ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. Π1β/Γ.Π.54338/20.7.2006 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β΄966).

Άρθρο 4

Για τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων απαιτείται η στελέχωσή τους με τον ακόλουθο αριθμό στελεχών και προσωπικού:

 1. Ενός (1) Συντονιστή αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε έλλειψη υποψηφίων με τα προσόντα αυτά απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η απόφοιτοι παλαιού τύπου Γυμνασίου με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.

 2. Ενός (1) Επιμελητή για κάθε (60) κατασκηνωτές αποφοίτου Β΄ τάξεως Λυκείου ή 4ης τάξεως παλαιού τύπου Γυμνασίου.

 3. Ενός (1) Ομαδάρχη για κάθε δέκα (10) παιδιά. Τα στελέχη αυτά πρέπει να είναι του αυτού φύλου με τους κατασκηνωτές.
 1. Ενός (1) Ιατρού.

 2. Ενός (1) Νοσοκόμου.

Να εξασφαλιστεί η πλαισίωση της παιδικής κατασκήνωσης με το απαιτούμενο κατά περίπτωση υπόλοιπο προσωπικό σε τρόπο ώστε ο αριθμός των στελεχών και του προσωπικού να μην υπολείπονται του 25% για εξοχές μέχρι 150 παιδιά, χωρίς στο ποσοστό αυτό να υπολογίζεται και το προσωπικό που προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες της παιδικής κατασκήνωσης, στην περίπτωση που σ’ αυτή θα φιλοξενηθούν παιδιά με αναπηρίες.

Για παιδικές κατασκηνώσεις που φιλοξενούν πέραν των 150 παιδιών το προσωπικό να μην είναι λιγότερο του ποσοστού 20% των φιλοξενουμένων παιδιών.

Σε όσες παιδικές κατασκηνώσεις φιλοξενούνται παιδιά με αναπηρίες προσλαμβάνεται επί πλέον το παρακάτω προσωπικό:

 1. Ένας (1) Ιατρός
 2. Ένας (1) Νοσηλευτής για κάθε πενήντα (50) κατασκηνωτές.
 3. Ένας (1) Συνοδός για κάθε πέντε (5) αυτοεξυπηρετούμενα άτομα με νοητική υστέρηση.
 4. Ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με νοητική υστέρηση, που επιβαρύνονται και με άλλα προβλήματα υγείας όπως: επιληψία, αυτισμό κ.α. και δεν αυτοεξυπηρετούνται.
 5. Ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με νοητική υστέρηση που είναι με βαριά σωματική αναπηρία και δεν αυτοεξυπηρετείται.
 6. Ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με αυτισμό που αυτοεξυπηρετούνται.
 7. Ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με αυτισμό που δεν αυτοεξυπηρετείται και έχει βεβαρημένη κατάσταση υγείας.
 8. Ένας (1) Συνοδός για κάθε τέσσερα (4) άτομα με προβλήματα όρασης (τυφλοί και μερικώς βλέποντες) ή ακοής που δεν έχουν άλλες αναπηρίες.
 9. Ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με προβλήματα όρασης (τυφλοί και μερικώς βλέποντες) ή ακοής που έχει παράλληλα και άλλες αναπηρίες π.χ. τυφλο-κωφά, νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές κ.α.
 10. Ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με εγκεφαλική παράλυση ή παραπληγία που αυτοεξυπηρετούνται.
 11. Ένας (1) Συνοδός για κάθε ένα (1) άτομο με εγκεφαλική παράλυση ή παραπληγία - τετραπληγία που δεν αυτοεξυπηρετείται.
 12. Ένας (1) Συνοδός για κάθε πέντε (5) άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας (νόσους ή διαταραχές), εφόσον δεν κρίνονται - με γνωμάτευση ιατρού - επιθετικά ή επικίνδυνα.
 13. Ένας (1) Συνοδός για κάθε δύο (2) άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας (νόσους ή διαταραχές), εφόσον κρίνονται - με γνωμάτευση ιατρού - επιθετικά ή επικίνδυνα.

Εκδόθηκε η κ.υ.α. Δ22/οικ.37641/1450/30.08.2016 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις.» (Β΄2712), ανωτ. αριθ. 2.