ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. Τ/4486/03.12.1999 «Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Συνεδριακών Κέντρων» (Β΄ 2202).

8. Διαδικασία χορήγησης σήματος στα λειτουργούντα ή ανεγειρόμενα Συνεδριακά Κέντρα:

Τα ήδη λειτουργούντα ή υπό ανέγερση Σ.Κ υποχρεούνται να υποβάλουν στον EOT για τη χορήγηση του σήματος:
Β) Όσα έχουν ανεγερθεί χωρίς έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης τους από τον EOT οφείλουν να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

α) Εντός προθεσμίας πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας θα υποβάλουν:

α. 1.-Πλήρη σειρά, νομίμως χαρτοσημασμένη (σε τρία αντίγραφα) των αρχιτεκτονικών σχεδίων υπάρχουσας κατάστασης, τα οποία θα ελεγχθούν από την Δ/νση Β' Εφαρμογής Προγραμμάτων και Χωροταξίας, ώστε να λάβουν έγκριση της υπάρχουσας κατάστασης. Η ελέγχουσα υπηρεσία του EOT νομιμοποιείται να επιφέρει τροποποιήσεις, ώστε τα υφιστάμενα Σ.Κ. να καταστούν λειτουργικά και να εξασφαλισθεί, ότι θα διαθέτουν τους απαιτούμενους χώρους (κύριους και βοηθητικούς) έστω και με αποκλίσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές της κατά τα ανωτέρω 8.Α. ΚΥΑ. Δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση προδιαγραφών για άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και του απαιτούμενου αριθμού χώρων υγιεινής, πλην όμως, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων για χώρους συνάθροισης κοινού. Όσον αφορά στην κύρια συνεδριακή αίθουσα, ο αριθμός των συνέδρων προκύπτει, ως το πηλίκο του καθαρού εμβαδού της δια του συντελεστή 1,20. Η εν λόγω αίθουσα θα πρέπει να έχει συνυπολογιστεί στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου . Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται οι οικείες προδιαγραφές του EOT για συνεδριακά κέντρα.