ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. Υ.Α. Π2Β/ΓΠ/ΟΙΚ.14957/01 «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) από Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, Επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του αστικού κώδικα, άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιώτες» (Β΄1397).

[Καταργήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4756/2020 (Α΄235)]

Εκδόθηκε η κ.υ.α. 1.8010/οικ.3.1413/11 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμ. 0.8363/ 3.1434/29-04-2010 (ΦΕΚ 556/Β) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» (Β΄1230), ανωτ. αριθ. 2.

Εκδόθηκε η κ.υ.α. 71383/20 «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.» (Β΄2774), ανωτ. αριθ. 1. Για τα έτη 2018-2019 και 2016-2017 είχαν εκδοθεί οι κ.υ.α. 054/18 και 16/οικ.661/ΕΥΣΕΚΤ/74397/16 αντίστοιχα.

Εκδόθηκε η υ.α. Οικ. Α-76222/5119/17 «Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων φυσικών και νομικών προσώπων για ταξινόμηση και θέση σε κυκλοφορία Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) αυτοκινήτων» (Β΄243), κατωτ. αριθ. 4.