον χώρο. Επιπλέον, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των δομικών καταλοίπων που τυχόν διατηρούνται στο ενάλιο τμήμα του πιο πάνω αρχαιολογικού χώρου, στο πλαίσιο εκπόνησης και εφαρμογής των οριστικών μελετών των έργων του παρακτίου μετώπου τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 της παρούσας.

5. Η δαπάνη για το σύνολο των μελετών που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο εφαρμογής των ειδικών όρων του παρόντος, βαρύνει τον κύριο του έργου.

6. Οι μελέτες που αφορούν σε κτήρια και εγκαταστάσεις εντός του κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Αγίου Κοσμά, Δήμου Ελληνικού, Περιφέρειας Αττικής (υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/68178/40545/3236/930/08-10-2015 , ΦΕΚ ΑΑΠ 223), καθώς και σε ζώνη, πλάτους 20 μέτρων, πέριξ αυτού, υποβάλλονται προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας.

7. Η οριστική τεχνική μελέτη Υποδομών και Δικτύων και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για κατασκευή πρότυπου Ενυδρείου - Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών σε πρόσχωση κατατίθενται προς έγκριση στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

8. Της έναρξης οποιουδήποτε τεχνικού έργου στις Ζώνες Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 και ΠΜ-Α2 (χερσαίο και ενάλιο τμήμα αυτών) προηγείται η αρχαιολογική έρευνα και η λήψη μέτρων προστασίας και συντήρησης των μνημείων, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, σύμφωνα με τους όρους του μνημονίου συναντίληψης και συνεργασίας που θα συναφθεί κατά το άρθρο 7 παρ. 12 του από 28.2.2018 π.δ. (ΑΑΠ 35).

9. Για τις αρχαιότητες που τυχόν αποκαλυφθούν κατά τις τεχνικές εργασίες κατασκευής των Ζωνών Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 και ΠΜ-Α2 και των οποίων αποφασιστεί η διατήρηση, εκπονούνται και κατατίθενται προς έγκριση στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικές μελέτες προστασίας, ανάδειξης και διαμόρφωσης.

10. Εξασφαλίζεται ελεύθερη πρόσβαση στο ακρωτήρι του Αγίου Κοσμά, το οποίο αποτελεί τμήμα του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου, συμπεριλαμβανομένου του μεταβυζαντινού ναού των Αγ. Κοσμά και Δαμιανού, και στις λοιπές αρχαιότητες που τυχόν αποκαλυφθούν εντός των Ζωνών Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 και ΠΜ-Α2 και αποφασιστεί η διατήρησή τους.

11. Για αρχαιότητες που τυχόν αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον κύριο του έργου.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.