ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.123218/11 «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α').» (Β΄2686).

  1. 1. Οι διοικητικές διαδικασίες της χορήγησης:
    1. α) άδειας ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας – Αποκατάστασης
    2. β) άδειας λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας – Αποκατάστασης
    3. γ) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε).
    Για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών συμπληρώνονται ειδικά έντυπα αιτήσεων τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα έντυπα επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
  2. 2. Τα προβλεπόμενα στην παρ.1 της παρούσας, αφορούν στις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες προϋποθέτουν εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 2 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010) και όχι στη διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών αυτών από ήδη εγκατεστημένους παρόχους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ΄ του ιδίου Νόμου.