ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθ. Y.A. Δ12γ/ΓΠοικ.21836/644/20 «Απόδοση νοσηλίου - τροφείου για ανασφάλιστα και άπορα άτομα που διαμένουν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» (Β΄2363).

Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η απόδοση νοσηλίου τροφείου ανασφάλιστων και άπορων ατό-μων που διαμένουν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης μέσω του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με πιστώσεις που μεταβιβάζονται σε αυτόν από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) κατό- πιν επιχορήγησης του από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 2 Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της υπηρεσίας προνοιακού χαρακτήρα του άρθρου 1 είναι οι ανασφάλιστοι και άποροι με αναπηρία που διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) που λει-τουργούν φορείς συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΠΥ.

Για την εφαρμογή της παρούσας άποροι θεωρούνται τα άτομα των οποίων το ετήσιο πραγματικό φορολογητέο ατομικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 4.800 ευρώ ή το ετήσιο πραγματικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει για δύο ενήλικες τα 7.200 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ για κάθε τέκνο, όπως προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Άρθρο 3 Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι αυτές που περιγράφονται αναλυτικά στην υφιστάμενη νομοθεσία για τη λειτουργία των ΣΥΔ και ειδικότερα στις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ' αρ.: α) Δ12/Γ.Π.οικ. 13107/283/20.3.2019 (Β΄ 1160), β) Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ. 3394/10.1.2007 (Β΄ 74) και γ) Π4β/οικ.4681/29.8.1996 (Β΄ 825), όπως αυτές ισχύουν.

Άρθρο 4 Νοσήλιο Τροφείο - Έλεγχος και Υποβολή δαπανών

 1. 1. Το νοσήλιο-τροφείο ορίζεται βάσει της υπ' αρ. Δ29α/ Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048/22-1-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ορισμός ειδικού νοσηλίου-τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες» (Β΄ 172), όπως ισχύει.
 2. 2. Ο φορέας που φιλοξενεί ανασφάλιστα και άπορα άτομα αποστέλλει αίτημα στον ΟΠΕΚΑ τον Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο έκαστου έτους, με συνημμένα τα εξής:
  1. α) την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους και
  2. β) υπεύθυνη δήλωση των ιδίων ή των δικαστικών τους συμπαραστατών, με την οποία συναινούν στο σύνολο των διασταυρώσεων που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων τους για την εφαρμογή της παρούσας. Στην ανωτέρω δήλωση αναφέρεται και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του ωφελούμενου.

  Ο ΟΠΕΚΑ, αφού ελέγξει μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), και, εφόσον απαιτείται, και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), ότι συντρέχουν τα δύο κριτήρια (μη ασφάλισης και απορίας), αποστέλλει στον ΕΟΠΥΥ τον κατάλογο με τους ωφελούμενους.

  Ο φορέας που λειτουργεί ΣΥΔ υποχρεούται να υποβάλει στον ΕΟΠΥΥ διακριτά μηνιαία τιμολόγια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ασφαλισμένους και σε ωφελούμενους της παρούσας απόφασης.

 3.  

Άρθρο 5 Φορείς Δικαιούχοι Αποζημίωσης

Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που λειτουργούν ΣΥΔ και συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ.

Άρθρο 6 Διαδικασία ελέγχου και μεταβίβασης των Πιστώσεων

Εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου οικονομικού έτους από την πληρωμή των υποχρεώσεων προς τους φορείς του άρθρου 5, αποστέλλεται στον ΟΠΕΚΑ απολογιστική αναλυτική κατάσταση των φορέων και των ποσών που καταβλήθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ (φορέας/ δαπάνη/μήνα), προκειμένου να διαπιστώνεται η εκπλήρωση των όρων της επιχορήγησης.

Άρθρο 7 Μεταβατική διάταξη

Φορείς που λειτουργούν ΣΥΔ και φιλοξενούν ανασφάλιστα και άπορα άτομα κατά τη δημοσίευση της παρούσας αποστέλλουν τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 4 έως το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση.

Εκδόθηκε ο ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.» άρθρο 21 «Αποζημίωση συμβεβλημένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα». (Α΄105).

Εκδόθηκε ο ν. 4520/2018 άρθρο 4 παράγραφος 1 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.». (Α΄30).

Εκδόθηκε ο ν. 4368/2016 άρθρο 33 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.» (Α΄21).

Εκδόθηκε ο ν. 2072/1992 άρθρο 30 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» (Α΄125).

Εκδόθηκε η κ.υ.α. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/16 της 04-04-2016 «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» (Β΄908), κατωτ. αριθ. 13.