ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 1043 της 14/16.04.1980 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεών τινων της περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου ισχυούσης νομοθεσίας» (Α΄87).

 

Άρθρο 23

 

Ανάπηροι Πολέμου ως και Ανάπηροι Ειρηνικής Περιόδου, υποβάλλοντες ή υποβαλόντες αίτησιν ατελούς εισαγωγής αυτοκινήτου ή επιστημονικών βοηθημάτων, κατά τας ισχυούσας διατάξεις δικαιούνται εν περιπτώσει απορρίψεως της αιτήσεως υπό των οικείων Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ) να προσφύψουν ενώπιον της αντιστοίχου Αναθεωρητικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 24

 

  1. 1. Λουτροθεραπείας ή αεροθεραπείας δικαιούνται οι Ανάπηροι Πολέμου Αξιωματικοί, Ανθυπασπισταί και οπλίται, περί ων αι διατάξεις των Ν.Δ.1044/1971 ως συμπληρούται διά του παρόντος Ν. 4506/1930, Ν. 2588/1921, Ν. 362/1943, Ν. 330/1947, Ν. 1855/1951, ως και οι ανάπηροι Ειρηνικής περιόδου Ν. 1370/1944.
  2. «2. `Όσοι δικαιούνται λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας υποβάλλονται σε εξέταση κατ` έτος και ανά δεκαετία αντίστοιχα από Υγειονομικές Επιτροπές, που συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και γνωματεύουν για την ανάγκη αυτής, με βάση την πόθηση από την οποία κατέστησαν ανάπηροι και την εν γένει Κατάσταση της υγείας τους κατά το χρόνο εξέτασής τους.»

    Της εξετάσεως εξαιρούνται οι εκ φυματιώσεως δικαιούχοι λαμβάνοντες το επίδομα φυματικού ή νόσου φυματιώδους φύσεως.

    Η εδάφιο α΄ της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3036/2002 (Α΄171).

    Εκδόθηκε η κ.υ.α. οικ. 29309/2020 «Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε ανάπηρους συνταξιούχους του Δημοσίου και του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), για τη θερινή περίοδο 2020» (Β΄2693), κατωτ. αριθ. 28. Ομοειδείς αποφάσεις έχουν εκδοθεί για τα έτη 1998 έως 2019.