ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄141).

Άρθρο 3

  1. 1. Ιδρύεται Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  2. 2. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται:
    β) από τις διευθύνσεις: αα) Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 3 π.δ. 77/1985 (Α΄/28), μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 2 παρ. 1 περ. δ΄ π.δ. 96/2010) και μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία (άρθρο 50 παρ. 2 περ. ζ΄ ν. 3918/2011, Α΄/31), ββ) «Άθλησης για Όλους», η οποία συστάθηκε με το άρθρο 39 ν. 2725/1999 (Α/121) και μεταφέρθηκε στο πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 2 παρ. 1 περ. δ΄ π.δ. 96/2010) και γγ) Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής, η οποία με το άρθρο 13 παρ. 3 (περ. ζ΄, η΄, θ΄) ν. 3370/2005 (Α΄/176), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ. 2 ν. 3918/2011 (Α/31), συστάθηκε και υπήχθη στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι ανωτέρω Διευθύνσεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, μεταφέρονται, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και το προσωπικό τους και με τους φορείς που αυτές επόπτευαν, από το πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού.

Το άρθρο 3 τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρο 2 του π.δ. 118/2013 (Α΄152).