ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4758 της 04.12.2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις.» (Α΄242).

Άρθρο 47

Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού στο Δημόσιο

  1. 1. Το πλεονάζον τακτικό προσωπικό που δεν δύναται να μετακινηθεί σε κενή οργανική θέση εντός της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.), σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, δύναται να μεταφέρεται σε Φορείς Υποδοχής, με την ίδια σχέση εργασίας, εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 5, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Ως Φορείς Υποδοχής νοούνται φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, οι ανεξάρτητες αρχές, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθμού και οι επιχειρήσεις αυτών, καθώς και εταιρείες του ν. 3429/2005 (Α' 314), στις οποίες το Δημόσιο κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον χρόνο διενέργειας της μεταφοράς.
  2. 2. Η μεταφορά του προσωπικού της παρ. 1 γίνεται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου σε κενή ή συνιστώμενη με την απόφαση μεταφοράς θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο εργαζόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στην οποία μεταφέρεται. Εφόσον ο εργαζόμενος συναινεί, η μεταφορά του μπορεί να γίνει και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.
  3. 3. Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μεταφέρονται. Όποιος μεταφέρεται σε κατώτερη κατηγορία κατατάσσεται στον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας με βάση τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του. Η μεταφορά σε κάθε περίπτωση γίνεται χωρίς να διατηρείται τυχόν διαφορά αποδοχών.
  4. 4. Οι μεταφερόμενοι που δεν παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας στον Φορέα Υποδοχής μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της πράξης μεταφοράς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θεωρείται ότι δεν αποδέχονται τη μεταφορά τους.
  5. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύονται η διαδικασία του παρόντος, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση μεταφοράς, τα κριτήρια της μεταφοράς, καθώς και κάθε αναγκαία οργανωτική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.