ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. 9833/2.06.2009 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας τους» (Β΄ 1055).

Άρθρο 8

Δελτίο Άδειας Υδροθεραπείας

1. Στο Δελτίο Άδειας Υδροθεραπείας (Δ.Α.Υ.) αναγράφονται:

• Τα στοιχεία του λουομένου (ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα και ασφαλιστικός φορέας).

• Ο αριθμός και το είδος των συνεδριών που συνιστά ο γιατρός.

• Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας.

• Η θερμοκρασία του ιαματικού φυσικού πόρου, που θα καθορίσει ο γιατρός.

• Η ποσότητα, η συχνότητα, η θερμοκρασία και ο τρόπος χρήσης, εάν πρόκειται για πόσιμο ιαματικό νερό, που θα καθορίσει ο γιατρός.

• Ο αριθμός των εισπνοών, ρινοπλύσεων και η θερμοκρασία του ιαματικού φυσικού πόρου.

• Διάγνωση μετά από γενική ιατρική εξέταση κατά την κρίση του γιατρού, η οποία γίνεται μετά την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης-σύντομου ιστορικού του λουόμενου.

• Γενικές οδηγίες για την πραγματοποίηση των συνεδριών χρήσεως ιαματικών φυσικών πόρων.

• Παρατηρήσεις του ιατρού για εμφανή προβλήματα υγείας του λουόμενου, μετά την έναρξη των συνεδριών.

2. Το Δ.Α.Υ. είναι αυστηρώς προσωπικό, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον γιατρό, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού της ταυτότητας του λουόμενου δημόσιου εγγράφου.

Ο γιατρός σε περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να απαγορεύσει προσωρινά ή μόνιμα την πραγματοποίηση των συνεδριών, αναγράφοντας τη γνωμάτευσή του στο ειδικό βιβλίο κίνησης των λουομένων και στο Δ.Α.Υ.

Η ιατρική εξέταση για τη χορήγηση του Δ.Α.Υ. παρέχεται δωρεάν.

3. Ο λουόμενος οφείλει να φέρει μαζί του το Δ.Α.Υ. για την πραγματοποίηση της κάθε συνεδρίας. Σε κάθε συνεδρία το Δ.Α.Υ. ενημερώνεται από τον υπεύθυνο λουτρονόμο, ο οποίος και το υπογράφει.

Μετά το τέλος των συνεδριών ο καταναλωτής παραδίδει το Δ.Α.Υ. στο γραφείο κίνησης, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της επιχείρησης και του χορηγείται βεβαίωση για την πραγματοποίηση των συνεδριών.

4. Το Δ.Α.Υ. είναι ενιαίο έντυπο για όλες τις Μονάδες ή Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι και μπορεί να τηρείται παράλληλα και σε ηλεκτρονική μορφή.

5. Τα στοιχεία των Δ.Α.Υ. των καταναλωτών τηρούνται χειρόγραφα ή σε ηλεκτρονική μορφή και φυλάσσονται στο αρχείο κάθε Μονάδας ή Κέντρου με στόχο την προώθηση της ιατρικής έρευνας και τεκμηρίωσης, καθώς και για λόγους στατιστικής, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του ιατρικού απορρήτου.

Εκδόθηκε η υ.α. 2704/22.02.2018 «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)» (Β΄603), ανωτ. αριθ. 12.