ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. Γ.Π.Δ11/οικ.31720 της 26.5.2021 «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής.» (Β΄2220).

Άρθρο 1

Οικονομική ενίσχυση της αναδοχής

Για κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή, με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση ή με εισαγγελική διάταξη ή σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4538/2018, χορηγείται στους ανάδοχους γονείς ή στο ίδιο μετά την ενηλικίωσή του, οικονομική ενίσχυση, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών διαβίωσης του αναδεχόμενου ατόμου.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι-Διάρκεια χορήγησης

 1. 1. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ανάδοχοι γονείς που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 2.  
  1.  α) έχουν οριστεί ανάδοχοι γονείς με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4538/2018 ή με εισαγγελική διάταξη ή σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4538/2018,
  2.  
  3.  β) η αναδοχή που έχουν συνάψει, είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και
  4.  
  5.  γ) έχουν υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής».
  6.  
 3. 2. Όσον αφορά στις περιπτώσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής, μετά την ενηλικίωση του αναδεχόμενου ατόμου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4538/2018, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι:
 4.  
  1.  α) στην αναδοχή ατόμου με αναπηρία, οι ανάδοχοι γονείς,
  2.  
  3.  β) στην αναδοχή ατόμου, το οποίο φοιτά σε φορέα τυπικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ακόμη κι αν είναι άτομο με αναπηρία, το αναδεχόμενο άτομο, από την ενηλικίωση του,
  4.  
  5.  γ) στην αναδοχή ατόμου, το οποίο εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ακόμη κι αν είναι άτομο με αναπηρία, το αναδεχόμενο άτομο, από την ενηλικίωσή του.

 Στις περ. β` και γ`, το αναδεχόμενο άτομο οφείλει να υποβάλει στον αρμόδιο φορέα εποπτείας της αναδοχής τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ημερομηνία έναρξης/λήξης της στράτευσης ή/και των σπουδών του, βάσει των οποίων ο εποπτεύων φορέας ενημερώνει αμελλητί τα αντίστοιχα Ειδικά Μητρώα Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων. Μετά την ενημέρωση των Ειδικών Μητρώων Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, το αναδεχόμενο άτομο υποβάλλει αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 5.

 1. 3. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, καθώς και μετά την ενηλικίωση του ανηλίκου σε καθεστώς αναδοχής, στις περιπτώσεις της παρ. 2.

 Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αποτελεί την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος, η πρώτη δε καταβολή πραγματοποιείται τον μήνα, που έπεται της έκδοσης της απόφασης, με την οποία εγκρίνεται η αίτηση. Στην περίπτωση που η σύσταση της αναδοχής έχει προηγηθεί της έγκρισης της οικονομικής ενίσχυσης, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται από την ημερομηνία σύστασης της αναδοχής, εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος της παρούσας.

 

Άρθρο 5

 Κατηγορίες ποσού οικονομικής ενίσχυσης

 1. 1. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται μηνιαίως:
  1.  α. Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, σε τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ (325 €).
  2.  β. Για παιδιά με μία πάθηση, η οποία έχει ως συνέπεια οποιασδήποτε φύσης και ποσοστού αναπηρία, σε τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (375 €).
  3.  
 2. 2. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της περ. β` της παρ. 1 προσαυξάνεται κατά το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης-επιδόματος, που χορηγείται ή δύναται να χορηγηθεί, λόγω ένταξης του αναδεχόμενου ατόμου στα γενικά και ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που υλοποιεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. Η προσαύξηση του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αφορούν περιοριστικά: α) το είδος της πάθησης, β) το ποσοστό αναπηρίας και γ) τις περιπτώσεις αλληλοαποκλεισμού των ενισχύσεων-επιδομάτων του προηγούμενου εδαφίου. Κατ` εξαίρεση τωνπροβλεπόμενων την παρούσα παράγραφο, δεν αποδίδεται η προσαύξηση που αντιστοιχεί στο εξωϊδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α` 68), εφόσον ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής είναι δικαιούχος ή δύναται να καταστεί δικαιούχος του προαναφερόμενου εξωϊδρυμα-τικού επιδόματος μέσω του ασφαλιστικού του φορέα.
 3.  
 4. 3. Η υπαγωγή του παιδιού στην περ. β` της παρ. 1 και στην παρ. 2 τεκμηριώνεται από τη σχετική πιστοποίηση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α` 115).
 5.  
 6. 4. Τα ποσά της περ. β` της παρ. 1 και της παρ. 2, καταβάλλονται αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας, σύμφωνα με την πιστοποίηση της παρ. 3. Οι σχετικές καταβολές δεν δύναται να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο του τρέχοντος, της αίτησης, οικονομικού έτους.
 7.  
 8. 5. Όταν το δικαίωμα για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης αναγνωρίζεται για χρονικό διάστημα μικρότερο του πλήρους ημερολογιακού μήνα, το ποσό υπολογίζεται με βάση ημέρες που αναγνωρίζεται το δικαίωμα.
 9.  
 10. 6. Οι αρμόδιοι για την εποπτεία της αναδοχής φορείς του άρθρου 13 του ν. 4538/2018 έχουν την ευθύνη για τη συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογητικών και την καταχώριση των αναγκαίων στοιχείων για τον προσδιορισμό της κατηγορίας της οικονομικής ενίσχυσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής και Υιοθεσίας.