ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2082 της 21.09.1992 «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας » (Α΄158).

Άρθρο 8

Ημερήσια δημιουργική απασχόληση νηπίων και βρεφών

  1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, παράλληλα με τη λειτουργία παιδικών, βρεφονηπιακών ή βρεφικών σταθμών ημερήσιας φύλαξης βρεφών και νηπίων, μπορεί να εφαρμόζονται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από τα υπ' αυτού εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα και άλλα προγράμματα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης υγιών βρεφών και νηπίων, καθώς και βρεφών και νηπίων, που εμπίπτουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
     
  2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Δικαιοσύνης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, καθορίζονται τα προγράμματα, οι φορείς, οι όροι και οι προϋποθέσεις, η χρηματοδότηση του προγράμματος, ο τρόπος καταβολής των καταβαλλόμενων ποσών, η συμμετοχή των γονέων ή των ασφαλιστικών τους οργανισμών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 

  3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών, δυνάμενο να αναπροσαρμοσθεί με όμοιες αποφάσεις. 

  4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι κτιριακές προδιαγραφές και ο αναγκαίος εξοπλισμός.