ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. 137926/15.12.2017 «Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.» (Β΄4445).

Έχοντας υπόψη:

 1. 1. Τις διατάξεις του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117), και ιδίως των άρθρων 29 και 37-41 αυτού.
 2. 2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ.1-78).
 3. 3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (ΕΕ L 193 της 1.7.2014, σ.1-75).
 4. 4. Την κοινή υπουργική απόφαση 129229/24-11-2017 (Β΄ 4122) «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού».
 5. 5. Την κοινή υπουργική απόφαση 108621/17-10-2016 (Β΄ 3410) «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 129228/24-11-2017 (Β΄ 4122) και ισχύει.
 6. 6. Την υπ’ αριθμ. 43965/30-11-1994 (Β΄ 922) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού «Καθορισμός του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων στις διατάξεις του ν. 1892/1990».
 7. 7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 8. 8. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως ισχύει.
 9. 9. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
 10. 10. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
 11. 11. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ197/ 16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-τση» (ΦΕΚ Β΄ 3722), όπως ισχύει.
 12. 12. Την κοινή υπουργική απόφαση 129345/24-11-2017 (Β΄ 4124) «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες MME», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του έτους 2017».
 13. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την προκήρυξη καθεστώτος γενικής επιχειρηματικότητας του νόμου 4399/2016.

Άρθρο 4
Γενικοί κανόνες χορήγησης των ενισχύσεων
Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος εφαρμόζονται οι παρακάτω γενικοί κανόνες:

 1. 5. Κανόνας μη διάκρισης και της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος οφείλουν να διασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά. Η αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος ευπαθών ομάδων διασφαλίζεται εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει διακριτές επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού που έχουν στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας/ προσπελασιμότητας στα άτομα με αναπηρία ή/και αναλύεται σε ειδικό εδάφιο της οικονομοτεχνικής μελέτης ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται από το σχεδιασμό του έργου η παραπάνω προϋπόθεση.

Άρθρο 8
Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

 1. 3. Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:
  • α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 και στο 70% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. 4399/2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράρτημα 1: Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων του φακέλου τεκμηρίωσης της αίτησης υπαγωγής στο Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας του ν. 4399/2016 ..........

Α. Υποβολή Αίτησης Υπαγωγής ..........

Β. Υποβολή Ερωτηματολογίου με ψηφιακή υπογραφή ..........

Γ. Στοιχεία και δικαιολογητικά της Αίτησης Υπαγωγής ..........

 1. 1. Οικονομοτεχνική μελέτη ..........
 2. 2. Παράβολο υποβολής αίτησης υπαγωγής ..........
 3. 3. Στοιχεία τεκμηρίωσης της νόμιμης υπόστασης υφιστάμενων φορέων κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής ..........
 4. 4. Στοιχεία φερεγγυότητας υφιστάμενου φορέα ..........
 5. 5. Οικονομικά στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου, όπως τηρούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογιστικές διατάξεις ..........
 6. 6. Στοιχεία τεκμηρίωσης του μεγέθους ως ΜΜΕ (υποβάλλεται μόνο για ΜΜΕ) ..........
 7. 7. Στοιχεία τεκμηρίωσης του χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4399/2016 (όταν δεν αφορά την δημιουργία νέας μονάδας) ..........
 8. 8. Τεκμηρίωση επιλεξιμότητας δαπανών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της ..........
 9. 9. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας χρηματοδότησης του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το φορέα μέσω ιδίων κεφαλαίων ..........
  1. 9.1. Αύξηση κεφαλαίου με νέες εισφορές ..........
  2. 9.2. Αύξηση κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής ..........
  3. 9.3. Κεφαλαιοποίηση ή ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών ή κερδών εις νέον ..........
  4. 9.4. Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης ..........
 10. 10. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας χρηματοδότησης του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το φορέα με εξωτερική χρηματοδότηση
 11. 11. Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης ..........
 12. 12. Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε μισθωμένο χώρο (γήπεδο ή ακίνητο) ..........
 13. 13. Έγκριση χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού ..........
 14. 14. Συνδρομή κριτηρίων άρθρου 12/Τεκμηρίωση Βαθμολογίας σχετικών Δεικτών ..........
  1. 14.1. Στοιχεία τεκμηρίωσης εξωστρεφούς επιχείρησης (αφορά μόνον ΜΜΕ) ..........
  2. 14.2. Στοιχεία τεκμηρίωσης της ιδιότητας της καινοτόμου επιχείρησης (αφορά μόνον ΜΜΕ) ..........
  3. 14.3. Στοιχεία τεκμηρίωσης της συγχώνευσης, ή της πρόθεσης συγχώνευσης, ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της νόμιμης υπόστασης και λειτουργίας αυτών ..........
  4. 14.4. Στοιχεία τεκμηρίωσης της αύξησης της απασχόλησης (αφορά μόνον ΜΜΕ) ..........
  5. 14.5. Στοιχεία τεκμηρίωσης της αυξημένης προστιθέμενης αξίας (σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους) ..........
 15. 15. Στοιχεία τεκμηρίωσης βαθμολογίας για την αξιοποίηση αργούντος κτιριακού δυναμικού ή διατηρητέου κτιρίου ..........
 16. 16. Στοιχεία τεκμηρίωσης υφιστάμενων δανείων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για τον υπολογισμό του σχετικού Δείκτη (Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων δανείων μετά την επένδυση) ..........
 17. 17. Στοιχεία τεκμηρίωσης χαρακτήρα κινήτρου Προσάρτημα Παραρτήματος 1: Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για το Καθεστώς Ενισχύσεων Γενικής Επιχειρηματικότητας του ν. 4399/2016 ..........

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ..........

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Καθορισμός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών βαθμολογίας και στάθμισης των επενδυτικών σχεδίων του Καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας του νόμου 4399/2016 ..........

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Προστιθέμενη Αξία της παραγράφου ζ, του άρθρου 12, του νόμου 4399/2016 ..........

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Καθορισμός των δικαιολογητικών των τακτικών ελέγχων που συνοδεύουν το αίτημα τακτικού ελέγχου στα Καθεστώτα Ενισχύσεων του ν. 4399/2016 ..........

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Δικαιολογητικά καταβολής ενισχύσεων Καθεστώς Γενική Επιχειρηματικότητα ..........

Παράρτημα 1: Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων του φακέλου τεκμηρίωσης της αίτησης υπαγωγής στο Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας του ν. 4399/2016.

Η Αίτηση Υπαγωγής και όλα τα στοιχεία, έγγραφα και δικαιολογητικά του οικείου ηλεκτρονικού φακέλου τεκμηρίωσης υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Α. Υποβολή Αίτησης Υπαγωγής

Για την υπαγωγή στις διατάξεις του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» υποβάλλεται Αίτηση Υπαγωγής ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η οποία περιλαμβάνει:

 • • Στοιχεία του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου, όπως προσδιορίζονται στις σχετικές οθόνες και τα υπό συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ.
 • • Πρωτότυπες προσφορές για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
 • • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Υ.Δ.), βάσει του υποδείγματος που παρατίθεται στο Προσάρτημα 1 του παρόντος. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα ή από όλους τους συμμετέχοντες εφόσον ο φορέας είναι υπό σύσταση, με ηλεκτρονική υπογραφή ή με χειρόγραφη υπογραφή θεωρημένη για το γνήσιο από αρμόδια υπηρεσία.
 • • Αναλυτικά τεχνικοοικονομικά και λοιπά στοιχεία του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου όπως προσδιορίζονται στις σχετικές οθόνες και τα υπό συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, συνοδευόμενα από έγγραφα και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

«-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Υ.Δ.), στο πλαίσιο της C(2018)4206 final/7-6-2018 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει του υποδείγματος που παρατίθεται στο Δεύτερο Προσάρτημα του παρόντος. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα ή από όλους τους συμμετέχοντες εφόσον ο φορέας είναι υπό σύσταση, με ηλεκτρονική υπογραφή. 
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. Α πρόστέθηκε με το άρθρο 4 της υ.α. 93321/18 (Β΄4131).

Β. Υποβολή Ερωτηματολογίου με ψηφιακή υπογραφή - Οριστική υποβολή αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ (προσωρινή υποβολή) και ακολουθεί εκτύπωση του εντύπου «Ερωτηματολόγιο» (σε μορφή αρχείου pdf), το οποίο υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της επένδυσης ή σε περίπτωση υπό σύσταση φορέα, από τα φυσικά πρόσωπα ή τους εκπροσώπους των νομικών προσώπων που θα συστήσουν το φορέα. Στη συνέχεια το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο επισυνάπτεται στο ΠΣΚΕ και ακολουθεί η οριστική υποβολή της αίτησης.

Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης παρέχεται από το ΠΣΚΕ:

 1. α. μοναδιαίος αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής και
 2. β. μοναδιαίος αριθμός Φακέλου επενδυτικής πρότασης που ακολουθεί τη σειρά ηλεκτρονικής υποβολής και αποτελεί το στοιχείο θεμελίωσης της σειράς προτεραιότητας μέχρι την έκδοση της διοικητικής πράξης αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης.

Η αίτηση παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Υπηρεσία και λαμβάνει, υποχρεωτικά κατά τη σειρά προτεραιότητας του αριθμού φακέλου, αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

Γ. Στοιχεία και δικαιολογητικά της Αίτησης Υπαγωγής

 1. 1. Οικονομοτεχνική μελέτη Η οικονομοτεχνική μελέτη πρέπει να είναι αρχείο word που επισυνάπτεται στο ΠΣΚΕ και να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
  • Εισαγωγή: Συνοπτική παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου (σύντομη περιγραφή αντικειμένου και χαρακτηριστικών επενδυτικού σχεδίου, τόπος εγκατάστασης, συνολικό κόστος, αναφορά της σκοπιμότητας και των στόχων της επιχείρησης από την υλοποίηση αυτού καθώς και τεκμηρίωση του χαρακτήρα αρχικής επένδυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5).
  • - Ενότητα Α: Στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου
   1. α. Στοιχεία ίδρυσης φορέα: χρόνος ίδρυσης – σύντομο ιστορικό ανάπτυξης, καταστατικός σκοπός.
   2. β. Εταιρική - Μετοχική Σύνθεση Η εταιρική μετοχική σύνθεση θα πρέπει να αποτυπώνεται:
    • • κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής και
    • • όπως θα είναι κατά τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
   3. γ. Μετοχικό/ Εταιρικό/Συνεταιριστικό Κεφάλαιο (κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής).
   4. δ. Στοιχεία μετόχων /εταίρων/μελών του φορέα: σύντομη παρουσίαση της δραστηριότητας των βασικών συμμετεχόντων στο φορέα καθώς και των προσώπων που ασκούν διοίκηση και κυρίαρχη επιρροή (κατά την αίτηση και κατά το χρόνο έναρξης εργασιών).
   5. ε. Δραστηριότητα του φορέα: Σύντομη αναφορά στη δραστηριότητα που ασκεί ο φορέας και τυχόν σχόλια-παρατηρήσεις επί των απολογιστικών στοιχείων του Προσαρτήματος 1 της Οικονομοτεχνικής Μελέτης, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
   6. στ. Στην περίπτωση που ο φορέας κρίνει ότι πληρεί τα χαρακτηριστικά των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων του άρθρου 12 της παρούσας, αναφορά και αιτιολόγηση της ιδιότητας της επιχείρησης ανά περίπτωση (εξωστρεφής, καινοτόμα, αυξημένης απασχόλησης, αυξημένης προστιθέμενης αξίας κ.λπ.).
   7. ζ. Μέγεθος φορέα επενδυτικού σχεδίου Αναφορά στο μέγεθος του φορέα. Το μέγεθος του φορέα προσδιορίζεται σύμφωνα με τον ορισμό της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, με βάση την εταιρική σύνθεση που δηλώνεται ότι αυτός θα έχει κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, και όχι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Για το λόγο αυτό ο φορέας θα πρέπει να προσδιορίσει τυχόν συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με βάση την εταιρική σύνθεση όπως θα ισχύει κατά το χρόνο έναρξης εργασιών και να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αναφέρονται στο οικείο εδάφιο του παρόντος. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου προκύψει ή έχει προκύψει μετά από διαδικασία συγχώνευσης υφιστάμενων εταιρειών, το μέγεθος προσδιορίζεται αθροιστικά βάσει των συνολικών οικονομικών στοιχείων και στοιχείων απασχόλησης των υπό συγχώνευση εταιρειών, για κάθε χρήση πριν τη συγχώνευση που περιλαμβάνεται εντός των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
  • - Ενότητα Β: Τεχνική περιγραφή επενδυτικού σχεδίου
   1. α. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης δραστηριότητας, της παραγωγικής διαδικασίας και του χρησιμοποιούμενου πάγιου ενεργητικού (με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού).
   2. β. Περιγραφή του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου και της παραγωγικής διαδικασίας αυτού. Γενική παρουσίαση, στοιχεία οικοπέδου και κυριότητας αυτού, περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων, τρόπος κατασκευής, επιφάνειες και χρήσεις χώρων, περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας και τεχνική περιγραφή των βασικών εργασιών και εξοπλισμού κατά κατηγορία δαπανών (σε αντιστοιχία με τον Πίνακα Ανάλυσης Κόστους του ΠΣΚΕ), με αναφορά σε επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (προσφορές, σχέδια). Αναφορά έργων ή/και εγκαταστάσεων, νέων είτε ήδη υφιστάμενων που θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται και μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά. Ανάλυση και τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας των δαπανών εντός και εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
    • - Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο ενισχύεται για το μισθολογικό κόστος απαιτείται να περιγράφεται το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου κατά τα ανωτέρω και να αναλύονται οι επιλέξιμες δαπάνες αυτού, καθώς επίσης να αναλύεται και να τεκμηριώνεται ο τρόπος υπολογισμού του εκτιμώμενου μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
    • - Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής απαιτείται αναλυτική αναφορά της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση (όπως π.χ, ενδεικτικά, προσδιορισμός του χαρακτήρα αρχικής επένδυσης του σχεδίου, υποχρέωση ή όχι υποβολής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, επιδιωκόμενοι στόχοι, κ.α)
    • - Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, απαιτείται αναλυτική αναφορά της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση.
    • - Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων απαιτείται αναλυτική περιγραφή των έργων/ δαπανών ανά κατηγορία επενδυτικών έργων εκσυγχρονισμού σύμφωνα με την παρ. 2 της κοινής υπουργικής απόφασης (43965/30-11-1994, ΦΕΚ Β’ 922) όπως αυτές αποτυπώνονται στο φύλλο «ΚΟΣΤΟΣ» του προσαρτήματος της οικονομοτεχνικής μελέτης (αρχείο xls «Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα Τομέα Τουρισμού»).
   3. γ. Δυναμικότητα - Ισχύς: Τεκμηρίωση της δυναμικότητας του επενδυτικού σχεδίου με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού (συσχετισμός με τεχνική περιγραφή ή/και προσφορές). Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, αναλύεται η υφιστάμενη δυναμικότητα αυτών (ονομαστική και πραγματική). Ειδικότερα: Στην περίπτωση επενδυτικού σχεδίου της παραγράφου 3.γ του Άρθρου 5, (διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν): Περιγραφή των στοιχείων ενεργητικού που θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται και μετά τη διαφοροποίηση της παραγωγής. Περιγραφή του υφιστάμενου πάγιου εξοπλισμού με σήμανση αυτού που θα χρησιμοποιηθεί και μετά την επένδυση με αναφορά και στο τμήμα (%) κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετήσουν τις δραστηριότητες του επενδυτικού σχεδίου και σε συμφωνία με το Μητρώο Παγίων που υποβάλλεται ως δικαιολογητικό. Στην περίπτωση επενδυτικού σχεδίου της παραγράφου 3.δ του Άρθρου 5, (θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας): Περιγραφή των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αναλυτική περιγραφή του υφιστάμενου πάγιου εξοπλισμού με σήμανση αυτού που συνδέεται με τη δραστηριότητα στην οποία αφορά η θεμελιώδης αλλαγή (σε συμφωνία με το απόσπασμα Μητρώου Παγίων που υποβάλλεται ως δικαιολογητικό).
  • - Ενότητα Γ: Στοιχεία απασχόλησης (υφιστάμενης και νέας) Παρουσίαση των υφιστάμενων και νέων θέσεων απασχόλησης σε συσχετισμό με τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό Πίνακα Απασχόλησης του Προσαρτήματος 1 της Οικονομοτεχνικής Μελέτης και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Ειδικότερα:
   1. α. Τεκμηρίωση του υπολογισμού των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου σε ΕΜΕ κατά τους 12 τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του καθεστώτος σε συμφωνία με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
   2. β. Ανάλυση των δημιουργούμενων με το επενδυτικό σχέδιο νέων θέσεων απασχόλησης και τεκμηρίωση του υπολογισμού αυτών σε ΕΜΕ. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο ενισχύεται με τη μορφή επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σαφής προσδιορισμός των ειδικοτήτων και της εκπαιδευτικής βαθμίδας των απασχολούμενων στις θέσεις των οποίων το μισθολογικό κόστος ενισχύεται.
  • - Ενότητα Δ: Κόστος επενδυτικού σχεδίου και πηγές χρηματοδότησης
   1. α. Παρουσίαση συγκεντρωτικού πίνακα κόστους ανά κατηγορία δαπάνης, ομάδα δαπάνης και χαρακτηρισμό αυτής ως περιφερειακής ή μη, σε συμφωνία με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ. Ειδικά για την περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που αιτούνται επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, ο φορέας παρέχει επαρκή τεκμηρίωση για τον προϋπολογισμό κόστους μισθοδοσίας ανά δημιουργούμενη θέση απασχόλησης (ενδεικτικά, παράθεση στοιχείων αγοράς, στοιχεία μισθοδοσίας υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης, συμβάσεις κ.α.)
   2. β. Παρουσίαση χρηματοδοτικού σχήματος, σε συμφωνία με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ.
   3. γ. Ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης. Ιδιαίτερα αναλύονται:
    • • ο τρόπος κάλυψης των ιδίων κεφαλαίων, σε συσχετισμό με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά,
    • • οι εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης, με ειδική αναφορά στις περιπτώσεις που αυτές περιέχουν κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (π.χ. εγγυήσεις Δημοσίου, χαμηλότοκα δάνεια κ.λπ.).
  • - Ενότητα Ε: Προβλέψεις βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου
   1. α. Ανάλυση των παραδοχών βιωσιμότητας και στοιχεία για την τεκμηρίωση αυτών (οικονομικά στοιχεία προηγούμενης λειτουργίας της επιχείρησης και του κλάδου, τεκμηρίωση της δυνατότητας διάθεσης των προϊόντων -υπηρεσιών του επενδυτικού σχεδίου στην ελληνική και ξένη αγορά κ.α.).
   2. β. Τυχόν σχόλια-παρατηρήσεις επί των σχετικών πινάκων του Προσαρτήματος 1 της Οικονομοτεχνικής Μελέτης.
  Η οικονομοτεχνική μελέτη συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα κάτωθι Προσαρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και συνυποβάλλονται μέσω του ΠΣΚΕ.
  • - Προσάρτημα 1 Οικονομοτεχνικής Μελέτης (αρχείο xls στο οποίο θα πρέπει να εμφανίζονται και οι συναρτήσεις υπολογισμού των τιμών). Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα βάσει υποδείγματος αναρτημένου στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόμου.
  • - Προσάρτημα 2 Οικονομοτεχνικής Μελέτης: Σχέδια αποτύπωσης εγκαταστάσεων επενδυτικού σχεδίου: τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου, διάγραμμα κάλυψης, βασικά αρχιτεκτονικά σχέδια υφιστάμενων και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, και σχέδιο διάταξης υφιστάμενου και νέου μηχανολογικού εξοπλισμού (lay out).
 2. 2. Παράβολο υποβολής αίτησης υπαγωγής Υποβάλλεται εκτύπωση e-Παραβόλου (ή διπλότυπο πληρωμής του στη Δ.Ο.Υ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη (Άρθρο 13). Η εξόφληση του παραβόλου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και να τεκμηριώνεται με την υποβολή σχετικού δικαιολογητικού. Επισημαίνεται ότι το απαιτούμενο παράβολο υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και όχι επί του ενισχυόμενου τμήματος αυτού.
 3. 3. Στοιχεία τεκμηρίωσης της νόμιμης υπόστασης υφιστάμενων φορέων κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής:
  1. i. Βεβαίωση καταχώρισης και μεταβολών του φορέα στο ΓΕΜΗ. Για τους φορείς της παρ. 1δ του Άρθρου 6 πιστοποιητικό καταχώρισης στο οικείο Μητρώο, όπως αυτό ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους (Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τις Κοιν. Σ. Επ, Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Μητρώο της υπουργικής απόφασης του άρθρου 37 του ν. 4384/2016 για τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ)). Ως χρόνος ίδρυσης νοείται ο χρόνος ίδρυσης που αποτυπώνεται στο πιστοποιητικό καταχώρισης του φορέα στο οικείο Μητρώο. Για επιχειρήσεις που προέρχονται από μετατροπή, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της αρχικής σύστασης τους. Για υφιστάμενες που έχουν προκύψει από συγχώνευση ή για συγχωνευόμενες επιχειρήσεις του άρθρου 12 περ. γ, ως χρόνος ίδρυσης νοείται
   1. α) σε περίπτωση που η συγχώνευση έχει προκύψει με δημιουργία νέας εταιρείας, ο χρόνος ίδρυσης αυτής,
   2. (β) σε περίπτωση που η συγχώνευση έχει προκύψει με απορρόφηση, ο χρόνος ίδρυσης της απορροφώσας επιχείρησης.
  2. ii. Ισχύον καταστατικό (για όλες τις περιπτώσεις εκτός ατομικών επιχειρήσεων).
  3. iii. Δήλωση μεταβολών από την αρμόδια ΔΟΥ όπου αναφέρονται οι κωδικοί δραστηριότητας του φορέα
  4. iv. Στοιχεία πιστοποίησης της σύνθεσης του φορέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής (δεν αφορά εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά και προσωπικές εταιρείες): Πρακτικά τελευταίας Γενικής Συνέλευσης Μετόχων/ εταίρων/μελών του φορέα. Σε περίπτωση μεταβολής της μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης, μετά την τελευταία Γ.Σ., απόσπασμα του βιβλίου Μετόχων ή Μελών, για τη μεταβολή, με υπογραφή του λογιστή.
  5. ν. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
  Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται και για τους μετόχους/εταίρους φορέα υπό σύσταση, εφόσον αυτοί είναι νομικά πρόσωπα.
 4. 4. Στοιχεία φερεγγυότητας υφιστάμενου φορέα
  1. i. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
  2. ii. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
  3. iii. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου μηνός πριν την υποβολή της αίτησης.
  4. iv. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου μηνός πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που το Πρωτοδικείο δεν εκδίδει το πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση και εφόσον στο υποβληθέν πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου δεν υπάρχει σχετική αναφορά, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.
  Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται και για τους μετόχους/εταίρους φορέα υπό σύσταση, εφόσον αυτοί είναι νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου προκύψει μετά από διαδικασία συγχώνευσης υφιστάμενων εταιρειών του άρθρου 12 παρ. γ’ η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για καθεμία από τις υπό συγχώνευση εταιρείες.
 5. 5. Οικονομικά στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου, όπως τηρούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογιστικές διατάξεις:
  1. i. Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων με τις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή, όταν η εταιρία επιλέγει ή υποχρεούται να ελέγχεται από νόμιμους ελεγκτές
  2. ii. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) του τελευταίου οικονομικού έτους, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
  3. iii. Έντυπο Ε3 των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
  4. iv. Οριστικό ισοζύγιο (τουλάχιστον 2θμιας ανάλυσης) της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, υπογεγραμμένα
  5. ν. Ισοζύγιο (τουλάχιστον 2θμιας ανάλυσης) του προηγούμενου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
  6. νi. Εφόσον ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου αιτείται να λάβει ως ενίσχυση επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν ανήκει στους φορείς της παρ. 1δ του Άρθρου 6 και έχει συσταθεί τουλάχιστον πριν 7 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής, υποβάλλει επιπλέον οικονομικές καταστάσεις ή Έντυπο Ε3 για μία διαχειριστική χρήση κατά την οποία εμφάνισε κέρδη προ φόρων, εντός της τελευταίας επταετίας, εφόσον αυτό δεν προκύπτει ήδη από τα δικαιολογητικά της τελευταίας τριετίας.
  Η υποχρέωση προσκόμισης του παραπάνω δικαιολογητικού καταλαμβάνει και τις επιχειρήσεις της περ. γ’ του Άρθρου 12, εφόσον η συγχώνευση (έχει) πραγματοποιηθεί με απορρόφηση και η απορροφώσα επιχείρηση έχει συσταθεί τουλάχιστον 7 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται και για τους μετόχους/εταίρους φορέα υπό σύσταση, εφόσον αυτοί είναι νομικά πρόσωπα.
 6. 6. Στοιχεία τεκμηρίωσης του μεγέθους ως ΜΜΕ (υποβάλλεται μόνο για ΜΜΕ) Υποβάλλεται: Δήλωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σύμφωνα με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και το Υπόδειγμα 2003/C 118/03, υπογεγραμμένη (ψηφιακά ή με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής) από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. Η Δήλωση ΜΜΕ συμπληρώνεται με βάση τη μετοχική/ εταιρική σύνθεση του φορέα κατά τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, όπως δηλώνεται στο αίτημα υπαγωγής. Η Δήλωση συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, όπου απαιτείται:
  1. i. Διάγραμμα συμμετοχών όπου απεικονίζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ο φορέας και οι επιχειρήσεις -μέτοχοι του φορέα, καθώς και οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες όλων των παραπάνω επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που φυσικά πρόσωπα (μέτοχοι-εταίροι ή ασκούντες διοίκηση στο φορέα ή σε κάποια από τις παραπάνω εταιρείες) συμμετέχουν ή ασκούν διοίκηση και σε άλλες πέραν των προαναφερθεισών επιχειρήσεων, αυτές πρέπει επίσης να απεικονίζονται στο παραπάνω διάγραμμα, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορη αγορά με το φορέα της επένδυσης. Το διάγραμμα συμμετοχών υποβάλλεται από όλους του φορείς επενδυτικών σχεδίων που χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ με σχετική αναφορά αν δεν υπάρχουν συμμετοχές κατά τα παραπάνω οριζόμενα.
  2. ii. Για κάθε εταιρεία που απεικονίζεται στο Διάγραμμα συμμετοχών, υποβάλλονται στοιχεία τεκμηρίωσης της μετόχικής - εταιρικής σύνθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3iν της παρούσας.
  3. iii. Για κάθε συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση του φορέα, κατά τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποβάλλονται οικονομικές καταστάσεις των 3 τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων (για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας) ή αντίστοιχα έντυπα Ε3 (για επιχειρήσεις με βιβλία Β’ κατηγορίας). Για επιχειρήσεις τα αποτελέσματα των οποίων ενοποιούνται στα αποτελέσματα ομίλου επιχειρήσεων, υποβάλλονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, με απόσπασμα του παραρτήματος τους όπου εμφανίζονται οι συμμετοχές.
  4. iv. Υποβληθείσες ΑΠΔ των 3 τελευταίων ημερολογιακών ετών, για το φορέα της επένδυσης και για κάθε συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση του συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας της επιχείρησης.
  Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου υπάγεται στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων των περιπτώσεων α, β και δ του άρθρου 12 τα ανωτέρω δικαιολογητικά τεκμηρίωσης μεγέθους ΜΜΕ υποβάλλονται με βάση την εταιρική σύνθεση και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής εφόσον αυτή διαφέρει από την εταιρική σύνθεση κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει μετά από διαδικασία συγχώνευσης υφιστάμενων εταιρειών του άρθρου 12 παρ. γ’, τα ανωτέρω δικαιολογητικά τεκμηρίωσης μεγέθους ΜΜΕ υποβάλλονται ξεχωριστά για καθεμία από τις υπό συγχώνευση ή συγχωνευθείσες εταιρείες με βάση την εταιρική τους σύνθεση κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν. 4399/2016 (22-06-2016).
 7. 7. Στοιχεία τεκμηρίωσης του χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4399/2016 (όταν δεν αφορά την δημιουργία νέας μονάδας)
  1. i. Στις περιπτώσεις β, γ και δ της παρ. 3 του άρθρου 5 (επέκταση δυναμικότητας, διαφοροποίηση παραγωγής, θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας): Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας. Σε περίπτωση που η άδεια περιλαμβάνει συμπληρωματικές εγκρίσεις που αποτελούν προϋπόθεση της ισχύος αυτής, υποβάλλονται οι σχετικές εγκρίσεις ή υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα, ότι πληρείται το σύνολο των προϋποθέσεων αυτών. Σε περιπτώσεις επέκτασης, η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας ως αποτέλεσμα του επενδυτικού σχεδίου γίνεται αποδεκτή εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα πιστοποιείται από επίσημα στοιχεία (άδεια λειτουργίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δημόσιας αρχής με αναφορά στην παραγωγική δυναμικότητα) ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπονται, με Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού παραγωγής της μονάδας για τη δυναμικότητα αυτής.
  2. ii. Στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 5 (διαφοροποίηση της παραγωγής) υποβάλλονται επιπλέον των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου: Απόσπασμα του Μητρώου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της επιχείρησης υπογεγραμμένο από το λογιστή, το οποίο θα περιλαμβάνει την αναπόσβεστη αξία όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος πριν το αίτημα υπαγωγής, των στοιχείων ενεργητικού που θα χρησιμοποιηθούν εκ νέου για την παραγωγική λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου, σε πλήρη συμφωνία με την περιγραφή τους στην Ενότητα Β της οικονομοτεχνικής μελέτης.
  3. iii. Στην περίπτωση δ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4399/2016 (θεμελιώδης αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας) υποβάλλονται επιπλέον των δικαιολογητικών της περίπτωσης i ανωτέρω: Αποσπάσματα των τριών τελευταίων ετών του Μητρώου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της εγκατάστασης που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί, υπογεγραμμένα από το λογιστή σε πλήρη συμφωνία με την περιγραφή τους στην Ενότητα Β της οικονομοτεχνικής μελέτης, τα οποία θα περιλαμβάνουν τις ετήσιες αποσβέσεις των στοιχείων αυτών. Σε περίπτωση που στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με την δραστηριότητα αποσβέσεις για τα τρία τελευταία έτη, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου. Επισημαίνεται ότι ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων (περιπτώσεις ββ, γγ, δδ, εε, παρ. 4γ, άρθρου 7 ν. 4399/2016) συνιστά περίπτωση θεμελιώδους αλλαγής του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας (περίπτωση δ άρθρου 5 ν. 4399/2016). Στις περιπτώσεις αυτές οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού όλης της ξενοδοχειακής μονάδας (βάσει της δυναμικότητας που αποτυπώνεται στο Σήμα λειτουργίας του EOT). Ειδικότερα στη περίπτωση γγ εκ των ανωτέρω περιπτώσεων της παραγράφου 4γ του άρθρου 7 του ν. 4399/ 2016 που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε εκσυγχρονισμό μονάδας που έχει διακόψει την λειτουργία της χωρίς να έχει γίνει αλλαγή χρήσης συνυποβάλλονται και βεβαιώσεις αρμοδίων αρχών ή και λοιπά στοιχεία από τα οποία να τεκμηριώνεται ότι η μονάδα έχει διακόψει την λειτουργία της για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής (υποχρεωτικά δήλωση μεταβολών ΔΟΥ για την διακοπή λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας ή τη θέση σε αδράνεια και επικουρικά μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ή και πιστοποιητικό ΓΕΜΗ).
  4. iv. Στην περίπτωση ε της παρ. 3, Άρθρο 5 (απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει) υποβάλλονται (ανά περίπτωση όπου απαιτείται):
   1. α. Βεβαιώσεις αρμόδιων αρχών ή και λοιπά στοιχεία από τα οποία να τεκμηριώνεται ότι η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει (ενδεικτικά, βεβαίωση ΓΕΜΗ ή δήλωση μεταβολών ΔΟΥ για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης ή τη θέση σε εκκαθάριση ή συγκεντρωτικές καταστάσεις μισθοδοσίας και λογαριασμοί καταναλώσεων, των τελευταίων περιόδων παραγωγικής και μη παραγωγικής λειτουργίας).
   2. β. Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εκτιμητή μηχανικό ή από επίσημο φορέα (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος) στο οποίο θα αναφέρεται η εμπορική αξία των ακινήτων (κτίρια) αφαιρούμενης της αξίας του γηπέδου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί και θα βεβαιώνεται ότι η κατασκευή τους είναι σύμφωνη με την πολεοδομική και λοιπή νομοθεσία. Σε περίπτωση που τμήμα των κτιριακών εγκαταστάσεων έχει ρυθμιστεί με τον ν. 4178/2013 ή προγενέστερο νόμο, το πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαμβάνει επιμέρους εκτίμηση του κόστους αυτών.
   3. γ. Έκθεση από πραγματογνώμονα Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή άλλου επίσημου φορέα για την εμπορική αξία και την κατάσταση του εξοπλισμού καθώς και την δυνατότητα επαναλειτουργίας του. Στην έκθεση θα βεβαιώνεται η παλαιότητα του εξοπλισμού με βάση την ημερομηνία κτήσης του όπως προκύπτει από το Μητρώο παγίων της επιχείρησης.
   4. δ. Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή στην οποία θα αναφέρονται:
    • - κρατικές ενισχύσεις που τυχόν έχει λάβει η επιχειρηματική μονάδα και αναλυτική περιγραφή των παγίων που έχουν ενισχυθεί.
    • - ότι ο πωλητής (ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν σχετίζεται με τον φορέα της επένδυσης, δηλαδή δεν κατέχει/ελέγχει την πλειοψηφία των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου και δεν ασκεί κυρίαρχη επιρροή στο φορέα της επένδυσης μέσω εταιρειών ή μέσω ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού (π.χ. μέλη της ίδιας οικογένειας).
 8. 8. Τεκμηρίωση επιλεξιμότητας δαπανών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της. Τα δικαιολογητικά της περ. iν του σημείου 7 υποβάλλονται και στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο εμπεριέχονται δαπάνες αγοράς μέρους των στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της. Επισημαίνεται ότι η αγορά μέρους των στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει, αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για ΜΜΕ (και όχι για μεγάλες επιχειρήσεις) αλλά δεν εξασφαλίζει από μόνη της το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης ο οποίος τεκμηριώνεται μόνον εφόσον το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε μία εκ των περιπτώσεων α, β, γ ή δ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 4399/2016.
 9. 9. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας χρηματοδότησης του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το φορέα μέσω ιδίων κεφαλαίων. Η τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου αναφέρεται στο συνολικό αιτηθέν ενισχυόμενο κόστος αυτού που προκύπτει μετά την εφαρμογή των ορίων και περιορισμών του νόμου 4399/2016 (π.χ. περιορισμοί άρθρων 8, 9 και 11) και της οικείας απόφασης προκήρυξης καθεστώτος, αφού αφαιρεθεί το ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης εφόσον προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα.
  1. 9.1. Αύξηση κεφαλαίου με νέες εισφορές Σε περίπτωση που σύνολο ή τμήμα των ιδίων κεφαλαίων πρόκειται να καλυφθεί με αύξηση κεφαλαίου του φορέα από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων/μελών, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, υποβάλλεται απόφαση Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) για την υποβολή αιτήματος υπαγωγής στο ν. 4399/2016 και τον τρόπο χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου. Επιπρόσθετα, υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
   1. i. Αν οι συμμετέχοντες στο φορέα είναι Φυσικά Πρόσωπα η δυνατότητα καταβολής του απαιτούμενου ποσού είναι δυνατό να τεκμηριώνεται με:
    • - τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των φυσικών προσώπων και τα μέσα διαθέσιμα υπόλοιπα του προηγούμενου μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής,
    • - βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους και η μέση αξία του προηγούμενου μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
    Οι βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρουν όλες την ίδια ημερομηνία διαθέσιμων υπολοίπων ή και αποτίμησης αξιών. Εφόσον η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με κεφάλαια εξωτερικού, προκειμένου ο φορέας να τεκμηριώσει τη βαθμολογία του Δείκτη για τη χρήση κεφαλαίων εξωτερικού θα πρέπει στις παραπάνω βεβαιώσεις να αποδεικνύεται ότι τα εν λόγω κεφάλαια έχουν παραμείνει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού για τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Σε περίπτωση βεβαιώσεων κατοχής κινητών αξιών, αυτές θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από εταιρείες διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων του εξωτερικού και να τεκμηριώνεται η κατοχή καθώς και η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου για ένα χρόνο πριν την αίτηση υπαγωγής.
   2. ii. Σε περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης είναι συνεταιρισμός και εφόσον η συμμετοχή κάθε μέλους στην αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου για τους σκοπούς της επένδυσης, δεν υπερβαίνει τις 5.000 €, είναι δυνατό, αντί των παραπάνω δικαιολογητικών να υποβληθεί μόνο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
   3. iii. Αν οι μέτοχοι-εταίροι του φορέα είναι Νομικά πρόσωπα υποβάλλονται για το καθένα: οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και οριστικό ισοζύγιο της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης για εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ’ Κατηγορίας (εκτός αν έχουν ήδη υποβληθεί με τη Δήλωση ΜΜΕ για τον υπολογισμό του μεγέθους, οπότε δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή) ή, για εταιρείες που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, καταρτισθείς προς τούτο ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και ισοζύγιο λογαριασμών του προηγούμενου μήνα υπογεγραμμένα από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Σε περίπτωση που η συμμετοχή του νομικού πρόσωπου στην αύξηση κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, δεν προέλθει από υφιστάμενα διαθέσιμα, αλλά απαιτείται για το σκοπό αυτό προηγούμενη αύξηση του κεφαλαίου από νέες εισφορές των μετόχων/εταίρων του, υποβάλλονται:
    • - απόφαση της Γ.Σ. της μετόχου ή του Δημοτικού Συμβουλίου (εφόσον ο φορέας της επένδυσης είναι δημοτική επιχείρηση), για τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου του φορέα για τους σκοπούς της επένδυσης
    • - κατά περίπτωση (για φυσικό ή νομικό πρόσωπο), τα δικαιολογητικά των προηγούμενων εδαφίων.
   4. iv. Σε περίπτωση επενδυτικών φορέων εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, αντί των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλεται η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
   5. v. Για την τεκμηρίωση της βαθμολογίας του Δείκτη για τη χρήση κεφαλαίων εξωτερικού, στις περιπτώσεις μετόχων - νομικών προσώπων, πλέον των παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, θα πρέπει να υποβάλλονται και οι βεβαιώσεις τραπεζών ή εταιρειών διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων του εξωτερικού, όπως προβλέπονται ανωτέρω για τους μετόχους - φυσικά πρόσωπα.
   6. vi. Σε περίπτωση που η αύξηση κεφαλαίου του φορέα πρόκειται να καλυφθεί με μετρητά που θα προέλθουν από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων (αποκλειστικά γήπεδα ή κτίρια) των μετόχων του, υποβάλλονται:
    • - αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ όπου αποτυπώνεται η αντικειμενική αξία των εν λόγω ακινήτων. Σε περίπτωση εκποίησης ακινήτου, για το οποίο δεν προσδιορίζεται η αντικειμενική αξία στο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ (π.χ. γήπεδα), υποβάλλεται εκτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή ή βεβαίωση συμβολαιογράφου (της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο) με τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας
    • - βεβαίωση από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ότι τα εν λόγω ακίνητα είναι ελεύθερα βαρών ή με αναφορά του είδους και του ύψους αυτών
    • - στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας πώλησης του παγίου (επιστολή από τον υποψήφιο αγοραστή για την πρόθεση αγοράς του ακινήτου προς πώληση και το προσφερόμενο τίμημα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
  2. 9.2. Αύξηση κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής Σε περίπτωση που η αύξηση κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο έχει πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, υποβάλλονται:
   • • Νομιμοποιητικά στοιχεία αύξησης και καταβολής του κεφαλαίου από τα οποία και να προκύπτει ότι αυτή πραγματοποιήθηκε για το σκοπό της επένδυσης. Αναλυτικότερα:
    • - Σε περίπτωση κεφαλαιουχικών εταιρειών:
     1. (1) Απόσπασμα απόφασης Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου για το σκοπό της προτεινόμενης επένδυσης.
     2. (2) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ καταχώρισης της απόφασης αύξησης
     3. (3) Καταθετήρια του εισφερόμενου ποσού από τους μετόχους όπου θα αναγράφεται η αιτιολογία καταβολής
     4. (4) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ της πιστοποίησης καταβολής της αύξησης ή αντίγραφο της σχετικής καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.
    • - Σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών: Πράξη τροποποίησης καταστατικού, κατατεθειμένη στο ΓΕΜΗ και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ της εν λόγω καταχώρισης, αναφορικά με την πραγματοποιηθείσα αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, όπου θα αναγράφεται ο σκοπός της.
   • • Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του κεφαλαίου της αύξησης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής (βεβαίωση μέσου υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού του τελευταίου μηνός καθώς και πρόσφατο απόσπασμα ισοζυγίου στο οποίο εμφανίζονται τα υπόλοιπα των εν λόγω λογαριασμών για επιχειρήσεις με βιβλία Γ΄ Κατηγορίας).
   • • Σημειώνεται ότι ως χρόνος της αύξησης θεωρείται:
    1. α) για τις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση πιστοποίησης της καταβολής: η ημερομηνία ανακοίνωσης από το Γ.Ε.Μ.Η (ή το οικείο Μητρώο) της καταχώρισης πιστοποίησης της καταβολής του ποσού της αύξησης
    2. β) για τις λοιπές επιχειρήσεις: η ημερομηνία ανακοίνωσης από το Γ.Ε.Μ.Η (ή το οικείο Μητρώο) της καταχώρισης της τροποποίησης του καταστατικού
  3. 9.3. Κεφαλαιοποίηση ή ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών ή κερδών εις νέον Σε περίπτωση που σύνολο ή τμήμα των ιδίων κεφαλαίων πρόκειται να καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση ή ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών ή κερδών εις νέον:
   • • Για υφιστάμενες εταιρείες με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Γ κατηγορίας), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καλύπτονται από τα Οικονομικά στοιχεία του φορέα που υποβάλλονται σύμφωνα με το εδάφιο 5 της παρούσας (Οικονομικά στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου, όπως τηρούνται κατά περίπτωση)
   • • Για υφιστάμενες εταιρείες με απλογραφικό σύστημα (βιβλία Β κατηγορίας), αυτός ο τρόπος κάλυψης ιδίων κεφαλαίων δεν γίνεται αποδεκτός.
   • • Για την τεκμηρίωση του τρόπου σχηματισμού των φορολογηθέντων αποθεματικών (από πραγματοποιηθέντα έσοδα του φορέα) και της δυνατότητας διάθεσης τους για τον σκοπό της επένδυσης, υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά για τις χρήσεις στις οποίες σχηματίστηκαν:
   • • Ισοζύγιο των λογαριασμών: ΕΛΠ:46 (Αποθεματικά νόμων) και 48 (Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά). Σε περίπτωση που οι χρήσεις αναφέρονται σε ΕΓΛΣ: 41.03, 41.04, 41.05.
   • • Ισολογισμό για τις σχετικές χρήσεις σχηματισμού τους.
   • • Το προσάρτημα του παραπάνω ισολογισμού, το οποίο στο στοιχείο (12) «Στοιχεία Καθαρής θέσης», υποχρεωτικά πρέπει να έχει ανάλυση κάθε αποθεματικού, με σύντομη περιγραφή του σκοπού του και της κίνησης που παρουσίασε στην περίοδο (Μόνο για μικρές, μεσαίες, μεγάλες - όχι για πολύ μικρές βάσει κριτηρίων ΕΛΠ). Ο αριθμός (12) και η περιγραφή «Στοιχεία Καθαρής θέσης» στο προσάρτημα είναι ενδεικτικός και μπορεί να διαφέρει αριθμητικά ή λεκτικά, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε οντότητας. Ωστόσο, σίγουρα θα υπάρχει σχετική αναφορά καθώς είναι υποχρέωση του Άρθρου 29 του ν. 4308/2014.
   • • Κατάσταση Μεταβολών καθαρής θέσης, όπου φαίνονται αναλυτικά το αρχικό-τελικό υπόλοιπο και οι μεταβολές στην κάθε χρήση των αποθεματικών (Μόνο για Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις βάσει κριτηρίων ΕΛΠ).
   • • Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των φορέων για τα έτη στα οποία σχηματίστηκαν αποθεματικά από την διανομή κερδών.
  4. 9.4. Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης Σε περίπτωση που σύνολο ή τμήμα των ιδίων κεφαλαίων πρόκειται να καλυφθεί με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης που αφορούν αποκλειστικά σε γήπεδα, κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό
   • • Απόσπασμα του Μητρώου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της επιχείρησης υπογεγραμμένο από το λογιστή, για τα πάγια προς εκποίηση.
   • • Στοιχεία τεκμηρίωσης της πρόθεσης αγοράς του παγίου (Επιστολή πρόθεσης αγοράς από τον υποψήφιο αγοραστή όπου θα αναγράφονται τα πάγια προς πώληση και το αντίστοιχο τίμημα τους, με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής).
   • • Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας των στοιχείων ενεργητικού κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής: Στην περίπτωση γηπέδων/κτιρίων.
   • • Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ για το εν λόγω ακίνητο της επιχείρησης ή των μετόχων που έχουν στην κατοχή τους το ακίνητο. Στην περίπτωση γηπέδων ή ακινήτων, για τα οποία δεν προσδιορίζεται η αντικειμενική αξία στο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, λαμβάνεται υπόψη η εκτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή ή βεβαίωση συμβολαιογράφου (της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο) με τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας.
   • • Βεβαίωση από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ότι το εν λόγω ακίνητο είναι ελεύθερο βαρών. Στην περίπτωση μηχανημάτων.
   • • Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι τα εν λόγω πάγια προς εκποίηση είναι εξοφλημένα και ελεύθερα βαρών (δεν είναι υποθηκευμένα ή προσημειωμένα).
   • • Βεβαίωση με την εκτίμηση της αξίας των παγίων προς εκποίηση από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή.
   Η περίπτωση εκποίησης παγίων κατά τα παραπάνω, δεν θα θεωρηθεί δυνατή σε περίπτωση που το σύνολο ή τμήμα τους περιλαμβάνονται στις εξασφαλίσεις έγκρισης δανείων για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.
 10. 10. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας χρηματοδότησης του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το φορέα με εξωτερική χρηματοδότηση Η τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου αναφέρεται στο συνολικό αιτηθέν ενισχυόμενο κόστος που προκύπτει μετά την εφαρμογή των ορίων και περιορισμών του νόμου 4399/2016 (π.χ. περιορισμοί άρθρων 8, 9 και 11) και της οικείας απόφασης προκήρυξης καθεστώτος. Η δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με τη λήψη δανείου, τεκμηριώνεται με την υποβολή ενός εκ των παρακάτω δικαιολογητικών:
  1. i. Πρόθεση ή έγκριση χορήγησης δανείου από Τράπεζα ή άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό, στην οποία αναφέρονται το ύψος, ο σκοπός, η διάρκεια, το επιτόκιο, η περίοδος χάριτος, οι εξασφαλίσεις για την χορήγηση του δανείου. Στην επιστολή πρόθεσης χορήγησης ή έγκρισης δανείου αναφέρονται σαφώς το αντικείμενο, ο τόπος και το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση χορήγησης δανείου από fund υποβάλλονται τα εξής:
   1. α) απόφαση της επενδυτικής επιτροπής του fund για τη χορήγηση δανείου χρηματοδότησης της επένδυσης
   2. β) βεβαίωση καταχώρισης του fund από την αρμόδια Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  2. ii. Στην περίπτωση που στις εξασφαλίσεις του δανείου εμπεριέχεται ενεχυρίαση μετρητών και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου αιτείται τη χρηματοδότηση τμήματος του επενδυτικού σχεδίου και με ίδια κεφάλαια, προκειμένου να αποδεικνύεται η επάρκεια των τελευταίων, αυτά θα πρέπει να υπερβαίνουν το απαιτούμενο ποσό τουλάχιστον κατά το ποσό της ενεχυρίασης. Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της Α.Ε. (Δ.Σ. ή Γ.Σ.) για την έκδοση ομολογιακού δανείου και βεβαίωση γνωστοποίησης της στο ΓΕΜΗ. Στην απόφαση αναφέρεται ο σκοπός, το είδος, το ύψος, οι εξουσιοδοτήσεις και λοιποί όροι του δανείου.
  3. iii. Εναλλακτικά, ο φορέας δύναται να υποβάλει επιστολή του νομίμου εκπροσώπου του για την πρόθεση λήψης δανείου κατά τα ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή, για την ανάλυση της βιωσιμότητας και τον υπολογισμό του δείκτη Ικανότητας Αποπληρωμής Τοκοχρεωλυσίων, θα θεωρηθεί ότι ο φορέας λαμβάνει δάνειο συγκεκριμένης διάρκειας και επιτοκίου, τα οποία θα ορίζονται στο σχετικό πίνακα του Προσαρτήματος της Οικονομοτεχνικής Μελέτης (Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα).
 11. 11. Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης. Υποβάλλονται:
  • • οι υποβληθείσες ΑΠΔ για τους τελευταίους 12 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας της επιχείρησης αρχείο xls (Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης) με την ονομαστική κατάσταση των εργαζομένων για το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την αίτηση υπαγωγής (βάσει υποδείγματος αναρτημένου στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόμου), ή σχετική εκτυπωμένη αναφορά πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης που περιέχει τα στοιχεία του υποδείγματος
  • • Στην περίπτωση που ο φορέας λαμβάνει βαθμολογία για την αύξηση της απασχόλησης με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό (ποσοστό % πτυχιούχων στις νέες θέσεις εργασίας), υποβάλλεται με συμπληρωματικό έγγραφο ονομαστική κατάσταση των απασχολούμενων πτυχιούχων εφόσον δεν επισημαίνονται στο παραπάνω αρχείο xls ή δεν προκύπτει από τις υποβληθείσες καταστάσεις μισθοδοσίας.
 12. 12. Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε μισθωμένο χώρο (γήπεδο ή ακίνητο).
  1. i. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε νέο ιδιόκτητο χώρο, υποβάλλονται τίτλος κυριότητας και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.
  2. ii. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε μη ιδιόκτητο χώρο, υποβάλλεται σύμβαση μίσθωσης με αντίστοιχη εγγραφή δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ. Σε άλλη περίπτωση, δήλωση ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα) για την πρόθεση πώλησης ή μίσθωσης για το σκοπό της επένδυσης, στην οποία θα αναφέρονται και οι όροι αυτής (κόστος, διάρκεια, κ.α.). Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες ανέγερσης, ή επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων, θα πρέπει στους όρους της μίσθωσης να τεκμηριώνεται διάρκεια κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από την εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.
  3. iii. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.), υποβάλλονται:
   1. α) συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης του οικοπέδου ή αντίστοιχη βεβαίωση για τη δυνατότητα χρήσης του οικοπέδου με αναφορά στους όρους αυτού ότι το δικαίωμα χρήσης παρέχεται για διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής και
   2. β) βεβαίωση νόμιμης υπόστασης και λειτουργίας του ειδικού φορέα υποδοχής
   3. γ) Σαφής αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση του Προσαρτήματος της παρούσης ότι εντός του χώρου υποδοχής δεν ασκείτο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής ίδια ή παρεμφερής (ίδιο τετραψήφιο ΚΑΔ) οικονομική δραστηριότητα από τον φορέα.
 13. 13. Έγκριση χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού Υποβάλλονται:
  • • Έγκριση χρηματοδοτικής μίσθωσης στην οποία αναφέρονται το είδος και το κόστος του εξοπλισμού, η διάρκεια της μίσθωσης, το επιτόκιο, οι όροι για την απόκτηση της κυριότητας του εξοπλισμού με τη λήξη της μίσθωσης και λοιποί όροι.
  • • Σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 14. 14. Συνδρομή κριτηρίων άρθρου 12/Τεκμηρίωση Βαθμολογίας σχετικών Δεικτών
  1. 14.1. Στοιχεία τεκμηρίωσης εξωστρεφούς επιχείρησης (αφορά μόνον ΜΜΕ) Για την τεκμηρίωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. α του άρθρου 12 του ν. 4399/2016:
   • - για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας, εξετάζεται το Έντυπο Ε3 των τεσσάρων τελευταίων ετών πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, το οποίο υποβάλλεται με τα γενικά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.
   • - για επιχειρήσεις με βιβλία Β’ κατηγορίας, υποβάλλονται οι Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2) των τεσσάρων τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (εξετάζονται οι κωδικοί 342, 345, 348)
   Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός της «εξωστρεφούς επιχείρησης» δεν αποδίδεται σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε εταιρίες που δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
  2. 14.2. Στοιχεία τεκμηρίωσης της ιδιότητας της καινοτόμου επιχείρησης (αφορά μόνον ΜΜΕ) Προκειμένου να τεκμηριώνεται ο απαιτούμενος λόγος δαπανών έρευνας και ανάπτυξης προς τις λειτουργικές δαπάνες σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. β του άρθρου 12 του ν. 4399/2016 υποβάλλονται:
   • • Για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό σύστημα (βιβλία Γ κατηγορίας): Οικονομική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ισοζύγιο (31/12) σε κατάλληλη ανάλυση ώστε να τεκμηριώνονται οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, για τη μία εκ των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής για την οποία πληρείται το κριτήριο.
   • • Για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό σύστημα (βιβλία Β κατηγορίας): εξετάζεται το Έντυπο Ε3 των τριών τελευταίων ετών πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, το οποίο υποβάλλεται με τα γενικά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης (ποσό κωδικού 318).
   Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός της «καινοτόμου» δεν αποδίδεται σε μεγάλες επιχειρήσεις.
  3. 14.3. Στοιχεία τεκμηρίωσης της συγχώνευσης, ή της πρόθεσης συγχώνευσης, ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της νόμιμης υπόστασης και λειτουργίας αυτών Υποβάλλονται τα εξής:
   • • Για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες ΜΜΕ: Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της για τη συγχώνευση,, στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή της εταιρείας που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση και η μετοχική/εταιρική της σύνθεση. Σε περίπτωση που η συγχώνευση έχει ήδη πραγματοποιηθεί, υποβάλλεται το καταστατικό της εταιρείας μετά τη συγχώνευση και βεβαίωση γνωστοποίησης του στο ΓΕΜΗ.
   • • Τα δικαιολογητικά της παραγράφου Γ.3 της παρούσας για τη νόμιμη υπόσταση κάθε μίας από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις.
   • • Τα δικαιολογητικά του εδαφίου 6 της παρούσας, από τα οποία προκύπτει το μέγεθος και η ανεξαρτησία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, με βάση την εταιρική σύνθεση τους κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4399/2016 (22-6-2016).
  4. 14.4. Στοιχεία τεκμηρίωσης της αύξησης της απασχόλησης (αφορά μόνον ΜΜΕ) Υποβάλλονται οι υποβληθείσες ΑΠΔ για τους τελευταίους 12 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής (λογίζεται ως πρώτο έτος για τον υπολογισμό) και για το 12μηνο από τον 25ο έως τον 36ο μήνα πριν την αίτηση υπαγωγής (λογίζεται ως τρίτο έτος), συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός «αύξησης της απασχόλησης» δεν αποδίδεται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν σε λειτουργία τουλάχιστον 36 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
  5. 14.5. Στοιχεία τεκμηρίωσης της αυξημένης προστιθέμενης αξίας (σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους) Ο δείκτης υπολογίζεται με βάση το σχετικό Παράρτημα της προκήρυξης. Υποβάλλονται:
   • - Β’ Προσωρινό Ισοζύγιο της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, σε ανάλυση τουλάχιστον τριτοβάθμιων λογαριασμών, υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο και τον λογιστή της εταιρίας. Σχετικά με τις επιχειρήσεις που τηρούν Β’ κατηγορίας βιβλία, σημειώνεται ότι μπορούν να προσκομίσουν Ε3 με φορολογική αναμόρφωση και ισοζύγιο.
   • - Εξετάζονται επιπλέον τα Έντυπα Ε3 και Ν καθώς και ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός, που υποβάλλονται με τα γενικά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.
 15. 15. Στοιχεία τεκμηρίωσης βαθμολογίας για την αξιοποίηση αργούντος κτιριακού δυναμικού ή διατηρητέου κτιρίου
  1. i. Αξιοποίηση αργούντος κτιρίου: στοιχεία τεκμηρίωσης για τη μη λειτουργία του κτιρίου τουλάχιστον κατά τα τρία τελευταία χρόνια (36 μήνες) πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής (λογαριασμοί παροχών νερού, ηλεκτρικού ρεύματος με μηδενικές καταναλώσεις ή αντίστοιχες βεβαιώσεις διακοπής των παροχών για το παραπάνω διάστημα).
  2. ii. Αξιοποίηση διατηρητέου κτιρίου: ΦΕΚ δημοσίευσης της πράξης χαρακτηρισμού διατηρητέου κτιρίου.
 16. 16. Στοιχεία τεκμηρίωσης υφιστάμενων δανείων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για τον υπολογισμό του σχετικού Δείκτη (Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων δανείων μετά την επένδυση) Για τα υφιστάμενα δάνεια του φορέα, υποβάλλεται επίκαιρη επιστολή του φορέα χορήγησης κάθε δανείου, για τις μελλοντικές τοκοχρεωλυτικές δόσεις μέχρι την αποπληρωμή τους. Για τις υφιστάμενες μισθώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης υποβάλλεται επίκαιρη επιστολή του φορέα χορήγησης στην οποία αναφέρονται τα μελλοντικά μισθώματα (με ανάλυση τοκοχρεολυσίου)
 17. 17. Στοιχεία τεκμηρίωσης χαρακτήρα κινήτρου Για υφιστάμενους φορείς με βιβλία Γ΄ κατηγορίας, υποβάλλεται 4θμια ανάλυση του λογαριασμού λογιστικής 15 «Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση» για τα υποβληθέντα ισοζύγια
  1. α) του οριστικού της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και
  2. β) του ισοζυγίου του προηγούμενου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
  Σε περίπτωση που εμφανίζονται χρεωστικά υπόλοιπα, υποβάλλεται αναλυτική περιγραφή των δαπανών και των έργων στα οποίες αφορούν και σχετική τεκμηρίωση (π.χ. παραστατικά δαπανών, δελτία αποστολής, συμβάσεις έργου, κ.α.) προκειμένου να τεκμηριώνεται ότι δεν υπάρχει έναρξη εργασιών του υπό εξέταση επενδυτικού σχεδίου πριν την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής. Για την τεκμηρίωση στοιχείων της αίτησης υπαγωγής δύναται να υποβληθούν εναλλακτικά δικαιολογητικά αυτών που ορίζονται στο παρόν, ίσης νομιμοποιητικής βαρύτητας, μόνο εφόσον τα οριζόμενα δεν έχουν εφαρμογή για το συγκεκριμένο σημείο ελέγχου, σύμφωνα με αιτιολόγηση που πρέπει να παρέχεται από το φορέα και πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνουν το σχετικό σημείο ελέγχου. Η επάρκεια των εν λόγω δικαιολογητικών ως προς την τεκμηρίωση των σχετικών στοιχείων της αίτησης υπαγωγής, αξιολογείται κατά τον έλεγχο νομιμότητας.
 18. 18. Πρόσθετα δικαιολογητικά επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής. Για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής υποβάλλονται επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά:
  1. i. Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ότι για το επενδυτικό σχέδιο δεν απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Ε.Π.Ε.) ή σε περίπτωση που απαιτείται ΕΠΕ,
   1. α) εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Ε.Π.Ε.) και
   2. β) άδεια κατασκευής σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 129229/24-11-2017 (Β’ 4122). Εφόσον τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής ενώ απαιτούνται, ο φορέας υποβάλει με την αίτηση υπαγωγής, δήλωση ότι δεσμεύεται να τα προσκομίσει στο φορέα υποδοχής πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.
  2. ii. Δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση όρων και προϋποθέσεων των παραγράφων 3, 5, 6 του Άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 129229/24-11-2017 (Β’ 4122), κατά περίπτωση, ανάλογα με το αντικείμενο και τις δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

«Πρώτο Προσάρτημα Παραρτήματος 1: Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για το Καθεστώς Ενισχύσεων Γενικής Επιχειρηματικότητας του ν. 4399/2016». 

Η φράση εντός εισαγωγικών αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 4 της υ.α. 93321/18 (Β΄4131).

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας « ....... » ή σε περίπτωση υπό σύσταση επιχείρησης ως συμμετέχων εταίρος σε αυτή δηλώνω ότι:

 1. α) Τα αναγραφόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση υποβολής καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και αρχεία που περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό φάκελο της πρότασης είναι, ακριβή και αληθή. Σε περίπτωση αντιφατικών υποβαλλόμενων στοιχείων θα λαμβάνονται υπόψη αυτά που έχουν δηλωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
 2. β) Έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της προκήρυξης και των παραρτημάτων αυτής καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν σε περίπτωση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος.
 3. γ) Έχω λάβει γνώση ότι το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 5.000.000 ευρώ (με την επιφύλαξη του άρθρου 67 του ν. 4399/2016), οι παρεχόμενες ενισχύσεις ανά φορέα επένδυσης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν σωρευτικά τα 10.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20.000.000 ευρώ συμπεριλαμβάνων και των ενισχύσεων του συνόλου των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του ΓΑΚ.
 4. δ) Ο φορέας της επένδυσης δεν έχει υποβάλει και δεν προτίθεται να υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες με αυτές που προτείνονται προς ενίσχυση στο παρόν.
 5. ε) Το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο στο σύνολο του ή εν μέρει δεν έχει υπαχθεί και δεν θα υποβληθεί προς υπαγωγή στο ίδιο ή άλλο καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016, προγενέστερων αναπτυξιακών νόμων ή σε καθεστώς «ήσσονος σημασίας» (de minimis).
 6. στ) Δεν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 4 της προκήρυξης.
 7. ζ) Η ημερομηνία έναρξης του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου θα είναι μεταγενέστερη των τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης οποιασδήποτε άλλης ενισχυόμενης αρχικής επένδυσης του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου, περιλαμβανομένων και των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων) στην ίδια περιφέρεια (NUTS 3) του Κανονισμού (ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 154) ανεξαρτήτως καθεστώτος ενίσχυσης. Σε διαφορετική περίπτωση γνωρίζω ότι τα επενδυτικά σχέδια θεωρούνται ως ένα ενιαίο (άρθρο 4 παρ. 1 της προκήρυξης και σε περίπτωση που αθροιστικά το επιλέξιμο κόστος τους υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000 €) θα γίνει εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4399/2016. Για το λόγο αυτό παραθέτω τα κάτωθι στοιχεία των υπολοίπων επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στον ανωτέρω περιορισμό της τριετίας: Ενδεικτικά αναφέρονται για κάθε επενδυτικό σχέδιο:
  • • Περιοχή υλοποίησης κατά NUTS 3
  • • Επωνυμία και ΑΦΜ επιχείρησης
  • • Αρ. φακέλου επενδυτικού σχεδίου
  • • Αρ. πρωτ. και ημ/νία Αίτησης Υπαγωγής
  • • Αρ. πρωτ. και ημ/νία Απόφασης Υπαγωγής / Ένταξης σε Καθεστώς
  • • Ημερομηνία έναρξης εργασιών:
  • • Αρ. πρωτ. και ημ/νία Απόφασης Ολοκλήρωσης:
  • • Συνολικό επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου και συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο (βάσει είτε της υποβληθείσας αίτησης υπαγωγής, είτε της τελευταίας τροποποιημένης απόφασης υπαγωγής είτε της δημοσιευμένης απόφασης ολοκλήρωσης (παρατίθενται τα στοιχεία ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το επενδυτικό σχέδιο).
 8. η) Υποβάλλω τα ανωτέρω στοιχεία για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις υπαγωγής, για λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και των συνεργαζόμενων ή/και συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων στις παρεχόμενες ενισχύσεις του ν. 4399/2016.
 9. θ) Ο φορέας δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί ή εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά.
 10. ι) Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου:
  • • δεν είναι προβληματική επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 18 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ.,
  • • δεν έχει προβεί σε μετεγκατάσταση -όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 61α του τροποποιημένου Γ.Α.Κ. με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017- στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, κατά τη διετία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και δεν θα το πράξει εντός περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.
  • • δεν πραγματοποιεί το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.
   1. (α) δεν έχει ανατεθεί στο φορέα η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
   2. (β) δεν έχει ανατεθεί στο φορέα από το κράτος αποκλειστικά η προσφορά υπηρεσιών και
   3. (γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία του φορέα με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21 της προκήρυξης (μόνο σε περίπτωση που ο φορέας είναι δημόσια ή δημοτική επιχείρηση ή θυγατρική αυτών).
  • • έχει λάβει σαφή γνώση ότι το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλει είναι εναρμονισμένο και υπακούει στους περιορισμούς σχετικά με την σώρευση ενισχύσεων που προβλέπουν η παρ. 2 του άρθρου 4 της προκήρυξης.
  1. ια) Τουλάχιστον το 25% χρηματοδότησης (μέσω ιδίων κεφαλαίων ή εξωτερικής χρηματοδότησης) του επιλέξιμου κόστους του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.
  2. ιβ) Κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου η δικαιούχος επιχείρηση (υφιστάμενη, υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση) θα έχει αποκτήσει την νομική μορφή, την εταιρική σύνθεση, την κατηγορία βιβλίων και την έδρα (ή το υποκατάστημα της επιχείρησης στην ελληνική επικράτεια) όπως αυτά αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία του ερωτηματολογίου της αίτησης υπαγωγής στο ΠΣΚΕ.
  3. ιγ) Δεν υφίσταται σχέση μεταξύ του φορέα της επένδυσης και του πωλητή και τα πάγια στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται από επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει δεν έχουν στο παρελθόν ενισχυθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων (μόνο στην περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο εμπεριέχει την αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει).
  4. ιδ) Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού η αγορά των οποίων ενισχύεται από το επενδυτικό σχέδιο
   1. (α) θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση,
   2. (β) θα περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και
   3. (γ) αγοράζονται από πωλητή μεταξύ του οποίου και του φορέα της επένδυσης δεν υφίσταται καμία σχέση εξάρτησης (μόνο στην περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο εμπεριέχει δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού).
  5. ιε) Το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο διασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος των ευπαθών ομάδων, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά.
  6. ιστ) Οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση (έχει εφαρμογή μόνο για την περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο λαμβάνει την ενίσχυση της επιδότησης κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης).
  7. ιζ) Το επενδυτικό σχέδιο αφορά νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή (NUTS 3). Ως νέα οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός ΚΑΔ στατιστικής ταξινόμησης) με ήδη ασκούμενη από το φορέα δραστηριότητα, (αφορά μόνο μεγάλες επιχειρήσεις και εφόσον ο τόπος εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 107 παρ. 3 στοιχείο γ’ της Συνθήκης).
  8. ιη) Το επενδυτικό σχέδιο αφορά νέα οικονομική δραστηριότητα εντός του φορέα υποδοχής. Ως νέα οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός ΚΑΔ στατιστικής ταξινόμησης) με ήδη ασκούμενη από το φορέα δραστηριότητα, (αφορά μόνο επενδυτικά σχέδια που έχουν ως τόπο εγκατάστασης φορέα υποδοχής της περ. η του Άρθρου 12 και εφόσον ο φορέας είναι υφιστάμενη μονάδα εντός του ίδιου χώρου υποδοχής)
  9. ιθ) Αποδέχομαι οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων στοιχείων από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές, καθώς και τη διασταύρωση αυτών με τα στοιχεία που παρέχονται από τα πληροφοριακά συστήματα δημοσίων υπηρεσιών και ασφαλιστικών οργανισμών (ΠΣΚΕ, ΟΠΣ, TAXIS κ.λπ.).

Οι υπογράφοντες
Ο νόμιμος εκπρόσωπος
Ή σε περίπτωση υπό σύσταση εταιρίας:
Όλοι οι εταίροι που θα συμμετάσχουν στην εταιρική σύνθεση του φορέα

«Δεύτερο Προσάρτημα Παραρτήματος 1: Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για το Καθεστώς Ενισχύσεων Γενικής Επιχειρηματικότητας του ν. 4399/2016, στο πλαίσιο της C(2018)4206 final / 7-6-2018 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας «_» ή σε περίπτωση υπό σύσταση επιχείρησης ως συμμετέχων εταίρος σε αυτή δηλώνω ότι:

Σε συνέχεια της αίτησής μου με αριθμό πρωτοκόλλου …. Για υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «…..» στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 δεσμεύομαι να υποβάλλω στη ΓΔΙΕ με τρόπο που θα υποδεικνύεται από την υπηρεσία τα κάτωθι δεδομένα της επιχείρησής μου για διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανεξάρτητα εάν το επενδυτικό μου σχέδιο ενισχυθεί από τον αναπτυξιακό νόμο.

 1. 1) Απασχόληση επιχείρησης
 2. 2) Απασχόληση κατόχων πτυχίου Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης
 3. 3) Μετεγκατάσταση επιχείρησης μετά την ενίσχυση
 4. 4) Κύκλος εργασιών επιχείρησης
 5. 5) Κεφάλαιο επιχείρησης
 6. 6) Επενδύσεις επιχείρησης
 7. 7) Ίδια Κεφάλαια
 8. 8) Καθαρή θέση επιχείρησης
 9. 9) Εξαγωγές ως ποσοστό (%) του κύκλου εργασιών της επιχείρησης
 10. 10) Κέρδη προ φόρων επιχείρησης
 11. 11) Φόροι επιχείρησης
 12. 12) Επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη
 13. 13) Επενδύσεις σε καινοτομία

Οι υπογράφοντες
Ο νόμιμος εκπρόσωπος
Ή σε περίπτωση υπό σύσταση εταιρίας:
Όλοι οι εταίροι που θα συμμετάσχουν στην εταιρική σύνθεση του φορέα». 

Η τελεύταια παράγραφος του πρώτου προσαρτήματος του παραρτήματος 1 πρόστέθηκε με το άρθρο 4 της υ.α. 93321/18 (Β΄4131).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κατά το στάδιο «ελέγχου νομιμότητας» ο αξιολογητής καλείται να εκτελέσει τις εξής ενέργειες αναφορικά με υποβληθείσες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου:

 1. 1. Να προσδιορίσει τις μη επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου βάσει των όσων ορίζονται στον ΓΑΚ 651/2014, το νόμο 4399/2016 και την οικεία απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος.
 2. 2. Να ανακατανείμει τις δαπάνες στις ορθές κατηγορίες ενισχύσεων, με κριτήριο το αν αυτές συγκαταλέγονται στις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων» ή «εκτός περιφερειακών ενισχύσεων».
 3. 3. Να ανακατανείμει τις δαπάνες στις ορθές ομάδες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στη συνέχεια, σύμφωνα με το Παράρτημα II (Μέρος II) του Άρθρου 11 του ΓΑΚ.
 4. 4. Να ανακατανείμει τις δαπάνες στις ορθές κατηγορίες δαπανών (π.χ. κτηριακές εγκαταστάσεις, λοιπός εξοπλισμός, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.λπ.) όπως αυτές αποτυπώνονται στη συνέχεια.

Κάθε δαπάνη μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη μόνο εφόσον εντάσσεται αποκλειστικά σε μία εκ των κατηγοριών δαπανών που αναφέρονται στη συνέχεια και εφόσον περιληφθεί στα αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση.

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (Άρθρο 8 ν. 4399/2016)

 1. 1. Ως επιλέξιμες δαπάνες «περιφερειακών ενισχύσεων» των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων νοούνται οι κάτωθι, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων:
  1. α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,
  2. β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,
  3. γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος ενισχύεται μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις α’ ή/και β ’.
 2. 2. Ως επιλέξιμο κόστος ορίζεται το κόστος των δαπανών, οι οποίες επιτρέπεται να ενισχυθούν βάσει του ενωσιακού και εθνικού δικαίου. Ως ενισχυόμενο κόστος ορίζεται το μέρος των επιλέξιμων δαπανών, το οποίο τελικά ενισχύεται βάσει των ορίων και περιορισμών (μέγιστα ποσοστά, ανώτατα ποσά) του ν. 4399/2016 και της οικείας προκήρυξης καθεστώτος.
 3. 3. Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:
  1. α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της περιπτώσεις γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 4399/2014 (Τομέας Τουρισμού) και στο 70% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 (Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους -logistics). Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
  2. β. Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ενισχυόμενη ΜΜΕ, που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
   1. αα. η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
   2. ββ. η αγορά πραγματοποιείται από το φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή,
   3. γγ. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,
   4. δδ. τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν μπορούν να είναι παλαιότερα των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους. Σε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία ενεργητικού έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων, εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες του υποβαλλομένου επενδυτικού σχεδίου.
  3. γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
  4. δ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
  5. ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 4. 4. Οι επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:
  1. α. μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
  2. β. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. Οι ως άνω περιγραφόμενες δαπάνες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
   1. αα. να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένες με το έργο, για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση για επτά (7) έτη σε περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων, πέντε (5) έτη σε περίπτωση μεσαίων και τρία (3) έτη στην περίπτωση των μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων,
   2. ββ. να περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, στην οποία χορηγείται η ενίσχυση,
   3. γγ. να αγοράζονται, σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή.
  Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν αθροιστικά το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.
 5. 5. Στην περίπτωση που οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. α. το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αποτυπωμένης σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) στην επιχειρηματική εγκατάσταση και αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,
  2. β. η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης,
  3. γ. κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και τριών (3) ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσης της.
 6. 6. Δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:
  1. α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,
  2. β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,
  3. γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,
  4. δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί,
  5. ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων,
  6. στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτόν τουλάχιστον για δεκαπέντε (15) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής και έχει νομίμως μεταγραφεί.
  7. ζ. Οι δαπάνες έκδοσης των οικοδομικών αδειών.
 7. 7. Δεν επιτρέπεται η σώρευση ενισχύσεων δαπανών του άρθρου 8 του νόμου 4399/2016 με τις ενισχύσεις δαπανών του άρθρου 9 για την ίδια επιλέξιμη δαπάνη.
 8. 8. Οι δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων κατατάσσονται σε μία μόνο ομάδα δαπανών: «Περιφερειακές Ενισχύσεις - επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ)» η οποία αναλύεται στις κατηγορίες που παρουσιάζονται παρακάτω:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (Άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ)
1 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Συμβατική)
2 ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (Συμβατική)
3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Συμβατική ή/και leasing)
4 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Συμβατική ή/και leasing)
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ (Συμβατική)
6. ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΥΣΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
(Συμβατική)
7. ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Συμβατική)
8. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Συμβατική)

Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (Άρθρο 9 ν. 4399/2016)

Οι δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων κατατάσσονται για τις ανάγκες της παρούσας προκήρυξης σε δύο ομάδες: «Ενισχύσεις προς ΜΜΕ» και «Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις». Στις δαπάνες αυτές παρέχονται άλλες, πλην των περιφερειακών, ενισχύσεις, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Γ.Α.Κ.. Κάθε ομάδα αναλύεται στις κατηγορίες που παρουσιάζονται παρακάτω:

  Επιλέξιμες Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων (Άρθρο 9)
ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ (άρθρο 18 Γ.Α.Κ.)
1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Συμβατική) (μόνο για Νέες ΜΜΕ)
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 Γ.Α.Κ.)
1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (Συμβατική)
(μόνο για Υπό Ίδρυση Μικρές και Πολύ Μικρές)
 1. 1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (άρθρο 18 Γ.Α.Κ.). Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.
  Ως «νέες ΜΜΕ» λογίζονται οι υπό σύσταση ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης τους βάσει της καταχώρισης τους στο Γ.Ε.Μ.Η. ή στα οικεία Μητρώα.
 2. 2. Δαπάνες εκκίνησης (άρθρο 22 Γ.Α.Κ.) για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δαπάνες που πραγματοποιούνται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της οικονομικής μονάδας.
  Ως δαπάνες εκκίνησης νοούνται εκείνες που πραγματοποιούνται για την ίδρυση της οικονομικής μονάδας, την απόκτηση διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωση της. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έξοδα καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του καταστατικού, τα έξοδα δημόσιας προβολής της ιδρύσεως, της καλύψεως του εταιρικού κεφαλαίου, της εκπονήσεως τεχνικών, εμπορικών και οργανωτικών μελετών, τα έξοδα ερευνών, τα έξοδα έκδοσης ομολογιακών δανείων καθώς και τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, νομικών υπηρεσιών και παροχής συμβουλών που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικές εργασίες για κάθε κατηγορία δαπάνης για τις ανάγκες του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ)

1. ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων καθώς και οι κτηριακές κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
α/α Τίτλος Δαπάνες που περιλαμβάνονται
1. Χωματουργικές εργασίες - Θεμελιώσεις Εκσκαφές, επιχωματώσεις, εξυγιάνσεις, αντιστηρίξεις, κ.λπ. που αφορούν την κατασκευή των κτιρίων
2. Κατασκευή φέροντος οργανισμού Σκυρόδεμα, οπλισμός, μεταλλικά στοιχεία, δικτυώματα, πλαίσια, ξύλινα στοιχεία, ζευκτά, μονώσεις, αποστραγγίσεις, κ.λπ.
3. Κατασκευή οργανισμού πληρώσεως Οπτοπλινθοδομές, ξηρά δόμηση, panels, λιθοδομές, μονώσεις, επιχρίσματα, χρωματισμοί, κ.λπ.
4. Χρωματισμοί Χρωματισμοί επί εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων, χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών κ.λπ.
5. Κουφώματα-Υαλοπετάσματα Εξωτερικά και εσωτερικά από αλουμίνιο, ξύλο, πλαστικό, περσίδες όλων των τύπων, κ.λπ.
6. Επικαλύψεις - Επενδύσεις Εξωτερικές και εσωτερικές σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες από ξύλο, πέτρα, μάρμαρο, πλακίδια, γυψοσανίδες, γρανίτες, πετάσματα, κεραμίδια, διακοσμητικά τούβλα, κ.λπ.
7. Μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές Κιγκλιδώματα, εσχάρες, σκάλες, στέγαστρα, ερμάρια, κάθε τύπου κατασκευές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του κτιρίου, κ.λπ.
8. Συνήθεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (ισχυρά-ασθενή ρεύματα) Ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις κτιρίων καθώς και εγκαταστάσεις κλιματισμού - αερισμού (μη συμπεριλαμβανομένων των μονάδων) οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το κτίριο κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο αποχωρισμός τους να μην είναι δυνατό να γίνει χωρίς να προκαλέσει καταστροφή του κτιρίου
9. Συνήθεις υδραυλικές εγκαταστάσεις 
10. Συνήθεις Εγκαταστάσεις Κλιματισμού -αερισμού 
2. ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
α/α Τίτλος Δαπάνες που περιλαμβάνονται
1 Χωματουργικές εργασίες Εκσκαφές, επιχωματώσεις, εξυγιάνσεις, αντιστηρίξεις, κ.λπ. που αφορούν τον Περιβάλλοντα Χώρο και δεν συμπεριλαμβάνονται στη κατασκευή των κτιρίων
2 Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Διαμόρφωση δρόμων, πεζόδρομων και ανοιχτών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων - Πλακοστρώσεις
3 Διαμόρφωση ειδικών χώρων Οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή πισινών, γηπέδων αθλοπαιδιών, παιδικών χαρών κ.λπ.
4 Περίφραξη Οικοπέδου Κατασκευή περιμετρικής περίφραξης οικοπέδου, εγκαταστάσεις εισόδου
5 Οικοδομικά βιολογικού καθαρισμού Οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού
6 Φυτεύσεις Αγορά φυτών, υλικών, εργασίες κηποτεχνικής
7 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Περιβάλλοντος Χώρου Καλωδιώσεις, Φωτισμός Περιβάλλοντος Χώρου
8 Υδραυλικές εγκαταστάσεις Περιβάλλοντος Χώρου Αποχέτευση (σύστημα απορροής ακαθάρτων, κατασκευή δικτύου ομβρίων), δίκτυο ύδρευσης Περιβάλλοντος Χώρου κ.λπ.
9 Υδροδότηση Γεωτρήσεις για υδροδότηση, δεξαμενές νερού.
3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στην κατηγορία «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και γενικά των διευθετήσεων που γίνονται για την μόνιμη εγκατάσταση τους και τη σύνδεση τους στο παραγωγικό κύκλωμα. Επίσης, οι δαπάνες εκσυγχρονισμού μηχανολογικών εγκαταστάσεων που δεν σχετίζονται με τα κτίρια. Ακόμα, περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής, αγοράς, προμήθειας ή εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων που χωρίς να σχετίζονται με τα μηχανήματα είναι απαραίτητες για την παραγωγική λειτουργία της μονάδας που συνδέεται με το επενδυτικό σχέδιο, (π.χ. εγκαταστάσεις θέρμανσης, μονάδων κλιματισμού ή αποθηκευτικές δεξαμενές).
α/α Τίτλος Δαπάνες που περιλαμβάνονται
1 Γραμμή Παραγωγής (προσδιορίζεται περιγραφικά) Αγορά - Εγκατάσταση ομάδας Μηχανημάτων - Εξοπλισμών -Αυτοματισμών που εκτελούν συγκεκριμένη ολοκληρωμένη εργασία ή/και οδηγούν στην παραγωγή ολοκληρωμένου ενδιάμεσου ή τελικού προϊόντας προϊόντος (π.χ. γραμμή παραγωγής προφίλ αλουμινίου, γραμμή διαμόρφωσης χαρτοκιβωτίων κ.λπ.)
2 Ομοειδή Μηχανήματα -Εξοπλισμοί (προσδιορίζεται περιγραφικά) Αγορά - Εγκατάσταση Μηχανημάτων - Εξοπλισμών που χρησιμοποιούνται για παρόμοιες εργασίες (π.χ. ταινιόδρομοι, δεξαμενές υλικών) κ.λπ.
3 Μεμονωμένο βασικό Μηχάνημα (προσδιορίζεται περιγραφικά) Διακριτή ομάδα μπορεί να αποτελεί ένα μεμονωμένο βασικό μηχάνημα που εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες (π.χ. πρέσα σύνθλιψης)
4 Βάσεις Μηχανημάτων Κατασκευή μεταλλικών βάσεων ή βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την τοποθέτηση των μηχανημάτων.
5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου θερμού νερού (Λέβητες, καυστήρες, κυκλοφορητές, εναλλάκτες, πιεστικά συγκροτήματα, θερμαντικά σώματα κ.λπ.)
6 Μονάδες κλιματισμού -Αερισμού Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού κλιματισμού -αερισμού (εξωτερικές και εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες, αντλίες θερμότητας κ.λπ.)
7 Υποσταθμός - Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Υποσταθμού και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (μετασχηματιστές, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, πίνακες, συστήματα αδιάλειπτης παροχής τάσης και προστασίας δικτύου κ.λπ.)
8 Σύστημα καθορισμού υγρών ή και αερίων αποβλήτων Αγορά και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού των συστημάτων συλλογής και καθορισμού υγρών και αερίων αποβλήτων (π.χ. αντλίες, βιολογικός καθαρισμός, φίλτρα, κ.λπ.)
9 Εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα ή/και αερίων Αγορά και εγκατάσταση δικτύων πεπιεσμένου αέρα ή /και αερίων, αεροσυμπιεστών, αεροφυλακίων, φίλτρων, ξηραντών, δεξαμενών αποθήκευσης.
10 Γερανογέφυρες Αγορά και εγκατάσταση γερανογεφυρών
11 Γεφυροπλάστιγγα Αγορά και εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγας
12 Μηχανικές εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροϋδραυλικών μεταλλικών ραμπών, αυτόματων μεταλλικών θυρών φορτοεκφόρτωσης κ.λπ. (αφορούν κυρίως μονάδες εφοδιαστικής αλυσίδας)
13 Αντλίες - σωληνώσεις Αγορά και εγκατάσταση των αντλιών και σωληνώσεων για την διακίνηση υγρών και αέριων υλικών της παραγωγικής διαδικασίας
14 Εξοπλισμός λειτουργίας πισινών, εγκαταστάσεων θαλασσοθεραπείας και SPA ξενοδοχειακής μονάδας Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού λειτουργίας των πισινών, κέντρων θαλασσοθεραπείας και εγκαταστάσεων SPA (αντλίες, κυκλοφορητές κ.λπ.)
15 Πυρανίχνευση - Πυρόσβεση Αγορά εξοπλισμού πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης (ανιχνευτές, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές κ.λπ.)
4. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Στην κατηγορία «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» περιλαμβάνονται:
 • • οι δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης λοιπού εξοπλισμού ή /και
 • • η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου μόνον εφόσον αποτελούν μέρος ξενοδοχειακού εξοπλισμού
α/α Τίτλος Δαπάνες που περιλαμβάνονται
1 Επίπλωση δωματίων και κοινόχρηστων χώρων τουριστικών μονάδων Αγορά επίπλων δωματίων και κοινοχρήστων χώρων τουριστικών μονάδων
2 Εξοπλισμός λινοθήκης - λουτρού -υφασμάτων τουριστικών μονάδων Αγορά λευκών ειδών (σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες, κ.λπ.), κουρτινών και λοιπών υφασμάτινων ειδών
3 Εξοπλισμός κουζίνας τουριστικών μονάδων Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού ψυκτικών θαλάμων, μηχανημάτων παραγωγής αρτοσκευασμάτων, φούρνων, εστιών, πλυντηρίων πιάτων, θερμοθαλάμων, σκευών μαγειρέματος κ.λπ. που βρίσκονται στο χώρο της κουζίνας ή και στο χώρο εστιατορίων και μπαρ, σκεύη σερβιρίσματος (ποτήρια, πιάτα)
4 Εξοπλισμός πλυντηρίων, σιδερωτήριων και ειδικών χώρων (γυμναστήριο, αίθουσα συνεδρίων, κ.λπ.) για ξενοδοχεία Αγορά πλυντηρίων, στεγνωτηρίων, σιδερωτήριων, οργάνων γυμναστικής, οπτικοακουστικός εξοπλισμός συνεδρίων κ.λπ.
5 Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών (τηλεφωνικό κέντρο, τηλεφωνικές συσκευές)
6 Εξοπλισμός δωματίων και κοινοχρήστων χωρών τουριστικών μονάδων Αγορά εξοπλισμού δωματίων και κοινοχρήστων χώρων τουριστικών μονάδων (π.χ. ψυγεία, τηλεοράσεις, φωτιστικά, ομπρέλες, ξαπλώστρες, διακοσμητικά, κ.λπ.)
7 Διάφορα συστήματα - αυτοματισμοί Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού (π.χ. Σύστημα ηλεκτρονικών κλειδαριών δωματίων ξενοδοχείου, συναγερμού, ενδοεπικοινωνίας, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, κεραία λήψης τηλεοπτικού σήματος,), συστημάτων ασφάλειας κ.λπ.
8 Συστήματα Η/Υ Αγορά Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού (PC, Router Printers, κ.λπ.)
9 Εξοπλισμός για άτομα με Αναπηρία Αμαξίδια κ.λπ.
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Στην κατηγορία δαπανών «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ» περιλαμβάνονται τα κάθε είδους οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές και μετακινήσεις του προσωπικού και των υλικών αγαθών της (π.χ. εμπορευμάτων, έτοιμων προϊόντων ή υλικών), υπό την προϋπόθεση ότι αυτά κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. Δεν είναι επιλέξιμα μεταφορικά μέσα έως 6 θέσεων.
α/α Τίτλος Δαπάνες που περιλαμβάνονται
1 Ανυψωτικά μηχανήματα Αγορά περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ)
2 Φορτηγά - λοιπά οχήματα Αγορά μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας (μικρά φορτηγά, ρυμούλκες, φορτωτές κ.λπ.)
3. Οχήματα μεταφοράς προσωπικού και πελατών Αγορά οχημάτων μαζικής μεταφοράς προσωπικού και πελατών υπό την προϋπόθεση ότι κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως 6 θέσεων.
6. ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΥΣΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
α/α Τίτλος Δαπάνες που περιλαμβάνονται
1 Αγορά του ακινήτου (κτίριο) της μονάδας Για την δημιουργία των δαπανών αυτής της κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη ο διαχωρισμός της αξίας κτήσης των παγίων στοιχείων στο συμβόλαιο αγοράς, ο διαχωρισμός κατά την αποτίμηση της αξίας αυτών από τα αρμόδια όργανα καθώς και ο διαχωρισμός κατά την αποτύπωση στο λογιστικά βιβλία της επιχείρησης
2 Αγορά του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού της μονάδα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην κατηγορία αυτή επιλέξιμες για τους σκοπούς του nόμου 4399/2016 είναι:

 • • για τις μεγάλες επιχειρήσεις οι δαπάνες που αφορούν την αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) μιας παραγωγικής μονάδας
 • • για τις ΜΜΕ οι δαπάνες του συνόλου ή/και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, εφόσον συντρέχουν (είτε για Μεγάλες είτε για ΜΜΕ) σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
  1. α. η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
  2. β. η αγορά πραγματοποιείται από το φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή,
  3. γ. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,
  4. δ. τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν μπορεί να είναι παλαιότερα των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους.

Σε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία ενεργητικού έχουν στο παρελθόν ενισχυθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων, εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες του υποβαλλομένου επενδυτικού σχεδίου.
Στην κατηγορία αυτή δαπανών στο επιλέξιμο κόστος δεν περιλαμβάνεται το ποσό του τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του γηπέδου.

7. ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
α/α Τίτλος Δαπάνες που περιλαμβάνονται
1 Δαπάνες για την μεταφορά τεχνολογίας - τεχνογνωσίας Αγορά δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας ή μη καταχωρημένων τεχνικών γνώσεων
2 Πιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας Έξοδα πιστοποίησης προϊόντων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, απόκτηση ISO, κ.λπ.
3 Αγορά, ανάπτυξη λογισμικού Δαπάνες αγοράς αναγκαίου λογισμικού για ανάγκες μηχανοργάνωσης, δημιουργίας ηλεκτρονικών αγορών, κ.λπ.
4 Συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης Δαπάνες ανάπτυξης συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Στην κατηγορία δαπανών «ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», επιλέξιμες για τους σκοπούς του nόμου 4399/2016, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4399/2016, είναι μόνο οι δαπάνες που αφορούν:

 • • μεταφορά τεχνολογίας μέσω της απόκτησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας και μη καταχωρημένων τεχνικών γνώσεων ή/και
 • • συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμηθείας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

Σημείωση: Η αξία αγοράς λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Ε.ΣΥ.Λ. 142/1948/1993, καταχωρείτο στον 16.17.00 ως έξοδα πολυετούς απόσβεσης. Με το έγγραφο όμως του ΣΛΟΤ 310/2005 η απόφαση αυτή έπαυσε να ισχύει. Συνεπώς και ο λογαριασμός 16.17.00 «Λογισμικά προγράμματα» καταργείται και τα λογισμικά προγράμματα Η/Υ πρέπει να καταχωρούνται ως ασώματες ακινητοποιήσεις σε κατάλληλο υπολογαριασμό του 16.05 «Λοιπά δικαιώματα» κατά ΕΓΛΣ ή στο λογαριασμό 18.03.01 - Αξία κτήσης λοιπών άυλων κατά ΕΛΠ.

8. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιλέξιμη είναι η δαπάνη μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (μόνο για Νέες ΜΜΕ)
α/α Τίτλος Δαπάνες που περιλαμβάνονται
1 Αμοιβές προς τρίτους για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Αμοιβές για την τεχνική και οικονομική παρακολούθηση και συντονισμό της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
2 Αμοιβές συμβούλου για την υποστήριξη σε θέματα Δημοσίου Αμοιβές συμβούλων για την υποστήριξη στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις
3 Αμοιβές συμβούλου για την υποστήριξη σε θέματα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου Αμοιβές συμβούλων για την υποστήριξη στη λήψη του δανείου και την εκταμίευση της κρατικής ενίσχυσης
4 Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση της επιχείρησης Δαπάνες μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση της διοίκησης, την αναδιοργάνωση των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών και την τυποποίηση των διαδικασιών, και συγκριτικών μελετών επιδόσεων. Οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να συναρτώνται άμεσα και να εξυπηρετούν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
5 Δαπάνες μελετών αγοράς Δαπάνες για την έρευνα της αγοράς και την εκπόνηση μελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών που συναρτώνται άμεσα με το επενδυτικό σχέδιο
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 Γ.Α.Κ.)
1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (μόνο για Υπό Ίδρυση Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις)
α/α Τίτλος Δαπάνες που περιλαμβάνονται στην ομάδα εργασιών
1 Δαπάνες έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας Δαπάνες για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του καταστατικού, δημόσιας προβολής της ιδρύσεως, καλύψεως του εταιρικού κεφαλαίου
1 Δαπάνες εκπόνησης μελετών για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας Δαπάνες για την εκπόνηση τεχνικών, εμπορικών και οργανωτικών μελετών, τα έξοδα ερευνών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Καθορισμός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών βαθμολογίας και στάθμισης των επενδυτικών σχεδίων του Καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας του νόμου 4399/2016.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της παραγράφου Β.2 του άρθρου 14 του νόμου 4399/2016 εξειδικεύονται με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών οι οποίοι βαθμολογούνται με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου ή του επενδυτικού φορέα.
Οι τιμές των δεικτών, με τη μορφή που αποτυπώνονται στις σχετικές κλίμακες βαθμολογίας, καθώς και η αποδιδόμενη βαθμολογία, υπολογίζονται με στρογγυλοποίηση σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου να μπορεί να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης ανέρχεται σε 3 βαθμούς.
Οι δείκτες και οι κλίμακες βαθμολόγησης τους είναι οι εξής:

Δείκτης 1 Αριθμοδείκτες επίδοσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου:

 • • Αφορά μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις έως το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Η γενική ρευστότητα προκύπτει ως ο μέσος όρος διετίας του λόγου του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως τα μεγέθη αυτά αποτυπώνονται στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις των δύο τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης:

Γενική ρευστότητα = μέσος όρος διετίας Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Καθαρό περιθώριο κέρδους του φορέα πριν την επένδυση

 • • Αφορά μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις έως το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Το καθαρό περιθώριο κέρδους προκύπτει ως ο μέσος όρος διετίας του λόγου των κερδών προ φόρων προς τον κύκλο εργασιών, με πολλαπλασιασμό επί 100, όπως τα μεγέθη αυτά αποτυπώνονται στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις των δύο τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης.

Καθαρό περιθώριο κέρδους = μέσος όρος διετίας Κέρδη προ φόρων/Κύκλος Εργασιών Χ 100

Διάρθρωση κεφαλαίων του φορέα πριν την επένδυση

 • • Αφορά μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις έως το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής

Η βιωσιμότητα προκύπτει ως ο μέσος όρος διετίας του λόγου των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, όπως τα μεγέθη αυτά αποτυπώνονται στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις των δύο τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης.

Διάρθρωση κεφαλαίων = μέσος όρος διετίας Ίδια Κεφάλαια/Συνόλου Δανειακών Υποχρεώσεων

    Βαθμοί Βαθμοί
Περιγραφή Κλίμακα Επιχειρήσεις με βιβλία διπλογραφικού συστήματος (πρώην Γ κατηγορίας) Επιχειρήσεις με βιβλία απλογραφικού συστήματος (πρώην Β κατηγορίας)
Γενική Ρευστότητα > 1 1 -
Καθαρό περιθώριο κέρδους > 1 1 3
Διάρθρωση κεφαλαίων > 1 1 -

Προσοχή: Οι επενδυτικοί φορείς της περίπτωσης γ του Άρθρου 12 του ν. 4399/2016 ήτοι, φορείς που προκύπτουνι από συγχώνευση ανεξάρτητων ΜΜΕ μετά την 22-6-2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4399/2016), δεν βαθμολογούνται στο συγκεκριμένο δείκτη.

Δείκτης 2: Χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα μετά την επένδυση -εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR), Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων (ΙΑΤ)

Η βαθμολογία του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης (IRR) επί του συνόλου των επενδυόμενων κεφαλαίων με βάση τις εισροές - εκροές της επένδυσης με βάση τις προβλέψεις για τα πρώτα 10 έτη λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Η βαθμολογία της ικανότητας αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων προκύπτει από το λόγο των τοκοχρεολυσίων των υφιστάμενων και των νέων δανείων προς το σύνολο των αποτελεσμάτων προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων υπολογισμένα με βάση τον μέσο όρο των προβλέψεων για τα πρώτα 10 έτη λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Μεταφέρονται τα αποτελέσματα από τα αντίστοιχα πεδία των φύλλων «ΙΑΤ» και «IRR» του αρχείου xls «πίνακες προβλέψεων βιωσιμότητας και απολογιστικών στοιχείων φορέα» που αναρτάται στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόμου.

  Βαθμοί Βαθμοί
Κλίμακα Υφιστάμενες επιχειρήσεις Υπό ίδρυση επιχειρήσεις/Υπό συγχώνευση επιχειρήσεις του άρθρου 12 παρ. γ /
Επιχειρήσεις με λιγότερες από τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
IRR ≥ 10% 2 3
10% > IRR ≥ 5% 1 2
ΔΙΑΤ < 1 1 2

Δείκτης 3: Αύξηση της απασχόλησης με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό

 • • Αφορά μόνο επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας

Η βαθμολογία του δείκτη προκύπτει από τον αριθμό των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας σε σχέση με το κόστος της επένδυσης και από το ποσοστό των πτυχιούχων (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ) που θα καλύψουν τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο μετά την ολοκλήρωση του, εκφρασμένων σε ΕΜΕ:

    Βαθμοί Βαθμοί
Περιγραφή Κλίμακα Υφιστάμενες επιχειρήσεις Υπό ίδρυση επιχειρήσεις/Υπό συγχώνευση επιχειρήσεις του άρθρου 12 παρ. γ/ Επιχειρήσεις με λιγότερες από τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
Ενισχυόμενο Κόστος επένδυσης/Νέες θέσεις εργασίας < 250 χιλ. ευρώ 1 2
Ποσοστό πτυχιούχων > 20% 1 2

Δείκτης 4: Ίδια και διαθέσιμα κεφάλαια

    Βαθμοί Βαθμοί
Κλίμακα Κλίμακα Υφιστάμενες επιχειρήσεις Υπό ίδρυση επιχειρήσεις /
Υπό συγχώνευση επιχειρήσεις του άρθρου 12 παρ. γ/ Επιχειρήσεις με λιγότερες από τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
Ίδια κεφάλαια/ Ενισχυόμενο κόστος επένδυσης ≥ 15% 1 2
Κεφάλαια εξωτερικού/ Ενισχυόμενο κόστος επένδυσης ≥ 10% 1 2
Διαθέσιμα κεφάλαια/ Ίδια Κεφάλαια ≥ 1,3 1 2

Τα κεφάλαια εξωτερικού που θα αποτελέσουν ίδια κεφάλαια της επένδυσης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν παραμείνει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού για τουλάχιστον ένα έτος.
Προσοχή: Το κριτήριο Διαθέσιμα/ίδια Κεφάλαια βαθμολογείται μόνο σε περίπτωση που στο προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η κάλυψη του συνόλου ή τμήματος των ιδίων κεφαλαίων με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εισφορές μετρητών των μετόχων και εφόσον τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται τουλάχιστον στο 15% του ενισχυόμενου κόστους. Βαθμολογούνται τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια των μετόχων που αφορούν αποκλειστικά μετρητά και κινητές αξίες (όπως τεκμηριώνονται με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του Παραρτήματος 1) εφόσον είναι περισσότερα από τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια που πρόκειται να καλυφθούν με εισφορές μετρητών.

Δείκτης 5: Ειδικά χαρακτηριστικά φορέα και επενδυτικού σχεδίου
Επιπλέον, τα επενδυτικά σχέδια βαθμολογούνται με βάση ειδικότερα χαρακτηριστικά, είτε γεωγραφικά είτε επίδοσης, ως εξής:

    Βαθμοί Βαθμοί
Περιγραφή Κλίμακα Υφιστάμενες επιχειρήσεις Υπό ίδρυση επιχειρήσεις/Υπό συγχώνευση επιχειρήσεις του άρθρου 12 παρ. γ / Επιχειρήσεις με λιγότερες από τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
Ο φορέας της επένδυσης εντάσσεται στις ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης του άρθρου 12 του ν. 4399/2016   2 3
Αξιοποίηση αργούντος κτιριακού δυναμικού ή διατηρητέου κτιρίου   1 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Προστιθέμενη Αξία της παραγράφου ζ, του άρθρου 12, του νόμου 4399/2016

Προστιθέμενη Αξία της παραγράφου ζ, του άρθρου 12, του νόμου 4399/2016
Στην ειδική κατηγορία ενίσχυσης της παραγράφου ζ, του άρθρου 12, του νόμου 4399/2016 εντάσσονται τα επενδυτικά των φορέων που επιτυγχάνουν στον λόγο «προστιθέμενη αξία/κύκλος εργασιών» αποτέλεσμα ίσο ή μεγαλύτερο από 0,5 για τους ΚΑΔ 01-32 και ίσο ή μεγαλύτερο από 0,7 για τους υπόλοιπους ΚΑΔ. Σημειώνεται ότι, ο υπολογισμός της προστιθέμενης αξίας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου γίνεται για τον ΚΑΔ που αφορά τον κλάδο δραστηριοποίησης της προτεινόμενης επένδυσης για την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
Στις διατάξεις της παραγράφου ζ, του άρθρου 12 δεν εμπίπτουν τα επενδυτικά σχέδια:

 • - σε νέα ΚΑΔ που δεν δραστηριοποιείται ήδη ο φορέας της επένδυσης,
 • - σε ένα από τα ΚΑΔ που ήδη δραστηριοποιείται ο φορέας της επένδυσης αλλά δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός της προστιθέμενης αξίας για τον ΚΑΔ που αφορά στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο.

Ο υπολογισμός της Προστιθέμενης Αξίας γίνεται με τον ακόλουθο τύπο:

+/- Μεταβολές αποθεμάτων αγαθών και υπηρεσιών
+ Κεφαλαιοποιημένη παραγωγή
+ Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Λοιποί φόροι επί των προϊόντων που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών αλλά δεν εκπίπτουν
Τέλη και φόροι που συνδέονται με την παραγωγή
Επεξήγηση μεγεθών για τους κλάδους της μεταποίησης
Στο μέγεθος του κύκλου εργασιών περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί 70, 71, 72 και 73 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ).
Στο μέγεθος των μεταβολών αποθεμάτων και υπηρεσιών περιλαμβάνεται η διαφορά του συνόλου της απογραφής λήξης με το σύνολο της απογραφής έναρξης.
Στο μέγεθος της κεφαλαιοποιημένης παραγωγής περιλαμβάνεται το σύνολο του λογαριασμού 78 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) εκτός του 78.00.11.
Στο μέγεθος των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται ο λογαριασμός 74 εκτός του 74.03 και του 74.05 και ο λογαριασμός 75.
Στο μέγεθος των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνονται:

 • - οι λογαριασμοί 61, 62, 63, 64, 68, 69 και
 • - το σύνολο των αγορών εσωτερικού, εισαγωγών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων εμπορευμάτων, α’ υλών, αναλώσιμων, ανταλλακτικών και ειδών συσκευασίας.

Επεξήγηση μεγεθών για τους κλάδους των υπηρεσιών: Στο μέγεθος της κεφαλαιοποιημένης παραγωγής περιλαμβάνεται το σύνολο του λογαριασμού 78 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) εκτός του 78.05. Στο μέγεθος των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν το άθροισμα των κάτωθι λογαριασμών:

 • - από τον λογαριασμό 72 οι λογαριασμοί 72.10 και 72.11,
 • - από τον λογαριασμό 74 οι λογαριασμοί 74.03 και 74.98,
 • - το σύνολο του λογαριασμού 75 πλην του λογαριασμού 75.10,
 • - από τον λογαριασμό 78 ο λογαριασμός 78.05. Στο μέγεθος των λοιπών φόρων επί των προϊόντων που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών αλλά δεν εκπίπτουν και στο μέγεθος των τελών και φόρων που συνδέονται με την παραγωγή περιλαμβάνεται το σύνολο του λογαριασμού 63 του ΕΓΛΣ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Καθορισμός των δικαιολογητικών των τακτικών ελέγχων που συνοδεύουν το αίτημα τακτικού ελέγχου στα Καθεστώτα Ενισχύσεων του ν. 4399/2016

Αίτημα Τακτικού Ελέγχου
Τακτικοί έλεγχοι του άρθρου 16 του ν. 4399/2016 ενεργούνται μετά από αντίστοιχο αίτημα του φορέα του επενδυτικού σχεδίου συνοδευόμενη από δικαιολογητικά, προκειμένου να πιστοποιείται, με την έκδοση σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων της παραγράφου 7 του άρθρου 14: α. ότι έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης σε ποσοστό τουλάχιστον 50% κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, ή β. ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο και έχει αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της επένδυσης κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
Το αίτημα τακτικού ελέγχου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνει:

 1. α. την Αίτηση Ελέγχου προς την αρμόδια υπηρεσία υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.
 2. β. Το Ερωτηματολόγιο αίτησης ελέγχου, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8. του ν. 1599/1986.
 3. γ. Τα κατά περίπτωση παραστατικά νόμιμης εκπροσώπησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

Δικαιολογητικά Τακτικού Ελέγχου

Τα δικαιολογητικά του Τακτικού Ελέγχου τα οποία συνοδεύουν το αίτημα ελέγχου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 1. 1. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης και μετοχικής/ εταιρικής σύνθεσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.
  1. i. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.)
   1. α. καταστατικό σύστασης της Εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του, από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου και μέχρι την υποβολή του αιτήματος ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν ενοποίησης αυτού, καθώς και τα σχετικά Φ.Ε.Κ. δημοσιεύσεις τους.
   2. β. Αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων/ Εταίρων από τα οποία να προκύπτουν τυχόν μεταβολές της μετοχικής/ εταιρικής σύνθεσης του φορέα μετά την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου και σε κάθε περίπτωση το σχετικό απόσπασμα της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης καθώς και αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου Μετόχων/ Εταίρων για την προαναφερόμενη περίοδο.
   3. γ. Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ.
  2. ii. Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. - Ε.Ε.)
   1. α. καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του από την χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου μέχρι το χρόνο υποβολής του αιτήματος ελέγχου, τα οποία φέρουν τη θεώρηση (σφράγιση) του αρμόδιου φορέα στο οποίο έχουν κατατεθεί και
   2. β. Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ.
  3. iii. Συνεταιρισμοί.
   1. α. καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις από την χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου μέχρι το χρόνο υποβολής του αιτήματος ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν ενοποίησης αυτού, καθώς και τα σχετικά Φ.Ε.Κ. με δημοσιεύσεις τους.
   2. β. Αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων μετά την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου από τα οποία να προκύπτουν τα μέλη με τα αντίστοιχα μερίδια αυτών και σε κάθε περίπτωση το σχετικό απόσπασμα της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης καθώς και αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου Μητρώου Μελών για την προαναφερόμενη περίοδο.
   3. γ. Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ.
  4. iv. Ατομικές επιχειρήσεις
   • - Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και τυχόν τροποποιήσεις.
 2. 2. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της κάλυψης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με Ίδια Κεφάλαια
  1. 2.1 Αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με νέες εισφορές: Στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με νέες εισφορές των μετόχων/εταίρων σε μετρητά, υποβάλλονται τα στοιχεία για τις αυξήσεις του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο νόμο και μετέπειτα. Εφόσον η επιχείρηση για την κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού χρησιμοποιεί αύξηση κεφαλαίου η οποία έχει γίνει πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, υπό τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του νόμου, θα πρέπει να υποβάλλονται τα προαναφερόμενα στοιχεία για χρονική περίοδο που να περιλαμβάνει και την εν λόγω αύξηση. Ειδικότερα τα υποβαλλόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά είναι:
   1. i. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.)
    1. α. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων/ Εταίρων για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευση αυτών (Για τις μεταβολές του Μετοχικού Κεφαλαίου που αφορούν στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Μετόχων θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο σκοπός).
    2. β. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (για τις Α.Ε.) για την πιστοποίηση της καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης των ή σχετική καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση.
    3. γ. Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 στην μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση τους.
    4. δ. Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας, κίνηση του λογαριασμού αυτού και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.
   2. ii. Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. - Ε.Ε.)
    1. α. Τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για την αύξηση του κεφαλαίου τα οποία φέρουν τη θεώρηση (σφράγιση) του αρμόδιου φορέα στο οποίο έχουν κατατεθεί. (Για τις μεταβολές του εταιρικού κεφαλαίου που αφορούν στην κάλυψη της ίδια συμμετοχής θα πρέπει στο καταστατικό να αναφέρεται ρητά ο σκοπός).
    2. β. Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ.
    3. γ. Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ’ Κατηγορίας κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 για στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση.
    4. γ. Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας για αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση του λογαριασμού αυτού και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.
   3. iii. Συνεταιρισμοί.
    1. α. Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων για την αύξηση του κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης αυτών (Για τις μεταβολές του κεφαλαίου που αφορούν στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Μελών θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο σκοπός).
    2. β. Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ.
    3. γ. Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ’ Κατηγορίας κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 για στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση.
    4. γ. Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό λογαριασμό όψεως του Συνεταιρισμού για αύξηση του Κεφαλαίου, κίνηση του λογαριασμού αυτού και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.
  2. 2.2 Με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών:
   1. α. Αντίγραφο απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα (Γενική Συνέλευση Μετόχων κ.λπ.) για τη δέσμευση του ποσού που θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη της ιδίας συμμετοχής από τα υπάρχοντα φορολογηθέντα αποθεματικά του φορέα.
   2. β. Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ’ Κατηγορίας κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 41 στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση.
  3. 2.3 Με ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών: α. Αντίγραφο απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα (Γενική Συνέλευση Μετόχων κ.λπ.) για τη δέσμευση του ποσού που θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη της ιδίας συμμετοχής από τα υπάρχοντα αποθεματικά του φορέα. β. Κίνηση (Καρτέλα) του σχετικού λογαριασμού 41 όπου φαίνεται η τήρηση του εν λόγω ποσού σε διακριτό κωδικό.
  4. 2.4 Με εκποίηση μη ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού: Λογιστικές εγγραφές πώλησης παγίου με κέρδος (όπου φαίνεται οι εκποίηση μη ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού όπως γήπεδα ή κτίρια, μηχανήματα κ.λπ.) και κίνηση (καρτέλες) του σχετικών αντίστοιχων λογαριασμών.
 3. 3. Χρηματοδότηση τμήματος του επενδυτικού σχεδίου με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή.
  1. i Μεσομακροπόθεσμο Επενδυτικό Δάνειο
   1. α. Σύμβαση του δανείου και τροποποιήσεις αυτής από το περιεχόμενο της οποίας να προκύπτει ότι το δάνειο αφορά την χρηματοδότηση της συγκεκριμένης επένδυσης.
   2. β. Πρωτότυπη βεβαίωση της τράπεζας που έχει χορηγήσει το επενδυτικό δάνειο στην οποία θα αναφέρονται ο σκοπός και αναλυτικά, οι εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τις αντίστοιχες ημερομηνίες τους και το ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείου.
   3. γ. Σε περίπτωση που ο φορέας έχει Βιβλία Γ’ Κατηγορίας αναλυτική κίνηση (καρτέλα) του λογαριασμού ο οποίο τηρείται για το εν λόγω δάνειο.
  2. ii. Δάνειο έναντι εκχώρησης επιχορήγησης
   1. α. Σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης έναντι παροχής ισόποσου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και τυχόν τροποποιήσεις.
   2. β. Πρωτότυπη βεβαίωση της τράπεζας που έχει χορηγήσει το δάνειο έναντι επιχορήγησης στην οποία θα αναφέρονται οι εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τις αντίστοιχες ημερομηνίες τους και το τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο.
   3. γ. Σε περίπτωση που ο φορέας έχει Βιβλία Γ’ Κατηγορίας αναλυτική κίνηση (καρτέλα) του λογαριασμού ο οποίος τηρείται για το εν λόγω δάνειο.
  3. iii. Λοιπά Τραπεζικά Δάνεια για τη χρηματοδότηση της επένδυσης Σε περίπτωση που για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου έχει γίνει χρήση άλλων Τραπεζικών Δανείων:
   1. α. Σύμβαση του δανείου και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
   2. β. Πρωτότυπη βεβαίωση της τράπεζας που έχει χορηγήσει το δάνειο στην οποία θα αναφέρεται ο σκοπός και το τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο.
   3. γ. Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ’ Κατηγορίας αναλυτική κίνηση (καρτέλα) του λογαριασμού ο οποίος τηρείται για το εν λόγω δάνειο.
 4. 4. Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού.
  1. α. Σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού (leasing).
  2. β. Πρωτότυπη βεβαίωση της εταιρείας Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, στην οποία θα αναφέρεται ο εξοπλισμός που έχει παραδοθεί και η αξία αυτού με επισυναπτόμενη κατάσταση των σχετικών τιμολογίων καθώς και οι τυχόν καταβληθείσες από το φορέα δόσεις με τις αντίστοιχες ημερομηνίες.
 5. 5. Νομιμοποιητικά έγγραφα δικαιωμάτων του ακινήτου επί του οποίου θα πραγματοποιηθεί η επένδυση.
  1. α. Στην περίπτωση κυριότητας του οικοπέδου αντίγραφο του συμβολαίου αγοράς του και πιστοποιητικό μετεγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο.
  2. β. Στην περίπτωση απόκτησης του δικαιώματος χρήσης του οικοπέδου ή του ακινήτου με εκμίσθωση ή παραχώρηση αντίγραφο της σχετικής σύμβασης θεωρημένο από την αρμόδια οικονομική Υπηρεσία και πιστοποιητικό μετεγγραφής.
 6. 6. Λογιστική απεικόνιση των στοιχείων υλοποίησης της επένδυσης.
  1. i. Εταιρείες που τηρούν Βιβλία Γ’ κατηγορίας
   1. α. Συγκεντρωτικό ημερολόγιο λογιστικών εγγραφών
   2. β. Κίνηση των λογαριασμών (καρτέλες) των προμηθευτών του υλοποιούμενου έργου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ελέγχου.
   3. γ. Κίνηση των λογαριασμών όψεως του φορέα μέσω των οποίων γίνονται οι πληρωμές των προμηθευτών για την παραπάνω χρονική περίοδο.
   4. δ. Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικού Καθολικού κατά χρόνο έναρξης του επενδυτικού σχεδίου και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ελέγχου υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον υπεύθυνο λογιστή.
   5. ε. Ισολογισμοί των δύο τελευταίων κλεισμένων χρήσεων. Σημειώνεται ότι οικονομικά στοιχεία που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να απεικονίζονται σε διακριτούς λογαριασμούς Ενεργητικού και Παθητικού εφόσον τίθεται σχετική υποχρέωση βάσει της απόφασης υπαγωγής ή της ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης.
   6. στ. Μητρώο παγίων της επένδυσης (τα πάγια της ενισχυόμενης επένδυσης θα πρέπει να σηματοδοτούνται διακριτά με αναφορά στον αναπτυξιακό νόμο και στην εγκριτική απόφαση).
  2. ii Εταιρείες που τηρούν Βιβλία Β’ κατηγορίας.
   1. α. Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων στο οποίο σε διακριτές σελίδες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί το οικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου εφόσον τίθεται σχετική υποχρέωση βάσει της απόφασης υπαγωγής η της ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.
   2. β. Μητρώο παγίων της επένδυσης (τα πάγια της ενισχυόμενης επένδυσης θα πρέπει να σηματοδοτούνται διακριτά με αναφορά στον αναπτυξιακό νόμο και στην εγκριτική απόφαση).
 7. 7. Δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης της υλοποίησης και ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
  1. α. Οικοδομική άδεια και τυχόν αναθεωρήσεις αυτής και τα εγκεκριμένα βάσει της οικοδομικής αδείας αρχιτεκτονικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, κλ.π.).
  2. β. Στη περίπτωση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης, κατά περίπτωση απαιτούνται τα εξής:
   • - Άδεια Οικοδομής: θεώρηση Β’ Αυτοψίας για αποπεράτωση οικοδομικών εργασιών
   • - Άδεια Δόμησης: Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) ή Τελική θεώρηση από την αρμόδια ΥΔΟΜ.
   • - Υπαγωγή στον ν. 4178/2013 (ή οποιοδήποτε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών βρίσκεται σε ισχύ): Αίτηση Υπαγωγής στο καθεστώς, Τεχνική Περιγραφή Αυθαίρετων Κατασκευών με τα σχέδια που τη συνοδεύουν και πιστοποιητικό περαίωσης διαδικασίας.
  3. γ. Οι απαιτούμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις και άδειες για την υλοποίηση της επένδυσης (άδεια εγκατάστασης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κ.α.).
  4. δ. Οι απαιτούμενες κατά περίπτωση άδειες για τη λειτουργία της επένδυσης (άδεια λειτουργίας για μεταποιητικές επιχειρήσεις, σήμα EOT για τουριστικές μονάδες κ.λπ.) στη περίπτωση πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας αυτής. Ειδικά για τα τουριστικά καταλύματα απαιτείται Πιστοποιητικό Κατάταξης από το ΞΕΕ βάση του ν. 4276/2014.
  5. ε. Συμβάσεις εκτέλεσης έργων ή εργασιών για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου (πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου κ.λπ.) και αντίγραφα των υποβεβλημένων στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, σχετικών καταστάσεων.
  6. στ. Τεχνική περιγραφή του επενδυτικού έργου που έχει υλοποιηθεί (ανά κατηγορία) μέχρι το χρόνο υποβολής του αιτήματος ελέγχου, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους μηχανικούς ανά κατηγορία - ομάδα δαπανών, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της απόφασης υπαγωγής στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται και οι τυχόν αποκλίσεις έναντι του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.
  7. ζ. Φωτογραφικό υλικό του έργου (κτίρια, περιβάλλον χώρος, εξοπλισμός). Συστήνεται η προσκόμιση φωτογραφικού υλικού και για τη φάση κατασκευής, ειδικά για την τεκμηρίωση των αφανών εργασιών.
  8. η. Τιμολόγια και λοιπά παραστατικά δαπανών, παραστατικά πληρωμής αυτών καθώς και τα συνοδευτικά παραστατικά (δελτία διακίνησης αγαθών, φορτωτικές, διασαφήσεις, CMR, packing list κ.λπ.).

Παραστατικά απασχόλησης:
Κατά τον τελικό έλεγχο για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης:

 1. α. Κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας για το απασχολούμενο προσωπικό.
 2. β. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στο ΙΚΑ από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης:
Για την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης απαιτούνται αντίγραφα τιμολογίων αγοράς πρώτων υλών και πώλησης αγαθών στο βαθμό που να τεκμηριώνουν την λειτουργία της μονάδας συνοδευόμενα με τα αναλυτικά καθολικά των αντίστοιχων λογαριασμών που έχουν γίνει οι σχετικές εγγραφές (ομάδες λογαριασμών 2 και 7).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Δικαιολογητικά καταβολής ενισχύσεων Καθεστώς Γενική Επιχειρηματικότητα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1 Καταστατικό σύστασης της εταιρείας/ Κωδικοποιημένο καταστατικό ή Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις
2 Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:
 • • Τροποποιήσεων του καταστατικού
 • • Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση
 • • Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση
3 Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου περί:
 • • μη πτώχευσης/ μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης
 • • θέσης ή μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης ή αίτησης ή μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης
4 Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης) σε δύο (2) αντίγραφα
5 Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο σε δύο (2) αντίγραφα
6
 • - Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι Ανώνυμη Εταιρεία/ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης: Πρακτικό Δ.Σ (Α.Ε.)/ πρακτικό Γ.Σ. (ΕΠΕ),
 • - Εάν ο Φορέας της επένδυσης είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία: Πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων,
 • - Εάν ο φορέας της επένδυσης ανήκει στις Λοιπές περιπτώσεις:
Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/ δημόσια υπηρεσία, στα οποία να δηλώνεται: α) ότι η επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί σε Τράπεζα και β) ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) της επιχείρησης-φορέα της επένδυσης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης
7 Βεβαίωση Τραπέζης με το ΙΒΑΝ του εταιρικού λογαριασμού του φορέα της επένδυσης ή Αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου υποκαταστήματος.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας/ Κωδικοποιημένο καταστατικό ή Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις
2. Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:
 • - Τροποποιήσεων του καταστατικού
 • - Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση
 • - Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση
3. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου περί:
 • - μη πτώχευσης/ μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης
 • - θέσης ή μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης ή αίτησης ή μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης
4. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης) σε δύο (2) αντίγραφα
5. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο σε δύο (2) αντίγραφα
6. Αντίγραφο Σύμβασης Εκχώρησης
7. Βεβαίωση Τραπέζης στην οποία θα αναγράφεται το ισχύον υπόλοιπο του δανείου για το οποίο υφίσταται σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης και το ΙΒΑΝ του λογαριασμού στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης.