ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄29).

Άρθρο 14.

Μόνιμη διαθεσιμότητα

  1. 1. Μόνιμη διαθεσιμότητα είναι η κατάσταση του αξιωματικού που τίθεται μόνιμα εκτός της ενεργού υπηρεσίας, επειδή κατέστη ανίκανος για εκτέλεση υπηρεσίας, συνεπεία τραυμάτων ή παθήσεων από τραύματα, ένεκα της υπηρεσίας ή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, ύστερα από γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
  2. 2. Οι τιθέμενοι στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας, υποχρεούνται σε επανεξέταση, εφ' άπαξ, από την Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία παραπέμπονται εντός διμήνου, από την παρέλευση τριετίας από τη χρονολογία της προηγούμενης γνωμάτευσης, βάσει της οποίας τέθηκαν στην κατάσταση αυτή. Εξ' αυτών, οι κρινόμενοι κατά τη νέα εξέταση ανίκανοι για εκτέλεση υπηρεσίας παραμένουν οριστικά στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας, οι δε λοιποί, κρινόμενοι ικανοί για την ενεργό υπηρεσία ή για υπηρεσία γραφείου, τίθενται στην κατάσταση αυτή, κατά περίπτωση. Οι αρνούμενοι να υποβληθούν στην επανεξέταση επανέρχονται στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας.
  3. 3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο επανεξέταση για τελική κρίση της σωματικής τους ικανότητας δεν απαιτείται, για όσους αξιωματικούς η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή γνωματεύει ότι η πάθησή τους, λόγω της φύσεώς της, είναι οριστική και ανεπίδεκτη θεραπείας.

Άρθρο 10.

Υπηρεσία γραφείου.

  1. 1. Η υπηρεσία γραφείου είναι η κατάσταση του αξιωματικού που κρίθηκε σωματικά ανίκανος για την εκτέλεση άλλης υπηρεσίας, πλην της υπηρεσίας γραφείου.
  2. 2. Οι αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, για τους οποίους οι αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας γνωμάτευσαν ότι είναι ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία, ικανοί όμως για υπηρεσία γραφείου, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα, παραπέμπονται, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, στο αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων, το οποίο, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφαίνεται οριστικά για την παραμονή τους στο Σώμα για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου ή για την αποστρατεία τους για λόγους υγείας. Οι ανωτέρω αξιωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει 30 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα, παραμένουν στο Σώμα για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου, χωρίς να απαιτείται απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου κρίσεων.

    Η ανωτέρω παράγραφος αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 6/2018 (Α΄11).

  3. 3. Αξιωματικοί κρινόμενοι κατάλληλοι για υπηρεσία γραφείου, για κανένα λόγο δεν δύνανται να επανέλθουν στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας.
  4. 4. Οι αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, παραμένουν όμως εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους, χωρίς να χάνουν την αρχαιότητά τους και τοποθετούνται κατά τις περί τοποθετήσεως των αξιωματικών διατάξεις, αναλόγως των προσόντων τους ή των ειδικών γνώσεων, μη δυνάμενοι ν ασκήσουν διοίκηση.