ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Αριθμ. Φ. 400/34/292616/Σ4753 της 31.08/06.09.2016 «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β΄ 2808).

Άρθρο 21

Ειδική άδεια λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων

 1. 1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι είναι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς ανήλικου τέκνου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση ή από νεοπλασματική ασθένεια ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας ή μεταμόσχευσης, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας τριάντα (30) ημερών το χρόνο.
 2. 2. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι έχουν σύζυγο ή προστατευόμενο μέλος ή την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας τριάντα (30) ημερών το χρόνο.
 3. 3. Για τη χορήγηση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα - Υπηρεσία του, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ισχύουσα πιστοποίηση ή βεβαίωση από κρατικό, πανεπιστημιακό ή στρατιωτικό νοσοκομείο ή ιατρική γνωμάτευση της οικείας κατά Κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων ή της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α` 115), από την οποία προκύπτει η πάθηση του ατόμου. Στη συνέχεια, η Μονάδα - Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η χορήγηση της άδειας εγκρίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Με βάση την εγκριτική απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, ο έχων το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας χορηγεί διάστημα της δικαιούμενης άδειας στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν αναφοράς του τελευταίου περί της διάρκειας της.
 4. 4. Τα νοσήματα που πρέπει να λαμβάνονται, κατά περίπτωση, υπόψη και με βάση τα οποία χορηγείται η άδεια είναι τα εξής:
  1. α. Κακοήθη νοσήματα (κακοήθεις νεοπλασίες)
  2. β. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που προκαλούν μόνιμη αναπηρία (σύνδρομο DOWN και εν γένει διανοητικές καθυστερήσεις)
  3. γ. Γενετικά μεταβολικά νοσήματα, που προκαλούν μόνιμη αναπηρία (διαταραχές ανάπτυξης, θρέψης)
  4. δ. Συγγενείς ανωμαλίες που προκαλούν μόνιμη αναπηρία
  5. ε. Χρόνια νοσήματα, τα οποία απαιτούν νοσοκομειακή αντιμετώπιση και ειδική φροντίδα:
   1. (1) Χρόνια νεφρολογικά προβλήματα (χρόνια νεφρική ανεπάρκεια εξαρτώμενη από αιμοκάθαρση, τεχνητό νεφρό)
   2. (2) Χρόνια αιματολογικά προβλήματα
   3. (3) Χρόνια αναπνευστικά προβλήματα
   4. (4) Χρόνια νοσήματα του νευρικού συστήματος (σκλήρυνση κατά πλάκας, εγκεφαλική παράλυση)
   5. (5) Ανοσοανεπάρκεια
   6. (6) Χρόνια ενδοκρινολογικά προβλήματα (νεανικός διαβήτης που απαιτεί νοσηλεία)
   7. (7) Καρδιοπάθειες
   8. (8) Χρόνια νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος
   9. (9) Χρόνιες ψυχικές διαταραχές (ψυχώσεις, αυτισμός κ.λπ.)
   10. (10) Χρόνια νοσήματα πεπτικού (κοιλιοκάκη, νόσος CROHN, χρόνιες ηπατοπάθειες κ.λπ.)
   11. (11) Επίκτητα νοσήματα που προκαλούν μόνιμη αναπηρία
   12. (12) Ατυχήματα που εγκαταλείπουν μόνιμη αναπηρία
   13. (13) Νοσήματα ή ατυχήματα που προκαλούν πρόσκαιρη αναπηρία και μέχρι την πλήρη αποκατάστασή τους
 5. 5. Το δικαίωμα του παρόντος άρθρου χορηγείται σε κάθε δικαιούχο αυτοτελώς.

Άρθρο 19

 1. 1. Δύο φυσικά πρόσωπα, κατά σειρά προτεραιότητας, σύζυγοι, τέκνα και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επιθυμούν, αδέλφια ή γονείς, των μόνιμων αξιωματικών και ανθυπασπιστών, των μόνιμων και εθελοντών - εθελοντριών υπαξιωματικών, των οπλιτών 5ετούς υποχρεώσεως των Ενόπλων Δυνάμεων και των οπλιτών θητείας, καθώς και των πολιτικών υπαλλήλων, μονίμων ή επί συμβάσει του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ειδικότητας πυροτεχνουργού και ναρκαλιευτή, που αποβιώνουν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, διορίζονται, επιφυλασσομένων των διατάξεων «περί κωλυμάτων διορισμού», κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, ύστερα από αίτησή τους, στον αντίστοιχο κλάδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προκειμένου για συγγενείς προσωπικού που υπηρετούσε στα κοινά σώματα διορίζονται σε κλάδο της επιλογής τους, ως μόνιμοι υπάλληλοι, σε θέση ανάλογη με τα προσόντα τους.

  Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 18 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10).

 2. 2. Της  κατά  την  προηγούμενη  παράγραφο προστασίας εφόσον δεν υπάρχουν πρόσωπα προστατευόμενα κατ` εφαρμογή αυτής  απολαμβάνουν  και ένας  αδελφός  ή  μία  αδελφή  των αποβιωσάντων. "Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται και όσοι κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ως οπλίτες γενικώς, μόνιμοι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές, μόνιμοι και εθελοντές και εθελόντριες υπαξιωματικοί, εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας, επαγγελματίες οπλίτες ή έφεδροι αξιωματικοί, πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθίστανται ανάπηροι συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, εφαρμοζόμενης της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α).

  Το εδάφιο β΄ της παρ.2, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί  με το άρθρο  12 παρ. 2 του ν. 2109/1992 (Α΄ 205), αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3257/2004  (Α΄ 143).

 3. 3. Οι  κατά  τις  προηγούμενες  παραγράφους  του  παρόντος  άρθρου διορισμοί ενεργούνται με κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Προεδρίας  της Κυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας
 4. 4. Κατά  τα  λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 61/1977.  

  Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./146/16354 της 25.09/05.10.2020 «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (Α΄ 166).» (Β΄ 4379), ανωτ. αριθ. 33. 

  Με το άρθρο 1 του ν. 2913/2001 (Α΄ 102) ορίζεται ότι:

  1. «1. Της κατά το άρθρο 19 του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α`) προστασίας απολαμβάνουν και οι σύζυγοι ή ένα από τα τέκνα των πολιτικών υπαλλήλων, μονίμων ή επί συμβάσει, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ειδικότητας χειριστού αεροσκαφών, που απεβίωσαν ή αποβιώνουν κατόπιν αεροπορικού ατυχήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Όταν δεν υπάρχουν σύζυγος ή τέκνα του αποβιώσαντος, το δικαίωμα διορισμού παρέχεται σε μία αδελφή ή έναν αδελφό αυτών.
  2. 2. Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α`), όπως αυτές επεκτάθηκαν και τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α`), τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 12 του ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α`) και την προηγούμενη παράγραφο, το δικαίωμα μεταβιβάζεται στα λοιπά προβλεπόμενα κατά περίπτωση μέλη της οικογένειας αυτού που απεβίωσε ή κατέστη ανάπηρος, εφόσον προηγουμένως παραιτηθούν του σχετικού δικαιώματος ο ή η σύζυγος ή τα τέκνα αυτού.
  3. 3. Η προβλεπόμενη προστασία του άρθρου 19 του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 A`), όπως η παράγραφος 2 αυτού αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α`), παρέχεται και στις περιπτώσεις που ο αποβιώσας ή καταστάς ανάπηρος σε ποσοστό άνω του 67% είναι ιδιώτης και έπαθε συνεπεία ατυχήματος, που οφείλεται σε υλικό ή μέσο των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 1.1.2000.»

  Με το άρθρο 14 παρ. 2 ν. 2936/2001 (Α΄ 166) ορίζεται ότι: «2. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α) εφαρμόζονται και στους Επαγγελματίες Οπλίτες.»