ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθ. Y.A. οικ.60135/1579/17 (Β’ 4590) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ12/ΓΠοικ.13107/ 283/20-3-2017 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πρόγραμμα «Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία» (Β΄4590).

Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η οργάνωση και λειτουργία Δομών, Δράσεων και Προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται στο παράρτημα ΑΜΕΑ Λεχαινών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας και στα παραρτήματα ΑΜΕΑ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής και ειδικότερα η μεταστέγαση όλων των φιλοξενουμένων και η διαβίωσή τους σε ασφαλή και υποστηρικτική δομή ή σε δομή οικογενειακού τύπου ή η επιστροφή στην οικογένεια με ταυτόχρονη υποστήριξή τους από το πρόγραμμα.

Άρθρο 2 Δομές - Δράσεις- Προγράμματα

Η αποϊδρυματοποίηση και η πρόληψη της περιλαμβάνει την ανάπτυξη δομών φιλοξενίας των ατόμων με αναπηρία, την ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος επαγγελματικής αναδοχής, την ανάπτυξη μονάδας βραχείας υποδομής ατόμων με αναπηρία, τη δημιουργία κινητής μονάδας παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε οικογένειες με άτομα με αναπηρία είτε βιολογικές, είτε θετές, είτε ανάδοχες, την ανάπτυξη κέντρων δημιουργικής απασχόλησης και τη δημιουργία κέντρων ημέρας για άτομα με αναπηρία.

Άρθρο 3 Φορείς Υλοποίησης

Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΚΚΠΠΔΕ) και στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (ΚΚΠΠΑ) ανατίθεται η υλοποίηση των ως άνω δομών, δράσεων και προγραμμάτων. Οι φορείς δύνανται να αναθέτουν με διαδικασίες διαγωνισμού σε άλλους φορείς την εκτέλεση συγκεκριμένων υποέργων ή δράσεων του προγράμματος και να καλύπτουν τις ανάγκες σε προσωπικό με σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ακολουθώντας τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης, ή με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού δυνάμει ειδικών διατάξεων.

Άρθρο 4 Υποχρεώσεις Φορέων

Οι Φορείς οφείλουν να παρέχουν κατά περίπτωση απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης που εξασφαλίζουν:

 1. 1.
  1. α. Άνετη και ασφαλή διαμονή.
  2. β. Υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή.
  3. γ. Μέριμνα για την συνεχή ιατρική φροντίδα των φιλοξενουμένων.
  4. δ. Μέριμνα για την εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα όποτε παρίσταται ανάγκη.
  5. ε. Μέριμνα για την κατάλληλη ψυχαγωγία και την συμμετοχή των φιλοξενουμένων σε κατάλληλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
  6. στ. Διαρκή φροντίδα αγωγής για την αξιοποίηση και διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των φιλοξενουμένων ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός αυτονομίας, ανάπτυξης της προσωπικότητας και άνετης παρουσίας στο κοινωνικό περιβάλλον.
  7. ζ. Επαγγελματική ή Βραχύχρονη Αναδοχή από ειδικά πιστοποιημένες και εκπαιδευμένες οικογένειες που πέραν της ποιοτικής φροντίδας υποστηρίζουν ατομικευμένο θεραπευτικό σχέδιο.
  8. η. Βραχεία παραμονή υποστήριξης ατόμων με αναπηρία.
  9. θ. Κινητές Μονάδες Υποστήριξης Οικογενειών ή ατόμων με αναπηρία.
  10. ι. Δημιουργική απασχόληση παιδιών/ατόμων με αναπηρία, τη κοινωνική ένταξή τους, τη στήριξη των οικογενειών τους και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ιδίων και των οικογενειών τους.
 2. 2. Οι Φορείς οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες υποστήριξης σε συνεχή βάση.
 3. 3. Οι Φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν τις οικογένειες ή τους δικαστικούς συμπαραστάτες των φιλοξενουμένων αναφορικά με τη διαβίωσή τους και να επιζητούν τη συνεργασία τους.
 4. 4. Οι Φορείς υποχρεούνται στην τήρηση διακριτού φακέλου με όλα τα στοιχεία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου υλοποίησης του προγράμματος καθώς και στην παροχή όλων των εγγράφων, δικαιολογητικών ή στοιχείων εκτέλεσης του προγράμματος στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6 και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 5 Εποπτεία

 1. 1. Η γενική εποπτεία ως προς την ποιότητα και την επιστημονική επάρκεια του προγράμματος ανατίθεται σε πενταμελή Επιτροπή Εποπτείας αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Γενικό Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Πρόεδρο του ΚΚΠΠΔΕ, τον Πρόεδρο του ΚΚΠΠΑ και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικών ΑΜΕΑ της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 2. 2. Η Επιτροπή Εποπτείας δύναται να συνεπικουρείται στο έργο της από ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Άρθρο 6 Παρακολούθηση του προγράμματος

 1. 1. Για την παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης του προγράμματος συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία απαρτίζεται από δύο υπαλλήλους από κάθε φορέα υλοποίησης του άρθρου 3 και έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 2. 2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι υπεύθυνη για τη συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος, τη σύνταξη εξαμηνιαίων αναφορών προόδου του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου καθώς και τη σύνταξη της έκθεσης ολοκλήρωσης του προγράμματος. Όλες οι αναφορές υποβάλλονται στους φορείς υλοποίησης και στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 3. 3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να διενεργεί τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους στις εγκαταστάσεις που πραγματοποιείται το πρόγραμμα για την επαλήθευση της προόδου υλοποίησης του σύμφωνα με σχέδιο δράσεων του προγράμματος.

Άρθρο 7 Χρηματοδότηση του Προγράμματος

 1. 1. Για την υλοποίηση του Προγράμματος, χρηματοδοτοτουνται οι φορείς υλοποίησης του άρθρου 3 με το αντίστοιχα ποσά:
  Χρηματοδοτήσεις των φορέων υλοποίησης του άρθρου 3
   Φορέας  Ποσό Χρηματοδότησης (ευρώ)
  ΣΥΝΟΛΟ 15.000.000
  Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας  8.400.000 
  Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής   6.600.000
 2. 2. Η χρηματοδότηση καλύπτει το κόστος υλοποίησης του προγράμματος «για την περίοδο 2019-2021».

  Η ανωτέρω φράσης εντός εισαγωγικών αντικαταστάθηκε με την κ.υ.α. Δ12/ΓΠ/ΟΙΚ.66738/2150/18 (Β΄5820).

  για τις δράσεις που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 που επισυνάπτονται.
  Πίνακας 1: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας
   α/α  Περιγραφή δράσεων  Ποσό(ευρώ)
  ΣΥΝΟΛΟ 8.400.000
  Ενέργειες μετάβασης 1.250.000
  2  Ανάπτυξη εναλλακτικών υπηρεσιών φιλοξενίας σε σπίτια, αναδοχές κ.λπ. 6.650.000
  3  Ενέργειες πρόληψης και υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων 500.000
  Πίνακας 2: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής
   α/α  Περιγραφή δράσεων  Ποσό(ευρώ)
  ΣΥΝΟΛΟ 6.600.000
  Ενέργειες μετάβασης 500.000
  2  Διαχείριση προγράμματος 550.000
  3  Ανάπτυξη εναλλακτικών υπηρεσιών φιλοξενίας σε σπίτια, αναδοχές κ.λπ. 5.300.000
  4  Ενέργειες πρόληψης και υπηρεσίες εμπειρογνωμόνω 250.000
 3. 3. Το συνολικό ποσό για τη χρηματοδότηση του προγράμματος καταβάλλεται εντός του 2017 και κατατίθεται σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης της Τραπέζης της Ελλάδος, του κάθε φορέα υλοποίησης. Η κίνηση του λογαριασμού παρακολουθείται διακριτά από τις υπηρεσίες των φορέων υλοποίησης και οι πληρωμές για την υλοποίηση του προγράμματος πρέπει να αποδεικνύονται μέσω της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού.
 4. 4. Πριν από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος, οι φορείς υλοποίησης του άρθρου 3 μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας, καταρτίζουν και υποβάλλουν στα οικεία Διοικητικά Συμβούλια των φορέων, το αναλυτικό σχέδιο δράσεων του προγράμματος, στο οποίο αναλύονται οι επί μέρους ενέργειες, η αντίστοιχη δαπάνη των ενεργειών που βαρύνει τον κάθε φορέα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.
 5. 5. Μετά από απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων, υποβάλλεται τεκμηριωμένο αίτημα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έγκριση χρήσης διαθεσίμων από τους τηρούμενους λογαριασμούς του προγράμματος στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία επιτρέπεται μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 6. 6. Το αναλυτικό σχέδιο δράσεων του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, δύνανται να επικαιροποιείται από τους φορείς υλοποίησης μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας, ενημερώνοντας τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομικών.
 7. 7. Οι δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος και των επί μέρους ενεργειών εγγράφονται στον προϋπολογισμό εκάστου φορέα, στους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων και παρακολοθούνται διακριτά.
 8. 8. Εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος, συντάσσεται έκθεση από την Επιτροπή Παρακολούθησης, με τα απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, προκειμένου να επιστραφούν τυχόν αδιάθετοι πόροι είτε στο τακτικό αποθεματικό είτε σε ειδικό κωδικό του κρατικού προϋπολογισμού.

  Εκδόθηκε ο ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις.» (Α΄33).

  Εκδόθηκε ο ν. 4506/2017 «Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύμβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στην πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της γης και των συσχετισμένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας υπό την επωνυμία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις» (Α΄191).