ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 344 της 11.6.1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α΄143).

Άρθρο 11
Δηλώσις υπό αναπήρων, τυφλών και κωφαλάλων

  1. 1. 'Aν ο δηλών ληξιαρχικόν γενονός είναι ανάπηρος ή τυφλός και δεν δύναται να υπογράψη τη συνταχθείσα ληξιαρχικήν πράξιν, γίνεται εις το τέλoς αυτής μνεία του λόγου, δι' όν ούτος δεν δύναται να υπογράψη.
  2. 2. Αν ο δηλών είναι κωφός, δύναται όμως να αναγιγνώσκη, η πράξις συντάσσεται τη δηλώσει του, αι δε τυχόν προς αυτόν ερωτήσεις απευθύνονται εγγράφως.
  3. 3. Αν ο δηλών είναι κωφός και δεν γνωρίζη ανάγνωσιν ή είναι άλαλος ή κωφάλαλος χωρεί, υποχρεωτικώς, διαδοχή εις την σειράν των υποχρέων προς δήλωσιν. "Υπόχρεος προς δήλωση του γάμου μεταξύ προσώπων, ανήκουν και τα δύο στις κατηγορίες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο είναι για τον πολιτικό γάμο ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας που τον τέλεσε και για το θρησκευτικό γάμο ο οικείος θρησκευτικός λειτουργός".

Το εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 11 τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 12 ν. 1438/1984 (Α΄60).