ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. 1746/22.01.2015 «Καθορισμός των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/30-07-2014), των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων» (Β΄ 135).

Άρθρο 1

Ως ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές για τις προσφερόμενες -στις οινοποιητικές/οινοπαραγωγικές εγκαταστάσεις- υπηρεσίες υποδοχής και ξενάγησης ορίζονται οι ακόλουθες:

στ) Υποχρεωτική γνωστοποίηση -με κάθε πρόσφορο τρόπο και ειδικότερα με σήμανση και με διαδικτυακή ή τηλεφωνική ή έντυπη ενημέρωση- για την δυνατότητα του οινοποιείου να δεχθεί την επίσκεψη και φιλοξενία ΑΜΕΑ.

η) Τουαλέτες (WC) για άνδρες (ανδρικές) και γυναίκες (γυναικείες), καθώς και τουαλέτες για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Η περ. η του άρθρου 1 τροποποιήθηκε ως άνω από την παρ. 1 της κ.υ.α.  13143/07.08.18 (Β΄3233).