ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Βλ. Και άρθρα 74-182 (Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος) ν. 4662/20, ΦΕΚ-27 Α/7-2-20)» (Α΄99).

Άρθρο 104

Άδεια διευκολύνσεων πυροσβεστικού προσωπικού με οικογενειακές υποχρεώσεις και ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

 1. 1. Εάν οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, δεν επιθυμούν να λάβουν την προβλεπόμενη κατά περίπτωση άδεια ανατροφής τέκνου, ο χρόνος εργασίας τους μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών του υπαλλήλου. Σε περίπτωση διαζυγίου, χηρείας, γονέα μονογονεϊκής οικογένειας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα υπάλληλο του πυροσβεστικού προσωπικού που έχει την επιμέλεια του τέκνου.
 2. 2. Για το γονέα υπάλληλο που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος και έχει την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67%, το μειωμένο ωράριο προσαυξάνεται κατά έξι (6) μήνες και η μειωμένη άδεια κατά ένα μήνα.
 3. 3. Στην περίπτωση γέννησης 3ου τέκνου, όπως και για κάθε τέκνο πέραν του 3ου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη. Κατά τη διάρκεια της παράτασης αυτής ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά μία (1) ώρα.
 4. 4. Αν και οι δυο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, επιλέγουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων αυτών, εκτός αν με την κοινή τους δήλωση καθορισθούν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικά και μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι εν λόγω διευκολύνσεις.

  Αν και οι δύο γονείς ανήκουν στο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, με αναφορά τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων είτε εφάπαξ είτε διαδοχικά και μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι εν λόγω διευκολύνσεις. Στην περίπτωση που ο/η σύζυγος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή είναι ελεύθερος/η επαγγελματίας ή ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ανεξάρτητα αν δικαιούται ή όχι διευκολύνσεων μειωμένου ωραρίου λόγω ανατροφής τέκνου στην περίπτωση μη λήψης γονικής άδειας, ο/η σύζυγος πυροσβεστικός υπάλληλος κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου με την προϋπόθεση προσκόμισης από τον/την σύζυγο σχετικής βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα ότι εργάζεται στη συγκεκριμένη επιχείρηση ή είναι ελεύθερος/η επαγγελματίας και δεν λαμβάνει ή δεν επιθυμεί να κάνει χρήση των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου.

 5. 5. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 103Α του παρόντος, ο πυροσβεστικός υπάλληλος κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, δεν δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου αντί της δικαιούμενης άδειας ανατροφής τέκνου.
 6. 6. Σε περίπτωση θανάτου της συζύγου είτε κατά τη διάρκεια του τοκετού είτε πριν τη συμπλήρωση της εννεάμηνης ανατροφής τέκνου, ανεξάρτητα αν η ίδια εργαζόταν στο δημόσιο τομέα ή ασκούσε οποιοδήποτε επάγγελμα ή όχι, ο σύζυγος πυροσβεστικός υπάλληλος κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, εφόσον έχει την επιμέλεια του τέκνου, δικαιούται αντί γονικής άδειας ανατροφής τέκνου με αποδοχές, διάρκειας εννέα (9) μηνών ή του υπολειπόμενου χρόνου μέχρι τη συμπλήρωση των εννέα μηνών, να κάνει χρήση των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου, είτε στο σύνολο είτε αναλογικά, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος.
 7. 7. Σε περίπτωση διαζυγίου, χηρείας, γονέα μονογονεϊ-κής οικογένειας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, αντί της άδειας ανατροφής τέκνου, ο σύζυγος ή η σύζυγος πυροσβεστικός υπάλληλος κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, ή ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια, δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Το ίδιο δικαίωμα μπορούν να ασκήσουν και οι γυναίκες πυροσβεστικοί υπάλληλοι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, οι οποίες απέκτησαν τέκνο με παρένθετη μητρότητα.
 8. 8. Οι γυναίκες πυροσβεστικοί υπάλληλοι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, που κυοφορούν και οι μητέρες με παιδιά ηλικίας μέχρι τεσσάρων (4) ετών δεν εκτελούν υπηρεσία Γ΄ Φυλακής, εφόσον οι ίδιες το επιθυμούν κατόπιν σχετικής αίτησής τους.
 9. 9. Με τη γνωστοποίηση στην Υπηρεσία της έναρξης διαδικασίας ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (εξωσωματική γονιμοποίηση), η οποία αποδεικνύεται με σχετική ιατρική βεβαίωση, οι γυναίκες πυροσβεστικοί υπάλληλοι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, δικαιούνται κατά την ημέρα της ωολη-ψίας ειδική άδεια απουσίας μιας (1) ημέρας καθώς και ειδική άδεια δεκαπέντε (15) ημερών από την εμβρυο-μεταφορά.
 10. 10. Στις γυναίκες πυροσβεστικούς υπαλλήλους χορηγείται, κατόπιν βεβαίωσης του θεράποντος ιατρού, ειδική άδεια με αποδοχές μίας (1) ημέρας κατ' έτος, προκειμένου να υποβληθούν σε ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο.

  Η ανωτέρω παράγραφος προστέθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 177 του ν. 4662/2020 (Α΄27).

  Το ανωτέρω κεφάλαιο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 3/2014 (Α΄6).

 

Άρθρο 105A

Ειδικές άδειες

 1. 1. Στο πυροσβεστικό προσωπικό χορηγείται άδεια απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων ημερών σε περίπτωση γάμου είτε πριν είτε μετά την τέλεσή του και τριών (3) εργασίμων ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή και συγγενούς έως και β΄ βαθμού.
 2. 2. Άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο πέραν της κανονικής χορηγείται, συνεχόμενα ή τμηματικά, σε όσους πυροσβεστικούς υπαλλήλους κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Τα νοσήματα που απαιτούν περιοδική νοσηλεία καθορίζονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ. 400/39/5521/19-02-1998 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Πρόνοιας (Β΄235), όπως αυτή ισχύει. Στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι της άδειας, τότε αυτή χορηγείται στον ένα εξ αυτών. Οι γονείς - δικαιούχοι, με κοινή τους δήλωση καθορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, η συνολική διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να υπερβεί και για τους δύο τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες ετησίως. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την εν λόγω άδεια δικαιούται ο γονέας που έχει την επιμέλεια του πάσχοντος τέκνου.
 3. 3. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται και στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down, ανεξαρτήτως του εάν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική γνωμάτευση από δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τμήμα δημοσίου νοσοκομείου.
 4. 4. Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος που έχουν σύζυγο ή τέκνα με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%, παρέχεται άδεια είκοσι (20) ημερών κατ’ έτος με αποδοχές πέραν της κανονικής χορηγούμενη είτε συνεχόμενη είτε τμηματικά. Εναλλακτικά είναι δυνατόν να μειώνεται το ωράριό τους κατά μία ώρα την ημέρα.
 5. 5. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος που έχουν ή επιμελούνται τέκνα τα οποία φοιτούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δικαιούνται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές μιας (1) ημέρας ανά δίμηνο και συνολικά όχι πέραν των πέντε (5) ημερών στη διάρκεια του σχολικού έτους για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. Για τη χορήγηση της σχετικής άδειας ο γονέας υπάλληλος υποβάλλει κάθε φορά στην Υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας ταυτόχρονα αν ο άλλος γονέας είναι δικαιούχος (ιδιότητα, φορέας εργασίας) καθώς και ότι δεν έχει κάνει χρήση της σχετικής άδειας για το υπόψη δίμηνο. Η άδεια χορηγείται στο γονέα υπάλληλο και στην περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.
 6. 6. Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, μπορεί να χορηγείται ολιγόωρη άδεια διάρκειας μέχρι 3 ωρών κατά το χρόνο που εκτελούν υπηρεσία, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών τους κατά την κρίση του Διοικητή ή του προϊστάμενου της υπηρεσίας. Οι ολιγόωρες άδειες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εννέα (9) ώρες το μήνα.

  Το ανωτέρω κεφάλαιο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 3/2014, (Α΄6).

  Το ανωτέρω άρθρο προστέθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του π.δ. 247/1999, (Α΄203).