ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4301 της 07.10.2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» (Α΄223).

 1. 1. Ο φορέας «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων» μετονομάζεται σε «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων - Ο.Δ.Α.Ζ.». Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οποιαδήποτε αναφορά στην παλιά επωνυμία, λογίζεται ως αναφορά στη νέα.
 2. 2.
  1. α) Το τακτικό προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων - Ο.Δ.Α.Ζ., που προέρχεται από τον Οργανισμό Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.) το οποίο είχε προσληφθεί στον φορέα αυτόν μέχρι τις 31.12.2010, υπάγεται για κύρια σύνταξη στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (Α΄191) και όλη η προηγούμενη υπηρεσία του με σχέση δημοσίου δικαίου στον ανωτέρω Οργανισμό λογίζεται ως διανυθείσα στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας στους οποίους υπαγόταν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.
  2. β) Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3865/ 2010 (Α΄120) εξακολουθούν να ισχύουν για το προσωπικό της παραγράφου αυτής.
  3. γ) Ως προς το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του τακτικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων - Ο.Δ.Α.Ζ., το οποίο έχει προσληφθεί από 1.1.2011 μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου αυτού ή προσλαμβάνεται από την ημερομηνία αυτή και μετά, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3865/2010.
  4. δ) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για το πρώην τακτικό προσωπικό του Ο.Δ.Α.Ζ., το οποίο έχει μεταταχθεί ή μεταφερθεί σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς του, ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος.
 3. 3.
  1. α) Ο χρόνος υπηρεσίας με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στον Ο.Δ.Α.Ζ. πρώην τακτικών υπαλλήλων του που έχουν μεταταγεί ή μεταφερθεί σε θέσεις άλλων φορέων και δεν έχουν επιλέξει τη διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς τους, ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος, λογίζεται ως διανυθείς στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  2. β) Εάν τα πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης μετά τη μεταφορά ή τη μετάταξή τους έχουν υπαχθεί στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας τους στον Ο.Δ.Α.Ζ. λογίζεται ως διανυθείς στο Δημόσιο, με την προϋπόθεση ότι για το χρόνο αυτόν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη, καθώς και πρόνοια. Εάν δεν έχουν παρακρατηθεί οι εισφορές αυτές μπορεί ο υπάλληλος να ζητήσει την αναγνώριση ως συνταξίμου του ανωτέρω χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), καθώς και τις οικείες διατάξεις των φορέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, κατά περίπτωση.
 4. 4. Αιτήσεις για συνταξιοδότηση τακτικών υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων -Ο.Δ.Α.Ζ., προερχόμενων από τον Ο.Δ.Α.Ζ., οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από τον φορέα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο, μεταφέρονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς) προκειμένου να κριθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
 5. 5. Οι συντάξεις που καταβάλλονται από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων - Ο.Δ.Α.Ζ., βαρύνουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, το Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καταβάλλονται από αυτό και διέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά για τους συνταξιούχους του διατάξεις.
 6. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ρυθμίζεται το θέμα της μεταφοράς στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη, που έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές των προσώπων του άρθρου αυτού για το χρόνο υπηρεσίας τους που διανύθηκε στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ο.Δ.Α.Ζ. καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
 7. 7. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού καταργείται το ν.δ. 2487/1953 (Α΄198), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού διάταξη.
 8. 8. Στην παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) διαγράφεται η φράση «εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου». Επιτρέπονται οι αποσπάσεις του προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.