ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1563 της 17.09.1985 «Διαρρυθμίσεις την άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (A΄151).

Άρθρο 38

Κύρωση απόφασης

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου, από τότε που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η κατωτέρω κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Αμυνας, Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης: 

<Αριθ.Πρωτ. Κ.5671/1487/9.8.1984 ΦΕΚ Β’ 549 : Μισθώσεις περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων. 

Έχοντας υπόψη: 

 1. 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1044/1971 (ΦΕΚ 245 Α'/1971), περί τροποποίησης, συμπλήρωσης και αντικατάστασης διατάξεων του Α.Ν. 1324/49, που κυρώθηκε με το Νόμ. 1487/50, όπως αυτός ισχύει. 
 2. 2. Τις διατάξεις του Νόμ. 1043/80 (ΦΕΚ 87 Α'/80), περί τροποποίησης, συμπλήρωσης και αντικατάστασης διατάξεων της περί Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου ισχύουσας νομοθεσίας. 
 3. 3. Το άρθρ.10 του Νόμ. 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α'/1984), "τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης". 
 4. 4. Σχετικά υπομνήματα της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος καθώς και Ενώσεων Επαγγελματιών Καπνοπωλών περιπτεριούχων, αποφασίζομεν: 

 

Άρθρο 1 : 

 1. 1. Οι μισθώσεις αδειών περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων πραγματοποιούνται, ύστερα από έγκριση του οικείου Νομάρχη, για χρονικό διάστημα δύο ετών με την κατάρτιση υπό των συμβαλλομένων συμβάσεων μίσθωσης, των οποίων οι γενικοί όροι και οι ειδικότερες συμφωνίες πρέπει να βρίσκονται μέσα στα πλαίσια, που διαγράφονται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

  Οι έγγραφες συμφωνίες περί των εννόμων σχέσεων μίσθωσης, αναμίσθωσης, παράτασης τηςε μίσθωσης κλπ. που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση ισχύουν από της κοινοποίησης στον αρμόδιο κατά τοποθεσία λειτουργίας του περιπτέρου Νομάρχη. 

 2. 2. Μετά την πάροδο διετίας επιτρέπεται η αναπροσαρμογή του μισθώματος στο ύψος, που προσδιορίζεται από την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και ειδικότερα από τη θέση και τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας, ύστερα από έγκριση του οικείου Νομάρχη. 
 3. 3. Ο μισθωτής είναι ελεύθερος να προμηθεύεται τα προϊόντα που διαθέτει από οποιονδήποτε προμηθευτή, ο δε εκμισθωτής δεν μπορεί να ορίσει πληρεξούσιο πρόσωπο που έχει σχέση με το κύκλωμα παραγωγής διακίνησης και εμπορίας των ειδών του περιπτέρου. 

  Τυχόν υπάρχοντα ως άνω, πληρεξούσια κατά την ένταξη εφαρμογής της παρούσας, λογίζονται ως ανακληθέντα και ανίσχυρα. 

 

Άρθρο 2 : 

Σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτού, η μίσθωση συνεχίζεται υπό της συζύγου και των τέκνων αυτού, εφόσον τυγχάνουν δικαιούχοι. Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτού η μίσθωση συνεχίζεται υπό του συζύγου ή ενός των τέκνων αυτού, εφόσον συναινέσουν σε τούτο και υποδείξουν τούτο όλα τα τέκνα αυτού. 

Άρθρο 3 : 

 1. 1. Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης, γίνεται τρεις μήνες προ της λήξεως αυτής εγγράφως υπό του εκμισθωτού προς τον μισθωτή, για ιδιόχρηση. Τα έννομα αποτελέσματα επέρχονται μετά τη λήξη του τριμήνου που μπορεί να επικημυνθεί επί ένα ακόμη τρίμηνο υπό του οικείου Νομάρχη. 
 2. 2. Εάν ο εκμισθωτής εντός έτους από της αποδόσεως της χρήσης του περιπτέρου για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τούτο ο ίδιος μετά των οικείων του, κατ' άρθρ.21 Νόμ. 1044/71 και επιθυμεί την εκμίσθωση αυτού, υποχρεούται να ειδοποιήσει τον αποχωρήσαντα μισθωτή για τούτο, που έχει το δικαίωμα προτίμησης με ίσους όρους έναντι παντός τρίτου υποψηφίου μισθωτή, το δε δικαίωμα αυτό ασκείται κατά το άρθρ. 6 της παρούσας απόφασης. 
 3. 3. 'Ολα τα προβλεπόμενα από τον Κ.Φ.Σ. βιβλία και στοιχεία της κατηγορίας τους τηρούνται στο όνομα του μισθωτή απαγορευομένης της έκδοσης στοιχείων (τιμολόγια κ.λ.π.) στο όνομα του εκμισθωτή. 

 

Άρθρο 4 : 

Επί λήξεως της σύμβασης μίσθωσης ο μισθωτής έχει προτίμηση, με ίσους όρους, έναντι παντός τρίτου υποψηφίου μισθωτή. 

 

Άρθρο 5 : 

Το δικαίωμα παράτασης της μίσθωσης ασκείται επί ποινή έκπτωσης, προ τεσσάρων μηνών από τη λήξην της μίσθωσης, με έγγραφη δήλωση προς τον εκμισθωτή. 

 

Άρθρο 6 : 

 1. 1. Ο εκμισθωτής δικαιούται να αρνηθεί τη μίσθωση αν τρίτος προσφέρει μείζον μίσθωμα του υπό του μισθωτού καταβαλλομένου ή συντρέχει περίπτωση ιδιόχρησης. Προσφορά μισθώματος πλέον του ποσοστού μέχρι 20% για μισθώματα από 20.001 δρχ. και άνω και ποσοστού μέχρι 30% από 10.000- 20.001 δρχ. δεν λαμβάνεται υπ'όψη, για μισθώματα δέ κάτω των 10.000 δρχ. με συμφωνία των ενδιαφερομένων και εκτίμηση του αρμόδιου Νομάρχη κατά το άρθρ. 1 της παρούσας απόφασης. 
 2. 2. Ο εκμισθωτής αποδεικνύει, την προσφορά του μείζονος μισθώματος, με δήλωση του Νόμ. 105/1969, περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος, που θα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία του υποψηφίου μισθωτή και η οποία ακολούθως θα υποβάλλεται στον οικείο Νομάρχη. 
 3. 3. Εάν ο μισθωτής δηλώσει εγγράφως εντός μηνός από την επίδοση της ανωτέρω δήλωσης (παρ. 2), ότι αποδέχεται το μείζον μίσθωμα, παρατείνεται η μίσθωση κατά τη λήξη αυτής. 
 4. 4. Εάν ο μισθωτής δεν αποδεχθεί το μείζον μίσθωμα που προσφέρει ο νέος μισθωτής και για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η νέα μίσθωση, επανέρχεται ο προηγούμενος μισθωτής και με το παλαιό μίσθωμα. 
 5. 5. Σε περίπτωση ιδιόχρηση έχει υποχρέωση, ο εκμισθωτής να παραλάβει τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα, που υπάρχουν κατά τη μέρα της παράδοσης του περιπτέρου, εφόσον δεν είναι βεβλαμένα. 

 

Άρθρο 7 : 

Για κάθε περίπτωση, που μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρ. 1 έως και 6 της παρούσας απόφασης, χωρεί ένσταση κατά της απόφασης του Νομάρχη ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, η δε επ'αυτής κρίση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών. Η ένσταση κατά της απόφασης του Νομάρχη και η εκδιδόμενη επ'αυτής πράξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το παραδεκτό της προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων καθ'ύλην της διαφοράς δικαστηρίων και ασκείται τόσο από τους μισθωτές, όσο και από τους εκμισθωτές. 

 

Άρθρο 8 : 

Κάθε άλλη απόφαση που ρυθμίζει διαφορετικά, εν όλω ή εν μέρει, τα ίδια θέματα παύει να έχει οποιαδήποτε ισχύ.