ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. 171Α/ΕΞ53456/Ζ1/ΕΙΣ/15270/14 «Ανακαθορισμός οργανικότητας και ρύθμιση λειτουργίας μειονοτικών σχολείων.» (Β΄1317).

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 5 παρ. 2 και 7 παρ. 1 εδαφ. Ατού Ν. 694/1977 (Α'264) «Περί Μειονοτικών Σχο­λείων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις Δ. Θράκην».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 9 και 4 παρ. 1 του Ν. 695/1977 (Α΄ 264) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2341/1995 (Α΄ 208) «Ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού μει­ονοτικών σχολείων της Θράκης και της Ειδικής Παιδα­γωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2986/2002 (Α΄ 24) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιο­λόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 3304/2005 (Α΄ 16) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρη­σκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού».
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε­ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 7. Τα άρθρα 1 και 2 του Π.Δ. 1024/1979 (Α΄ 288) «Περί συστάσεως θέσεων, κλάδων και βαθμών διά τους Μου­σουλμάνους Δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Δυτικής Θράκης, αποφοίτους της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/ νίκης, του τρόπου διορισμού αυτών και ρυθμίσεων θε­μάτων υπηρεσιακής καταστάσεως αυτών».
 8. Το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 39/1992 (Α΄ 19) «Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης».
 9. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 98/2007 (Α΄ 121) «Σύσταση θέ­σεων για Μουσουλμάνους δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των μειονοτικών δημοσίων σχολείων της Θράκης».
 10. Την αριθμ. 90595/ΣΤ5/5-7-2013 (Β΄ 1667) κοινή από­φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντί­νο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».
 11. Την αριθμ. Ζ2/182/29-4-1999 (Β΄ 555) Υ.Α. «Σύνθεση διδακτικού προσωπικού Μειονοτικών Σχολείων».
 12. Τη με αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 (Β΄ 1340) Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιο­τήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσι­ών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
 13. Τη με αριθ. Φ.350.2/1/32/Δ1/02-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΙ9-Η4Ε) Υ.Α. «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκ­παίδευσης».
 14. Τη με αριθ. 3418Σ/178513/Ζ1/2013 (Β΄ 3292) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονο­τικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.».
 15. Το αριθμ. πρωτ. 169106/Δ4/07.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Β9-4ΦΞ) έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Μεταβολές σχο­λικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015».
 16. Την αριθμ. Φ.2.4/983/28.01.2014 (ανακοινοποίηση στο ορθό) εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
 17. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα­λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων, σε δα­σκάλους του Ελληνόγλωσσου και του Μειονοτικού των παρακάτω μειονοτικών σχολείων, ως εξής:

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ПАЛ. ΟΡΓΑΝ

 

ΚΑΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Δάσκαλοι Ελληνόγλωσσου Προγράμματος

Δάσκαλοι Μειονοτικού Προγράμματος

1

Μ/κό Δημ. Σχ. Μάκρης

από

4/θ

σε

2/θ

1

1

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ПАЛ. ΟΡΓΑΝ

 

ΚΑΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Δάσκαλοι Ελληνόγλωσσου Προγράμματος

Δάσκαλοι Μειονοτικού Προγράμματος

1

Μ/κό Δημ. Σχ Λευκόπετρας

από

2/θ

σε

4/θ

2

2

«3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ΠΑΛ. ΟΡΓΑΝ

 

ΚΑΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Δάσκαλοι

Ελληνόγλωσσου

Προγράμματος

Δάσκαλοι

Μειονοτικού

Προγράμματος

1

Μ/κό Δημ. Σχ. Κύμης

από

4/θ

σε

2/θ

1

1

2

Μ/κό Δημ. Σχ Αμάραντων

από

2/θ

σε

4/θ

2

Ο πίνακας Α3 αντικαταστάθηκε με την υ.α. 1308Τ/103224/Ζ1/14 (Β΄1866).

Β. Την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των παρακάτω μειονοτικών σχολείων, ως εξής:

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ПАЛ. ΟΡΓΑΝ

 

ΚΑΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Δάσκαλοι Ελληνόγλωσσου Προγράμματος

Δάσκαλοι Μειονοτικού Προγράμματος

1

Μ/κό Δημ. Σχ. Κομάρου

από

2/θ

σε

προσωρινή αναστολή

0

0

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ПАЛ. ΟΡΓΑΝ

 

ΚΑΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Δάσκαλοι Ελληνόγλωσσου Προγράμματος

Δάσκαλοι Μειονοτικού Προγράμματος

1

Μ/κό Δημ. Σχ. Διάσπαρτου

από

2/θ

σε

προσωρινή αναστολή

0

0

2

Μ/κό Δημ. Σχ. Κίρρας

από

2/θ

σε

προσωρινή αναστολή

0

0

3

Μ/κό Δημ. Σχ. Τριγώνου

από

2/θ

σε

προσωρινή αναστολή

0

0

«3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ΠΑΛ. ΟΡΓΑΝ

 

ΚΑΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Δάσκαλοι

Ελληνόγλωσσου

Προγράμματος

Δάσκαλοι

Μειονοτικού

Προγράμματος

1

Μ/κό Δημ. Σχ. Αγιάσματος

από

2/θ

σε

προσωρινή αναστολή

0

0

2

Μ/κό Δημ. Σχ. Αμβροσίας

από

2/θ

σε

προσωρινή αναστολή

0

0

3

Μ/κό Δημ. Σχ. Ιαμπόλεως

από

2/θ

σε

προσωρινή αναστολή

0

0

4

2° Μ/κό Δημ. Σχ. Μικρού Κέχρου

από

2/θ

σε

προσωρινή αναστολή

0

0

5

Μ/κό Δημ. Σχ. Κινύρων

από

2/θ

σε

προσωρινή αναστολή

0

0

6

Μ/κό Δημ. Σχ. Μωσαϊκού

από

2/θ

σε

προσωρινή αναστολή

0

0

7

Μ/κό Δημ. Σχ. Παγουρίων

από

2/θ

σε

προσωρινή αναστολή

0

0

8

Μ/κό Δημ. Σχ. Παμφόρου

από

2/θ

σε

προσωρινή αναστολή

0

0

9

Μ/κό Δημ. Σχ. Σαλμώνης

από

2/θ

σε

προσωρινή αναστολή

0

0

10

Μ/κό Δημ. Σχ. Σαρακηνής

από

2/θ

σε

προσωρινή αναστολή

0

0

11

Μ/κό Δημ. Σχ. Σμιγάδας

από

2/θ

σε

προσωρινή αναστολή

0

0

12

Μ/κό Δημ. Σχ. Συμβόλων

από

2/θ

σε

προσωρινή αναστολή

0

0

13

Μ/κό Δημ. Σχ. Τσιφλικίου

από

2/θ

σε

προσωρινή αναστολή

0

Ο πίνακας Β3 αντικαταστάθηκε με την υ.α. 1308Τ/103224/Ζ1/14 (Β΄1866).