ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 4659 της 03.02.2020 «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις» (Α΄21).

  1. 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση των Οργανισμών Λειτουργίας των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, για την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων των ανωτέρω φορέων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α' 224), απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η πρόβλεψη του πρώτου εδαφίου της παρούσας ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 και για το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/ 1979 (Α' 74), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών του α.ν. 726/1937 (Α' 228), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου 6 του ν. 3106/2003 (Α' 30), το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης της παραγράφου 1.Ι. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 (Α' 216), το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (Α' 225) και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) του ν. 4520/2018 (Α' 30).
  2. 2. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες μετάταξης ή απόσπασης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος, ολοκληρώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.