ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4578 της 03.12.2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄200).

2. Οι ήδη εκδοθείσες, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπουργικές αποφάσεις για τον ορισμό μελών Διοικητικών Συμβουλίων εξακολουθούν να ισχύουν