ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. Δ22/οικ.37641/1450/30.08.2016 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις» (Β ΄2712).

Άρθρο 2

Στις κατασκηνώσεις παρέχεται με τη μορφή της ομαδικής διαβίωσης:

 1. Α) σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, διαμονή, διατροφή, άθληση, ψυχαγωγία και εκπαίδευση,

 2. Β) σε ηλικιωμένους, διαμονή, διατροφή, άθληση και ψυχαγωγία,

 3. Γ) σε άτομα με αναπηρίες, διαμονή, διατροφή, άθληση, ψυχαγωγία και εκπαίδευση, σε φυσικό περιβάλλον με εγκαταστάσεις κατάλληλες υπό την εποπτεία και τη φροντίδα εκπαιδευμένου και καταρτισμένου στελεχιακού και βοηθητικού προσωπικού, με σκοπό την πνευματική, φυσική, κοινωνική και ψυχική ανάπτυξη του κάθε κατασκηνωτή.

Η φιλοξενία παρέχεται σε χωριστές κατασκηνωτικές περιόδους, για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες. Δύναται να φιλοξενούνται σε κοινή κατασκηνωτική περίοδο:

- ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρίες, και

- παιδιά με αναπηρίες και παιδιά. Για τη φιλοξενία παιδιών ηλικίας 13 έως 16 ετών και των δύο φύλων στις ίδιες κατασκηνωτικές περιόδους, οι κατασκηνώσεις πρέπει να λειτουργούν σε χωριστές κοινότητες με χωριστούς κοιτώνες και εγκαταστάσεις υγιεινής.

 

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας λειτουργίας κατασκήνωσης

Για να επιτραπεί η λειτουργία κατασκήνωσης απαιτείται:

 1. 1. Να έχει εκδοθεί απόφαση άδειας ίδρυσης κατά τα ανωτέρω.

 2. 2. Να έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση όλων των έργων που έχουν προβλεφθεί κατά την έκδοση της άδειας ίδρυσης, η ανέγερση όλων των μόνιμων
  εγκαταστάσεων και η ανάπτυξη γενικά όλων των χώρων λειτουργίας της κατασκήνωσης.

 3. 3. Οικοδομική άδεια, ή οριστική τακτοποίηση των υφιστάμενων κτισμάτων ή βεβαίωση στατικής επάρκειας υπογεγραμμένη από (2) μηχανικούς (ανά διετία) και βεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 «περί μη ύπαρξης αυθαιρεσίας».

 4. 4. Μέχρι την ισχύ των διατάξεων του Ν. 4280/2014 και για τις κατασκηνώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές βεβαίωση στατικής επάρκειας υπογραμμένη από δύο (2) μηχανικούς.

 5. 5. Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου μηχανικού για την καλή λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

 6. 6. Να έχει εξοπλιστεί η κατασκήνωση με τα απαραίτητα για τη ομαλή και άρτια λειτουργία της αντικείμενα και εφοδιαστεί με το σκοπό αυτό υλικά (κρεβάτια, στρώματα, τραπέζια, καθίσματα, μαγειρικές συσκευές, ψυγεία, σκεύη και είδη μαγειρείου, ιατρείου, αναρρωτηρίου, όργανα αθλοπαιδιών, πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπήρουνα κ.λπ.).

 7. 7. Να έχει εξασφαλισθεί η στελέχωση της κατασκήνωσης με τον ακόλουθο αριθμό στελεχών και προσωπικού:

- για περίοδο φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών:

  1. α) Ενός (1) Αρχηγού (Συντονιστή) αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε έλλειψη υποψηφίων με τα προσόντα αυτά απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.

  2. β) Ενός (1) Κοινοτάρχη (Επιμελητή) για κάθε (100) κατασκηνωτές αποφοίτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.

  3. γ) Ενός (1) Ομαδάρχη αποφοίτου Β' τάξεως Λυκείου:

- για κάθε δέκα (10) παιδιά για ηλικία παιδιών 6 έως 8 ετών,

- για κάθε δώδεκα (12) παιδιά για ηλικία παιδιών άνω των 8 ετών έως 12 ετών,

- για κάθε δεκαπέντε (15) παιδιά για ηλικία παιδιών άνω των 12 ετών,

Τα στελέχη αυτά, για παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών, πρέπει να είναι του αυτού φύλου με τους κατασκηνωτές.

  1. δ) Ενός (1) Ιατρού.

  2. ε) Ενός (1) Νοσοκόμου.

  3. στ) Ενός (1) Κοινωνικού Επιστήμονα υπεύθυνου για την προσαρμογή των κατασκηνωτών και για θέματα

του γνωστικού και επιστημονικού του περιβάλλοντος (Κοινωνικός Λειτουργός ή Ψυχολόγος).

Η πλαισίωση της παιδικής κατασκήνωσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί με το απαιτούμενο κατά περίπτωση υπόλοιπο προσωπικό σε τρόπο ώστε ο αριθμός των στελεχών και του προσωπικού να μην υπολείπονται του 20% για κατασκηνώσεις μέχρι 150 παιδιά.

Για παιδικές κατασκηνώσεις που φιλοξενούν πέραν των 150 παιδιών το προσωπικό να μην είναι λιγότερο του ποσοστού 17% των φιλοξενουμένων παιδιών.

- Σε όσες κατασκηνώσεις φιλοξενούνται άτομα με αναπηρίες προσλαμβάνεται επιπλέον και το παρακάτω προσωπικό:

   1. α) ένας (1) Ιατρός

   2. β) ένας (1) Νοσηλευτής για κάθε πενήντα (50) κατασκηνωτές

   3. γ) ένας (1) Συνοδός για κάθε πέντε (5) αυτοεξυπηρετούμενα άτομα με νοητική υστέρηση
   4. δ) ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με νοητική υστέρηση, που επιβαρύνονται και με άλλα προβλήματα υγείας όπως: επιληψία, αυτισμό κ.α. και δεν αυτοεξυπηρετούνται

   5. ε) ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με νοητική υστέρηση που είναι με βαριά σωματική αναπηρία και δεν αυτοεξυπηρετείται

   6. στ) ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με αυτισμό που αυτοεξυπηρετούνται

   7. ζ) ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με αυτισμό που δεν αυτοεξυπηρετείται και έχει βεβαρημένη κατάσταση υγείας

   8. η) ένας (1) Συνοδός για κάθε τέσσερα (4) άτομα με προβλήματα όρασης (τυφλοί και μερικώς βλέποντες) ή ακοής που δεν έχουν άλλες αναπηρίες

   9. θ) ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με προβλήματα όρασης (τυφλοί και μερικώς βλέποντες) ή ακοής που έχει παράλληλα και άλλες αναπηρίες π.χ. τυφλοκωφά, νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές κ.α.

   10. ι) ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με εγκεφαλική παράλυση ή παραπληγία που αυτοεξυπηρετούνται

   11. ια) ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με εγκεφαλική παράλυση ή παραπληγία - τετραπληγία που δεν αυτοεξυπηρετείται

   12. ιβ) ένας (1) Συνοδός για κάθε πέντε (5) άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας (νόσους ή διαταραχές), εφόσον δεν κρίνονται - με γνωμάτευση ιατρού - επιθετικά ή επικίνδυνα

   13. ιγ) ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας (νόσους ή διαταραχές), εφόσον κρίνονται - με γνωμάτευση ιατρού - επιθετικά ή επικίνδυνα.

Για περίοδο φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων:

   1. α) Ενός (1) Αρχηγού (Συντονιστή) αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε έλλειψη υποψηφίων με τα προσόντα αυτά απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.

   2. β) Ενός (1) Κοινοτάρχη (Επιμελητή) για κάθε (150) κατασκηνωτές αποφοίτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.

   3. γ) Ενός (1) συνεργάτη ψυχαγωγίας για κάθε (150) κατασκηνωτές.

   4. δ) Ενός (1) γυμναστή για κάθε (150) κατασκηνωτές.

   5. ε) Ενός (1) Ιατρού.

   6. στ) Ενός (1) Νοσοκόμου.

   7. ζ) Ενός (1) Κοινωνικού Επιστήμονα υπεύθυνου για την προσαρμογή των κατασκηνωτών και για θέματα του γνωστικού και επιστημονικού του περιβάλλοντος (Κοινωνικός Λειτουργός ή Ψυχολόγος).

Η πλαισίωση της κατασκήνωσης θα πρέπει να εξασφαλισθεί με το απαιτούμενο κατά περίπτωση υπόλοιπο προσωπικό σε τρόπο ώστε ο αριθμός των στελεχών και του προσωπικού να μην υπολείπονται του 20% για κατασκηνώσεις μέχρι 150 ηλικιωμένους.

Για κατασκηνώσεις που φιλοξενούν πέραν των 150 ηλικιωμένων το προσωπικό να μην είναι λιγότερο του ποσοστού 17% των φιλοξενουμένων.

 

Άρθρο 7

Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας κατασκήνωσης

 1. Α. Μέχρι την 16η Απριλίου εκάστου έτους οι φορείς που έχουν ήδη πάρει άδεια ίδρυσης κατασκήνωσης υποβάλλουν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, εφόσον επιθυμούν να λειτουργήσει η κατασκήνωσή τους, αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Με την παραπάνω αίτηση υποβάλλονται:

  1. 3. Πίνακας που να εμφανίζει: α) Τον αριθμό των κατασκηνωτικών περιόδων και τον αριθμό των ατόμων (παιδιών, ατόμων με αναπηρίες, ηλικιωμένων) που θα εξυπηρετηθούν κατά κατασκηνωτική περίοδο.

Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών σε πίνακες ανά ηλικία έως 12 ετών και από 12 έως 16 ετών και για τις ηλικίες 12 έως 16 ετών και κατά φύλο θα κατατίθεται την ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου εκάστης κατασκήνωσης,