ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 14129/14.07.2015 «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων» (Β΄ 1476).

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα

1. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4067/2012 (Α΄ 79) σχετικά με την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων.

2. Ο ελάχιστος αριθμός τουαλετών και ντους για άτομα μειωμένης κινητικότητας (Α.Μ.Κ.) στις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του αριθμού των τουαλετών και ντους που αντιστοιχεί στη συνολική δυναμικότητα των θέσεων της κατηγορίας που κατατάσσεται η μονάδα. Η εφαρμογή του ανωτέρω ποσοστού είναι υποχρεωτική μέχρι του αριθμού των 2 συνολικά τουαλετών και ντους για Α.Μ.Κ.

3. Για τη διαμόρφωση χώρων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ. εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4067/2012 και στην εγκύκλιο 9 με Α.Π. οικ. 29467/13-6-2012 του γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΚΑ.