ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. Α.Σ.392/60933/Ζ2/11 «Ανακαθορισμός oργανικών θέσεων μειονοτικών σχολείων» (Β΄1105).

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 5 παρ. 2 και 7 παρ. 1 εδαφ. Α΄ του Ν. 694/1977 (ΦΕΚ 264/Α΄/16-9-1977) «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότη­τας εις Δ. Θράκην».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 9 και 4 παρ. 1 του Ν. 695/1977 (ΦΕΚ 264/16-9-1977, τ.Α΄) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσω­πικού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παι­δαγωγικής Ακαδημίας».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208/6-10-1995, τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτι­κού προσωπικού μειονοτικών σχολείων της Θράκης και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν.3304/2005 (Α΄ 16) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού».
 5. Τα άρθρα 1 και 2 του Π.Δ. 1024/1979 (ΦΕΚ 288/28-12-1979, τ.Α΄) «Περί συστάσεως θέσεων, κλάδων και βαθμών διά τους Μουσουλμάνους Δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Δυτικής Θράκης, αποφοίτους της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/νί­κης, του τρόπου διορισμού αυτών και ρυθμίσεων θεμάτων υπηρεσιακής καταστάσεως αυτών».
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω­μένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87/Α΄).
 7. Το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 39/1992 (ΦΕΚ 19/14-2-1992, τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θρά­κης».
 8. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 98/2007 (ΦΕΚ 121/7-6-2007, τ.Α΄) «Σύσταση θέσεων για Μουσουλμάνους δημοσίους εκ­παιδευτικούς λειτουργούς των μειονοτικών σχολείων της Θράκης»,
 9. Το Κεφ. Β΄ παρ. Β της αριθ. Ζ2/365/11-8-1992 (ΦΕΚ 544/28-8-1992, τ. Β΄) Υ.Α. «Ρύθμιση Θεμάτων Συντονιστι­κού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως συμπληρώθηκε από την αριθ. Ζ2/102/8-4-1996 (ΦΕΚ 270/23-4-1996, τ.Β΄) όμοια.
 10. Την αριθ. Ζ2/182/29-4-1999 (ΦΕΚ 555/6-5-1999, τ.Β΄) Υ.Α. «Σύνθεση διδακτικού προσωπικού Μειονοτικών Σχο­λείων».
 11. Την αριθ. Υ.Α. 274 (ΦΕΚ Β΄ 1595/1-10-2010) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθη­σης και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά».
 12. Την αριθ. Φ.8.1/825/12-4-2011 εισήγηση του Συντονι­στή Μειονοτικών Σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαί­δευσης Θράκης.
 13. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί­ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 14. Τις κτιριακές υποδομές των εμπλεκόμενων σχολεί­ων και ιδιαίτερα αυτών που θα αποτελέσουν σχολικά Κέντρα.
 15. Την ανάγκη για σταδιακή υλοποίηση σχεδίου για μια νέα αρχιτεκτονική της μειονοτικής εκπαίδευσης που θα οδηγήσει στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους μαθητές της μειονότητας μέσω της δημιουργίας σχολικών κέντρων με ικανό αριθμό εκπαιδευτικών και μαθητών για την πλήρη ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αποφασίζουμε:

Α. Τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων σε δα­σκάλους του ελληνόγλωσσου και του μειονοτικού προ­γράμματος των παρακάτω μειονοτικών σχολείων.

Β. Την υποστήριξη των σχολικών κέντρων που δημι­ουργούνται με τον ανακαθορισμό των οργανικών τους θέσεων κατά παρέκκλιση της ΥΑ 12/182 της 29.4.1999 (ΦΕΚ 555/6-5-1999) ως εξής:

1° ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΑ

ανακαθορισμός οργανικοτητασ

ΣΧΟΛΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ

1

4/0 Μ/κο Σχολείο Α' Αρριανών

6

6/0 Αρριανών

2/θ Μ/κο Σχολείο Β' Αρριανών

0

2

4/0 Μ/κο Σχολείο Α' Λυκείου

6

6/θ Λυκείου

2/0 Μ/κο Σχολείο Β' Λυκείου

0

3

2/0 Μ/κο Σχολείο Α' Φιλλύρας

4

4/0 Φιλλύρας

2/0 Μ/κο Σχολείο Β' Φιλλύρας

0

2/0 Μ/κο Σχολείο Άγρας

0

4

2/0 Μ/κο Σχολείο Α' Αρίσβης

4

4/0 Αρί­σβης

2/0 Μ/κο Σχολείο Β' Αρίσβης

0

5

2/0 Μ/κο Σχολείο Μάκρης

4

4/0 Μά­κρης

2/0 Μ/κο Σχολείο Πλάκας

0

2/0 Μ/κο Σχολείο Δικέλλων

0

2/0 Μ/κο Σχολείο Μεσημβρίας

0

2° ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΑ

ανακαθορισμός οργανικοτητασ

ΣΧΟΛΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ

1

8/0 Μ/κο Σχολείο Κομοτηνής 1°

8

1° 8/0 Κομοτηνής

2/θ Μ/κο Σχολείο Οσμάνιε

0

2

6/0 Μ/κο Σχολείο Ιάσμου

6

6/θ Ιάσμου

2/0 Μ/κο Σχολείο Γαλήνης

0

1° ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΑ

ανακαθορισμός οργανικοτητασ

ΣΧΟΛΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ

1

4/0 Μ/κο Σχολείο Άνω θερμών

4

4/0 Άνω θερμών

2/θ Μ/κο Σχολείο Κάτω θερμών

0

2

4/θ Μ/κο Σχολείο Σμίνθης

6

6/0 Σμίν­θης

2/θ Μ/κο Σχολείο Κοτίνου

0

3

4/0 Μ/κο Σχολείο Φιλίων

6

6/θ Φιλί­ων

2/θ Μ/κο Σχολείο Γρήγορου

0

2° ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΑ

ανακαθορισμός οργανικοτητασ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

1

2/0 Μ/κο Σχολείο Εξοχής

2

2/θ Εξοχής

2/θ Μ/κο Σχολείο Βανιάνου

0

Τα ιδρυόμενα σχολικά κέντρα δύνανται να χρησιμο­ποιούν υφιστάμενες κτιριακές υποδομές μειονοτικών σχολείων με υφιστάμενη άδεια λειτουργίας που βρί­σκονται σε κοντινή απόσταση, με απόφαση του περι­φερειακού διευθυντή και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της οικείας σχολικής εφορείας.