ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. 1.8010/οικ.3.1413/11 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμ. 0.8363/ 3.1434/29-04-2010 (ΦΕΚ 556/Β) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» (Β΄1230).

‘Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), όπως ισχύει.
 2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 5 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το N. 3840/ 2010 (ΦΕΚ 53/Α) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις».
 3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
 4. Το Π.Δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους», όπως ισχύει.
 5. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α) για την Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
 6. To Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
 8. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει.
 9. Το Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.
 10. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.
 11. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
 12. Το άρθρο 16 του Ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30/Α) «Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο και άλλες διατάξεις».
 13. Το Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α) «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 “Περί ανωνύμων εταιρειών” και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
 14. Το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), που δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1241/ Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε./1985).
 15. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει κάθε φορά και τις κατ’ εξουσιοδότηση του εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις και σχετικές εγκυκλίους.
 16. Το N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει κάθε φορά.
 17. Το Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α) «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 18. Την παρ. 13 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008 ( ΦΕΚ 262/Α) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.
 19. Τον N. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει.
 20. Τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/ Α) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως ισχύει.
 21. Το άρθρο 3 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.
 22. Το άρθρο 41 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», που αφορά σε «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ.».
 23. Το Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.
 24. Το Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει.
 25. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 26. Το Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύει.
 27. Το N. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 28. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.
 29. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.
 30. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/06 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
 31. Την με αριθμό 7725/28.03.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).
 32. Την με αριθμό C/2007/5534-12.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).
 33. Την με αριθμό 383/2010 (ΦΕΚ 29/Β) κοινής απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
 34. Την με αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642/Β/14.10.2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».
 35. Την με αριθμό 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίηση της με αριθμό 107900/16.03.2001 όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007.
 36. Την με αριθμό 25253/2235/08 (ΦΕΚ 603/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίηση της με αριθμό 118267/14.12.2000 όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», με σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007, όπως ισχύει.
 37. Την με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β) απόφαση του Υπουργού οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», όπως ισχύει.
 38. Την με αριθμό Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ 645/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα», όπως ισχύει.
 39. Την με αριθμό Π1β/Γ.Π. οικ.116847/26.11.2002 (ΦΕΚ 1519/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακών σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.
 40. Την με αριθμό Π1β/οικ.14951/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.
 41. Την με αριθμό Π2β/οικ.14957/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.
 42. Το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.).
 43. Την με αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/27/13947 (ΦΕΚ 854/Β/ 17-06-2010) ΥΑ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., η οποία διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 44. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
 45. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.
 46. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ.
 47. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση, έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της πράξης που αφορά στην παροχή σε γυναίκες ωφελούμενες, θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.
 48. Την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 και της αποτελεσματικότερης εφαρμογής του με επαρκείς διαχειριστικά Δικαιούχους.
 49. Την ανάγκη τροποποίησης και κωδικοποίησης της με αριθμό 0.8363/3.1434/29-04-2010 (ΦΕΚ 556/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
 50. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 1. 1. Η Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και, συγκεκριμένα, στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», στην κατηγορία Παρεμβάσεων 2 «Υποστηρικτικά μέτρα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση».
 2. 2. Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και παρακολούθηση της δράσης αυτής είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 (Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΑΝΑΔ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
 3. 3. «Δικαιούχος» των πράξεων, που εντάσσονται στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), όπως ισχύει, είναι:

  1. Α) Για τους κύκλους 2008-2009 και 2009-2010 και έως την οριστική ολοκλήρωση αυτών, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ).
  2. «3Β) Για τον κύκλο 2012 - 2013 και έως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, το Υπουργείο Εσωτερικών, ως έχον την εποπτεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού». 

   Η παρ. 3Β αντικαταστάθηκε με την κ.υ.α. 2.35832/ΟΙΚ.3.2401/12 (Β΄3484).

 4. «4. Φορέας εφαρμογής των πράξεων για τους κύκλους 2012 - 2013 και έως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, που εντάσσονται στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), λαμβάνοντας υπόψη τη σύνδεσή της με την τοπική αυτοδιοίκηση, την εμπειρία και αποτελεσματικότητά της.

 5. 5. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται η λέξη «Δικαιούχος» εννοείται εφεξής ο «Φορέας εφαρμογής», εκτός της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας».

  Οι παρ. 4 και 5 προστέθηκαν με την κ.υ.α. 2.35832/ΟΙΚ.3.2401/12 (Β΄3484).

 6.  

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η πράξη στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της ενίσχυσής τους με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των γυναικών να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 1. 1. Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή σε γυναίκες ωφελούμενες, θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ σε αντίστοιχες Δομές, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσης. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται από το Δικαιούχο προς τη γυναίκα ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» του τέκνου της, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα και εξειδικεύονται σε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δικαιούχου.

Ειδικότερα:

Επιλέξιμες δράσεις είναι:

  • η παροχή θέσεων φροντίδας βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νηπίων και παιδιών από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς αντίστοιχα,
  • η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας,
  • η παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από 5 έως 12 ετών σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και παιδιών με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα και
  • η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών με αναπηρία, εφήβων και ατόμων με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ).

Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 1. 2. Η πράξη υλοποιείται μέσα από κύκλους προσκλήσεων ετήσιας ή διετούς ή τριετούς διάρκειας εκάστου εξ’ αυτών. Ο ετήσιος κύκλος αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος διάρκειας 11 μηνών.

 2. 3. Η διάρκεια ισχύος της «εντολής τοποθέτησης» για τις επιλεχθείσες ωφελούμενες γυναίκες εκάστου κύκλου ορίζεται σε ένα ή δύο ή τρία χρόνια, αντίστοιχα με την διάρκεια των κύκλων προσκλήσεων. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της «εντολής τοποθέτησης» είναι διετής ή τριετής, απαιτείται η επιβεβαίωση των βασικών στοιχείων επιλεξιμότητας των ωφελουμένων γυναικών, η οποία θα πραγματοποιείται ετησίως από τον Δικαιούχο, με διαδικασίες που αυτός θα ορίσει.

 3. 4. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη κάλυψης κενών θέσεων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, αυτές θα καλύπτονται από τον πίνακα επιλαχουσών, η διάρκεια ισχύος του οποίου λήγει με τη λήξη του εκάστοτε τρέχοντος σχολικού έτους.
 4.  
 5. 5. Για κύκλους προσκλήσεων διετούς ή τριετούς διάρκειας, η επανυποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τις επιλαχούσες ή η υποβολή νέων αιτήσεων από δυνητικά ωφελούμενες για την κάλυψη κενών θέσεων θα πραγματοποιείται με διαδικασίες που θα ορισθούν από το Δικαιούχο. Η διάρκεια ισχύος της «εντολής τοποθέτησης» λήγει με τη λήξη του αντίστοιχου κύκλου.
 6.  

ΑΡΘΡΟ 4

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ

 1. 1. Ωφελούμενες της πράξης είναι:
 • Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και
 • Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία.

Οι εντασσόμενες στην εν λόγω πράξη θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

- να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ), ή

-  να είναι εργαζόμενες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες), ή

-  να είναι άνεργες οι οποίες να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ή

-  να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού).

 1. 2. Ωφελούμενες για τη λήψη «εντολής τοποθέτησης» των τέκνων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ) είναι μητέρες παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία κατά παρέκκλιση των ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην εργασιακή και κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γυναικών, αποδεικνύονται με τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά και ορίζονται ως εξής:

 • Το οικογενειακό εισόδημα: Προτεραιότητα δίνεται στις γυναίκες με χαμηλό ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.

 • Κατάσταση απασχόλησης και εργασιακή σχέση: Προτεραιότητα δίνεται στις εργαζόμενες και ειδικά σε αυτές με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μερικής απασχόλησης.
 • Οικογενειακή κατάσταση: Προτεραιότητα δίνεται στις μητέρες που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 35%, στις μητέρες με τέκνο το οποίο ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 35%, στις χήρες, στις άγαμες, στις διαζευγμένες ή σε διάσταση, στις τρίτεκνες ή πολύτεκνες, και στις μητέρες με σύζυγο μακροχρόνια άνεργο ή σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 50%.

  Τα ανωτέρω κριτήρια εξειδικεύονται περαιτέρω στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικαιούχου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 1. 1. Η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων γυναικών από το Δικαιούχο θα διεξάγεται από Επιτροπές, σε απόλυτη συνάρτηση με τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων ανά είδος παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως αυτές θα οριστικοποιηθούν μετά τον προσδιορισμό του αριθμού των Δομών ανά Νομό και του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων ανά Δομή και θα πραγματοποιείται βάσει συστήματος επιλογής.

Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται: στη μοριοδότηση των κριτηρίων του άρθρου 5, στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τις δυνητικά ωφελούμενες, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Τα στάδια επιλογής των ωφελούμενων γυναικών, συνίστανται στα εξής:

  1. A) Δημοσιοποίηση μέσω δημοσιεύσεων στον τύπο αλλά και με κάθε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο μέσο, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις γυναίκες ενδιαφερόμενες, αφού θα έχει προηγηθεί η υπαγωγή των Δομών, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσης.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα καλεί τις ενδιαφερόμενες να δηλώσουν συμμετοχή θα αναφέρει και θα περιλαμβάνει:

   • Τις προϋποθέσεις συμμετοχής των εν δυνάμει ωφελούμενων γυναικών, τα κριτήρια επιλογής τους και τη μοριοδότηση ανά κριτήριο.

   • Την αίτηση συμμετοχής με οδηγίες συμπλήρωσής της και κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

   • Την προθεσμία και τον τόπο υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
   • Τη διαδικασία επιλογής.

   • Τη διαδικασία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.

   • Την πρόβλεψη και τη διαδικασία για αναπλήρωση θέσεων και την περίπτωση ισοβαθμιών.

   • Την προβλεπόμενη διαδικασία της ετήσιας επιβεβαίωσης της επάρκειας των ήδη επιλεγμένων γυναικών για κύκλους προσκλήσεων διετούς ή τριετούς διάρκειας.

   • Κάθε άλλη λεπτομέρεια που κριθεί αναγκαία.
  1. Β) Υποβολή αιτήσεων συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκ μέρους των υποψηφίων γυναικών είτε με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία του Δικαιούχου είτε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Νομού Κατοικίας τους.

   Κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα να

   • κάνει αίτηση για περισσότερα του ενός τέκνα της και δύναται, εφόσον επιλεγεί, να λαμβάνει «εντολές τοποθέτησης» αντίστοιχες με τον αριθμό των τέκνων.
   • δηλώσει κατά σειρά προτίμησης έως και τέσσερις (4) εναλλακτικές επιλογές Σταθμών και έως δύο (2) εναλλακτικές επιλογές ΚΔΑΠ/ ΚΔΑΠ ΜΕΑ σε επίπεδο πόλης.
  2. Γ) Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών των υποψηφίων γυναικών όπως αυτά θα εξειδικευθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  3. Δ) Επιλογή και τοποθέτηση των ωφελούμενων γυναικών, ως εξής:

   • Εισαγωγή στοιχείων των αιτήσεων σε μηχανογραφικό /πληροφοριακό σύστημα.
   • Βαθμολόγηση των υποψηφίων ενδιαφερομένων σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 5, τα οποία αντιστοιχούν σε μόρια και κατάταξή τους με σειρά προτεραιότητας έναντι των υπολοίπων υποψηφιοτήτων.

   • Δημιουργία πινάκων στους οποίους θα περιέχονται οι επιλεχθείσες γυναίκες στις συγκεκριμένες Δομές και οι επιλαχούσες γυναίκες με βάση τη μοριοδότησή τους.
  4. Ε) Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

   Η Επιλογή των ανωτέρω δύναται να γίνει και με ενιαία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις γυναίκες ωφελούμενες και τις Δομές με την προϋπόθεση να τηρούνται τα στάδια της διαδικασίας υπαγωγής/επιλογής, όπως περιγράφονται στα άρθρα 4 έως 8 της παρούσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακριβής αριθμός των διαθέσιμων θέσεων ανά είδος παρεχόμενης υπηρεσίας και Δομή θα ανακοινωθεί σε ημερομηνία που θα ορίζεται στην εν λόγω ενιαία πρόσκληση.

 1. 2. Μετά την επιλογή, θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο από το Δικαιούχο,

  1. α. «Εντολή Τοποθέτησης» για κάθε τέκνο ωφελούμενης μητέρας. Η «Εντολή Τοποθέτησης» κάθε ωφελούμενης είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται, ούτε πωλείται. Το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών αποδίδεται από το Δικαιούχο, για λογαριασμό των ωφελούμενων γυναικών, στους Αναδόχους (Φορείς).

  2. β. «Συνοδευτικό έντυπο εντολής τοποθέτησης» του τρέχοντος σχολικού έτους για κάθε δομή του.

Τα ανώτατα ετήσια όρια του αντιτίμου των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά κατηγορία Δομής, θα ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ /ΔΟΜΕΣ

Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ δύνανται να είναι:

 • Βρεφικοί Σταθμοί
 • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
 • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
 • Παιδικοί Σταθμοί
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), και
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ- ΜΕΑ).

Οι ως άνω Δομές, κατά την υποβολή της αίτησης, δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε:

 • Δήμοι και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών
 • Επιχειρήσεις του ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του αστικού κώδικα
 • Άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου,

που νομίμως έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Στην περίπτωση Δήμων και νομικών τους προσώπων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α), όπως ισχύει.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

Η υπαγωγή των Δομών θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δικαιούχου. Η εν λόγω διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, εθνικής και κοινοτικής.

Οι Φορείς δύνανται να υποβάλουν αίτηση για αριθμό θέσεων που δεν ξεπερνά τη δυναμικότητα της Δομής/των Δομών τους, όπως προκύπτει από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. Μπορεί να γίνει δεκτός αριθμός θέσεων έως του διπλασίου της δυναμικότητάς τους, εφόσον λειτουργούν σε δύο βάρδιες εντός του ωραρίου λειτουργίας τους και αναφέρεται σαφώς στην άδειά τους.

Η πρόσκληση, η οποία θα συνοδεύεται από έντυπο Αίτησης συμμετοχής, θα αναφέρει τους όρους συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα συστατικά στοιχεία των υπηρεσιών ανάθεσης, το ανώτατο κόστος των υπηρεσιών και το ποσοστό έκπτωσης, τις προϋποθέσεις ανάθεσης, την υπογραφή συμβάσεων, τον τρόπο χρηματοδότησης και καταβολής του αντιτίμου των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις απαιτούμενες εγγυήσεις, κ.α.

Στην πρόσκληση θα προβλέπονται επίσης οι υποχρεώσεις των Φορέων και των Δομών τους, καθώς και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών.

Οι Δομές, για τις οποίες οι Φορείς τους υποβάλλουν έντυπο Αίτησης συμμετοχής και πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, κατόπιν ελέγχου από Επιτροπές, θεωρούνται υπαγχθείσες και κατατάσσονται σε πίνακα επιλέξιμων Δομών.

Οι υπαγχθείσες Δομές απαιτείται να δημοσιοποιούνται από το Δικαιούχο, κατά Νομό, ώστε στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενες γυναίκες να είναι σε θέση να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις για την πλήρωση θέσης/θέσεων σε αυτές.

Η ανάθεση των υπηρεσιών στις υπαγχθείσες Δομές θα πραγματοποιείται μετά τη σύζευξη των αποτελεσμάτων γυναικών και θέσεων των Δομών και με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Φορέα, στην οποία θα αναφέρονται ιδίως:

 • Ο αριθμός των παρεχόμενων θέσεων και η διάρκεια παροχής υπηρεσιών εκ μέρους της κάθε Δομής του Αναδόχου (λειτουργία ετησίως και εβδομαδιαίως).
 • Το ωράριο λειτουργίας.
 • Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανά θέση.
 • Το κόστος της παροχής και ο τρόπος καταβολής του αντιτίμου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στις υποχρεώσεις των Αναδόχων Φορέων θα προβλέπεται και η δέσμευσή τους:

 • Περί μη είσπραξης τροφείων ή άλλης μορφής διδάκτρων από τις ωφελούμενες.
 • Περί μη μετατροπής συστατικών στοιχείων της προσφοράς τους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι όροι παροχής όσον αφορά τις υπηρεσίες ανά θέση όπως το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ετήσια χρονική διάρκεια λειτουργίας, το ωράριο λειτουργίας εβδομαδιαίως και ημερησίως, τυχόν μετακίνηση κ.λπ.
 • Να αποδέχονται τους προβλεπόμενους ελέγχους και τις επιτόπιες επαληθεύσεις από τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα.
 • Να τηρούν και να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της πράξης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δικαιούχου, της Ε.Υ.Δ του Ε.Π. ΑΝΑΔ και άλλων αρμοδίων αρχών.
 • Ειδικά για τους Αναδόχους (Φορείς) που λειτουργούν με τη νομική μορφή του Ν.Π.Δ.Δ. ή ως Υπηρεσία του Ο.Τ.Α., το άθροισμα των εσόδων που προέρχονται από κρατική χρηματοδότηση, από τροφεία που καταβάλλονται από μη ωφελούμενο γονέα καθώς επίσης και από τα αντίτιμα των παρεχόμενων υπηρεσιών βάσει των «εντολών τοποθέτησης» θα πρέπει να ισοσκελίζεται με το κόστος λειτουργίας τους.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πριν τη δημοσίευσή της από το Δικαιούχο, καθώς και τα σχέδια συμβάσεων πριν την υπογραφή τους με τους Αναδόχους (Φορείς), θα πρέπει να λάβουν τη σύμφωνη γνώμη ή την τεκμαιρόμενη σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΑΝΑΔ, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3614/2007, όπως ισχύει.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Η Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας, καθώς και οιαδήποτε άλλη Επιτροπή κριθεί σκόπιμη στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης από το Δικαιούχο, θα συσταθεί/συγκροτηθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Συγκεκριμένα, θα συσταθούν/συγκροτηθούν: α. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) β. Επιτροπή Ελέγχου των Αιτήσεων των Δομών (Ε.Ε.Α.Δ.) γ. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (Ε.Α.Ε.) Οι ανωτέρω Επιτροπές αποτελούνται από υπαλλήλους του Δικαιούχου, ή/και των Ειδικών Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, ή/και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το έργο των Επιτροπών αυτών, θα εξειδικεύεται στις Αποφάσεις σύστασης/συγκρότησής τους και στις εκάστοτε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΑΚΟΠΗ - ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τόσο ο Ανάδοχος (Φορέας), όσο και οι ωφελούμενες υποχρεούνται να ενημερώνουν εντός δέκα (10) ημερών και εγγράφως το Δικαιούχο για τις περιπτώσεις διακοπής ή μη χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε κατόπιν δηλώσεως της ωφελούμενης, είτε εφόσον συντρέχουν λόγοι διακοπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας της Δομής.

Η κάθε περίπτωση διακοπής εξετάζεται από τον Δικαιούχο και δύναται να οδηγήσει στην ακύρωση της εντολής τοποθέτησης ή στην αντικατάσταση αυτής.

Η μη χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας αποτελεί αιτία ακύρωσης της εντολής τοποθέτησης και αντικατάστασης αυτής.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ε.Κ.Τ.

Ως επιλέξιμες δαπάνες, για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), των δράσεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα Απόφαση, ορίζονται οι δαπάνες του Δικαιούχου προς τους Αναδόχους, οι οποίες αντιστοιχούν στις υπηρεσίες που παρέχουν οι Δομές τους στις ωφελούμενες μητέρες για θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ.

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Για την αποδοχή της επιλεξιμότητας των δαπανών απαιτούνται νόμιμα παραστατικά, τα οποία εκδίδουν οι Ανάδοχοι (Φορείς) παροχής υπηρεσιών και ο Δικαιούχος, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και τις οδηγίες της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΑΝΑΔ.

Όσον αφορά το Δικαιούχο, αυτός οφείλει να τηρεί ειδικό φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά σχετικά με τις πληρωμές για κάθε Ανάδοχο. Οι ανωτέρω πληρωμές πρέπει να καταχωρούνται σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη.

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους εν λόγω φακέλους για το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί μετά την τελευταία πληρωμή, δηλαδή κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.

Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πράξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 1. 1. Η χρηματοδότηση της πράξης (και των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο αυτής) αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η συγχρηματοδότηση από το Ε.Κ.Τ. ανέρχεται στο ποσοστό συγχρηματοδότησης που ορίζεται στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, από τον οποίο χρηματοδοτείται η εν λόγω δράση.

Η υλοποίηση της πράξης καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται, ούτε εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό, αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, από τον οποίο θα αποδεικνύονται οι εισροές και εκροές της πράξης.

 1. 2. Το φυσικό αντικείμενο θα εκφράζεται σε ανθρωπομήνες φύλαξης τέκνων. Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου από το Δικαιούχο μπορεί να γίνει με επιτόπιο έλεγχο ή από τα δικαιολογητικά υλοποίησης που υποβάλλει ο Ανάδοχος ή από συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία μπορεί να ζητήσει ο Δικαιούχος εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει.

 2. 3. Οι πληρωμές από το Δικαιούχο προς τους Αναδόχους (Δομές) θα πραγματοποιούνται σε τέσσερις (4) δόσεις για κάθε σχολικό έτος ως εξής:

  1. α) Η πρώτη δόση ύψους 30% επί του ετήσιου προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου, με την προϋπόθεση υπογραφής της σύμβασης και την προσκόμιση των Αναγγελιών Εγγραφής των τέκνων των ωφελούμενων γυναικών της αντίστοιχης Δομής.

  2. β) Η δεύτερη δόση ύψους 30% επί του ετήσιου προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση του 40% του φυσικού αντικειμένου.

  3. γ) Η τρίτη δόση ύψους 30% επί του ετήσιου προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση του 70% του φυσικού αντικειμένου.

  4. δ) Η τέταρτη δόση ύψους έως και 10% επί του ετήσιου προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά τη λήξη του σχολικού έτους και την πιστοποίηση του συνόλου του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο σχολικό έτος, σύμφωνα με το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης.

Κάθε μήνα, οι ωφελούμενες υποχρεούνται να βεβαιώνουν στη Δομή τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας του τέκνου τους από τη Δομή για το μήνα αυτό, υπογράφοντας στο αντίστοιχο πεδίο του «Συνοδευτικού εντύπου εντολής τοποθέτησης».

Σε περίπτωση διακοπής της παρεχόμενης υπηρεσίας για λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Δομής ή και του Φορέα, αποδίδεται στον ανάδοχο το αντίτιμο του τρέχοντος μηνός.

Η ακριβής διαδικασία απόδοσης του αντιτίμου των παρεχόμενων υπηρεσιών θα εξειδικευθεί περαιτέρω στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δικαιούχου προς τους υποψηφίους Αναδόχους.

Υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος δεν χρηματοδοτείται.

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 1. 1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή των ενεργειών της παρούσας, τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:
  • Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων.
  • Την εφαρμογή των διαδικασιών που διασφαλίζουν την ορθότητα και κανονικότητα των δαπανών που δηλώνονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
  • Την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αιτιολόγησή τους.
  • Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων.
  • Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης.
  • Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
 1. 2. Επίπεδο – είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα

Τα είδη και τα επίπεδα του ελέγχου είναι τα εξής:

  1. Α) προς τους Αναδόχους και τις Δομές
   • Διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος ο οποίος διενεργείται στους Αναδόχους από το Δικαιούχο και αφορά στην ορθή εκτέλεση των όρων της μεταξύ τους Σύμβασης. Ο επιτόπιος έλεγχος θα διενεργείται και σε κάθε Δομή του Αναδόχου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
   • Ειδικά, για τις Δομές που λειτουργούν με τη νομική μορφή του ΝΠΔΔ, ο Δικαιούχος θα εκτελεί και διοικητικούς έλεγχους της καλής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού τους καθώς και ετήσιο διοικητικό απολογιστικό έλεγχο των οικονομικών τους καταστάσεων. Στην απολογιστική έκθεση θα τεκμηριώνεται ότι το κόστος λειτουργίας ισοσκελίζεται με το άθροισμα των εσόδων που προέρχονται από κρατική χρηματοδότηση, από τροφεία που καταβάλλονται από τον γονέα και από τα αντίτιμα των παρεχόμενων υπηρεσιών βάσει των «εντολών τοποθέτησης». Σε περίπτωση μη ισοσκέλισης του κόστους λειτουργίας και των ανωτέρω εσόδων, οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες.
  1. Β) προς το Δικαιούχο και τους Αναδόχους
   • Επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες διενεργούνται από την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΑΝΑΔ.
   • Επιθεωρήσεις που διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης.
   • Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ),

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3614/2007, όπως αυτός ισχύει και με το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

   • Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνει ο Δικαιούχος σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και της υπογραφείσας σύμβασης, καθώς και της συμμόρφωσής του με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες καθ΄όλη την περίοδο υλοποίησης και βασίζονται:

   • Στην Υπουργική απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
   • Στην κοινή Υπουργική απόφαση για το Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», όπως κάθε φορά ισχύει.
   • Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ του Δικαιούχου και των Αναδόχων.
   • Στην καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη δικαιολόγηση και τη λογιστική καταγραφή των δαπανών και την τήρηση των φορολογικών νόμων, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
 1. 3. Παρακολούθηση από την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΑΝΑΔ

Η Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΑΝΑΔ παρακολουθεί συστηματικά μέσω διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων όλα τα στάδια από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 8 του Ν. 3614/ 2007 όπως ισχύει, τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, την κοινή υπουργική απόφαση για τη σύσταση και λειτουργία της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΑΝΑΔ, την Υπουργική απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ.

 1. 4. Διαδρομή του Ελέγχου

Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην Επιτροπή και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από την αρχή πιστοποίησης, την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΑΝΑΔ, τους ενδιάμεσους φορείς και τους δικαιούχους. Οι λογιστικές καταχωρήσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησε ο Δικαιούχος. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρησης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά (π.χ. τιμολόγια), τα οποία θα επισυνάπτονται.

  2. β) Η επαλήθευση της καταβολής της δημόσιας συνεισφοράς στο Δικαιούχο.

  3. γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

  4. δ) Η ύπαρξη, για κάθε πράξη, κατά περίπτωση, των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδότησης, εγγράφων, σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης, εγγράφων για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

 1. 5. Υποχρεώσεις Δικαιούχου

Ο Δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στο Σύμφωνο Αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της πράξης θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας των ενεργειών τους όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 και τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης της πράξης, εκ μέρους των εμπλεκομένων φορέων, γίνεται μνεία για την συμμετοχή στη χρηματοδότηση της κάθε επιμέρους ενέργειας:

 1. α. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και

 2. β. του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφορίας στις ωφελούμενες και, υπό την έννοια αυτή, χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στην απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τον πληθυσμό στόχο.

Ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί και να καταθέτει στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, βάσει των οδηγιών των Ειδικών Υπηρεσιών και τις απαιτήσεις των πράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:

 • Στο καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων
 • Σε ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων
 • Σε δεδομένα για ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων

 • Στο μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων Σε κάθε περίπτωση, ο Δικαιούχος σε συνεργασία με

  την Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, επιμελούνται τρόπους κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των ωφελουμένων, όπου και εάν αυτό απαιτείται, ώστε να τηρείται πάντα η διάταξη περί μη δημοσιοποίησης των ονομάτων των ωφελουμένων από δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

  Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τις απαιτήσεις των Κανόνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύμφωνο Αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

ΑΡΘΡΟ 15

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όσον αφορά τις πράξεις που υλοποιεί ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) στα πλαίσια των κύκλων 2008-2009 και 2009-2010 και έως την οριστική ολοκλήρωσή τους, όπως ορίζεται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αριθμό 9.2776/3.553 /6-04-2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 639/Β).

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δύναται να εξειδικεύεται ή/και να ορίζεται οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στους όρους της παρούσης, στη βάση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, εγχειριδίων, οδηγών κ.λπ.